Rijbewijs B halen binnenkort ook in Brussel veel moeilijker

Na Vlaanderen en Wallonië, komt ook het Brussels gewest met een nieuw, veel strenger rijexamen voor rijbewijzen categorie B. Een hervorming die in 2 fasen zal worden ingevoerd, met eind deze maand al een eerste reeks aanpassingen. Zo zal je vanaf 30 april (net als in de andere gewesten) maar één zware fout meer mogen maken op het theoretisch examen. Op 1 november volgt echter de grootste brok wijzigingen: kandidaat-chauffeurs zullen dan uit 4 praktische opleidingstrajecten kunnen kiezen (i.p.v. de huidige 2). Verder zal iedereen die het praktische rijexamen wil afleggen, eerst een EHBO-opleiding moeten volgen. En er is de verplichte risicoperceptietest.

Een hele boterham waarvan we hieronder de voornaamste elementen toelichten.

Maximum één zware fout

Het theoretisch rijexamen zal nog steeds bestaan uit 50 vragen waarbij de kandidaat minstens 41/50 moet scoren om te slagen. Maar net zoals in de andere gewesten zullen kandidaat-chauffeurs nog maar één zware fout mogen maken. Wie 2 verkeerde antwoorden geeft op vragen die betrekking hebben op de overtredingen van derde of vierde graad, of die betrekking hebben op het overschrijden van de toegalaten maximumsnelheid, zijn vanaf 30 april sowieso niet geslaagd.

Hulp van tolk

In principe moet een kandidaat-chauffeur zijn theoretisch rijexamen in het Nederlands of Frans afleggen. Maar vanaf eind april zal iemand die deze taal niet machtig is, het examen ook mogen afleggen, bijgestaan door een tolk voor de talen Duits of Engels die onder de beëdigde tolken wordt gekozen door het examencentrum.

Het is evenwel de kandidaat die deze tolk betaald. De tolk mag geen betrekking uitoefenen in een erkende rijschool of 'professionele scholing' geven.

Deze tolkbijstand zal trouwens gelden voor alle categorieën, van motorvoertuigen, niet alleen voor categorie B.

Vier praktische opleidingstrajecten

Vanaf 1 november hebben kandidaten voor een rijbewijs B die geslaagd zijn voor het theoretische rijexamen de keuze uit 4 praktische scholingstrajecten (in plaats van de huidige 2 trajecten).

Traject 1

De kandidaat volgt geen rijles in een rijschool. Hij laat zich gedurende het hele traject begeleiden door een eigen begeleider (die voldoet aan de wettelijke voorwaarden).

In dit geval bedraagt de stageperiode minstens 9 maanden en maximum 18 maanden. Het richtcijfer voor het aantal gereden oefenkilometers bedraagt 1.500 (aanpasbaar aan de verkeersomstandigheden en -problemen).

Bij dit traject kunnen kandidaat-chauffeurs hun praktisch examen dus afleggen na 9 maanden oefenen.

Traject 2

De kandidaat volgt minstens 14 uur rijles aan een rijschool en doet verder beroep op een eigen begeleider (die voldoet aan de wettelijke voorwaarden).

De stageperiode bedraagt minstens 6 en maximum 18 maanden. Ook dit traject omvat 1.500 oefenkilometers.

Traject 3

In dit traject volgen kandidaten 20 uur rijles aan een rijschool. Maar dit traject kan alleen gevolgd worden door kandidaten die aan de start van de scholing minstens 18 jaar zijn.

De stageperiode duurt minstens 3 maanden en maximum 18 maanden. Met een richtcijfer van 1.000 oefenkilometers.

Traject 4

Dit traject omvat 30 uur rijles aan een rijschool. Alleen kandidaten die minstens 18 jaar kunnen dit traject volgen.

Er is geen stageperiode. In dit traject kan de kandidaat-chauffeur zijn praktisch rijexamen dus meteen afleggen na de 30 uren rijles in de rijschool.

Samengevat

Wie traject 1, 2 of 3 kiest, moet een logboek bijhouden. Een document dat aangeeft welke vorderingen iemand maakt tijdens zijn stageperiode op het gebied van rijbekwaamheid en dat een overzicht geeft van het aantal oefenkilometers. De Brusselse minister bevoegd voor Verkeersveiligheid zal hierover nog meer details geven in een besluit. Het is wel al duidelijk dat het logboek altijd aanwezig moet zijn in het voertuig dat door de kandidaat wordt bestuurd.

Het Brussels gewest heeft in zijn nieuwe regeling ook extra aandacht voor de 'eigen begeleiders'. Het zal onder meer een cursuspakket ter beschikking stellen voor de vorming van de begeleiders.

Verplichte EHBO-opleiding

Maar let op! Vanaf 1 november 2018 zal iedereen die zijn praktisch rijexamen wil afleggen, vooraf een EHBO-opleiding moeten volgen. De opleiding zal zich toespitsen op eerste vitale en niet-vitale hulp in het wegverkeer.

Die opleiding bestaat uit een theoretisch luik dat van op afstand kan worden gevolgd en een praktisch luik van minstens 3 uur. Wie de opleiding heeft gevolgd, zal een attest krijgen. Dat blijft 2 jaar geldig.

De Brusselse minister bevoegd voor Verkeersveiligheid zal deze opleiding verder concretiseren in een besluit.

Praktisch rijexamen

Ook het praktisch rijexamen zelf, zal er vanaf 1 november anders uitzien. Kandidaten zullen eerst een risicoperceptietest moeten afleggen, een test op de computer waarbij zal worden nagegaan of de betrokkene gevaren op de weg tijdig kan herkennen en kan inschatten.

Alleen wie slaagt in deze test, mag de proef op de openbare weg afleggen. Het slagen in de risicoperceptietest blijft één jaar geldig.

De kandidaten moeten zowel slagen in de risicoperceptietest als de praktische proef op de openbare weg om een rijbewijs B te krijgen.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]