Een nieuw plafond voor het pensioensparen vanaf aj. 2019 (3de pijler)

Vanaf aanslagjaar 2019 kan de belastingplichtige meer sparen voor zijn pensioen dankzij een nieuwe regeling die de economische groeiwet ingevoerd heeft. Dit tweede pensioenspaarstelsel biedt hem de kans om tot 800 euro (basisbedrag) per jaar (in plaats van 625 euro) te storten. Let wel, de belastingplichtige moet zijn verzekeraar of zijn financiële instelling vooraf laten weten dat hij voor dat nieuwe stelsel kiest. Deze keuze is onherroepelijk en geldt enkel voor het betrokken belastbare tijdperk.

Pensioensparen

Momenteel kunnen belastingplichtigen een belastingvermindering genieten die berekend wordt op de stortingen die zij tijdens het belastbaar tijdperk effectief verricht hebben voor hun pensioensparen. De belastingvermindering is gelijk aan 30% van de werkelijk betaalde uitgaven. Het fiscaal aftrekbare maximum voor het pensioensparen bedraagt 625 euro (basisbedrag; geïndexeerd bedrag voor het aj. 2019: 960 euro).

De bedragen die in het kader van het pensioensparen in acht genomen worden voor de belastingvermindering zijn die welke definitief gestort zijn in een lidstaat van de EER (het gespaarde bedrag, inclusief de betaalde instapkosten):

hetzij voor de opbouw van een collectief pensioensparen;

hetzij voor de opbouw van een individueel  pensioensparen;

hetzij als premies van een spaarverzekering.

Sinds aanslagjaar 2019 kunnen de belastingplichtigen evenwel opteren voor een tweede pensioenspaarstelsel waarin de spaarder tot 800 euro (basisbedrag; geïndexeerd bedrag voor het aj. 2019: 1.230 euro) mag storten. Stort hij meer dan 960 euro, dan zal de vermindering echter niet toegekend worden aan het tarief van 30%, maar wel aan het verlaagde tarief van 25% (nieuw lid  2 van art. 145(2) van het WIB92, ingevoegd door art. 59 van de economische groeiwet).

Uitdrukkelijke keuze

Opgelet, om dat verlaagde tarief van 25% te kunnen genieten, moet de belastingplichtige zijn definitieve keuze meedelen aan zijn verzekeraar of financiële instelling vooraleer hij het maximumbedrag van 960 mag overschrijden. Die keuze is onherroepelijk en geldt enkel voor het betrokken belastbare tijdperk (nieuw lid 3 van art. 145(8), §1 van het WIB92, ingevoegd door artikel 60, 2°, van de economische groeiwet).

Als de belastingplichtige vooraf geen uitdrukkelijk akkoord gesloten heeft, moet de verzekeraar of de financiële instelling het gespaarde bedrag dat 960 euro overschrijdt zonder kosten terugstorten aan de belastingplichtige (wijziging art. 145(10), 1e lid, van het WIB92 door art. 61 van de economische groeiwet).

Lager fiscaal voordeel

Het kan voorvallen dat de spaarder een bedrag gespaard heeft waarmee hij, in toepassing van het tarief van 25%, een lager belastingvoordeel ontvangt dan wanneer hij 960 euro gespaard had. Maar dat kan enkel voorvallen als hij zijn voorafgaand akkoord gegeven heeft en dus ingelicht werd over de gevolgen van zijn keuze. Hij moet deze uitdrukkelijke keuze om meer dan 960 euro te sparen, elk jaar opnieuw bevestigen en de verzekeraar of de financiële instelling moet hem telkens over de gevolgen van die keuze informeren.

Op het attest dat hij van de financiële instellingen en de verzekeraars ontvangt, moet het bedrag van de betalingen en van de instapkosten vermeld staan.

Beperking van het voordeel volgens de duur van het belastbare tijdperk

Net zoals het plafond van de uitgaven die in acht genomen worden voor de belastingvermindering wegens pensioensparen zelf, wordt het bedrag op basis waarvan het tarief van de belastingvermindering berekend wordt eveneens verminderd in verhouding tot de duur van het belastbare tijdperk uitgedrukt in maanden (invoering van een verwijzing naar art. 145(8), § 1, 2e en 3e lid van het WIB92, in art. 174/1 van het WIB92, door art. 62 van de economische groeiwet).

Inwerkingtreding

Artikelen 59 tot 63 van de nieuwe economische groeiwet hebben uitwerking sinds aanslagjaar 2019.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]