Binnenkort meteen aangesloten bij ‘aanvullend pensioen’

Vanaf 1 januari 2019 zullen werknemers ‘onmiddellijk’ worden aangesloten bij een aanvullende pensioenregeling. De minimumleeftijd en de wachttijd worden geschrapt. Er wordt ook een verplichting ingevoerd om de aangeslotene op zijn vraag te informeren over de gevolgen van zijn vertrek uit de onderneming. Bedoeling is de mobiliteit van werknemers binnen de EU te stimuleren.

Een wet inzake 'aanvullend pensioen' zet de Europese richtlijn 2014/50/EU om in onze wetgeving. Die richtlijn wil de belemmeringen van het vrije verkeer van werknemers binnen de EU wegwerken door de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten te verbeteren. Bij uitbreiding wordt de toepassing van de wet verruimd tot aangeslotenen die in België van inrichter veranderen.

Geen wachttijd meer...

De aansluitingsleeftijd van minimaal 25 jaar wordt geschrapt. De aansluiting is voortaan onmiddellijk voor 'alle werknemers die onder het stelsel vallen'. Zo worden werknemers die op jonge leeftijd beginnen werken niet langer benadeeld.

En de wachttijd van een jaar wordt geschrapt. Zo kan de werknemer van bij zijn aansluiting zijn rechten op de verworven reserves en uitkeringen doen gelden.

Geen overdracht onder 150 euro

Voor de overdracht van de verworven reserves bij het vertrek van de werknemer legt de wetgever echter een minimumbedrag op. Wanneer de reserves op de uitstapdatum niet hoger zijn dan 150 euro (indexeerbaar) blijft dat bedrag binnen de pensioeninstelling zonder dat de pensioentoezegging wijzigt. De aangeslotene kan dan niet beslissen om zijn pensioenrechten naar elders over te brengen.

Deze maatregel wordt genomen om formaliteiten te vermijden die niet in verhouding staan tot kleine bedragen. Het risico dat het aantal situaties waarin de verworven reserves van de aangeslotenen laag zijn toeneemt is immers groot wegens het schrappen van de drempelperiode van een jaar (wachttijd).

Het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst kunnen de aangeslotene echter andere opties aanbieden.

Nieuwe informatieverplichting

De nieuwe wet legt de pensioeninstelling (of de inrichter zelf) de verplichting op om de aangeslotene, als hij daarom vraagt, schriftelijk de voorwaarden voor het verwerven van de pensioenrechten en de gevolgen ervan in geval van beëindiging van de arbeidsverhouding mee te delen. Hetzelfde geldt voor de voorwaarden die de behandeling van de pensioenrechten regelen na de beëindiging van de arbeidsverhouding. Deze informatieverplichting geldt niet als de informatie al in het pensioenreglement of in de pensioenovereenkomst staat (wat vaak het geval is).

De wet zegt dat die informatie 'binnen een redelijke termijn' moet worden meegedeeld. En dit maximaal een keer per jaar.

De huidige wetgeving bepaalt bovendien dat de inrichter bij stopzetting van het contract de pensioeninstelling uiterlijk binnen de 30 dagen moet inlichten. En binnen de 30 dagen na die melding moet de pensioeninstelling de inrichter bepaalde gegevens meedelen (het bedrag van de verworven reserves en prestaties, de overdrachtopties, enz.). De nieuwe wet bepaalt nu dat die gegevens niet aan de inrichter moeten worden bezorgd wanneer het bedrag van de reserves niet hoger is dan 150 euro en het pensioenreglement of de pensioenovereenkomst de aangeslotene geen andere keuzes biedt voor de overdracht van zijn verworven reserves.

De inrichter moet die gegevens bijgevolg ook niet meedelen aan de aangeslotene. De aangeslotene kan de informatie over zijn aanvullend pensioen raadplegen op de beveiligde website 'Mypension', zo lezen we in de parlementaire voorbereiding.

Op 1 januari 2019

Algemeen gezien treedt de nieuwe wet in werking op 28 mei 2018. Dit is de deadline voor de omzetting van de richtlijn door de lidstaten. Enkel de verplichting om op vraag van de aangeslotene informatie te verstrekken is echter met terugwerkende kracht van toepassing op die datum. Voor de andere maatregelen geldt een overgangsperiode tot 1 januari 2019. Zowel voor werknemers die in dienst treden als voor werknemers die al in dienst zijn op die datum geldt bijgevolg dat:

elke voorwaarde voor de verwerving van pensioenrechten op 1 januari 2019 als vervuld wordt beschouwd;

de aansluiting tot de pensioentoezegging onmiddellijk ingaat op 1 januari 2019 voor de werknemers die de minimale aansluitingsleeftijd niet hebben bereikt of die in hun wachttijd zitten (= de 2 criteria geschrapt).

Deze bepalingen zijn enkel van toepassing voor werknemers die worden beoogd door een pensioenstelsel.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]