Arbeidsongevallenverzekering voor nieuwe werkplekleren-cursisten en -stagiairs

Vlaanderen vervangt op 1 september de gespecialiseerde individuele beroepsopleiding (GIBO) en de curatieve beroepsopleiding (C-IBO) door een individuele beroepsopleiding voor kwetsbare werknemers (K-IBO). De beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) wordt een beroepsinlevingsstage (BIS), de oriënterende stage heet dan beroepsverkennende stage, en de opleidingsstages binnen een beroepsopleidingstraject worden in een strakker keurslijf gestopt. Tot slot worden de instapstage en de IBO-interim afgeschaft.

Voor sommige nieuwe types van stagiairs of cursisten moet u als werkgever een arbeidsongevallenverzekering afsluiten, en voor andere niet. Een kort overzicht.

Beroepsinlevingsstage (BIS)

Definitie

Een beroepsinlevingsstage is een betaalde opleiding op de werkvloer waarbij de cursist competenties en werkervaring verwerft en waarbij de VDAB géén begeleiding biedt.

Kenmerken

De beroepsinlevingsstage (BIS) is de opvolger van de beroepsinlevingsovereenkomst (BIO).

Partner

Werkgever. Ook van toepassing in het Brussels gewest indien de VDAB vooraf een Nederlandstalig opleidingsplan goedkeurde (nieuw art. 111/0/22 van het VDAB-besluit).

Duur

Max. 6 maanden (nieuw art. 111/0/27 van het VDAB-besluit).

Mentorship

De werkgever bij wie de werkzoekende de stage aanvat, staat in voor de begeleiding van de werkzoekende op de werkvloer (nieuw art. 111/0/23 van het VDAB-besluit).

Arbeidsongevallen

Werkgever (nieuw art. 111/0/28 van het VDAB-besluit).

Beroepsverkennende stage

Definitie

Een beroepsverkennende stage is een stage voor werkzoekenden, die niet past in het kader van een opleiding, maar in hun beroeps- of loopbaanoriëntatie. De stage vindt plaats tijdens een trajectbegeleiding of activering en kan aan een opleiding voorafgaan. Die stagevorm heeft tot doel een individueel proces te ondersteunen en te versterken, waarbij een werkzoekende zicht krijgt op de concrete arbeidsmarkt, zijn interesses en aanwezige competenties, en waarbij die competenties getest en geactiveerd kunnen worden met het oog op verdere stappen naar tewerkstelling.

Opmerking

De beroepsverkennende stage is eigenlijk gewoon een andere naam voor de huidige oriënterende stage. De regering wil zo de verschillen benadrukken met de activeringsstage. Inhoudelijk wijzigt de stage niet. Een beroepsverkennende stage is specifiek bedoeld voor werkzoekenden die interesse hebben voor een bepaald beroep, maar die twijfelen of ze dat beroep wel aankunnen of die niet goed weten wat het beroep precies inhoudt. De activeringsstage richt zich echter op werkzoekenden die nog niet klaar zijn voor een bemiddeling of begeleiding naar werk wegens niet-arbeidsmarktgerelateerde drempels.

Partner

Onderneming, vzw of administratieve overheid.

Duur

Max. 30 dagen (art. 44 van het VDAB-besluit).

Arbeidsongevallen

VDAB (art. 43 van het VDAB-besluit).

Opleidingsstage i.k.v. een beroepsopleiding

Definitie

/

Kenmerken

De opleidingsstage draagt ertoe bij dat de cursist minstens de competenties verwerft die in het opleidingstraject beoogd worden.

Partner

Onderneming, vzw of administratieve overheid.

Duur

Alle opleidingsstages samen: max. 6 maanden. Uitzonderingen mogelijk (nieuw art. 84/2 van het VDAB-besluit).

Mentorship

De VDAB (of haar partnerorganisatie) ziet erop toe dat op de werkvloer, in samenspraak met de aanbieder van de opleidingsstageplaats, een mentor aangesteld wordt die de cursist bij zijn toegewezen taken begeleidt, die toeziet op de vorderingen van de cursist en die de vorderingen evalueert (nieuw art. 84/1 van het VDAB-besluit).

Arbeidsongevallen

VDAB (art. 11 en nieuw art. 84/8 van het VDAB-besluit).

Individuele beroepsopleiding (IBO) - algemeen stelsel

Definitie

Wordt verstaan onder individuele beroepsopleiding: de beroepsopleiding vermeld in artikel 61, 1°, als ze wordt verstrekt in een onderneming, een vereniging zonder winstoogmerk of bij een administratieve overheid. En volgens artikel 61, 1° is een beroepsopleiding: één van de volgende activiteiten die door de VDAB wordt georganiseerd of als dusdanig door de VDAB wordt erkend: (a) het aanleren van een vak, een beroep of een functie, (b) bijscholing in het vak, het beroep of de functie, (c) het verwerven van de noodzakelijke basisvaardigheden voor de uitoefening van een beroepsactiviteit, of (d) beroepsomscholing, vervolmaking en uitbreiding van de vakkennis of de aanpassing ervan aan de ontwikkelingen binnen het vak, het beroep of de functie.

Partner

Onderneming, vzw of administratieve overheid.

Duur

Min. 4 weken. Max. 26 weken (art. 92 van het VDAB-besluit).

Arbeidsongevallen

Werkgever (art. 95 van het VDAB-besluit).

Individuele beroepsopleiding voor kwetsbare werkzoekenden (K-IBO)

Definitie

De K-IBO is de individuele beroepsopleiding (IBO) die verstrekt wordt aan (1) de niet-werkende werkzoekende met een indicatie van arbeidshandicap, (2) de niet-werkende werkzoekende die jonger dan 25 jaar is en die ten minste gedurende 12 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de start van de K-IBO bij de VDAB als zodanig is ingeschreven, (3) de niet-werkende werkzoekende die ouder dan 25 jaar is en die ten minste gedurende 24 maanden onmiddellijk voorafgaand aan de start van de K-IBO bij de VDAB als zodanig is ingeschreven, en (4) personen ten laste van het Riziv die actieve stappen naar tewerkstelling stellen.

Partner

Onderneming, vzw of administratieve overheid.

Duur

Min. 1 maand. Max. 1 jaar (nieuw art. 98/2 van het VDAB-besluit).

Arbeidsongevallen

Werkgever (art. 95 en nieuw art. 98/4 van het VDAB-besluit).

Werkervaringsstage

Definitie

Een werkervaringsstage is een stage voor een werkzoekende op een reële werkvloer, die als voornamste doel heeft om de werkzoekende generieke competenties te laten opbouwen die van elke werknemer verwacht worden, los van de functie van de werknemer, en om de werkzoekende werkervaring te laten opdoen, zodat een eerste stap naar herintrede op de arbeidsmarkt gezet kan worden.

Partner

Werkgever (art. 111/0/1 van het VDAB-besluit).

Duur

Max. 6 maanden. Min. 20u per week (art. 111/0/3 van het VDAB-besluit).

Mentorship

Tijdens de duur van de werkervaringsstage wordt de werkzoekende regelmatig opgevolgd door de VDAB. De werkgever bij wie de stage wordt aangevat, staat in voor de ondersteuning van de werkzoekende op de werkvloer (art. 111/0/5 van het VDAB-besluit).

Arbeidsongevallen

VDAB (art. 11 en 111/0/8 van het VDAB-besluit).

Activeringsstage

Definitie

Een activeringsstage is een stage die openstaat voor werkzoekenden bij wie een medisch, mentaal, psychisch, psychiatrisch of sociaal probleem, of een combinatie van die problemen, de inschakeling op de arbeidsmarkt verhindert. De stage oriënteert de werkzoekende naar betaald werk en bereidt de werkzoekende voor op betaald werk door zijn algemene basisvaardigheden te versterken en door drempels weg te werken die de inschakeling op de arbeidsmarkt bemoeilijken of verhinderen.

Partner

Werkgever (art. 11/04/13 van het VDAB-besluit).

Duur

Max. 6 maanden (art. 111/0/14 van het VDAB-besluit).

Mentorship

Tijdens de duur van de activeringsstage wordt de werkzoekende regelmatig opgevolgd door de VDAB. De werkgever bij wie de stage wordt aangevat, staat in voor de ondersteuning van de werkzoekende op de werkvloer (art. 111/0/17 van het VDAB-besluit).

Arbeidsongevallen

VDAB (art. 11 en 111/0/19 van het VDAB-besluit).

Het besluit van 6 juli 2018, dat de regels op het werkplekleren aanpast, treedt in werking op 1 september 2018. Contracten die vóór 1 september afgesloten werden, blijven gewoon doorlopen tot hun normale geldigheidsduur verstrijkt.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]