10-jarige aansprakelijkheidsverzekeringen bouw in één grote databank

De ‘wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake Economie’ creëert een databank waarin alle overeenkomsten voor verplichte verzekering van de 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid van architecten, aannemers en aanverwante beroepen worden opgenomen. Verzekeringsondernemingen zijn verplicht om die databank aan te vullen. Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, wordt aangewezen als de verwerkingsverantwoordelijke van dat zogenaamde ‘register’.

Architecten, notarissen en de inspectie krijgen toegang tot het register.

En beroepsbeoefenaars die hun aansprakelijkheid niet verzekerd krijgen, zullen terecht kunnen bij een tariferingsbureau.

Verzekering van de 10-jarige aansprakelijkheid

De wet van 31 mei 2017 zegt dat aannemers, architecten en andere dienstverleners van werken in onroerende staat een verzekering moeten afsluiten om hun 10-jarige aansprakelijkheid te dekken. Voor de architecten bestond er al een verzekeringsplicht, maar de aannemers en andere beroepsgroepen uit de bouwsector hadden wel een 10-jarige aansprakelijkheid, maar geen verzekeringsplicht.

En dat is nog altijd zo, want de wet van 31 mei 2017 is nog niet in werking getreden. De Diversebepalingenwet Economie is dan ook een opstapje naar het uitvoerings-KB.

Geen verzekeraar gevonden?

Voor megaprojecten, zoals het havenhuis in Antwerpen of de bouw van het nieuwe justitiepaleis in Luik, is niet altijd een verzekeraar te vinden. Als de aannemer, architect of andere dienstverlener kan bewijzen dat hij zich tot 3 verzekeringsondernemingen heeft gewend en zij alledrie geweigerd hebben om het risico te verzekeren, kan de betrokkene een aanvraag tot dekking indienen bij een tariferingsbureau.

Dat tariferingsbureau wordt opgericht bij koninklijk besluit.

Het KB zal voorwaarden kunnen opleggen om het risico te beperken. En het zal bepalen hoe de verzekeraars moeten bijdragen in de financiering van het bureau.

Naar verluidt zal het tariferingsbureau ondergebracht worden bij het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds (BGW), waar nu al het Tariferingsbureau Natuurrampen en het Tariferingsbureau Auto zijn ondergebracht.

Het tariferingsbureau zal het beheer van de risico's toevertrouwen aan één of meerdere verzekeringsondernemingen die lid zijn van een compensatiekas.

En dat kan via CANARA, de compensatiekas die nu al voorzien is voor natuurrampen.

Verzekeringsattest: notaris controleert mee

Vooraleer zij een onroerend werk aanvatten, moeten de aannemers en andere dienstverleners een verzekeringsattest bezorgen aan de bouwheer en architect.

De inspectiediensten kunnen ook altijd een exemplaar opvragen.

En bij een verkoop of een andere overdracht van zakelijke rechten op een onroerend goed, binnen de aansprakelijkheidsperiode van 10 jaar, moet de notaris zich ervan vergewissen dat de nieuwe zakelijkrechthouder het verzekeringsattest heeft gekregen. Dat 'zich ervan vergewissen' verloopt via de databank ('register'). De Diversebepalingenwet Economie zegt het zo: bij een overdracht van de zakelijke rechten op een in België gelegen woning vóór de afloop van de periode van dekking van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid, kan de authentieke akte maar ontvangen worden nadát de notaris het register geraadpleegd heeft. Hij vermeldt het resultaat van zijn raadpleging in de authentieke akte.

Bij een gedwongen verkoop ligt de verplichting om het register te raadplegen, bij de persoon die de verkoop vordert. In dat geval wordt de melding opgenomen in de authentieke akte of in het proces-verbaal van openbare toewijzing.

Niet meer naar de RSZ

In de wet van 31 mei 2017 stond dat de aannemer die de verklaring van de werken registreerde, ook een exemplaar van het verzekeringsattest moest bezorgen aan de RSZ. Maar die verplichting wordt opgeheven, omdat de RSZ zelf het register kan raadplegen als dat nodig zou zijn.

Niet meer bij krediet

De verplichting voor de financiers om bij het sluiten van een kredietovereenkomst na te gaan of de aannemer, architect of andere dienstverlener uit de bouwsector wel een verzekeringsattest heeft, wordt geschrapt. 'Omdat de kredietgevers niet voldoende technische kennis hebben om vast te stellen of de werken gedekt door het krediet, wél of niet onder de verzekeringsplicht vallen', luidt het in de toelichting bij het ontwerp van wet ...

'Register'

Om te kunnen nagaan of er wel degelijk een verzekeringsovereenkomst gesloten werd om de 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid van een persoon uit de bouw te dekken, wordt er dus een databank opgericht, die in de wet consequent 'het register' wordt genoemd. De regering zal via een koninklijk besluit nog bepalen hoe de gegevens worden ingeput, hoe ze worden bewaard en wie er toegang toe heeft. Zij vraagt daarvoor eerst het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit.

De wet wijst alvast Assuralia aan als de verwerkingsverantwoordelijke van het register. De verwerkingsverantwoordelijke is de (rechts)persoon die bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen de persoonlijke gegevens verwerkt mogen worden in de databank.

Telkens een verzekeringsonderneming een verzekeringscontract afsluit met een aannemer, architect of een andere dienstverlener uit de bouwsector tot dekking van diens 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid, moet de verzekeraar een verzekeringsattest bezorgen aan het register, met daarin informatie over het type van dekking, het nummer van de polis, het bedrag van de waarborg per schadegeval, enz. De diversebepalingenwet somt zo 22 items op.

De wet bepaalt verder dat de databank alleen geraadpleegd kan worden door:

de architecten (via de Orde van Architecten), wanneer zij willen checken of een aannemer wel een verzekeringsattest heeft;

de notarissen (via de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat), wanneer een onroerend goed wordt overgedragen binnen de 10-jarige aansprakelijkheidstermijn;

de inspectiediensten, die inbreuken in de bouwsector opsporen en inbreuken die begaan werden door een architect; en

de Belgische openbare overheden in de mate dat zij daartoe gemachtigd werden bij wet.

Alleen voor 'ruwbouw'-activiteiten

Wij geven tot slot nog even mee dat de minister van Economie in de toelichting bij de nieuwe diversebepalingenwet, het toepassingebied van de aansprakelijkheidswet verduidelijkt. De verplichte verzekering van de 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid is enkel beperkt tot de soliditeit, de stabiliteit en de waterdichtheid van de gesloten ruwbouw van een woning. Met een aantal uitsluitingen.

Het begrip 'gesloten ruwbouw' werd niet gedefinieerd in de wet, omdat de wetgever ervan uitging dat het voldoende duidelijk was. Gesloten ruwbouw slaat volgens de minister:

“op de dragende elementen die de stabiliteit of de stevigheid van de woning uitmaken (funderingen en dragende structuur = ruwbouw),

alsook op de elementen die de woning wind- en waterdicht maken (buitenschrijnwerk en dak = gesloten maken van de ruwbouw).

(...) Concreet betekent de definitie, dat technieken en afwerking niet onder het beoogde begrip van gesloten ruwbouw vallen. Aannemers die deze werken uitvoeren, zoals de parketplaatser, de schilder, de loodgieter, de elektricien, enz., nemen geen deel aan de realisatie van de gesloten ruwbouw en zijn dienvolgens niet onderworpen aan de verzekeringsplicht.

Let op dat neemt niet weg dat zij wél aansprakelijk blijven voor schade berokkend door hun fouten”, waarschuwt hij nog.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]