Bacquelaine heeft beleidsnota Pensioenen voorgesteld

Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, heeft in zijn algemene beleidsnota een balans opgemaakt van het pensioenbeleid. Denk bijvoorbeeld aan de afschaffing van de beperking tot de eenheid van loopbaan voor effectief gewerkte periodes of de afschaffing van de diplomabonificatie voor het vervroegd pensioen. Maarde minister werpt ook een blik op de toekomst.

Pensioen met punten

Binnen dit systeem zal de werkende, ongeacht zijn stelsel, punten verzamelen tijdens zijn volledige beroepsloopbaan. Die punten worden dan omgezet in euro's. Het aantal punten hangt af van de ontvangen verloning en de loopbaanduur.

De administratie meent de inwerkingtreding van dit systeem te kunnen vervroegen naar 2025. Het voorbereidende werk wordt afgerond, maar het zal toekomen aan de volgende regering om deze hervorming door te voeren.

Halftijds pensioen

De regering heeft beslist om het halftijds pensioen in te voeren in de pensioenstelsels van de werknemers, de zelfstandigen en de publieke sector. Wie aan de voorwaarden voldoet en een verminderde beroepsactiviteit wil verderzetten, zal het rustpensioen kunnen krijgen voor 50% van het pensioen waar hij recht op heeft.

Dit is een nieuwe mogelijkheid om het einde van de loopbaan in te richten en de werkzaamheidsgraad bij ouderen op te trekken. De inwerkingtreding zou gepland zijn op 1 juli 2019.

Zware functies

De overheid wil de link tussen de gepresteerde beroepsloopbaan en het pensioen verder versterken. Zo is er sprake van het in aanmerking nemen van de zwaarte van sommige functies. Wie een 'zware functie' heeft uitgeoefend, zou zijn pensionering kunnen vervroegen of zijn beroepsactiviteit verderzetten (en in dat geval genieten van een hoger pensioen). Ook de factor handicap zou in aanmerking worden genomen. Die hervorming zou er komen vanaf 1 januari 2020.

Afschaffing bijzondere stelsels

Het gaat om de laatste twee bijzondere pensioenstelsels van de publieke sector: voor de militairen en voor het rijdende personeel van de NMBS. Deze stelsels zullen geleidelijk gealigneerd worden op het gewone stelsel.

Afschaffing preferentiële tantièmes

Het gaat om de tantièmes die werden ingevoerd door de wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, en die gebruikt werden voor de pensioenberekening van bepaalde categorieën van ambtenaren.

De loopbaanjaren die worden gepresteerd vanaf 1 januari 2020 zullen voor de pensioenberekening van alle ambtenaren in aanmerking komen op basis van het tantième 1/60. Parallel worden de verhogingscoëfficiënten afgeschaft voor de loopbaan die gelinkt is aan deze tantièmes.

Herwaardering laagste pensioenen

Het gaat om de verdeling van de volgende welvaartsenveloppe voor de jaren 2019 en 2020.

Vermindering solidariteitsbijdrage

De solidariteitsbijdrage is een inhouding op het brutobedrag van de wettelijke pensioenen en de aanvullende voordelen. Die zou geleidelijk aan verminderd worden vanaf 1 januari 2019, om te komen tot een vermindering met 25%.

Pensioen wegens ongeschiktheid

Het pensioen wegens ongeschiktheid, dat enkel in de publieke sector bestaat, biedt geen enkele mogelijkheid tot professionele re-integratie. Het pensioenbedrag is laag.

Daarom wil men dit systeem vervangen door een stelsel van ongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen van hetzelfde type als deze voor werknemers. Een bijkomende termijn zou de mogelijkheden tot professionele re-integratie van de ambtenaar verhogen, hetzij door het opnieuw opnemen van zijn functie, hetzij door een reaffectatie in een andere functie.

Veralgemening tweede pijler

Er komt een oplossing voor de werknemers die nog geen toegang hebben tot de tweede pensioenpijler of die genieten van een beperkte tweede pijler. Zij krijgen de kans om vrijwillig een aanvullend pensioen op te bouwen dat gefinancierd wordt met inhoudingen op het loon. Werknemers zouden vanaf 2019 vrij het bedrag kunnen bepalen van hun bijdragen die zullen worden gestort aan de pensioeninstelling naar keuze. Er zijn uiteraard beperkingen.

Mypension.be

De functionaliteiten worden uitgebreid. De simulatietool voor het afkopen van studiejaren, die toegankelijk is voor ambtenaren sinds februari van dit jaar, zou binnenkort ook gebruikt kunnen worden door werknemers. Ook de gevolgen van de keuze voor het halftijds pensioen worden gesimuleerd.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]