Vrij aanvullend pensioen voor werknemers: fiscale aspecten (wetsontwerp)

De Regering heeft op 31 oktober 2018 in de Kamer een wetsontwerp ingediend dat een wettelijk kader bevat voor het ‘vrij aanvullend pensioen voor de werknemers’ (VAPW).

De 'Commissie Sociale Zaken' heeft het wetsontwerp op 9 november 2018 aangenomen.

Het staat nu op de agenda van de Plenaire Vergadering.

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers

Het wetsontwerp zorgt ervoor dat werknemers een aanvullend pensioen kunnen opbouwen wanneer ze tijdens de referentieperiode ofwel geen enkel aanvullend pensioen hebben opgebouwd, ofwel enkel een aanvullend pensioen hebben opgebouwd dat niet 3% van het referentieloon of een minimum van 1.600 euro bedraagt.

De werknemer zal zelf het initiatief moeten nemen om een pensioenovereenkomst af te sluiten met de pensioeninstelling van zijn keuze.

De werkgever heeft als enige verplichting de persoonlijke bijdragen van de werknemer in te houden op zijn nettoloon en die te storten aan de pensioeninstelling.

Fiscale aspecten

Op fiscaal vlak zal het nieuwe vrij aanvullend pensioen voor werknemers op dezelfde manier worden behandeld als de individuele voortzetting van een pensioentoezegging als bedoeld in artikel 33 van de 'wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid'.

Dit houdt in dat:

de bijdragen en premies onderworpen zijn aan de taks op de verzekeringsverrichtingen tegen het tarief van 4,4%;

de bijdragen die door de werkgever worden ingehouden, binnen de grenzen van de 80%-regel en artikel 3, § 2, van dit wetsontwerp, in aanmerking komen voor een belastingvermindering van 30%;

de uitkeringen belastbaar zijn als pensioen en afzonderlijk worden belast tegen het tarief van 10% (tenzij globalisatie voordeliger is) wanneer ze plaatsvinden naar aanleiding van de pensionering of het overlijden (of vanaf de leeftijd van 60). Uitkeringen in andere omstandigheden worden in beginsel belast tegen het tarief van 33%;

wanneer voorschotten op prestaties zijn opgenomen voor de financiering van onroerende goederen of wanneer het aanvullend pensioen heeft gediend voor het waarborgen van een hypothecaire lening, de eerste schijf van 50.000 euro (geïndexeerd bedrag voor aj. 2019: 79.970 euro) van de uitkering onder bepaalde voorwaarden als omzettingsrente wordt belast;

de overdracht van de pensioenreserves naar een soortgelijke pensioenovereenkomst bij een in de EER gevestigde verzekeringsonderneming of instelling voor bedrijfspensioenvoorziening niet wordt beschouwd als een betaling of toekenning.

De bijdragen en premies voor het nieuwe aanvullende pensioen zullen slechts in aanmerking komen voor een belastingvermindering in de mate dat de jaarlijkse betalingen het maximumbedrag dat is bepaald overeenkomstig artikel 3, § 2, tweede lid, en § 3, van dit wetsontwerp niet overschrijden. Bovendien zal ook de 80%-grens moeten worden gerespecteerd.

De bijdragen voor het vrij aanvullend pensioen voor werknemers worden door de werkgever ingehouden op het (netto)loon van de werknemer. Op de bedrijfsvoorheffing die op het loon verschuldigd is, zal, net als dit nu al het geval is voor de persoonlijke bijdragen voor een aanvullende pensioentoezegging of de bijdragen voor de individuele voortzetting van een pensioentoezegging, een vermindering worden toegepast van 30% van de door de werkgever ingehouden bijdragen. De bijlage III bij het KB/WIB 1992 zal in die zin worden aangepast.

In werking

Deze nieuwe maatregel zal in werking treden 3 maanden na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. Wat de inkomstenbelastingen betreft, wordt dit vertaald in een inwerkingtreding vanaf aanslagjaar 2020.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]