Vrij aanvullend pensioen voor werknemers vanaf 27 maart 2019: fiscale aspecten

Op 27 december 2018 verscheen de ‘wet van 6 december 2018’ in het Belgisch Staatsblad die het ‘vrij aanvullend pensioen voor werknemers’ (VAPW) invoert. Ze treedt in werking op 27 maart 2019.

Vrij aanvullend pensioen voor werknemers

Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat werknemers een aanvullend pensioen kunnen opbouwen wanneer ze tijdens de referentieperiode ofwel geen enkel aanvullend pensioen hebben opgebouwd, ofwel enkel een aanvullend pensioen hebben opgebouwd dat niet 3% van het referentieloon of minimum 1.600 euro bedraagt.

De werknemer moet zelf het initiatief nemen om een pensioenovereenkomst af te sluiten met de pensioeninstelling van zijn keuze.

De werkgever heeft als enige verplichting de persoonlijke bijdragen van de werknemer in te houden op zijn nettoloon en die te storten aan de pensioeninstelling.

Fiscale aspecten

Op fiscaal vlak wordt het nieuwe vrij aanvullend pensioen voor werknemers op dezelfde manier behandeld als de individuele voortzetting van een pensioentoezegging zoals bedoeld in artikel 33 van de 'wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid' (WAP).

Dit houdt in dat:

de bijdragen en premies vanaf 27 maart 2019 onderworpen zijn aan de taks op de verzekeringsverrichtingen tegen het tarief van 4,4%;

de bijdragen die de werkgever inhoudt, binnen de grenzen van de 80%-regel en artikel 3, § 2 van de VAPW, in aanmerking komen voor een belastingvermindering van 30%;

de uitkeringen belastbaar zijn als pensioen en afzonderlijk worden belast tegen het tarief van 10% (tenzij globalisatie voordeliger is) wanneer ze plaatsvinden naar aanleiding van de pensionering of het overlijden (of vanaf de leeftijd van 60). Uitkeringen in andere omstandigheden worden in beginsel belast tegen het tarief van 33%;

wanneer voorschotten op prestaties zijn opgenomen voor de financiering van onroerende goederen of wanneer het aanvullend pensioen heeft gediend voor het waarborgen van een hypothecaire lening, de eerste schijf van 50.000 euro (geïndexeerd bedrag aj. 2019: 79.970 euro) van de uitkering onder bepaalde voorwaarden als omzettingsrente wordt belast;

de overdracht van de pensioenreserves naar een soortgelijke pensioenovereenkomst bij een in de EER gevestigde verzekeringsonderneming of instelling voor bedrijfspensioenvoorziening niet wordt beschouwd als een betaling of toekenning.

De bijdragen en premies voor het vrij aanvullend pensioen voor werknemers komen slechts in aanmerking voor een belastingvermindering in de mate dat de jaarlijkse betalingen het maximumbedrag dat is bepaald overeenkomstig artikel 3, § 2, tweede lid, en § 3 van de VAPW niet overschrijden. Bovendien zal ook de 80%-grens moeten worden gerespecteerd.

De werkgever houdt de bijdragen voor het vrij aanvullend pensioen voor werknemers in op het (netto)loon van de werknemer.

Op de bedrijfsvoorheffing die op het loon verschuldigd is, wordt - net zoals voor de persoonlijke bijdragen voor een aanvullende pensioentoezegging of de bijdragen voor de individuele voortzetting van een pensioentoezegging - een vermindering toegepast van 30% van de door de werkgever ingehouden bijdragen. De bijlage III bij het KB/WIB 1992 zal in die zin worden aangepast.

In werking

De wet van 6 december 2018 treedt in werking op 27 maart 2019. Dat is 3 maanden nadat ze verscheen in het Belgisch Staatsblad.

Wat de inkomstenbelastingen betreft, wordt dit vertaald in een inwerkingtreding vanaf aanslagjaar 2020.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]