Mobiliteitsbudget in 5 punten

Het mobiliteitsbudget biedt vanaf 1 maart 2019 via verschillende pistes een duurzaam alternatief voor de bedrijfswagen.

1. Het mobiliteitsbudget heeft, net als de mobiliteitsvergoeding (cash for cars) een ruim (personeel) toepassingsgebied. Want met werknemers die het budget kunnen gebruiken, worden hier gelijkgesteld: de personen die anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst arbeid verrichten in de overheidssector, en ook alle andere personen die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten onder het gezag van een ander persoon.

2. De invoering van een mobiliteitsbudget behoort tot de uitsluitende beslissingsbevoegdheid van de werkgever. In principe kan dat enkel indien hij al gedurende een ononderbroken periode van minstens 36 maanden, onmiddellijk voorafgaand aan de invoering, één of meerdere bedrijfswagens ter beschikking heeft gesteld van één of meerdere werknemers. Voor startende ondernemers geldt een uitzondering.

De werkgever kan enkel een mobiliteitsbudget toekennen aan werknemers die een bedrijfswagen hebben of die ervoor in aanmerking komen. Dat zijn werknemers die deel uitmaken van een functiecategorie waarvoor het bij de werkgever geldende bedrijfswagenbeleid in een bedrijfswagen voorziet.

3. Binnen dit kader kan de werknemer een aanvraag doen. Op voorwaarde dat hij in de voorbije 36 maanden minstens 12 maanden over een bedrijfswagen beschikt of heeft beschikt bij de huidige werkgever (of daarvoor in aanmerking komt), en op het moment van de aanvraag minstens 3 maanden ononderbroken beschikt over een bedrijfswagen bij de huidige werkgever (of daarvoor in aanmerking komt). We noteren een uitzondering voor starters en bij een bevordering of functiewijziging die zich heeft voorgedaan voor 1 maart 2019. Ook bij een aanwerving geldt een uitzondering. De aanvraag gebeurt sowieso schriftelijk.

4. De formele aanvraag en de positieve beslissing van de werkgever om daarop in te gaan, vormen een overeenkomst die als zodanig inhoudelijk deel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt voor de eerste toekenning van het mobiliteitsbudget gesloten en vermeldt onder andere het initiële bedrag van het mobiliteitsbudget.

5. Met het mobiliteitsbudget mag de werknemer de terbeschikkingstelling financieren van een milieuvriendelijke bedrijfswagen. Dat is een elektrische wagen of een wagen die beantwoordt aan strikte voorwaarden (CO2-uitstoot, emissienorm, elektrische batterij), die stapsgewijs strenger zullen worden.

Dat is de eerste pijler: de werknemer kan kiezen voor een milieuvriendelijke bedrijfswagen, die volledig het sociale en fiscale regime van de bedrijfswagen (solidariteitsbijdrage, privé belastbaar voordeel voor privégebruik) volgt. Maar de werknemer kan zijn mobiliteitsbudget ook volledig besteden aan de andere pijlers.

Het saldo van het mobiliteitsbudget, met andere woorden het deel van het mobiliteitsbudget dat niet werd gebruikt voor de financiering van een bedrijfswagen (en daarmee gerelateerde kosten), wordt ter beschikking gesteld van de werknemer. Dit saldo wordt in de loop van het jaar besteed aan de financiering van duurzame vervoermiddelen, namelijk: zachte mobiliteit, openbaar vervoer, georganiseerd gemeenschappelijk vervoer, deeloplossingen (en daarmee gelijkgestelde oplossingen). Dat is de tweede pijler.

Het deel dat de werknemer niet gebruikt zal hem één keer per jaar in geld worden uitbetaald (bijzondere socialezekerheidsbijdrage), uiterlijk samen met het loon van de eerste maand van het daaropvolgende jaar. Dat is de derde pijler.

Het beheer van het mobiliteitsbudget is verder uitgewerkt in een KB. Dat KB is ook op 29 maart in het Belgisch Staatsblad verschenen. Het concretiseert onder meer de manier waarop de werkgever de werknemer moet inlichten en de mobiliteitsrekening die voor iedere begunstigde werknemer moet worden gecreëerd. De bepalingen van het besluit treden, anders dan de wet, in werking op de dag van publicatie.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]