Landbouwrampenfonds verdwijnt, brede weersverzekering komt in de plaats

Landbouwers moeten zich binnenkort zelf verzekeren tegen natuurrampen via een brede weersverzekering. Ze kunnen geen vergoeding meer kregen van het rampenfonds.

Nog maar één rampenfonds

De huidige twee rampenfondsen - het Vlaams rampenfonds voor algemene rampen en het landbouwrampenfonds voor landbouwrampen - worden samengesmolten tot één fonds: het Vlaams rampenfonds.

Weersverzekering

Het nieuwe rampenfonds vergoedt de schade aan niet-binnengehaalde oogsten en teelten niet. De vergoeding van die schade gebeurt vanaf 1 januari 2020 via de private verzekeraars: landbouwers kunnen op de private markt een nieuwe 'brede weersverzekering' afsluiten. Dat is een verzekering die teelt- en oogstschade dekt die veroorzaakt is door ongunstige weersomstandigheden die met een natuurramp kunnen gelijkgesteld worden. Het gaat om vorst, storm en rukwinden, sneeuw- of ijsdruk, hevige of aanhoudende regen en ernstige droogte.

Er is wel voorzien in een overgangsperiode: van 1 januari 2020 tot eind december 2024 kan het rampenfonds toch nog beperkt tussenkomen bij verzekerbare schade aan niet-binnengehaalde oogsten en teelten. Voorwaarde is wel dat de landbouwer minstens 25% van zijn totale teeltareaal op bedrijfsniveau verzekerd heeft via de brede weersverzekering. De tussenkomst van het rampenfonds is wel beperkt: het vergoedingspercentage voor de niet-verzekerde schade hangt af van het areaal dat verzekerd is: meer of minder dan 50%. En het percentage neemt af in de tijd.

Steun

De landbouwer kan financiële steun krijgen voor de afgesloten weersverzekering. Die steun is er alleen voor weersverzekeringen die erkend zijn als subsidiabel. De erkenningsvoorwaarden moeten nog vastgelegd worden. Dat is ook het geval voor de steunintensiteit, de subsidievoorwaarden en de aanvraagprocedure.

100 miljoen

Wanneer verzekeraars in een kalenderjaar meer dan 100 miljoen euro aan tegemoetkomingen voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten betaald hebben, treedt het rampenfonds op als herverzekeraar.

Financiële problemen

Hoewel het rampenfonds in principe niet meer tussenkomt bij schade aan verzekerbare oogsten en teelten is hier toch een uitzondering op: het fonds komt nog tussen bij schadelijders die kunnen aantonen dat ze zich tijdelijk in een moeilijke financiële of economische situatie bevonden en daardoor geen verzekering hebben afgesloten. Dat kunnen ze bewijzen via de vrijstelling van sociale bijdragen die het RSVZ hen heeft gegeven.

Andere veranderingen

In Vlaanderen blijft er dus maar één vergoedingsregeling meer over, die voor rampen, geconcretiseerd in het Vlaams rampenfonds. Een afzonderlijke regeling, specifiek voor landbouwrampen, is er niet meer.

In die uitzonderlijke gevallen waarin schade aan oogsten en teelten toch nog vergoed wordt via het rampenfonds gelden dezelfde regels als voor de vergoeding van schade aan andere goederen. Wat betekent dat bijvoorbeeld de voorschotregeling, de tegemoetkoming in de honoraria en kosten van privédeskundigen en de mogelijkheid om een herstelkrediet te openen, verdwijnen. Zaken die in de vergoeding door het vroegere landbouwrampenfonds wel nog voorzien waren. Ook het verplicht bewijs van de wederbelegging vóór de uitbetaling van de herstelvergoeding is afgeschaft.

Inwerkingtreding

Het nieuwe decreet van 5 april 2019 treedt in werking op 1 januari 2020. Schadelijke feiten van vóór 1 januari 2020 worden afgehandeld volgens de oude regels.

20.10.2020

Reconnaisance de la responsabilité Lire la suite

07.10.2020

Le Comité de gestion de l’assurance indemnités des indépendants doit toujours récupérer les indemnités d’incapacité de travail indûment payées à un bénéficiaire du droit-passerelle corona Lire la suite

02.10.2020

Le Code de la route ne s’applique pas aux véhicules prioritaires qui accomplissent une mission urgente (à quelques exceptions très) Lire la suite

30.09.2020

Les assureurs ne pourront utiliser les données issues de capteurs de santé Lire la suite

NEWSLETTER
site web par Kluwer EasyWeb

Nous utilisons des cookies pour retenir vos préférences de langage et améliorer votre expérience de surf. En savoir plus[OK]