Brussel versnelt toekenning vergoeding na natuurramp

Ondernemingen en particulieren die in het Brussels gewest het slachtoffer werden van een natuurramp, vragen een schadevergoeding (‘herstelvergoeding’) op basis van de Brusselse ordonnantie van 25 april 2019. En niet meer op basis van de federale wet van 12 juli 1976. De ordonnantiegever gaat er prat op dat hij dat regime heeft vereenvoudigd en hij de erkennings- en vergoedingsprocedure heeft versneld.

Niet meer via Rampenfonds

Het gewest put zijn inspiratie nog altijd uit het federale stelsel. Maar er zijn enkele belangrijke verschillen tussen het nieuwe Brusselse vergoedingsstelsel en het vorige federale regime:

De Brusselse ordonnantie geldt alleen voor algemene natuurrampen. Niet voor landbouwrampen. Schade aan de landbouw zou nog vergoed worden volgens de federale regels, maar het Brussels gewest heeft geen landbouwbedrijven meer die onder de wet van 12 juli 1976 vallen.

De ordonnantie centraliseert de dossiers bij het gewest. Zonder tussenkomst van de provinciegouverneur. Het betrokken bestuur zal nog aangewezen worden in een uitvoeringsbesluit. In de praktijk is dat de cel die nu al belast is met de algemene rampen binnen de directie Investeringen van Brussel Plaatselijke Besturen.

Brussel zal de herstelvergoedingen financieren vanuit zijn begroting. Niet via een eigen Rampenfonds. Het gewest creëerde alvast 4 begrotingsallocaties ter vergoeding van de privépersonen, de privébedrijven, de plaatselijke overheden, en de expertisekosten.

Brussel maakt geen onderscheid meer tussen de vergoeding van privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen.

Het gewest schrapt de voorschottenregeling en de mogelijkheid om een herstelkrediet aan te vragen.

De wijze waarop de schade wordt bepaald, de wijze waarop de herstelvergoeding wordt berekend en de wijze van kennisgeving van de beslissing - al die praktische modaliteiten worden gebundeld in een uitvoeringsbesluit. Dat nog gepubliceerd wordt.

Algemene ramp

Een algemene ramp is een natuurverschijnsel - met een uitzonderlijk karakter of met een onvoorspelbare intensiteit - dat belangrijke schade heeft veroorzaakt en dat als dusdanig erkend werd door de Brusselse regering. Met uitzondering van landbouwrampen.

De volgende personen kunnen een herstelvergoeding aanvragen na een algemene ramp:

de eigenaar, mede-eigenaar en blooteigenaar

de titularis van een recht van erfpacht of opstal

de huurder

de koper met een contract van huurkoop of van verkoop op afbetaling.

Het gewest komt financieel tussen in de schade aan lichamelijke goederen: een huis, een voertuig, meubels.

Werden geschrapt: bosaanplantingen. Komen evenmin in aanmerking: schade aan motorvoertuigen van minder dan 5 jaar oud en louter esthetische schade, die het normale gebruik of de normale functie niet aantast. Zoals de kosten voor het herstellen van hagelinslag op het koetswerk van een wagen.

De schade moet rechtstreeks, materieel en zeker zijn. En ze moet veroorzaakt zijn door een algemene natuurramp met een uitzonderlijk karakter. De Brusselse regering erkent het uitzonderlijke karakter en dit op grond van de terugkeerperiode van het natuurverschijnsel of op basis van een wetenschappelijke schaal.

Verzekeringsondernemingen moeten bij een algemene ramp binnen een termijn van 10 dagen gratis een afschrift bezorgen van de verzekeringsovereenkomsten die de goederen dekken die in de regio liggen die getroffen werd door de algemene ramp, en zij bezorgen een attest van niet-tegemoetkoming wanneer het slachtoffer van de ramp daarom vraagt.

Vanaf ?

De regering zal in een uitvoeringsbesluit nog bepalen wanneer het eigen Brusselse regime in werking treedt.

Bevoegd minister Céline Fremault verwacht overigens dat de impact van de nieuwe ordonnantie beperkt zal blijven. Van alle natuurrampen die het voorbije 25 jaar ons nationaal grondgebied teisterden, had maar 1% een impact op Brussels grondgebied.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]