Transport: maximumboete bij onmiddellijk inning stijgt van 44.000 naar 80.000 euro

De federale regering wijzigt de tarieven van de onmiddellijke inning voor overtredingen op de vrachtbrief, de rij- en rusttijden, de tachograaf, de bestuurderskaart, enz. Ter zelfdertijd trekt ze het bedrag van de maximumboete op tot 80.000 euro (na opdeciemen).

Te innen sommen

Inbreuken in de transportsector kunnen bestraft worden met onmiddellijke inning van een geldsom. Als de overtreder dat bedrag betaalt, vervalt normaal gezien de strafvordering.

Maar de regering hergroepeert de overtredingen en wijzigt de tarieven. De nieuwe indeling ziet er als volgt uit:

Goederenvervoer over de weg - Vergunningen (a)

Goederenvervoer over de weg - Vrachtbrief (b)

Rij - en rusttijden (c)

Tachograaf (d)

Bestuurderskaart (e)

Afdruk van de door de digitale tachograaf geregistreerde gegevens (f)

Registratiebladen (g)

/ (h)

Reizigersvervoer over de weg - controle en vergunningsdocumenten (i)

Internationaal wegvervoer van aan bederf onderhevige levensmiddelen en het gebruik van speciale vervoermiddelen bij dit vervoer (ATP) (j).

Alleen de rubrieken a, i en j wijzigen niet.

Maximumboete

Onmiddellijke inning is alleen mogelijk als het totaal van de te innen sommen niet hoger is dan een wettelijk bedrag. Op dat wettelijke bedrag moeten nog opdeciemen toegepast worden.

Voor enkele specifieke overtredingen geldt bovendien een hoger maximum.

De federale regering trekt beide maxima op:

 

Bij consignatie, als de vervoerder geen vaste woon- of verblijfplaats heeft in ons land, gelden dezelfde - verhoogde - maxima.

Opgelet! Door de herschikking van de lijsten met de te innen sommen, wijzigen ook de verwijzingen naar de overtredingen waarvoor een hoger maximum geldt.

Per overschrijving of online

Online betalen kan op: www.verkeersboetes.be (of op www.amendesroutieres.be, www.verkehrsstrafen.be en www.trafficfines.be voor anderstaligen). De regering preciseert welke documenten ingevuld moeten worden.

Nog een klein detail: de betalingen gebeuren altijd in euro. De FOD Financiën wil niet opdraaien voor de wisselkosten.

In werking

10 dagen na publicatie in het BS. Dat is op 6 juli 2019.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]