Personen die opleiding en werk combineren beter beschermd tegen beroepsrisico’s

Op 21 december 2018 besliste de wetgever om alle personen die arbeid verrichten onder een gereglementeerd stelsel van opleiding tot betaalde arbeid, op te nemen in het algemene arbeidsongevallen- en beroepsziekteregime voor de privé- en overheidssector. Deze personen met een zogenaamd ‘klein statuut’ genieten dus principieel dezelfde bescherming als de andere werknemers. Al wordt hun sociale bescherming onder de ‘bijzondere regeling’ wel ingeperkt.

In een uitvoerings-KB van 29 juli 2019 laat de federale regering deze bescherming ingaan op 1 januari 2020. Het KB lijst ook de statuten op die onder de 'bijzondere regeling' vallen en het wijst de personen aan die de verplichtingen van de werkgever moeten vervullen.

Wie treedt op als werkgever?

In principe neemt het orgaan dat de opleiding organiseert, de verplichtingen op van de werkgever op het vlak van arbeidsongevallen en beroepsziekten. Dat is dus: de VDAB, Actiris, Forem, Phare,...

Maar dat is niet zo bij 14 types van overeenkomsten. Diegene die de persoon in opleiding effectief tewerk stelt, zal dan zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. In het Vlaamse gewest is dat het geval bij de overeenkomsten voor een:

individuele beroepsopleiding in de onderneming

beroepsinlevingsstage

instapstage

zeegewenningsreis

beroepsinleving

stage in het kader van een ondernemerschapstraject.

Wie zijn de personen die onder de bijzondere regeling vallen?

Onder het stelsel van de bijzondere regeling worden géén vergoedingen voor tijdelijke arbeidsongeschiktheid uitbetaald. Er gelden nog andere beperkingen.

Het uitvoeringsbesluit wijst binnen de privésector 19 categorieën van personen aan waarvoor die bijzondere regeling geldt.

Aan Vlaamse kant zijn dat:

de stagiairs met een passend of specifiek gezondheidstoezicht, die een onbezoldigde arbeid verrichten

de personen met een overeenkomst voor een beroepsverkennende stage

de kandidaat-ondernemers in een activiteitencoöperatie

de personen verbonden door een overeenkomst voor een landbouwstage

de personen met een stageovereenkomst alternerende opleiding

de personen met een overeenkomst voor een praktijkstage in het kader van een ondernemerschapstraject

de personen met een beroepsinlevingsovereenkomst

de personen die deelnemen aan een zeegewenningsreis

de personen verbonden door een stageovereenkomst voor beroepskennismaking in het kader van een beroepsoriëntering onder regie van de Gemeenschaps- en Gewestdienst voor beroepsopleiding en arbeidsbemiddeling

de personen die verbonden zijn door een overeenkomst voor opleidingsstage

de personen die een overeenkomst voor beroepsinlevingsstage hebben

de personen die een overeenkomst voor een activeringsstage gesloten hebben.

In de overheidssector zijn dat enkel de personen met een van oorsprong federale beroepsinlevingsovereenkomst of een overeenkomst voor een Vlaamse beroepsinlevingsstage.

Vanaf 1 januari 2020

De ontslagnemende federale regering laat het nieuwe regime op de laatst mogelijke dag in werking treden. Dat is op 1 januari 2020, voor alle ongevallen die op of na die datum plaats vinden.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]