Eigen regels voor schadevergoeding bij natuurramp op Brussels grondgebied

Ondernemingen, overheden en particulieren hebben recht op een vergoeding voor materiële schade bij een erkende natuurramp. Eerder dit jaar besliste de Brusselse overheid om dergelijke rampen niet meer te vergoeden op basis van de federale wet van 12 juli 1976, maar volgens eigen Brusselse regels. Dat leidde tot de ‘ordonnantie van 25 april 2019 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene rampen’. De Brusselse regering zegt nu in een uitvoeringsbesluit hoe een uitzonderlijk natuurverschijnsel erkend kan worden als een algemene ramp en hoe hoog het bedrag van de hersteltegemoetkoming zal zijn. Het besluit laat het Brusselse vergoedingsregime ingaan op 30 oktober 2019.

Erkenning als algemene ramp

Het is de burgemeester van de getroffen gemeente die de aanvraag tot erkenning als algemene ramp indient. Binnen de 15 dagen. Met een voorgedrukt formulier.

De gewestelijke Directie Investeringen (het 'Bestuur') toetst het dossier af op de erkenningscriteria en legt een voorstel van erkenning of niet-erkenning voor aan de bevoegde Brusselse minister.

De eindbeslissing ligt bij de Brusselse regering.

In haar uitvoeringsbesluit legt de Brusselse regering alvast erkenningscriteria op voor:

overstromingen door hemelwater;

overstromingen doordat waterlopen of meertjes buiten hun oevers treden;

overstromingen door dijkbreuken;

stormen met een windkracht van minstens 120 km/u;

lokale rukwinden en tornado's;

hagelbuien;

aardbevingen

aardverzakkingen en aardverschuivingen;

en een te grote belasting door sneeuw.

Een overstroming door overvloedige neerslag wordt bijvoorbeeld als een algemene ramp erkend als het een plotse neerslag was van meer dan 30 l/m² per uur of een neerslag van ten minste 65 l/m² per 24 uur.

Als er geen specifieke criteria bestaan, wordt een natuurverschijnsel beschouwd als een uitzonderlijk verschijnsel als het fenomeen - statistisch gezien - maar eens om de 20 jaar of meer voorkomt.

Schadevergoeding

Voor het aanvragen van de hersteltegemoetkoming heeft de Directie Investeringen eveneens modelformulieren uitgewerkt.

De directie betaalt in principe 60% van de schade uit, met een maximum 149.850 euro voor privégoederen en van 600.000 euro voor openbaardomeingoederen. Maar dat moet genuanceerd worden: er gelden franchises en waardeverminderingen voor slijtage, de kosten voor voorlopige instandhoudingswerken zijn geplafonneerd, enz. Schade aan auto's, moto's, bromfietsen, elektrische fietsen en fietsen wordt bovendien forfaitair vergoed, volgens een tabel die is opgenomen in het uitvoeringsbesluit.  De bedragen uit het besluit worden wel elk jaar geïndexeerd.

Vanaf 30 oktober 2019

De Brusselse ordonnantie van 25 april 2019 én het huidige uitvoeringsbesluit van 10 oktober 2019 treden in werking op 30 oktober 2019.

In het Vlaamse en het Waalse gewest bestaat er al een eigen natuurrampenregime.  In het noorden van het land is het Vlaams Rampenfonds bevoegd en dat put zijn bevoegdheid uit een decreet van 3 juni 2016 en een besluit van 23 december 2016.  Het Waalse gewest heeft daarvoor een decreet van 26 mei 2016 en een uitvoeringsbesluit van 21 juli 2016.

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

21.09.2020

Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar? Read more

14.09.2020

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

07.09.2020

COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]