Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor hoge aanvullende pensioenen: omzettingscoëfficiënt voor 2020 bekend

Werkgevers en zelfstandigen betalen een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage – de zgn. Wijninckx-bijdrage – van zodra voor een werknemer of een zelfstandige de som van het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen de pensioendoelstelling overschrijdt. Het aanvullend pensioen wordt berekend door de verworven reserves te delen door een omzettingscoëfficiënt. Voor bijdragejaar 2020 bedraagt die 28,513054. Voor bijdragejaar 2019 ging het om 26,94162.

De verworven reserves of - bij gebrek aan verworven reserves - de reserves van het aanvullend rust- of overlevingspensioen worden omgezet in een rente. Dat gebeurt door de reserves te delen door een factor die de levensverwachting op 65 jaar weerspiegelt. De FOD Sociale Zekerheid legt die omzettingscoëfficiënt vast. Voor 2020 gaat het om 28,513054. Die coëfficiënt is berekend op basis van de prospectieve geslachtsneutrale sterftetafels 2019, het gemiddeld rendement van de tienjarige OLO's in de periode 2013-2018, een indexering met 2% per jaar en een overdraagbaarheid van 80% aan de overlevende echtgenoot.

De bijzondere bijdrage moet betaald worden als de som van het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen (de rente) de pensioendoelstelling overschrijdt. De pensioendoelstelling is gelijk aan het maximum wettelijk pensioen van de openbare sector, rekening houdend met de loopbaanjaren.

Bij overschrijding van de pensioendoelstelling is een bijdrage van 3% op de volledige toename van de verworven reserves verschuldigd. Men kijkt hiervoor naar het verschil tussen de reserves op 1 januari van het bijdragejaar en de reserves op 1 januari van het jaar daarvoor. In geval van loontrekkenden wordt de bijdrage enkel berekend op het deel van de werkgeversbijdragen in de toename van de verworven pensioenreserves.

Werkgevers betalen de bijdrage aan de RSZ, zelfstandigen aan de RSVZ.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]