Brussel stemt KB/WIGB af op overname verkeersbelasting en BIV

De ‘Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit’ (hierna ‘Brussel Fiscaliteit’) nam op 1 januari 2020 het beheer van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV) over van de FOD Financiën.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering stemt via haar 'besluit van 5 maart 2020' nu het 'KB/WIGB van 8 juli 1970' af op deze overname.

Ze maakt daarbij een onderscheid tussen wijzigingen die van toepassing zijn:

op de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de BIV waarvan het belastbaar feit vóór 1 januari 2020 valt, en

op de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de BIV waarvan het belastbaar feit vanaf 1 januari 2020 valt.

De wijzigingen hebben betrekking op de betaling van de verkeersbelasting en de BIV, de vrijstelling ervan voor autovoertuigen die uitsluitend aangewend worden ofwel tot een taxidienst, ofwel tot verhuring met bestuurder, en op de terugbetaling van deze belastingen bij gecombineerd rail/wegvervoer.

Wijzigingen van toepassing op verkeersbelasting en BIV waarvan het belastbaar feit vóór 1 januari 2020 valt

De belangrijkste wijzigingen die het 'besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 maart 2020' voor deze belastbare feiten aanbrengt in het KB/WIGB, zijn de volgende:

onverminderd de bepalingen van artikel 24 van het KB/WIGB zijn de 'met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen' te betalen bij de rekenplichtige van de ontvangsten belast met fiscale zaken van 'Brussel Fiscaliteit' of, in geval van zijn afwezigheid, bij de plaatsvervangend rekenplichtige van de ontvangsten belast met fiscale zaken van deze dienst;

in afwijking van artikel 9 van het KB/WIGB wordt de betaling van de niet-ingekohierde verkeersbelasting m.b.t. tot de voertuigen vermeld in artikel 36bis van het WIGB, en de niet-ingekohierde belasting op de inverkeerstelling m.b.t. de voertuigen vermeld in artikel 94, 1° van het WIGB gedaan volgens de door Brussel Fiscaliteit aangegeven modaliteiten.

Het 'besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 maart 2020' heft in titel I, titel II en titel V van het KB/WIGB ook enkele artikelen op.

Sommige ervan werden, in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en de BIV door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, al eerder geïntegreerd in het WIGB.

Andere artikelen werden opgenomen in de Brusselse Codex Fiscale Procedure.

Wijzigingen van toepassing op verkeersbelasting en BIV waarvan het belastbaar feit vanaf 1 januari 2020 valt

De vrijstelling bedoeld bij artikel 5, § 1, 8° , van het WIGB is nu van toepassing:

1° op de autovoertuigen die uitsluitend aangewend worden tot taxidiensten onder de voorwaarden bepaald bij de toepasselijke gewestelijke regelgeving en ingericht krachtens een vergunning regelmatig afgeleverd ter uitvoering van de genoemde regelgeving;

2° op de autovoertuigen die uitsluitend aangewend worden tot een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder onder de voorwaarden bepaald bij de toepasselijke gewestelijke regelgeving en ingericht krachtens een vergunning regelmatig afgeleverd ter uitvoering van de genoemde regelgeving;

3° op de autovoertuigen die tegelijk aangewend worden tot taxidiensten bedoeld onder 1° en tot verhuring met bestuurder onder de voorwaarden bepaald bij 2°.

De aanvraag tot terugbetaling in het kader van het gecombineerd rail/wegvervoer moet voortaan ingediend worden bij Brussel Fiscaliteit.
Net zoals voordien wordt zij ingediend na het verstrijken van het jaar waarvoor de terugbetaling wordt gevraagd en, op straffe van verval, uiterlijk op 30 april van het erop volgende jaar.

In werking

Het 'Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering' van 5 maart 2020 heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2020.

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]