Brussels gewest: geen rijexamens, geen rijlessen, uitstel voor periodieke keuringen, beroepsprocedures alleen nog digitaal

Niet alleen in het Vlaams gewest, ook in het Brussels gewest is het voorlopig niet mogelijk om je rijbewijs te halen of rijlessen te volgen. De Brusselse regering heeft alle rijopleidingen en rijexamens opgeschort om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar ze neemt ook een aantal andere maatregelen in het kader van mobiliteit en verkeersveiligheid: wie zijn voertuig wilde laten keuren, krijgt uitstel; de geldigheid van de certificaten van de technische controle wordt verlengd; beroep indienen m.b.t. het rijbewijs kan alleen nog elektronisch, net als aanvragen uitzonderlijk vervoer.

Met terugwerkende kracht

De beslissingen zaten er aan te komen, maar het zogenaamde volmachtbesluit van de Brusselse regering liet even op zich wachten: het is op 17 april in het Belgisch Staatsblad verschenen. De bepalingen worden dan ook ingevoerd met terugwerkende kracht vanaf 16 maart 2020.

De maatregelen zullen gelden zolang dat nodig is in functie van de coronacrisis. Initieel had de Brusselse regering ze ingevoerd voor één maand - tot en met 16 april dus -, met mogelijkheid om ze 2 keer via een besluit met een maand te verlengen.

Rijopleidingen en examens opgeschort

Worden opgeschort:

de opleidingen en examens voor het rijbewijs en de praktische opleiding eerste hulp op de weg georganiseerd in toepassing van
- het besluit van 29 maart 2018 m.b.t. de rijopleiding en het rijexamen van motorvoertuigen B
- het MB van 23 oktober 2018 tot vaststelling van de regels inzake rijopleiding, en het rijexamen, de retributies en de beroepscommissies
- het KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs
- het KB van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

de examens en opleidingen m.b.t. het opleidingsattest in toepassing van het KB van 29 juni 2003 betreffende de opleiding van bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan radioactieve stoffen over de weg vervoeren.

Maar let op! De opleidingen en examens die online worden aangeboden, worden gewoon verdergezet.

Beroepsprocedures alleen nog elektronisch

Het beroep m.b.t. rijbewijs B kan alleen nog elektronisch worden ingediend. De beroepscommissie voor het rijbewijs zullen, indien mogelijk, elektronisch plaatsvinden. Als dat niet kan, worden ze opgeschort tot nader order. De verzoeken die tijdens deze periode worden ingediend worden later behandeld.

Uitstel periodieke keuringen

De Brusselse regering voorziet in uitstel voor de verplichte periodieke keuringen van voertuigen. Meer concreet worden de deadlines die voorzien zijn in art. 23ter van het KB van 15 maart 1968 met 6 maanden uitgesteld voor voertuigen waarvan de geldigheidsperiode sinds 1 maart 2020 vervallen is.

Daarnaast wordt ook de geldigheidsduur van de keuringsbewijzen waarvan de geldigheidsperiode sinds 1 maart 2020 is vervallen, met 6 maanden verlengd. Keuringsbewijzen die vervallen binnen de maand volgend op de heropening van de keuringscentra zullen 2 maanden langer gelden.

De aanpassingen leiden niet tot een wijziging van de cyclus van de periodieke controles. De minister bevoegd voor Verkeersveiligheid kan bovendien nog uitzonderingen vastleggen.

Elektronische aanvragen voor uitzonderlijk vervoer

Aanvragen m.b.t. uitzonderlijk vervoer kunnen alleen nog elektronisch worden ingediend via teuv@sprb.brussels of teuv@gob.brussels.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]