Nieuwe app ‘Portunus’ levert vanaf juli erkenningen aan havenarbeiders buiten pool

Vanaf 1 juli 2020 zullen erkenningen van havenarbeiders buiten de pool ‘die al een eerste keer door de administratieve commissie erkend zijn’, worden afgeleverd via de gloednieuwe app “Portunus”. Werkgevers die hun arbeidsovereenkomst beëindigen zullen dit voortaan ook via de app moeten melden. Een KB maakt duidelijk hoe de app werkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe de controle verloopt.

Portunus

De app moet vooral zorgen voor meer eenvoud en snelheid binnen het erkenningssysteem. Maar naast het verwerken van erkenningsaanvragen en het afleveren van erkenning aan havenarbeiders 'die niet werden opgenomen in de pool en die reeds een eerste keer door de administratieve commissie erkend zijn geweest', is het ook de bedoeling dat de app

de controle mogelijk maakt op de toepassing van artikel 1 van de Wet op de Havenarbeid en

fungeert als referentiebron voor statistische en geanonimiseerde informatie over “volgende erkenningen van havenarbeiders buiten de pool” voor beleidsanalyse en onderzoek.

Gegevensverwerking via Portunus

De app zal heel wat informatie waaronder de identificatiegegevens van de havenarbeider, gegevens van zijn uittreksel uit het Centraal Strafregister, informatie over zijn medische geschiktheid voor het uitoefenen van havenarbeid, de resultaten van de psychotechnische proeven, het bewijs van voldoende professionele taalkennis, de resultaten van de eindproef (o.a. vakbekwaamheid), eventuele maatregelen tot intrekking of schorsing van erkenningen, info over de arbeidsovereenkomst, enz.

Het KB verduidelijkt nog wie de verwerkingsverantwoordelijken zijn en de details m.b.t. de toegang tot de informatie in de app. De havenarbeiders en de (organisaties van) werkgevers kunnen de gegevens in de app raadplegen en controleren. Voor werknemer van de representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordig in het Paritair Comité voor het havenbedrijf die uitdrukkelijke gemachtigd zijn door hun organisatie, de haveninspectie en de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling gelden bijzondere bepalingen.

Aanwervingen en ontslagen van havenarbeiders buiten pool

Als de arbeidsovereenkomst van een havenarbeider die niet werd opgenomen in de pool wordt beëindigd, dan moet de werkgever dit via de app onmiddellijk meedelen en aangeven of het een ontslag om dringende redenen betreft.

De administratieve commissie kan bij een ontslag om dringende redenen beslissen om de betrokken arbeider en zijn werkgever op te roepen voor verhoor over het ontslag.

Andere wijzigingen

Het KB bevat ook nog andere wijzigingen: zo zorgt het bijvoorbeeld voor

de aanpassing van de geldigheidsduur van de resultaten van de psychotechnische proeven en van de eindproef vakbekwaamheid om een erkenning als havenarbeider te kunnen bekomen

de invoering van de verplichting om een uittrekstel uit het Centraal Strafregister toe te voegen bij een aanvraag tot erkenning als havenarbeider

In werking: 1 juli 2020

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]