Fiscus kondigt invoering van een nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen aan

De ‘Algemene Administratie voor Beleidsexpertise- en ondersteuning’ kondigt in het Belgisch Staatsblad van 4 november 2020 de invoering aan van een nieuwe jaarlijkse taks op de effectenrekeningen in het ‘Wetboek diverse rechten en taksen’.

Voorontwerp van wet

Op 2 november 2020 heeft de Ministerraad een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen invoert in het Wetboek diverse rechten en taksen (WDRT).
Dit voorontwerp zal zo spoedig mogelijk worden voorgelegd voor advies aan de Raad van State op 30 dagen, om binnen de kortste termijn te worden ingediend bij het Parlement.

Voor alle effectenrekeningen

De jaarlijkse taks zal in principe verschuldigd zijn op alle effectenrekeningen die worden aangehouden:

door natuurlijke personen, inbegrepen die onderworpen aan de belasting der niet-inwoners (BNI/nat.pers.), én

door rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting (Ven.B), de rechtspersonenbelasting (RPB) of aan de belasting der niet-inwoners (BNI/ven.).

Bijgevolg zijn de effectenrekeningen die worden aangehouden in het kader van de in artikel 2, § 1, 13° van het WIB 1992 vermelde juridische constructies, ook aan de taks onderworpen.

Jaarlijkse taks op effectenrekeningen

De nieuwe taks is een jaarlijkse belasting op het aanhouden van een effectenrekening, en heeft als heffingsgrondslag de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten die worden aangehouden op die effectenrekening.

De jaarlijkse taks op de effectenrekeningen is slechts verschuldigd indien deze gemiddelde waarde meer bedraagt dan 1.000.000 euro.

Het tarief van de taks bedraagt 0,15%.

In voorkomend geval wordt het bedrag van de taks beperkt tot 10% van het verschil tussen de belastbare grondslag en het drempelbedrag van 1.000.000 euro.

Antimisbruikbepaling

Het voorontwerp van wet bevat ook een algemene antimisbruikbepaling die geldt voor het hele WDRT.

Deze bepaling beoogt onder meer de volgende situaties inzake de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen :

het splitsen van een effectenrekening waarbij effecten worden verplaatst naar één of meerdere rekeningen bij dezelfde financiële tussenpersoon of naar rekeningen bij een andere financiële tussenpersoon om te vermijden dat de totale waarde van de effecten op één rekening meer bedraagt dan 1 miljoen euro;

het openen van effectenrekeningen waarbij effecten worden gespreid tussen rekeningen bij dezelfde financiële tussenpersoon of bij een andere financiële tussenpersoon om te vermijden dat de totale waarde van de effecten op één rekening meer bedraagt dan 1 miljoen euro;

de omzetting van aandelen, obligaties en andere belastbare financiële instrumenten, op naam zodat ze niet langer meer op een effectenrekening worden aangehouden, om te ontsnappen aan de taks;

het onderbrengen van een aan de taks onderworpen effectenrekening in een buitenlandse rechtspersoon die de effecten overplaatst naar een buitenlandse effectenrekening, om de taks te vermijden;

het onderbrengen van een aan de taks onderworpen effectenrekening in een fonds waarvan de deelbewijzen op naam worden geplaatst, om de taks te vermijden.

In bovenvermelde situaties is sprake van een weerlegbaar vermoeden van belastingontwijking waarbij de belastingschuldige het tegenbewijs kan leveren.

Om anticipatieve effecten te vermijden die de fiscale ontvangsten zouden beïnvloeden en om te vermijden dat de doelstelling van algemeen belang van de financiering van uitgaven van algemeen belang in het gedrang zou komen, heeft de Regering besloten om deze antimisbruikbepaling, maar enkel aangaande de taks op de effectenrekeningen, met terugwerkende kracht van toepassing te maken vanaf 30 oktober 2020, de datum waarop in de media uitvoerig over die taks werd bericht. Vanaf deze datum kan men aannemen dat het publiek kennis heeft kunnen nemen van het voornemen om de effectenrekeningen te belasten.

Ter herinnering

Het Grondwettelijk Hof heeft de taks op de effectenrekeningen die de vorige regering invoerde, op 17 oktober 2019 vernietigd (arrest nr. 138/2019).

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

België implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]