News

23.03.2020 - Vlaanderen werkt aan GAS-boetes voor snelheidsovertredingen in de bebouwde kom

De Vlaamse regering heeft een ontwerp van verzameldecreet klaar waarin de steden en gemeenten de bevoegdheid krijgen om gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) op te leggen voor beperkte snelheidsovertredingen. Onder 5 voorwaarden.
Read more

18.03.2020 - Invoer voertuigen: douane levert alleen nog elektronisch signaal 705

Sinds 4 februari 2019 geven douanekantoren geen ‘vignet 705’ meer bij de inklaring van buitenlandse voertuigen, maar een ‘elektronisch signaal’. Dat bevat onder meer het merk en het type van het voertuig, het vermogen, het chassisnummer, modulo 97 van het chassisnummer en de voertuigcategorie.
Read more

13.03.2020 - Brussel stemt KB/WIGB af op overname verkeersbelasting en BIV

De ‘Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit’ (hierna ‘Brussel Fiscaliteit’) nam op 1 januari 2020 het beheer van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV) over van de FOD Financiën.
Read more

10.03.2020 - Tool helpt arbeidsarts om burn-out vroegtijdig op te sporen

De FOD Werkgelegenheid heeft in samenwerking met de universiteiten van Gent en Luik de tool geactualiseerd waarmee arbeidsartsen en huisartsen een burn-out bij werknemers sneller kunnen opsporen en waarmee zij de ernst van de aandoening kunnen inschatten. De FOD raadt aan om ook de preventieadviseur bij de tool te betrekken: de preventieadviseur is immers bevoegd voor de pyschosociale risico’s en de collectieve preventie in de onderneming en kan wijzigingen in de arbeidsomstandigheden voorstellen om een herhaling van de feiten te voorkomen.
Read more

06.03.2020 - Overladen vrachtwagens leverden Vlaanderen vorig jaar bijna 7 miljoen euro aan boetes op

Vorig jaar reden er opnieuw tal van overladen vrachtwagens op onze Vlaamse wegen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Het werd in het Vlaams Parlement al snel duidelijk dat er amper verbetering is ten opzichte van het jaar 2018.
Read more

27.02.2020 - Nationaal College krijgt extra jaar om hervorming arbeidsongeschiktheids-, beroepsziekte- en arbeidsongevallenregels voor te bereiden

Het Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid moest tegen 14 januari van dit jaar zijn eindconclusies klaar hebben, maar enkele ‘onvoorziene omstandigheden’ hebben zijn werking vertraagd. Het college krijgt nu één jaar extra de tijd om zijn eindverslag met aanbevelingen voor een grondige hervorming op te maken.
Read more

20.02.2020 - Assuralia reageert op artikel De Standaard en verdedigt groepsverzekering

Volgens Assuralia heeft De Standaard in haar editie van 10 februari een fout heeft gemaakt met de krantenkop “Tekort in twee op drie groepsverzekeringen” en de openingszin “Het merendeel van de groepsverzekeringen is niet in staat om op de vervaldag het beloofde pensioen aan de werknemers uit te betalen.” Het artikel komt tot die conclusie op basis van een studie van de FSMA. Assuralia wenst deze studie in haar context te plaatsen en enkele verduidelijkingen aan te brengen. Om die reden heeft de beroepsvereniging dezelfde dag een reactie gestuurd naar persagentschap Belga en enkele ongeruste journalisten.
Read more

18.02.2020 - Sociaal statuut artsen stijgt voor premiejaar 2019

Artsen die geconventioneerd zijn én een activiteitsdrempel behalen, hebben recht op het zgn. ‘sociaal statuut’. Wat betekent dat het Riziv een bijdrage stort aan de instelling waarbij de arts een pensioenovereenkomst of een contract voor een vervangingsinkomen bij invaliditeit heeft afgesloten. Of dat de arts een recht op een rust- of overlevingspensioen kan reserveren bij het Riziv. De toegekende bedragen stijgen lichtjes voor premiejaar 2019.
Read more

13.02.2020 - Beroepsaansprakelijkheid: Tariferingsbureau voor bouwsector kan eindelijk van start gaan

Aannemers, architecten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren, en andere dienstverleners uit de bouwsector kunnen een verzekeringsaanvraag indienen bij het nationale Tariferingsbureau ‘Bouw’ als zij kunnen bewijzen dat 3 verzekeraars hun aanvraag tot verzekering hebben verworpen. Een koninklijk besluit van 4 februari 2020 richt dat tariferingsbureau op en legt de premie en voorwaarden vast waaronder een verzekeringsplichtige bij het bureau terecht kan. Het KB legt ook de procedure vast voor de erkenning van de Compensatiekas, maar voor de eigenlijke erkenning is nog een ministerieel besluit nodig.
Read more

10.02.2020 - Inkomensgrenzen voor bijverdienende gepensioneerde zelfstandigen in 2020

Gepensioneerden kunnen in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daarvoor niet vervuld, dan gelden er inkomensgrenzen. De jaarbedragen die vanaf 1 januari 2020 gelden in het pensioenstelsel voor zelfstandigen zijn nu gepubliceerd. Die voor gepensioneerde werknemers en gepensioneerd overheidspersoneel waren al eerder bekendgemaakt. Het gaat om dezelfde bedragen.
Read more

07.02.2020 - Zuhal Demir wil ook scooters en bromfietsen verbieden in lage-emissiezones

Minister van Omgeving Zuhal Demir wil ‘zo snel mogelijk’ een voorstel voorleggen aan de Vlaamse regering om vervuilende motor- en bromfietsen te verbieden in lage-emissiezones (LEZ). In Amsterdam bestaat al zo’n regime. Voor motorfietsen (categorieën L3 en L4), driewielers (L5) en zware vierwielers (L7) zou het verbod nu al kunnen ingaan. Voor bromfietsen (L1 en L2) en lichte vierwielers (L6) wordt nog een oplossing gezocht.
Read more

05.02.2020 - Raad van State schrapt federale regels op tachograaf en tachograafwerkplaats. Rij- en rusttijdregeling houdt stand

Op vraag van het Vlaamse gewest vernietigt de Raad van State een groot deel van het federale KB van 17 oktober 2016 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden wegens bevoegdheidsoverschrijding.
Read more

30.01.2020 - Vandaag met auto in Brusselse lage-emissiezone? Morgen dagpas aankopen voortaan mogelijk

Eigenaars van voertuigen die de Brusselse lage-emissiezone niet binnen mogen, moeten niet meteen rechtsomkeer maken. Vanaf dit jaar mogen ze de dagpas die hen uitzonderlijk toegang geeft tot de LEZ, immers ook de dag nadien aankopen. Goed nieuws dus voor onverwachte ritten of verstrooide zielen. Maar let op: per voertuig mogen er slechts 8 dagpassen per jaar worden aangekocht. De nieuwe regel is sinds 1 januari 2020 van toepassing en werd nu ook door de Brusselse regering verwerkt in haar LEZ-besluit.
Read more

27.01.2020 - Bedrijfsfietsen vooral populair in Antwerpen

De Vlaamse regering trok vorig jaar een bedrag van 2,2 miljoen euro uit voor het subsidiëren van bedrijfsfietsen, -fietsenstallingen en -fietsvergoedingen. Het geld wordt verdeeld via het Pendelfonds. De Vlaamse regering wil de bedrijven zo aanmoedigen om over te stappen naar meer duurzame verplaatsingsmodi voor het woon-werkverkeer. Uit de cijfers van minister van Mobiliteit Ben Weyts blijkt echter dat de bedrijven uit de provincie Antwerpen met zowat de helft van het budget gaan lopen.
Read more

24.01.2020 - Grondwettelijk Hof vernietigt mobiliteitsvergoeding ‘Cash for Car’

Op vraag van 3 klimaatorganisaties en 2 vakbonden heeft het Grondwettelijk Hof zopas de volledige ‘wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding’ vernietigd. De mobiliteitsvergoeding is een vergoeding die de werknemer ontvangt van zijn werkgever, in ruil voor het inleveren van zijn bedrijfswagen.
Read more

20.01.2020 - Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor hoge aanvullende pensioenen: omzettingscoëfficiënt voor 2020 bekend

Werkgevers en zelfstandigen betalen een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage – de zgn. Wijninckx-bijdrage – van zodra voor een werknemer of een zelfstandige de som van het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen de pensioendoelstelling overschrijdt. Het aanvullend pensioen wordt berekend door de verworven reserves te delen door een omzettingscoëfficiënt. Voor bijdragejaar 2020 bedraagt die 28,513054. Voor bijdragejaar 2019 ging het om 26,94162.
Read more

17.01.2020 - Vermijd discussies over bezoek controlearts bij ziekte of arbeidsongeval

Ondernemingen doen er goed aan om in hun arbeidsreglement te preciseren wannéér een arbeidsongeschikte werknemer ter beschikking moet zijn voor een controlebezoek van de controlearts. De wet zegt immers niet dat een controlearts een briefje in de brievenbus moet stoppen wanneer hij langs is geweest en de werknemer niet thuis vond. Dat kan nochtans vérstrekkende gevolgen hebben.
Read more

09.01.2020 - Directe regeling

Door de toepassing van de RDR-overeenkomst kunnen slachtoffers sneller vergoed worden. Kan men hierop in alle gevallen en voor eender welk betrokken voertuig een beroep doen?
Read more

03.01.2020 - NAR buigt zich over aantal praktische vragen rond de harmonisering van het pensioenstelsel van arbeiders en bedienden

De Nationale Arbeidsraad gaat in zijn advies nr. 2.155 van 17 december 2019 dieper in op een aantal interpretatieproblemen over de toepassing van de wet van 5 mei 2014 die de pensioenstelsels van arbeiders en bedienden harmoniseert.
Read more

31.12.2019 - Kilometerheffing voor zware vrachtwagens stijgt op 1 juli (art. 31 PD 2020)

Het programmadecreet trekt het basistarief van de kilometerheffing voor vrachtwagens op. Het decreet verlaagt anderzijds de gewichtsfactor voor lichte vrachtwagens, maar verhoogt die voor het zwaar vervoer. Vlaanderen wil zo een groter deel van de infrastructuurkosten doorrekenen in de heffing. Zwaardere vrachtwagens brengen immers meer schade toe aan het wegdek dan lichtere vrachtwagens.
Read more

30.12.2019 - Nieuwe mogelijkheid om een nummerplaat te laten schrappen

Vanaf 6 januari 2020 is er naast de gebruikelijke postpunten en postkantoren een nieuwe mogelijkheid om een kentekenplaat te deponeren.
Read more

24.12.2019 - Zwakke weggebruiker

Als voorzichtige fietser werd ik toch verrast door de bestuurder van een auto die een kruispunt was opgereden terwijl hij me voorrang moest geven. Ik remde om hem te vermijden, maar door het glad geworden wegdek maakte ik een lelijke duikvlucht. Kan ik aanspraak maken op een schadevergoeding hoewel er geen contact was met dit voertuig? In mijn val heb ik bovendien een andere fietser gegrepen.
Read more

19.12.2019 - Asbestfonds vergoedt asbestgerelateerde larynx- en longkanker

De federale regering past het uitvoerings-KB op de beroepsziekten met recht op schadeloosstelling aan. Daardoor kan het Asbestfonds starten met de uitbetaling van een vergoeding aan de slachtoffers van asbestgerelateerde larynx- of strottenhoofdkanker, en dito longkanker. De aanpassingen gaan in op 1 juni 2019.
Read more

11.12.2019 - Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoot voor 2020 gekend

Het KB van 3 december 2019 bevat de referentiecijfers voor de CO2-uitstoot in het kalenderjaar 2020. Voor wagens met een benzine-, LPG-, of aardgasmotor stijgt de referentie-CO2-uitstoot tot 111 g/km. Voor dieselwagens stijgt hij tot 91 g/km.
Read more

09.12.2019 - Rijbewijs krijgt nieuwe look

Het rijbewijs in bankkaartmodel wordt vanaf midden december in een nieuw jasje gestoken. Dat meldt de FOD Mobiliteit. De nieuwe look komt er zowel voor de definitieve als de voorlopige rijbewijzen.
Read more

04.12.2019 - Rijgeschiktheid

Moet men een medisch onderzoek ondergaan om te mogen rijden? Wie kan beoordelen of iemand met een beperking geschikt is om een motorrijtuig te besturen?
Read more

29.11.2019 - Ongeval op weg naar het werk

Is mijn werkgever aansprakelijk voor ongevallen die ik op de weg naar en van het werk veroorzaak?
Read more

25.11.2019 - Wetsvoorstel lanceert politionele databank waarin burger zelf op zoek kan naar zijn gestolen spullen

Kunnen slachtoffers van diefstal binnenkort zelf op zoek naar hun spullen via het internet? In de Kamer ligt alvast een wetsvoorstel op tafel dat dit mogelijk maakt.
Read more

21.11.2019 - Keurmerk BENOR-i3 instrument om inbraken te bestrijden

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem heeft op 5 november de overeenkomst tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de vzw BENOR bekrachtigd. Het kwaliteitslabel BENOR-i3 wordt een nieuw hulpmiddel voor consumenten, ondernemingen en overheden om het risico op inbraak te verkleinen.
Read more

18.11.2019 - Nieuwe aanpak van burn-out in Nederland

Nieuwe wetenschappelijke inzichten hebben er in Nederland toe geleid dat bedrijfsartsen burn-outs anders gaan behandelen. In de herziene richtlijn staat nu duidelijk wat werkgevers moeten doen en hoe cruciaal de eerste maand na uitval is.
Read more

1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]