News

17.06.2020 - Brusselse regering hanteert strikte voorwaarden voor technische keuring van voertuigen tot oktober

Het Brussels gewest laat sinds begin mei weer technische keuringen van voertuigen toe. Onder erg strikte voorwaarden zo blijkt. En dat tot 1 oktober 2020.
Read more

16.06.2020 - Impact van de coronacrisis op de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen

De FSMA heeft op haar website advies nr. 13 van 20 mei 2020 van de Commissie voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen gepubliceerd, aangaande de impact van de coronacrisis op het aanvullend pensioen voor zelfstandigen.
Read more

12.06.2020 - Ondernemingen krijgen ook volgend jaar nog subsidies voor gecombineerd vervoer

Ondernemingen die hun goederen vervoeren via een formule van verspreid of gecombineerd vervoer met gebruikmaking van het spoor, hebben rechtstreeks of onrechtstreeks recht op een overheidstussenkomst per kilometer die afgelegd wordt via het spoor. Beide steunregimes lopen eind dit jaar af, maar de wetgever besliste om de steun nog een jaar langer toe te kennen. Tot 31 december 2021 dus. De wetgever wil zo de continuïteit van het goederenvervoer per spoor verzekeren, ondanks de coronacrisis.
Read more

08.06.2020 - Vanaf 1 mei 2021 is Europees etiket verplicht op alle banden

De Europese Unie heeft een soort van energie-etiket ontworpen, specifiek voor de banden van voertuigen. Met dat etiket wil Europa de transporteurs en weggebruikers aansporen om brandstofefficiënte, duurzame, veilige en geluidsarme banden te kopen.
Read more

01.06.2020 - Covid-19: NAR akkoord met ontwerpKB dat afwijkingen en uitstellen voorziet binnen projecten voor primaire preventie van burn-out op het werk en projecten voor inschakeling van risicogroepen

De NAR gaat akkoord het voorstel van de Regering-Wilmès II om dit jaar geen nieuwe subsidieaanvragen toe te laten van projecten voor primaire preventie van burn-out op het werk. Organisatoren van lopende projecten die door de coronamaatregelen niet al hun geplande acties konden uitvoeren, moeten de kans krijgen op hun doelstellingen alsnog te halen. Wie er nood aan heeft, moet bij de FOD WASO een projectverlenging kunnen vragen. Daarnaast moeten organisatoren van projecten m.b.t. de opleiding en inschakeling van risicogroepen meer tijd krijgen om aan hun subsidieverplichtingen te voldoen.
Read more

27.04.2020 - Brussels gewest: geen rijexamens, geen rijlessen, uitstel voor periodieke keuringen, beroepsprocedures alleen nog digitaal

Niet alleen in het Vlaams gewest, ook in het Brussels gewest is het voorlopig niet mogelijk om je rijbewijs te halen of rijlessen te volgen. De Brusselse regering heeft alle rijopleidingen en rijexamens opgeschort om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar ze neemt ook een aantal andere maatregelen in het kader van mobiliteit en verkeersveiligheid: wie zijn voertuig wilde laten keuren, krijgt uitstel; de geldigheid van de certificaten van de technische controle wordt verlengd; beroep indienen m.b.t. het rijbewijs kan alleen nog elektronisch, net als aanvragen uitzonderlijk vervoer.
Read more

21.04.2020 - Vlaams decreet zorgt voor uitstel verkeersbelasting en opcentiemen op OV, en voor correctere bepaling erfbelasting

Vlaamse ondernemingen krijgen uitstel van betaling voor de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling. En steden en gemeenten krijgen meer tijd om hun opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2020 door te geven.
Read more

20.04.2020 - Autokeuring in Vlaanderen komt weer op gang

Vanaf 20 april kunnen de Vlaamse centra voor autokeuring weer volop aan de slag. De meeste keuringsactiviteiten zijn weer toegelaten. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters versoepelt de maatregelen om te vermijden dat te veel voertuigen zonder keuring vallen en niet meer kunnen worden ingezet net nu het transport van essentiële mensen en middelen maximaal moet worden gegarandeerd.
Read more

14.04.2020 - Tarieven kilometerheffing stijgen op 1 juli 2020

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft de geïndexeerde tarieven van de kilometerheffing gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 april 2020.
Read more

10.04.2020 - Beroepsgebruik auto

Wanneer moet men beroepsgebruik van zijn auto aangeven? Wat zijn de gevolgen van deze aangifte of van het ontbreken ervan?
Read more

06.04.2020 - Termijn voor erkenning arbeidsongeschiktheid zelfstandige aangepast

Vanaf 16 april 2020 geldt het algemene principe waarbij de adviserende arts de arbeidsongeschiktheid van een zelfstandige ten vroegste kan erkennen vanaf de datum van ondertekening van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid door de behandelende arts alleen nog bij de oorspronkelijke aangifte van de arbeidsongeschiktheid en niet meer bij eventuele verlengingen ervan.
Read more

03.04.2020 - Raad van State vernietigt Vlaams besluit over rijopleiding: 3 maanden oefenen volstaat weer

De Raad van State heeft het Vlaams besluit van 9 juni 2017 over de hervorming van de rijopleiding vernietigd. En die uitspraak heeft grote gevolgen: kandidaat-bestuurders kunnen het praktisch rijexamen weer afleggen na 3 (in plaats van 9) maanden oefenen en het vormingsmoment voor begeleiders in het traject met vrije begeleiding is niet langer verplicht.
Read more

30.03.2020 - Covid-19 Vlaams gewest: geen rijexamens, geen rijles, geen terugkommomenten, geen nascholing vakbekwaamheid, beperkte technische keuring

Tijdens de coronacrisis zullen er in Vlaanderen geen rijexamens worden afgenomen. Rijscholen mogen ook geen les meer geven. Alle terugkommomenten in het kader van de rijopleiding B zijn opgeschort, net als de nascholing in het kader van de vakbekwaamheid voor vrachtwagen- en buschauffeurs. Er zijn nog slechts een aantal beperkte keuringsactiviteiten toegestaan. Burgers die getroffen worden door het Covid-19-virus en hun wettelijke verplichtingen in het kader van de regelgeving mobiliteit niet kunnen naleven, krijgen uitstel. Dit zijn in een notendop de noodmaatregelen die de Vlaamse regering heeft genomen op vlak van mobiliteit en openbare werken. Ze gelden sinds 13 maart 2020.
Read more

26.03.2020 - De Belgische verzekeringssector levert inspanningen leveren om de negatieve impact van de coronacrisis het hoofd te bieden

De Belgische verzekeringssector gaat inspanningen leveren om de negatieve impact van de coronacrisis op de particulieren, gezinnen, zelfstandigen en bedrijven te verzachten. De verzekeringsondernemingen gaan de volgende maanden soepel omgaan met klanten in nood en ervoor zorgen dat ze blijvend beschermd worden. Zopas bereikte de sectororganisatie hierover een akkoord dat mee gefaciliteerd werd door de Nationale Bank met de steun van de FSMA en de federale regering.
Read more

23.03.2020 - Vlaanderen werkt aan GAS-boetes voor snelheidsovertredingen in de bebouwde kom

De Vlaamse regering heeft een ontwerp van verzameldecreet klaar waarin de steden en gemeenten de bevoegdheid krijgen om gemeentelijke administratieve sancties (GAS-boetes) op te leggen voor beperkte snelheidsovertredingen. Onder 5 voorwaarden.
Read more

18.03.2020 - Invoer voertuigen: douane levert alleen nog elektronisch signaal 705

Sinds 4 februari 2019 geven douanekantoren geen ‘vignet 705’ meer bij de inklaring van buitenlandse voertuigen, maar een ‘elektronisch signaal’. Dat bevat onder meer het merk en het type van het voertuig, het vermogen, het chassisnummer, modulo 97 van het chassisnummer en de voertuigcategorie.
Read more

13.03.2020 - Brussel stemt KB/WIGB af op overname verkeersbelasting en BIV

De ‘Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit’ (hierna ‘Brussel Fiscaliteit’) nam op 1 januari 2020 het beheer van de jaarlijkse verkeersbelasting en de belasting op inverkeerstelling (BIV) over van de FOD Financiën.
Read more

10.03.2020 - Tool helpt arbeidsarts om burn-out vroegtijdig op te sporen

De FOD Werkgelegenheid heeft in samenwerking met de universiteiten van Gent en Luik de tool geactualiseerd waarmee arbeidsartsen en huisartsen een burn-out bij werknemers sneller kunnen opsporen en waarmee zij de ernst van de aandoening kunnen inschatten. De FOD raadt aan om ook de preventieadviseur bij de tool te betrekken: de preventieadviseur is immers bevoegd voor de pyschosociale risico’s en de collectieve preventie in de onderneming en kan wijzigingen in de arbeidsomstandigheden voorstellen om een herhaling van de feiten te voorkomen.
Read more

06.03.2020 - Overladen vrachtwagens leverden Vlaanderen vorig jaar bijna 7 miljoen euro aan boetes op

Vorig jaar reden er opnieuw tal van overladen vrachtwagens op onze Vlaamse wegen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. Het werd in het Vlaams Parlement al snel duidelijk dat er amper verbetering is ten opzichte van het jaar 2018.
Read more

27.02.2020 - Nationaal College krijgt extra jaar om hervorming arbeidsongeschiktheids-, beroepsziekte- en arbeidsongevallenregels voor te bereiden

Het Nationaal College voor Socialeverzekeringsgeneeskunde inzake arbeidsongeschiktheid moest tegen 14 januari van dit jaar zijn eindconclusies klaar hebben, maar enkele ‘onvoorziene omstandigheden’ hebben zijn werking vertraagd. Het college krijgt nu één jaar extra de tijd om zijn eindverslag met aanbevelingen voor een grondige hervorming op te maken.
Read more

20.02.2020 - Assuralia reageert op artikel De Standaard en verdedigt groepsverzekering

Volgens Assuralia heeft De Standaard in haar editie van 10 februari een fout heeft gemaakt met de krantenkop “Tekort in twee op drie groepsverzekeringen” en de openingszin “Het merendeel van de groepsverzekeringen is niet in staat om op de vervaldag het beloofde pensioen aan de werknemers uit te betalen.” Het artikel komt tot die conclusie op basis van een studie van de FSMA. Assuralia wenst deze studie in haar context te plaatsen en enkele verduidelijkingen aan te brengen. Om die reden heeft de beroepsvereniging dezelfde dag een reactie gestuurd naar persagentschap Belga en enkele ongeruste journalisten.
Read more

18.02.2020 - Sociaal statuut artsen stijgt voor premiejaar 2019

Artsen die geconventioneerd zijn én een activiteitsdrempel behalen, hebben recht op het zgn. ‘sociaal statuut’. Wat betekent dat het Riziv een bijdrage stort aan de instelling waarbij de arts een pensioenovereenkomst of een contract voor een vervangingsinkomen bij invaliditeit heeft afgesloten. Of dat de arts een recht op een rust- of overlevingspensioen kan reserveren bij het Riziv. De toegekende bedragen stijgen lichtjes voor premiejaar 2019.
Read more

13.02.2020 - Beroepsaansprakelijkheid: Tariferingsbureau voor bouwsector kan eindelijk van start gaan

Aannemers, architecten, veiligheids- en gezondheidscoördinatoren, en andere dienstverleners uit de bouwsector kunnen een verzekeringsaanvraag indienen bij het nationale Tariferingsbureau ‘Bouw’ als zij kunnen bewijzen dat 3 verzekeraars hun aanvraag tot verzekering hebben verworpen. Een koninklijk besluit van 4 februari 2020 richt dat tariferingsbureau op en legt de premie en voorwaarden vast waaronder een verzekeringsplichtige bij het bureau terecht kan. Het KB legt ook de procedure vast voor de erkenning van de Compensatiekas, maar voor de eigenlijke erkenning is nog een ministerieel besluit nodig.
Read more

10.02.2020 - Inkomensgrenzen voor bijverdienende gepensioneerde zelfstandigen in 2020

Gepensioneerden kunnen in bepaalde gevallen onbeperkt bijverdienen. Zijn de voorwaarden daarvoor niet vervuld, dan gelden er inkomensgrenzen. De jaarbedragen die vanaf 1 januari 2020 gelden in het pensioenstelsel voor zelfstandigen zijn nu gepubliceerd. Die voor gepensioneerde werknemers en gepensioneerd overheidspersoneel waren al eerder bekendgemaakt. Het gaat om dezelfde bedragen.
Read more

07.02.2020 - Zuhal Demir wil ook scooters en bromfietsen verbieden in lage-emissiezones

Minister van Omgeving Zuhal Demir wil ‘zo snel mogelijk’ een voorstel voorleggen aan de Vlaamse regering om vervuilende motor- en bromfietsen te verbieden in lage-emissiezones (LEZ). In Amsterdam bestaat al zo’n regime. Voor motorfietsen (categorieën L3 en L4), driewielers (L5) en zware vierwielers (L7) zou het verbod nu al kunnen ingaan. Voor bromfietsen (L1 en L2) en lichte vierwielers (L6) wordt nog een oplossing gezocht.
Read more

05.02.2020 - Raad van State schrapt federale regels op tachograaf en tachograafwerkplaats. Rij- en rusttijdregeling houdt stand

Op vraag van het Vlaamse gewest vernietigt de Raad van State een groot deel van het federale KB van 17 oktober 2016 inzake de tachograaf en de rij- en rusttijden wegens bevoegdheidsoverschrijding.
Read more

30.01.2020 - Vandaag met auto in Brusselse lage-emissiezone? Morgen dagpas aankopen voortaan mogelijk

Eigenaars van voertuigen die de Brusselse lage-emissiezone niet binnen mogen, moeten niet meteen rechtsomkeer maken. Vanaf dit jaar mogen ze de dagpas die hen uitzonderlijk toegang geeft tot de LEZ, immers ook de dag nadien aankopen. Goed nieuws dus voor onverwachte ritten of verstrooide zielen. Maar let op: per voertuig mogen er slechts 8 dagpassen per jaar worden aangekocht. De nieuwe regel is sinds 1 januari 2020 van toepassing en werd nu ook door de Brusselse regering verwerkt in haar LEZ-besluit.
Read more

27.01.2020 - Bedrijfsfietsen vooral populair in Antwerpen

De Vlaamse regering trok vorig jaar een bedrag van 2,2 miljoen euro uit voor het subsidiëren van bedrijfsfietsen, -fietsenstallingen en -fietsvergoedingen. Het geld wordt verdeeld via het Pendelfonds. De Vlaamse regering wil de bedrijven zo aanmoedigen om over te stappen naar meer duurzame verplaatsingsmodi voor het woon-werkverkeer. Uit de cijfers van minister van Mobiliteit Ben Weyts blijkt echter dat de bedrijven uit de provincie Antwerpen met zowat de helft van het budget gaan lopen.
Read more

24.01.2020 - Grondwettelijk Hof vernietigt mobiliteitsvergoeding ‘Cash for Car’

Op vraag van 3 klimaatorganisaties en 2 vakbonden heeft het Grondwettelijk Hof zopas de volledige ‘wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding’ vernietigd. De mobiliteitsvergoeding is een vergoeding die de werknemer ontvangt van zijn werkgever, in ruil voor het inleveren van zijn bedrijfswagen.
Read more

20.01.2020 - Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage voor hoge aanvullende pensioenen: omzettingscoëfficiënt voor 2020 bekend

Werkgevers en zelfstandigen betalen een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage – de zgn. Wijninckx-bijdrage – van zodra voor een werknemer of een zelfstandige de som van het wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen de pensioendoelstelling overschrijdt. Het aanvullend pensioen wordt berekend door de verworven reserves te delen door een omzettingscoëfficiënt. Voor bijdragejaar 2020 bedraagt die 28,513054. Voor bijdragejaar 2019 ging het om 26,94162.
Read more

1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]