News

02.12.2016 - Drie op de tien Belgische werknemers vinden stressniveau ‘onaanvaardbaar’

Het aantal Belgen dat op het werk stress van een onaanvaardbaar niveau ondervindt, is sinds 2009 gestegen van 26,5% naar 30,8%. Tegelijk is het aantal energievolle medewerkers de afgelopen zeven jaar met meer dan 5% gedaald. Opvallend: het aandeel arbeiders dat energie haalt uit zijn job ligt bijna 20% lager dan bij directie- en hogere kaderleden. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête die HR-dienstenverlener SD Worx sinds 2009 voert bij 2.500 Belgische werknemers.
Read more

30.11.2016 - Burn-out wordt erkend als beroepsgerelateerde ziekte

Maggie De Block, federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft tijdens het VRT-programma De Zevende Dag aangekondigd dat burn-out beschouwd zal worden als een beroepsgerelateerde ziekte.
Read more

28.11.2016 - Een arbeidsongeval tijdens de pauze: kan dat?

Stel: een werknemer gaat joggen tijdens zijn middagpauze en heeft onderweg een ongeval. Kan deze gebeurtenis worden beschouwd als een arbeidsongeval? Een ongeval buiten de arbeidsuren kan ook worden erkend als arbeidsongeval (mits specifieke voorwaarden). Lees hieronder enkele mogelijke situaties van eventuele arbeidsongevallen tijdens de pauze.
Read more

24.11.2016 - Overheid zet in op re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

De overheid zet in op de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Bedoeling is om in de eerste plaats na te gaan in welke mate arbeidsongeschikte werknemers in de onderneming aan de slag kunnen blijven door hen tijdelijk of definitief een aangepast of ander werk te geven. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer heeft een sleutelrol in dit traject.
Read more

17.11.2016 - Ik heb een bromfiets gekocht, maar ik wil er voorlopig alleen in de wijk mee rijden. Moet ik een verzekering nemen?

Het antwoord is JA! Het is belangrijk te weten wanneer een verzekering voor motorrijtuigen moet worden aangegaan.
Read more

08.11.2016 - Na burn-out en bore-out maakt nu ook brown-out slachtoffers

Naast burn-out en bore-out duikt een nieuwe psychische aandoening steeds vaker de kop op bij werknemers: brown-out.
Read more

02.11.2016 - Nationale eigenheden bij uitvoering Europese Tachografenverordening en nieuwigheden rij- en rusttijden

Sinds 2 maart 2016 gelden in heel Europa een pak nieuwe regels voor de constructie, de installatie, het gebruik en de controle van tachografen die in het wegvervoer worden gebruikt. Een gevolg van de zogenaamde Tachografenverordening (165/2014) waarmee Europa betere arbeidsomstandigheden wil creëren in de sector en de controle wil vereenvoudigen. Hoewel de verordening rechtstreeks van toepassing is in alle lidstaten, vraagt een correcte uitvoering nog aantal specifieke nationale voorschriften. De federale regering heeft de nodige do’s en don’ts voor ons land nu gebundeld in een omvangrijk besluit.
Read more

27.10.2016 - Opnieuw daling aantal arbeidsongevallen in de privésector

In 2015 is het aantal arbeidsongevallen in de privésector met 6,5% gedaald. Het is al het vijfde jaar op rij dat er een daling is. Dat is te lezen in het statistisch verslag van de arbeidsongevallen (2015) op de website van het Fonds voor de Arbeidsongevallen.
Read more

25.10.2016 - Bijna 60% van de zelfstandige ondernemers niet verzekerd tegen financiële gevolgen van een ongeval

75% van de zelfstandige ondernemers denkt een erg laag risico op een werk of privé gerelateerd ongeval te lopen en bijgevolg neemt slechts 41% van hen een verzekering om de financiële gevolgen van een ongeval te dekken. Dit blijkt uit een recente enquête van HR-dienstverlener Securex bij zo’n 7500 zelfstandigen.
Read more

21.10.2016 - Maximale rentevoet voor levensverzekeringen blijft 2%

De maximale technische rentevoet voor levensverzekeringsovereenkomsten van lange duur wordt behouden op 2%.
Read more

20.10.2016 - Strenger kader voor internationaal wegvervoer van bederfbare levensmiddelen

Vanaf 30 oktober 2016 gelden nieuwe regels voor het internationaal wegvervoer van ‘aan bederf onderhevige levensmiddelen’. Ze zijn afgestemd op de Internationale ATP-overeenkomst, opgemaakt in Genève op 1 september 1970, in de versie die momenteel van kracht is.
Read more

17.10.2016 - Voorkom arbeidsongevallen door veilig gebruik van ladders!

Een defecte, slecht geïnstalleerde ladder of een ladder die niet geschikt is voor het uit te voeren werk, kan aan de basis liggen van ernstige arbeidsongevallen. In dit artikel komt de wettelijke basis kort aan bod en wordt dieper ingegaan op enkele nuttige tips voor veilig gebruik van ladders.
Read more

11.10.2016 - Ik heb een motorische beperking en overweeg een gemotoriseerde rolstoel te kopen. Moet ik een BA-verzekering voor motorrijtuigen nemen zoals de eigenaar van een personenauto?

Het antwoord is JA! Als gebruiker van een elektrische rolstoel moet u uw aansprakelijkheid voor schade aan derden laten verzekeren.
Read more

05.10.2016 - Minimumpensioen voor zelfstandigen en werknemers volledig gelijkgeschakeld sinds 1 augustus

Een programmawet van eind 2014 bepaalt dat het minimumpensioen voor zelfstandigen vanaf 1 augustus 2016 volledig wordt afgestemd op de bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers. De afronding van die operatie wordt nu bevestigd door een bericht van de FOD Sociale Zekerheid.
Read more

28.09.2016 - Na een avondje stappen met vrienden raakte ik betrokken bij een ongeval. De politie stelde vast dat ik in staat van dronkenschap verkeerde, maar over de aansprakelijkheid is nog geen uitspraak gedaan. Hoe zal de verzekeraar reageren, en dit zowel voor de schade van de tegenpartij als voor mijn eigen schade?

Eerst en vooral moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen dronkenschap en alcoholintoxicatie.
Read more

23.09.2016 - Inbreuken op verkeersbord C21 voortaan strenger bestraft

Vanaf 24 september 2016 vormt ‘het niet in acht nemen van verkeersbord C21’ – dat aangeeft dat de toegang tot de betrokken weg verboden is voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangegeven massa – een overtreding van derde graad. Overtreders riskeren daardoor een boete van 165 euro bij onmiddellijke inning. Rechters kunnen tot 500 euro boete opleggen (maal 6 – opdeciemen) én een facultatief rijverbod.
Read more

20.09.2016 - Privébewaking op Belgische schepen in Golf van Guinee

De Golf van Guinee - in West-Afrika - blijkt meer en meer het werkterrein te zijn van zeerovers. Om de opvarenden van Belgische schepen beter te beschermen tegen die gewelddadige piraterij mogen de schepen die in de Golf varen vanaf nu een private bewakingsonderneming aan boord hebben.
Read more

16.09.2016 - Spitsstrook in Wegcode

De spitsstrook, een extra rijstrook op een autosnelweg die bij drukte kan worden opengesteld, is ondertussen een gekend gegeven in het verkeer. Toch werd er in de Wegcode niet over gesproken. Tot nu.
Read more

12.09.2016 - Vanaf oktober helm, nummerplaat en rijbewijs verplicht voor speed pedelecs

Speed pedelecs – elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot 45km/u – hebben voortaan een eigen plaats in de Wegcode. Vanaf 1 oktober 2016 is een nummerplaat verplicht voor deze categorie ‘bromfietsen’. Bestuurders moeten een helm dragen én over een rijbewijs beschikken.
Read more

06.09.2016 - Fonds voor arbeidsongevallen wordt ‘Federaal agentschap voor beroepsrisico’s'

Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt geïntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming wijzigt.
Read more

02.09.2016 - Nood aan mentaliteitsverandering in bouwsector

Nederlandse veiligheidsdeskundigen wezen in het magazine van Cobouw op het feit dat er een andere manier moet worden gezocht om de veiligheid op bouwplaatsen te verbeteren. Volgens de experten moet het uit de mensen zelf komen, want het werkmateriaal kan niet nog veiliger gemaakt worden.
Read more

30.08.2016 - Is er een verschil tussen de schorsing van een overeenkomst wegens wanbetaling en de door de verzekeringnemer aangevraagde schorsing wegens het (tijdelijk) wegvallen van het risico?

Er is inderdaad een verschil, en niet zo’n kleintje.
Read more

24.08.2016 - Steeds meer vrouwelijke werknemers langdurig ziek

Een steeds groter deel van de langdurig zieken in ons land zijn vrouwen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Riziv.
Read more

19.08.2016 - Wetsvoorstel wil voormalige asbestbedrijven de rekening presenteren

Valerie Van Peel (N-VA), Renate Hufkens en Yoleen Van Camp hebben nu een wetsvoorstel ingediend om grondig aan de asbestwet te sleutelen.
Read more

16.08.2016 - België implementeert Europese rijbewijsregels voor apneupatiënten

Sinds 31 december 2015 gelden in heel Europa dezelfde regels voor de afgifte aan rijbewijzen aan apneupatiënten. Basisprincipe daarbij is dat wie lijdt aan een matig of ernstig obstructief slaapapneusyndroom, maar zijn aandoening onder controle heeft én een passende behandeling volgt, een rijbewijs mag krijgen. België heeft de bepalingen van Richtlijn 2014/85 nu ook omgezet in nationale regelgeving.
Read more

09.08.2016 - Boete van 1 miljoen euro voor illegaal ontmantelen van schip

Schepen die uit de vaart worden genomen, moeten van Europa ontmanteld worden in een installatie die is opgenomen op een Europese lijst van toegelaten ontmantelingsinstallaties. Installaties die op die ‘veilige lijst’ staan, voldoen aan elementaire voorschriften op het vlak van arbeidsveiligheid, gezondheid en milieu. De federale overheid legt nu straffen op aan scheepseigenaars die zich niet houden aan die Europese regels.
Read more

05.08.2016 - Nog 3 uitzonderingen op ADR-vervoer van ontplofbare stoffen

De federale overheid laat het gebruik van niet-ADR-conforme voertuigen nog toe in 3 situaties. Dat blijkt uit het koninklijk besluit van 12 juli 2016, dat de Europese geharmoniseerde vervoersregels bevestigt, wat het vervoer van de ontplofbare stoffen over de weg en per spoor betreft. Voor het vervoer van de ándere gevaarlijke stoffen over de weg en per spoor, bestaat er al zo’n KB.
Read more

02.08.2016 - Ziekteverzekeringswet: ‘gerichte herbeoordeling’ moet zorgen voor uniforme beoordeling arbeidsongeschiktheid

De Ziekteverzekeringswet bepaalt dat het mogelijk is om de arbeidsongeschiktheid te beëindigen tijdens de periode van invaliditeit, vanaf het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid. Nu geeft de wetgever aan de Geneeskundige raad voor invaliditeit van het Riziv de bevoegdheid om ook de primaire ongeschiktheid te kunnen beëindigen vanaf de eerste dag van de zevende maand van ongeschiktheid.
Read more

28.07.2016 - Stress maakt recordaantal ambtenaren ziek

In 2015 is het ziekteverzuim bij de federale ambtenaren naar het hoogste peil in jaren gestegen. Een kentering zit er niet meteen aan te komen, want het aantal zou dit jaar nog toenemen.
Read more

26.07.2016 - Eigen huurregels voor pop up’s in Vlaanderen

Pop up-winkels vallen niet onder de klassieke handelshuurwetgeving. De Vlaamse decreetgever heeft voor deze kortlopende huurcontracten een apart regime gecreëerd, dat geldt vanaf 1 september. De verhuurder kan eisen dat de huurder een aansprakelijkheidsverzekering afsluit voor eventuele bouwwerken.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]