News

19.07.2016 - Grondwettelijk Hof vernietigt gunstige cumulregeling rustpensioen – beroepsinkomsten overheid

Het Grondwettelijk Hof heeft de gunstige cumulregeling rustpensioen – beroepsinkomsten voor de publieke sector definitief naar de prullenbak verwezen. De bepalingen uit de Programmawet van 28 juni 2013 werden eind december 2015 immers alleen geherformuleerd. Inhoudelijk is de nieuwe versie identiek aan de bepalingen die ook al in 2014 werden vernietigd. Het Hof kan dan ook niet anders dan art. 7 en 8 van de wet van 18 december 2015 te vernietigen. Drie maanden geleden werd de toepassing van de bepalingen al geschorst om dezelfde redenen.
Read more

15.07.2016 - Wetsontwerp over de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen et het Fonds voor de beroepsziekten

Een nieuw wetsontwerp zorgt voor de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Daartoe wordt het ‘Federaal agentschap voor beroepsrisico’s’ – afgekort: Fedris – opgericht op 1 januari 2017.
Read more

13.07.2016 - Opvolgingsbureau voor de tarifering van de schuldsaldoverzekering: eerste jaarrapport

Het Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering heeft in 2015, haar eerste werkingsjaar, 547 vragen tot tussenkomst ontvangen, waarvan zij 397 dossiers nader onderzocht. Zo werden 193 dossiers rond bijpremies hoger dan 75% van de basispremie en 204 dossiers betreffende weigeringen onderzocht.
Read more

08.07.2016 - Rijbewijs vanaf 2018 toegankelijker voor hartpatiënten en diabetici

Vanaf 1 januari 2018 zullen hartpatiënten en diabetici makkelijker een rijbewijs kunnen krijgen. Europa heeft de medische minimumnormen versoepeld. Sinds de publicatie van de Rijbewijsrichtlijn (2006/126) is de medische kennis over hart- en vaatziekten en diabetes immers enorm geëvolueerd en heeft men een beter inzicht van de risico’s van aandoeningen op de verkeersveiligheid.
Read more

29.06.2016 - Proefproject ‘technische keuring op verplaatsing’ bijna afgerond

Het proefproject ‘technische keuring op verplaatsing’ loopt nog tot 1 juli 2016. Nadien zal een Begeleidingscomité het project evalueren en bekijken of een verdere uitrol mogelijk en aangewezen is.
Read more

23.06.2016 - Vlaanderen vergoedt schade bij algemene rampen

Vlaanderen staat – sinds de zesde staatshervorming – in voor het vergoeden van schade die algemene rampen op zijn grondgebied veroorzaken. Een nieuw decreet regelt nu die tussenkomst. De Vlaamse regelgeving bouwt verder op de federale Rampenschadewet van 1976. Toch zijn er enkele veranderingen te signaleren. Die zijn vooral gericht op het optimaliseren en vereenvoudigen van de procedure.
Read more

20.06.2016 - Aangepaste regeling voor consolidatieverslag bij arbeidsongevallen opnieuw uitgesteld

Het consolidatieverslag bij arbeidsongevallen zou normaal sinds begin 2015 onder andere een beschrijving moeten bevatten van de stappen die moeten zorgen voor de professionele revalidatie en herscholing van de getroffene. En het Fonds voor arbeidsongevallen zou een bijkomende bemiddelingsopdracht krijgen.
Read more

16.06.2016 - Hebben zelfstandigen minder kans op een burn-out?

Zelfstandigen in Nederland ervaren minder werkdruk en hebben minder vaak burn-outklachten dan werknemers. Dat blijkt uit een gezamenlijke studie van onderzoeksbureau TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Read more

10.06.2016 - Assuralia publiceert update van brochure milieuaansprakelijkheid voor ondernemingen

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, bundelt de wettelijke regels rond milieurisico en -aansprakelijkheid in een uitgebreide brochure voor ondernemingen. Deze kreeg in maart 2016 een update.
Read more

07.06.2016 - Onmogelijkheid om rijverbod te beperken tot weekdagen schendt Grondwet niet

De mogelijkheid voor rechters om de uitvoering van een verval van het recht tot sturen te beperken tot weekenddagen en feestdagen vormt louter en alleen een verkeersveiligheidsmaatregel. De regeling is er niet om een voordeel te creëren voor mensen werken op weekdagen en hun wagen op die momenten willen blijven gebruiken. Dat de Wegverkeerswet rechters niet toelaat om het verval van het recht tot sturen te beperken tot weekdagen, schendt de Grondwet dus niet.
Read more

01.06.2016 - Strafrechtelijke vervolging na ernstig arbeidsongeval

Wanneer een werkgever geconfronteerd wordt met een ernstig arbeidsongeval, kan deze strafrechtelijk vervolgd worden als zou blijken dat er problemen zijn met het veiligheidsbeleid. Ook de bestuurders kunnen hierbij vervolgd worden. Zo werd onlangs de zaakvoerder van een bedrijf dat actief is in stellingenbouw veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden met uitstel en een boete van 9.000 euro na een dodelijk arbeidsongeval in Brugge.
Read more

30.05.2016 - Arbeidsongevallen: wetgever schrapt passage wegens ‘vergaand formalisme’

De wetgever schrapt een passage uit de Arbeidsongevallenwet na een arrest van het Grondwettelijk Hof.
Read more

30.05.2016 - Arbeidsongevallen: wetgever schrapt passage wegens ‘vergaand formalisme’

De wetgever schrapt een passage uit de Arbeidsongevallenwet na een arrest van het Grondwettelijk Hof.
Read more

25.05.2016 - Alarmerende stijging aantal langdurig zieken

Onderzoek van Securex heeft uitgewezen dat er nog nooit zo’n sterke stijging was van het aantal werknemers dat al langer dan een jaar ziek thuiszit dan in 2015. De onderzoekers noemen dit fenomeen ‘zeer alarmerend’.
Read more

25.05.2016 - Alarmerende stijging aantal langdurig zieken

Onderzoek van Securex heeft uitgewezen dat er nog nooit zo’n sterke stijging was van het aantal werknemers dat al langer dan een jaar ziek thuiszit dan in 2015. De onderzoekers noemen dit fenomeen ‘zeer alarmerend’.
Read more

24.05.2016 - Gevangenisstraf en boete voor wie verlengd rijverbod negeert

De wetgever is voortaan duidelijk: een voertuig besturen tijdens een verlengd rijverbod is strafbaar. Overtreders riskeren een gevangenisstraf van 3 maanden tot een jaar en een geldboete van 200 tot 2.000 euro (of één van deze straffen). Bovendien kan de rechter het rijverbod opnieuw verlengen voor minstens 3 maanden en ten hoogste 5 jaar of voorgoed.
Read more

24.05.2016 - Gevangenisstraf en boete voor wie verlengd rijverbod negeert

De wetgever is voortaan duidelijk: een voertuig besturen tijdens een verlengd rijverbod is strafbaar. Overtreders riskeren een gevangenisstraf van 3 maanden tot een jaar en een geldboete van 200 tot 2.000 euro (of één van deze straffen). Bovendien kan de rechter het rijverbod opnieuw verlengen voor minstens 3 maanden en ten hoogste 5 jaar of voorgoed.
Read more

23.05.2016 - Aantal arbeidsongevallen bij uitzendkrachten blijft dalen

Preventie en Interim (PI), de Centrale Preventiedienst voor de Sector van de Uitzendarbeid, heeft de arbeidsongevallencijfers voor het jaar 2015 verzameld en geanalyseerd. Daaruit blijkt dat de frequentiegraad jaar na jaar blijft dalen. De ernst van de arbeidsongevallen lijkt zichte stabiliseren.
Read more

23.05.2016 - Aantal arbeidsongevallen bij uitzendkrachten blijft dalen

Preventie en Interim (PI), de Centrale Preventiedienst voor de Sector van de Uitzendarbeid, heeft de arbeidsongevallencijfers voor het jaar 2015 verzameld en geanalyseerd. Daaruit blijkt dat de frequentiegraad jaar na jaar blijft dalen. De ernst van de arbeidsongevallen lijkt zichte stabiliseren.
Read more

20.05.2016 - Belgisch-Nederlands verdrag over gegevensuitwisseling verkeersovertreders geldt vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni 2016 zal België Nederlandse bestuurders die hier een verkeersovertreding begaan, veel makkelijker kunnen opsporen en bestraffen. Ons land krijgt immers rechtstreeks toegang tot de gegevens van de Nederlandse Dienst Wegverkeer (RWD). Nederland kan op zijn beurt onze Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) raadplegen om Belgische overtreders te traceren.
Read more

20.05.2016 - Belgisch-Nederlands verdrag over gegevensuitwisseling verkeersovertreders geldt vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni 2016 zal België Nederlandse bestuurders die hier een verkeersovertreding begaan, veel makkelijker kunnen opsporen en bestraffen. Ons land krijgt immers rechtstreeks toegang tot de gegevens van de Nederlandse Dienst Wegverkeer (RWD). Nederland kan op zijn beurt onze Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) raadplegen om Belgische overtreders te traceren.
Read more

10.05.2016 - Burn-out op het werk: ‘Leidinggevenden onderschatten hun impact’

Tegen burn-out lijkt geen kruid gewassen. Langdurig absenteïsme kost ons elk jaar 6,5 miljard euro. Drie auteurs (een psychotherapeute, een journalist en een procesbegeleider) schreven er het boek over: ‘Ze maken ons kapot, meneer’. Vooral de rol van de leidinggevende komt aan bod.
Read more

10.05.2016 - Burn-out op het werk: ‘Leidinggevenden onderschatten hun impact’

Tegen burn-out lijkt geen kruid gewassen. Langdurig absenteïsme kost ons elk jaar 6,5 miljard euro. Drie auteurs (een psychotherapeute, een journalist en een procesbegeleider) schreven er het boek over: ‘Ze maken ons kapot, meneer’. Vooral de rol van de leidinggevende komt aan bod.
Read more

04.05.2016 - ABEX-index stijgt met zes punten

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 mei 2016 vastgelegd op 750. Dat is een stijging met 6 punten over de laatste zes maanden, wat neerkomt op een stijging van 0,81%. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.
Read more

04.05.2016 - ABEX-index stijgt met zes punten

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 mei 2016 vastgelegd op 750. Dat is een stijging met 6 punten over de laatste zes maanden, wat neerkomt op een stijging van 0,81%. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.
Read more

28.04.2016 - Insurance Europe publiceert overzicht verzekeringstaksen in Europa

De Europese (her)verzekeringsfederatie Insurance Europe heeft een rapport gepubliceerd met een overzicht van de indirecte verzekeringstaksen die geheven worden in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.
Read more

25.04.2016 - België start proefproject met elektronische vrachtbrief

Op 1 mei 2016 start ons land met een proefproject ‘elektronische vrachtbrief’. Ondernemingen die goederenvervoer verrichten op Belgisch grondgebied mogen hun papieren vrachtbrief gedurende 3 jaar vervangen door een digitale versie. Ten minste wanneer zowel de vrachtbrief als zijzelf voldoen aan een reeks voorwaarden. Geïnteresseerde leveranciers kunnen nog tot 1 februari 2017 een aanvraag tot toelating indienen. Het project loopt tot 1 mei 2019.
Read more

22.04.2016 - Ombudsman van de Verzekeringen: jaarverslag 2015

De Ombudsman van de Verzekeringen ontving in 2015 5.171 vragen tot tussenkomst, waarvan 4.382 verder werden behandeld. Dat is een stijging van 3% tegenover 2014. Bij 52% van de onderzochte vragen was er een positieve oplossing voor de consument.
Read more

18.04.2016 - Drone-wetgeving geldt vanaf 25 april

Het langverwachte KB dat een wettelijk kader vastlegt voor het gebruik van ‘op afstand bestuurde luchtvaartuigen’ (RPA) of ‘drones’ is op 15 april 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen. De regels gelden vanaf 25 april.
Read more

14.04.2016 - Brusselse exploitatieregels voor toeristische logies in werking

Het is al bijna twee jaar dat Brussel eigen exploitatieregels voor toeristische logies heeft. Nu treden ze eindelijk in werking. Het was nog wachten op een gedetailleerd uitvoeringsbesluit. Met daarin bijkomende specifieke exploitatievoorwaarden. En ook de procedure voor de voorafgaande aangifte en de registratie komt er uitgebreid aan bod. Net als de brandbeschermingsregels.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]