News

20.09.2016 - Privébewaking op Belgische schepen in Golf van Guinee

De Golf van Guinee - in West-Afrika - blijkt meer en meer het werkterrein te zijn van zeerovers. Om de opvarenden van Belgische schepen beter te beschermen tegen die gewelddadige piraterij mogen de schepen die in de Golf varen vanaf nu een private bewakingsonderneming aan boord hebben.
Read more

16.09.2016 - Spitsstrook in Wegcode

De spitsstrook, een extra rijstrook op een autosnelweg die bij drukte kan worden opengesteld, is ondertussen een gekend gegeven in het verkeer. Toch werd er in de Wegcode niet over gesproken. Tot nu.
Read more

12.09.2016 - Vanaf oktober helm, nummerplaat en rijbewijs verplicht voor speed pedelecs

Speed pedelecs – elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot 45km/u – hebben voortaan een eigen plaats in de Wegcode. Vanaf 1 oktober 2016 is een nummerplaat verplicht voor deze categorie ‘bromfietsen’. Bestuurders moeten een helm dragen én over een rijbewijs beschikken.
Read more

06.09.2016 - Fonds voor arbeidsongevallen wordt ‘Federaal agentschap voor beroepsrisico’s'

Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt geïntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming wijzigt.
Read more

02.09.2016 - Nood aan mentaliteitsverandering in bouwsector

Nederlandse veiligheidsdeskundigen wezen in het magazine van Cobouw op het feit dat er een andere manier moet worden gezocht om de veiligheid op bouwplaatsen te verbeteren. Volgens de experten moet het uit de mensen zelf komen, want het werkmateriaal kan niet nog veiliger gemaakt worden.
Read more

30.08.2016 - Is er een verschil tussen de schorsing van een overeenkomst wegens wanbetaling en de door de verzekeringnemer aangevraagde schorsing wegens het (tijdelijk) wegvallen van het risico?

Er is inderdaad een verschil, en niet zo’n kleintje.
Read more

24.08.2016 - Steeds meer vrouwelijke werknemers langdurig ziek

Een steeds groter deel van de langdurig zieken in ons land zijn vrouwen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Riziv.
Read more

19.08.2016 - Wetsvoorstel wil voormalige asbestbedrijven de rekening presenteren

Valerie Van Peel (N-VA), Renate Hufkens en Yoleen Van Camp hebben nu een wetsvoorstel ingediend om grondig aan de asbestwet te sleutelen.
Read more

16.08.2016 - België implementeert Europese rijbewijsregels voor apneupatiënten

Sinds 31 december 2015 gelden in heel Europa dezelfde regels voor de afgifte aan rijbewijzen aan apneupatiënten. Basisprincipe daarbij is dat wie lijdt aan een matig of ernstig obstructief slaapapneusyndroom, maar zijn aandoening onder controle heeft én een passende behandeling volgt, een rijbewijs mag krijgen. België heeft de bepalingen van Richtlijn 2014/85 nu ook omgezet in nationale regelgeving.
Read more

09.08.2016 - Boete van 1 miljoen euro voor illegaal ontmantelen van schip

Schepen die uit de vaart worden genomen, moeten van Europa ontmanteld worden in een installatie die is opgenomen op een Europese lijst van toegelaten ontmantelingsinstallaties. Installaties die op die ‘veilige lijst’ staan, voldoen aan elementaire voorschriften op het vlak van arbeidsveiligheid, gezondheid en milieu. De federale overheid legt nu straffen op aan scheepseigenaars die zich niet houden aan die Europese regels.
Read more

05.08.2016 - Nog 3 uitzonderingen op ADR-vervoer van ontplofbare stoffen

De federale overheid laat het gebruik van niet-ADR-conforme voertuigen nog toe in 3 situaties. Dat blijkt uit het koninklijk besluit van 12 juli 2016, dat de Europese geharmoniseerde vervoersregels bevestigt, wat het vervoer van de ontplofbare stoffen over de weg en per spoor betreft. Voor het vervoer van de ándere gevaarlijke stoffen over de weg en per spoor, bestaat er al zo’n KB.
Read more

02.08.2016 - Ziekteverzekeringswet: ‘gerichte herbeoordeling’ moet zorgen voor uniforme beoordeling arbeidsongeschiktheid

De Ziekteverzekeringswet bepaalt dat het mogelijk is om de arbeidsongeschiktheid te beëindigen tijdens de periode van invaliditeit, vanaf het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid. Nu geeft de wetgever aan de Geneeskundige raad voor invaliditeit van het Riziv de bevoegdheid om ook de primaire ongeschiktheid te kunnen beëindigen vanaf de eerste dag van de zevende maand van ongeschiktheid.
Read more

28.07.2016 - Stress maakt recordaantal ambtenaren ziek

In 2015 is het ziekteverzuim bij de federale ambtenaren naar het hoogste peil in jaren gestegen. Een kentering zit er niet meteen aan te komen, want het aantal zou dit jaar nog toenemen.
Read more

26.07.2016 - Eigen huurregels voor pop up’s in Vlaanderen

Pop up-winkels vallen niet onder de klassieke handelshuurwetgeving. De Vlaamse decreetgever heeft voor deze kortlopende huurcontracten een apart regime gecreëerd, dat geldt vanaf 1 september. De verhuurder kan eisen dat de huurder een aansprakelijkheidsverzekering afsluit voor eventuele bouwwerken.
Read more

19.07.2016 - Grondwettelijk Hof vernietigt gunstige cumulregeling rustpensioen – beroepsinkomsten overheid

Het Grondwettelijk Hof heeft de gunstige cumulregeling rustpensioen – beroepsinkomsten voor de publieke sector definitief naar de prullenbak verwezen. De bepalingen uit de Programmawet van 28 juni 2013 werden eind december 2015 immers alleen geherformuleerd. Inhoudelijk is de nieuwe versie identiek aan de bepalingen die ook al in 2014 werden vernietigd. Het Hof kan dan ook niet anders dan art. 7 en 8 van de wet van 18 december 2015 te vernietigen. Drie maanden geleden werd de toepassing van de bepalingen al geschorst om dezelfde redenen.
Read more

15.07.2016 - Wetsontwerp over de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen et het Fonds voor de beroepsziekten

Een nieuw wetsontwerp zorgt voor de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Daartoe wordt het ‘Federaal agentschap voor beroepsrisico’s’ – afgekort: Fedris – opgericht op 1 januari 2017.
Read more

13.07.2016 - Opvolgingsbureau voor de tarifering van de schuldsaldoverzekering: eerste jaarrapport

Het Opvolgingsbureau voor de tarifering schuldsaldoverzekering heeft in 2015, haar eerste werkingsjaar, 547 vragen tot tussenkomst ontvangen, waarvan zij 397 dossiers nader onderzocht. Zo werden 193 dossiers rond bijpremies hoger dan 75% van de basispremie en 204 dossiers betreffende weigeringen onderzocht.
Read more

08.07.2016 - Rijbewijs vanaf 2018 toegankelijker voor hartpatiënten en diabetici

Vanaf 1 januari 2018 zullen hartpatiënten en diabetici makkelijker een rijbewijs kunnen krijgen. Europa heeft de medische minimumnormen versoepeld. Sinds de publicatie van de Rijbewijsrichtlijn (2006/126) is de medische kennis over hart- en vaatziekten en diabetes immers enorm geëvolueerd en heeft men een beter inzicht van de risico’s van aandoeningen op de verkeersveiligheid.
Read more

29.06.2016 - Proefproject ‘technische keuring op verplaatsing’ bijna afgerond

Het proefproject ‘technische keuring op verplaatsing’ loopt nog tot 1 juli 2016. Nadien zal een Begeleidingscomité het project evalueren en bekijken of een verdere uitrol mogelijk en aangewezen is.
Read more

23.06.2016 - Vlaanderen vergoedt schade bij algemene rampen

Vlaanderen staat – sinds de zesde staatshervorming – in voor het vergoeden van schade die algemene rampen op zijn grondgebied veroorzaken. Een nieuw decreet regelt nu die tussenkomst. De Vlaamse regelgeving bouwt verder op de federale Rampenschadewet van 1976. Toch zijn er enkele veranderingen te signaleren. Die zijn vooral gericht op het optimaliseren en vereenvoudigen van de procedure.
Read more

20.06.2016 - Aangepaste regeling voor consolidatieverslag bij arbeidsongevallen opnieuw uitgesteld

Het consolidatieverslag bij arbeidsongevallen zou normaal sinds begin 2015 onder andere een beschrijving moeten bevatten van de stappen die moeten zorgen voor de professionele revalidatie en herscholing van de getroffene. En het Fonds voor arbeidsongevallen zou een bijkomende bemiddelingsopdracht krijgen.
Read more

16.06.2016 - Hebben zelfstandigen minder kans op een burn-out?

Zelfstandigen in Nederland ervaren minder werkdruk en hebben minder vaak burn-outklachten dan werknemers. Dat blijkt uit een gezamenlijke studie van onderzoeksbureau TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Read more

10.06.2016 - Assuralia publiceert update van brochure milieuaansprakelijkheid voor ondernemingen

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, bundelt de wettelijke regels rond milieurisico en -aansprakelijkheid in een uitgebreide brochure voor ondernemingen. Deze kreeg in maart 2016 een update.
Read more

07.06.2016 - Onmogelijkheid om rijverbod te beperken tot weekdagen schendt Grondwet niet

De mogelijkheid voor rechters om de uitvoering van een verval van het recht tot sturen te beperken tot weekenddagen en feestdagen vormt louter en alleen een verkeersveiligheidsmaatregel. De regeling is er niet om een voordeel te creëren voor mensen werken op weekdagen en hun wagen op die momenten willen blijven gebruiken. Dat de Wegverkeerswet rechters niet toelaat om het verval van het recht tot sturen te beperken tot weekdagen, schendt de Grondwet dus niet.
Read more

01.06.2016 - Strafrechtelijke vervolging na ernstig arbeidsongeval

Wanneer een werkgever geconfronteerd wordt met een ernstig arbeidsongeval, kan deze strafrechtelijk vervolgd worden als zou blijken dat er problemen zijn met het veiligheidsbeleid. Ook de bestuurders kunnen hierbij vervolgd worden. Zo werd onlangs de zaakvoerder van een bedrijf dat actief is in stellingenbouw veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden met uitstel en een boete van 9.000 euro na een dodelijk arbeidsongeval in Brugge.
Read more

30.05.2016 - Arbeidsongevallen: wetgever schrapt passage wegens ‘vergaand formalisme’

De wetgever schrapt een passage uit de Arbeidsongevallenwet na een arrest van het Grondwettelijk Hof.
Read more

30.05.2016 - Arbeidsongevallen: wetgever schrapt passage wegens ‘vergaand formalisme’

De wetgever schrapt een passage uit de Arbeidsongevallenwet na een arrest van het Grondwettelijk Hof.
Read more

25.05.2016 - Alarmerende stijging aantal langdurig zieken

Onderzoek van Securex heeft uitgewezen dat er nog nooit zo’n sterke stijging was van het aantal werknemers dat al langer dan een jaar ziek thuiszit dan in 2015. De onderzoekers noemen dit fenomeen ‘zeer alarmerend’.
Read more

25.05.2016 - Alarmerende stijging aantal langdurig zieken

Onderzoek van Securex heeft uitgewezen dat er nog nooit zo’n sterke stijging was van het aantal werknemers dat al langer dan een jaar ziek thuiszit dan in 2015. De onderzoekers noemen dit fenomeen ‘zeer alarmerend’.
Read more

24.05.2016 - Gevangenisstraf en boete voor wie verlengd rijverbod negeert

De wetgever is voortaan duidelijk: een voertuig besturen tijdens een verlengd rijverbod is strafbaar. Overtreders riskeren een gevangenisstraf van 3 maanden tot een jaar en een geldboete van 200 tot 2.000 euro (of één van deze straffen). Bovendien kan de rechter het rijverbod opnieuw verlengen voor minstens 3 maanden en ten hoogste 5 jaar of voorgoed.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]