News

06.04.2016 - Medische index komt terug

Verzekeraars kunnen hun niet-beroepsgebonden ziektekostenverzekeringen binnenkort opnieuw aanpassen aan de medische index. Maar voortaan zal die nog maar één keer per jaar berekend worden.
Read more

01.04.2016 - Meeste Belgische verzekeringspolissen hebben verplichte dekking tegen terreurdaden

Assuralia, de Beroepsvereniging voor Verzekeringsondernemingen, heeft naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016 een persbericht gepubliceerd waarin wordt overlopen welke dekkingen verzekeringspolissen in België voorzien op dit vlak.
Read more

29.03.2016 - Fonds voor Beroepsziekten: eerste statistieken voor 2015!

Het Fonds voor de Beroepsziekten heeft de eerste statistieken van het jaar 2015 bekendgemaakt. In dit artikel worden een aantal opvallende tendensen besproken.
Read more

23.03.2016 - Minder schipbreuken in 2015, maar economische druk voorspelt weinig goeds

2015 was het veiligste jaar voor de scheepvaart van het voorbije decennium, zo meldt het Safety and Shipping Review 2016 van Alianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) dat de schipbreuken boven de 100 bruto-tonnage analyseert. Wereldwijd werden er 85 schipbreuken opgetekend. Hoewel het verschil met 2014 (88 schipbreuken) niet bijzonder groot is, werd de dalende langetermijntrend bevestigd. Sinds 2006 is dit aantal met 45% gedaald, dankzij een toegenomen bewustzijn rond veiligheid en zelfregulering. Er bestaan echter grote verschillen naargelang de regio en het scheepstype.
Read more

21.03.2016 - Overgangsregeling voor SIS-kaart verlengd tot eind 2016

Geldige sociale identiteitskaarten - ‘SIS-kaarten’, afkorting van ‘sociaal informatiesysteem’ - blijven onder de bestaande voorwaarden gelden voor identificatiedoeleinden tot 31 december 2016. De overgangsperiode wordt dus met 1 jaar verlengd.
Read more

18.03.2016 - Niet iedereen aan boord is een zeeman

Zeelieden die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval, zijn op een iets andere manier verzekerd dan “gewone” werknemers. Reders zijn verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor hun zeelieden bij het Fonds voor Arbeidsongevallen, dat hierbij optreedt als verzekeraar. De vergoeding die een zeeman krijgt bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval heeft een andere berekeningsgrondslag. Niet iedereen aan boord van een zeeschip onder Belgische vlag is echter een zeeman.
Read more

09.03.2016 - Geen vergunning meer nodig voor hotel, camping of ander toeristenverblijf in Vlaanderen

De Vlaamse regering schaft de verplichte vergunning of aanmelding voor toeristische logiesverblijven af. Voortaan kan iedereen toeristen ontvangen en tegen betaling te slapen leggen. Op voorwaarde dat de eigenaar of exploitant, Toerisme Vlaanderen op de hoogte heeft gebracht, én het verblijf voldoet aan de kwaliteitsnormen uit het nieuwe Logiesdecreet. Een van deze vereisten is het afsluiten van verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid. Om het even of het om een professionele uitbating gaat of om een bijverdienste, of het om een erkend logies gaat of om een niet-erkend logies, en of het logies rechtstreeks wordt aangeboden of via een tussenpersoon.
Read more

04.03.2016 - Geconventioneerde artsen krijgen 4.535 euro voor pensioenopbouw

Artsen die volledig of gedeeltelijk geconventioneerd zijn, krijgen – in ruil voor de tariefzekerheid voor de patiënt - een financiële tegenprestatie, het sociaal voordeel. Dat is geld van het Riziv waarmee ze hun contract voor een aanvullend pensioen of een vervangingsinkomen bij invaliditeit kunnen financieren. Het sociaal voordeel kan ook bestaan uit een bij het Riziv gereserveerd recht op een rust- of overlevingspensioen.
Read more

01.03.2016 - Schenking van verzekeringscontracten dubbel belast in Vlaams Gewest

De Vlaamse Belastingdienst int sinds 1 maart de successierechten op de schenking van verzekeringscontracten. Er is hier sprake van een dubbele belasting omdat vaak al schenkingsrechten werden betaald.
Read more

29.02.2016 - Verzekeringspremie op basis van rijgedrag

Verschillende maatschappijen hebben formules in de maak die de premie bepalen op basis van het rijgedrag. Voorzichtige chauffeurs zouden op die manier beloond kunnen worden voor hun rijgedrag.
Read more

26.02.2016 - Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers op komst

De federale regering plant al enige tijd de invoering van een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers. Volgens de Tijd circuleren op de kabinetten van de bevoegde ministers Kris Peeters en Willy Borsus ontwerpteksten voor de invoering ervan.
Read more

19.02.2016 - Arbeidsongevallen: loonbedragen voor 2016

De FOD Sociale Zekerheid heeft de geïndexeerde loonbedragen bekendgemaakt die worden gebruikt in de arbeidsongevallenregeling. De op 12 februari 2016 gepubliceerde bedragen zijn van kracht sinds 1 januari 2016. We noteren maar één wijziging.
Read more

16.02.2016 - Langdurig ziekteverzuim blijft stijgen en bereikt record

Nooit eerder waren zoveel werknemers langer dan een maand afwezig omwille van ziekte. Het langdurige ziekteverzuim bereikte in 2015 een absoluut record. Bedroeg het langdurig ziekteverzuim (ononderbroken langer dan een maand en minder dan één jaar afwezig) in 2008 nog 1,75%, dan steeg dat vorig jaar naar 2,81%. Dit cijfer vertegenwoordigt het gemiddeld aantal dagen ziekte langer dan één maand ten opzichte van het aantal dagen dat iemand zou moeten werken. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx. Die onderzocht het ziekteverzuim bij bijna 18.000 Belgische ondernemingen.
Read more

12.02.2016 - Vennootschappen moeten taks op interne pensioenvoorzieningen toch betalen

De programmawet van 22 juni 2012 heeft een eenmalige belasting ingevoerd ten laste van belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de Ven.B., de RPB of de BNI, op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen ten voordele van werknemers en bedrijfsleiders. Het ging hierbij om voorzieningen die bestonden op het einde van het laatste boekjaar met afsluiting vóór 1 januari 2012.
Read more

09.02.2016 - Vrachtwagens kunnen vrijstelling kilometerheffing al aanvragen

Op 1 april 2016 start de Vlaamse kilometerheffing. Vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton moeten dan betalen voor elke kilometer die ze op enkele belangrijke Vlaamse autosnelwegen en gewestwegen rijden. Sommige vrachtwagens worden - op hun vraag - vrijgesteld van die kilometerheffing. Een vrijstelling kan al aangevraagd worden, en dit sinds 1 januari 2016.
Read more

03.02.2016 - Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur daalt tot 2%

De maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur wordt op 2% gebracht. Dat blijkt uit een ministerieel besluit van 20 januari 2016.
Read more

29.01.2016 - Zeevaartinspectiereglement strenger voor uitrusting van zeeschepen

Vanaf 30 april 2016 gelden er strengere regels voor de verplichte uitrusting aan boord van zeeschepen. De strengere regels komen er in uitvoering van de Europese richtlijn 2015/559. Ze worden bij koninklijk besluit van 26 december 2015 integraal overgenomen in het Zeevaartinspectiereglement. De verbeterde normen moeten zorgen voor meer veiligheid voor de bemanning op zee, en moeten milieuverontreiniging voorkomen.
Read more

28.01.2016 - Ondernemers ook vatbaar voor burn-out

20% van de ondernemers is onzeker over de toekomst. En daardoor gaan ze net als de doorsnee werknemer minder efficiënt werken.
Read more

18.01.2016 - Roerende voorheffing stijgt naar 27%

De laatste jaren werd er wel vaker gesleuteld aan het tarief van de roerende voorheffing. Dit jaar gaat het tarief weer omhoog. Het standaardtarief van de RV wordt vanaf 1 januari 2016 immers 27%. Een overzicht van welke inkomsten er aan 27% worden belast en de uitzonderingen die er (voorlopig) aan ontsnappen.
Read more

15.01.2016 - Beroepsorganisaties geven info over nieuw systeem voor wijziging van tussenpersoon

Assuralia en de drie organisaties van tussenpersonen (Feprabel, FVF en UPCA) hebben een protocolakkoord ondertekend waarmee een nieuw systeem wordt ingevoerd voor als de klant beslist om van verzekeringstussenpersoon te veranderen. De vier federaties hebben een document uitgebracht met toelichtingen voor de gebruikers.
Read more

14.01.2016 - Premie van 2.500 tot 5.000 euro bij aankoop van elektrische wagen in het Vlaamse Gewest

Particulieren die nog dit jaar een elektrische wagen aankopen en laten inschrijven op een adres in het Vlaamse Gewest, hebben recht op een premie van 2.500 tot 5.000 euro. Het premiebedrag daalt geleidelijk tot 1.000 à 2.000 euro in 2019. Maar er zit een addertje onder het gras…
Read more

08.01.2016 - Faillissementsverzekering voor zelfstandigen wordt overbruggingsrecht

Zeg niet meer “verzekering in geval van faillissement” maar wel “overbruggingsrecht”. Deze terminologiewijziging werd doorgevoerd in de regeling die een sociale verzekering instelt voor zelfstandige werknemers in geval van faillissement of verplichte stopzetting. De “economische moeilijkheden” vervolledigen daarenboven de lijst van situaties van stopzetting van de activiteit voor dewelke de zelfstandige een “overbruggingsrecht” kan genieten.
Read more

28.12.2015 - Rendement op aanvullend pensioen voor werknemers verandert

Op 17 december 2015 stemde het parlement de ‘wet tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen’, die op 24 december 2015 in het Belgisch Staatsblad verscheen. Meest in het oog springend is de aanpassing van de rendementsgarantie in de aanvullende pensioenen voor werknemers, maar dat is niet de enige nieuwigheid. Er komt ook een minimum overlijdensdekking voor “slapers” en het aanvullend pensioen mag nog slechts uitgekeerd worden bij de wettelijke pensionering.
Read more

21.12.2015 - Tweede stap richting lage-emissiezone (LEZ)

Nadat de federale regering eerder al een verkeersbord invoerde met ‘begin LEZ’ en ‘einde LEZ’, is het nu de beurt aan de Vlaamse overheid om het decretale kader uit te tekenen voor de lage-emissiezones. Dat decreet zegt wie een lage-emissiezone kan invoeren, en onder welke voorwaarden dat kan.
Read more

18.12.2015 - Bijna 1 op 10 werkneemsters langdurig ziek

Ruim 9% van de vrouwelijke werknemers zit meer dan een jaar ziek thuis. Bij de mannen geldt dat voor goed 7%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIZIV.
Read more

17.12.2015 - Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoot voor 2016 gekend

Het KB van 9 december 2015 bevat de referentiecijfers voor de CO2-uitstoot in het kalenderjaar 2016. Voor wagens met een benzine-, LPG-, of aardgasmotor daalt de referentie-CO2-uitstoot tot 107 g/km. Voor dieselwagens daalt hij tot 89 g/km.
Read more

15.12.2015 - Een geschil met de fiscus: naar de rechtbank, het hof van beroep en Cassatie

Als u een geschil heeft met de fiscus, moet u in de eerste plaats bij hen zelf aankloppen om een oplossing te vinden. Daarvoor moet u een bezwaarschrift indienen. Uw argumenten worden dan onderzocht door een inspecteur, waarna de gewestelijk directeur een uitspraak doet. Maar wat dan als u het met zijn beslissing ook niet eens bent? Dan kan u nog altijd naar de rechter stappen.
Read more

08.12.2015 - AssurPharma maakt komaf met apothekersbriefjes

Om een (bijkomende) terugbetaling voor geneesmiddelen te krijgen via de hospitalisatieverzekering en de verzekering ambulante kosten, moeten heel wat patiënten voortaan geen papieren attest meer opsturen naar hun verzekeraar. Dat “BVAC-attest” kan vanaf 1 december digitaal, veilig en rechtstreeks vanuit de apotheek naar de hospitalisatieverzekeraar gaan dankzij AssurPharma, een samenwerkingsproject van de verzekeraars en de apothekers. Dit kan alvast bij drie verzekeraars terwijl vijf andere zich engageren om tussen nu en 2017 het systeem in te voeren.
Read more

01.12.2015 - Nummerplaat verplicht voor iedere bromfiets vanaf 11 december 2016

Vanaf 11 december 2016 moet iedere bromfiets en lichte vierwieler dat in het verkeer wordt gebracht, voorzien zijn van een nummerplaat.
Read more

30.11.2015 - De Block wil re-integratie bij arbeidsongeschiktheid verder uitbouwen

De minister van Sociale Zaken, Maggie De Block, laat in haar algemene beleidsnota weten dat ze de hervorming van de preventie en de re-integratie verder wil zetten in het stelsel van de arbeidsongeschiktheid en in het stelsel van de beroepsrisico’s.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]