News

27.11.2015 - Nieuwe criteria voor ‘verzwaard risico’ op arbeidsongevallen

Ondernemingen met een hoger risico op arbeidsongevallen moeten een forfaitaire bijdrage betalen aan hun verzekeraar. Maar vanaf 27 november gelden nieuwe criteria om te bepalen welke ondernemingen zo’n ‘onevenredig verzwaard risico’ vertonen.
Read more

27.11.2015 - Maximumsnelheid op Vlaamse gewestwegen daalt van 90 naar 70km/u

Op 1 januari 2017 daalt de maximumsnelheid op Vlaamse gewestwegen buiten de bebouwde kom van 90 naar 70km/u. Op die manier wil Vlaanderen de verkeersveiligheid verhogen.
Read more

23.11.2015 - Overgang van eurovignet naar kilometerheffing in Wallonië

De invoering van de kilometerheffing, die het eurovignet vervangt, is in het Waalse Gewest voorzien voor 1 april 2016. De Waalse transporteurs moeten het eurovignet echter voor een periode van een jaar aankopen, waardoor een aantal onder hen vanaf deze datum dubbel belast worden. De Waalse wetgever heeft enkele maatregelen genomen om dit te vermijden. Ze worden retroactief van kracht op 1 april 2015.
Read more

17.11.2015 - Gepersonaliseerde nummerplaat voortaan dubbel zo duur

Vanaf 27 november kost een gepersonaliseerde nummerplaat 2.000 euro. Dubbel zo veel als vandaag. Ook de kostprijs van andere nummerplaten en kentekenbewijzen stijgt. Zij het minder spectaculair.
Read more

12.11.2015 - ABEX-index blijft ongewijzigd

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 november vastgelegd op 744. Dat betekent dat de index de afgelopen zes maanden ongewijzigd is gebleven. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.
Read more

03.11.2015 - Duidelijkheid over vergoeding voor terrorismeschade bij zaakverzekeringsovereenkomsten

De wet op de verzekering van schade veroorzaakt door terrorisme wordt op twee punten aangepast. Het Comité van wijzen – dat beslist of er al dan niet sprake is van terrorisme – kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zijn beslissingen. En er komt duidelijkheid over de schadevergoedingsregeling bij zaakverzekeringsoverenkomsten. De aanpassingen treden in werking op 9 november 2015.
Read more

29.10.2015 - Vlaanderen legt regels vast voor terugbetaling eurovignet bij overgang naar kilometerheffing

De Vlaamse overheid heeft in haar decreet van 16 oktober 2015 de regels en formules vastgelegd voor de terugbetaling van het eurovignet bij overgang naar de kilometerheffing op 1 april 2016. De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) zal de geldigheidsduur van de nieuwe eurovignetten die worden aangevraagd of verlengd vanaf 1 november 2015 automatisch beperken tot 1 april 2016. Na 1 april 2016 volgt een automatische terugbetaling van het aantal dagen van de laatste lopende maand, zijnde april 2016.
Read more

27.10.2015 - Wordt burn-out erkend als beroepsziekte?

Sinds 1 september 2014 zijn stress en burn-out een ‘psychosociaal risico’. Volgens cijfers van het Riziv zijn die factoren, met 93.000 gevallen per jaar, de belangrijkste oorzaak van invaliditeit. Het aantal gevallen is de voorbije 10 jaar zelfs met 70% gestegen.
Read more

23.10.2015 - Akkoord sociale partners omtrent groepsverzekeringen

De sociale partners hebben binnen de Groep van 10 een akkoord bereikt over een aanpassing van de regelgeving voor wat betreft het rendement dat de werkgever (of de sector) moet garanderen aan zijn werknemers op de stortingen die zijn gebeurt in het pensioenplan. Deze rentevoet bedraagt momenteel 3,25% voor de werkgeversbijdragen en 3,75% voor de werknemersbijdragen. Vanaf 1 januari 20116 wordt deze rentevoeten vervangen door één enkel percentage dat zal evolueren naargelang van de rendementen op de markten, met een minimum van 1,75% en een maximum van 3,75%.
Read more

19.10.2015 - Hoogopgeleide Belg wil nog steeds op pensioen op zijn 60e

De regering-Michel verhoogde dit jaar de wettelijke pensioenleeftijd: vanaf 2025 kunnen werknemers pas op hun 66e met pensioen, vanaf 2030 wordt dat 67 jaar. Toch lijkt de gemiddelde Belg niet bereid om daar ook echt gevolg aan te geven. De kloof tussen de wettelijke pensioenleeftijd en de leeftijd tot wanneer de Belg kan en wil werken nam de afgelopen 2 jaar alleen maar toe. Dat blijkt uit een onderzoek van Securex. Securex pleit voor meer werk op maat.
Read more

15.10.2015 - Depressies veroorzaken 3 jaar arbeidsongeschiktheid bij 1 op 4 werknemers

Naar aanleiding van de Werelddag Geestelijke Ziekenfondsen (10 oktober) voerden de Onafhankelijke Ziekenfondsen een studie uit over de impact van depressies op het werk. Van de werknemers met een depressie blijft 27 procent arbeidsongeschikt voor een periode van drie jaar.
Read more

13.10.2015 - Wordt ISA de oplossing voor overdreven snelheid?

Overdreven of onaangepaste snelheid ligt aan de basis van naar schatting 10 à 15 procent van de ongevallen en 30 procent van de dodelijke ongevallen. Dankzij Intelligente Snelheidsassistentie (ISA) zullen bestuurders niet meer sneller kunnen rijden dan de maximumsnelheid aangegeven door de verkeersborden naast de weg.
Read more

01.10.2015 - Arbeidsongevallenverzekeraar vergoedt ook medische zorgen in buitenland

Arbeidsongevallenverzekeraars vergoeden voortaan ook de medische zorgen die een slachtoffer heeft gekregen in het buitenland. Uiteraard enkel maar in zoverre ze die zorgen ook zouden vergoed hebben als ze in België waren gebeurd. Die aanpassing is het gevolg van de Europese richtlijn uit 2011 over de grensoverschrijdende gezondheidszorg.
Read more

28.09.2015 - Jaarverslag van het Fonds voor de Medische Ongevallen

Op 24 september 2015 stelde het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) haar jaarverslag voor 2014 voor. In totaal werden vorige 917 adviesaanvragen ingediend, gemiddeld 76 aanvragen per maand. Het Fonds kampt echter met een aanzienlijke achterstand.
Read more

24.09.2015 - 34% van de Belgische werknemers wil ondernemer worden

Werknemers en ondernemers vinden dat het ondernemersklimaat meer gestimuleerd moet worden in België. 43% van de werknemers en 66% van de ondernemers vindt dat er te weinig goesting is bij de Belgische bevolking om ondernemer te worden.
Read more

17.09.2015 - Tien jaar na Katrina

Orkaan Katrina zorgde voor de grootste schade door een windstorm ooit. In 2005 verloren 4000 mensen het leven, 80% van de stad New Orleans was overstroomd, er werd voor 125 miljard dollar totale schade genoteerd en er werden 1,7 miljoen claims ingediend. Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van Katrina, heeft Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) een nieuw risicobulletin gepubliceerd.
Read more

14.09.2015 - Pensioenfondsen: gemiddeld gewogen rendement van 4,48% tijdens het eerste semester

De BVPI heeft een tussentijdse enquête uitgevoerd bij een representatief staat van de Belgische instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) inzake de financiële resultaten over de eerste helft van het jaar 2015. Na het goede rendement over het jaar 2014 (+11,06%) behaalden de Belgische IBP’s over de eerste helft van het jaar 2015 een gemiddeld gewogen beleggingsrendement van 4,48%.
Read more

10.09.2015 - Schepen in risicozones kunnen blijven samenwerken met privébewakers

Sinds 2013 kunnen rederijen en scheepsexploitanten beveiligingsondernemingen inschakelen om de opvarenden in bepaalde risicozones te beschermen tegen piraterij. In principe was dit een tijdelijke maatregel, maar daar stapt men van af. Private veiligheidsagenten mogen dus hun beschermingstaken op zee permanent verder zetten. De bevoegde ministers zullen dit soort beveiliging wel om de vijf jaar evalueren.
Read more

07.09.2015 - Arbeidsongevallen in privésector gedaald met 5,7%

Het aantal arbeidsongevallen in de privésector is in 2014 voor het vierde jaar op rij gedaald. Dat blijkt uit het statistisch jaarverslag van het Fonds voor Arbeidsongevallen voor 2014.
Read more

01.09.2015 - Groot onderzoek naar ongevallen met vrachtwagens

Dit jaar zijn al minstens tien mensen omgekomen doordat een trucker inreed op de staart van een file. Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) start nu op vraag van de transportsector een diepgaand onderzoek naar alle zware ongevallen met vrachtwagens.
Read more

28.08.2015 - Termijnen en sancties voor Seveso III-bedrijven in samenwerkingsakkoord gegoten

De federale overheid en de gewesten hebben een nieuw samenwerkingsakkoord gesloten over de preventie van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. In dat akkoord maken zij afspraken over hoe zij de Europese Seveso III-richtlijn zullen uitvoeren in ons land. Het vorige samenwerkingsakkoord was nog gebaseerd op Seveso II. Het nieuwe akkoord neemt de oude voorschriften over, maar vult die aan. Het introduceert ook nieuwe deadlines voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken.
Read more

24.08.2015 - Arbeidsongeschikte werknemer verliest ook daguitkering bij niet-toegelaten arbeid op zondag

Werknemers die arbeidsongeschikt zijn en op een zondag een niet-toegelaten arbeid verrichten, moeten voortaan de arbeidsongeschiktheidsuitkering van de eerste voorafgaande vergoedbare dag terugbetalen.
Read more

21.08.2015 - Inwerkingtreding definitieve regeling ‘Wijninckxbijdrage’ uitgesteld

Een werkgever die voor een werknemer stortingen doet voor de opbouw van een aanvullend pensioen, moet in bepaalde gevallen een bijzondere bijdrage van 1,5% betalen, bovenop de bijzondere bijdrage van 8,86% op de stortingen voor buitenwettelijke pensioenvoordelen.
Read more

14.08.2015 - Een “actueel” arbeidsreglement is nuttig voor werkgever en werknemer

Het arbeidsreglement beschrijft de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer. Bij een sociale inspectie wordt dit document zeker gecontroleerd. Van zodra u één werknemer in dienst hebt, bent u verplicht een arbeidsreglement op te maken en bij te werken. Is uw arbeidsreglement aangepast aan de laatste evoluties in de (sociale) wetgeving?
Read more

10.08.2015 - Kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 1 april 2016

Vrachtwagens – zowel binnenlandse als buitenlandse – betalen vanaf 1 april 2016 een heffing per gereden kilometer op de belangrijkste Belgische verkeersassen. Hoeveel die heffing precies bedraagt hangt af van het gewicht en de emissieklasse van de vrachtwagen. De zwaarste en meest vervuilende vrachtwagens betalen het meest.
Read more

07.08.2015 - Zeevaartinspectiereglement aangescherpt

Vanaf 14 augustus 2015 gelden strengere normen voor zeeschepen. De federale overheid heeft het Zeevaartinspectiereglement bijgewerkt in uitvoering van de Europese richtlijn 2014/93. De Commissie neemt daarin de nieuwe beproevingsnormen voor scheepsuitrusting over die de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en de Europese normalisatie-instellingen hebben vastgelegd. Het gaat voornamelijk om uitrusting waarvoor tot nog toe geen internationaal aanvaarde normen bestonden.
Read more

31.07.2015 - De Waalse instapstageovereenkomst biedt betere bescherming tegen arbeidsongevallen

De Waalse modelovereenkomst voor de instapstage is aangepast. Het doel van deze aanpassing om de stagiair beter te beschermen tegen arbeidsongevallen en arbeidswegongevallen.
Read more

27.07.2015 - Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds: aantal ongevallen met onverzekerde voertuigen stabiel

Door het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds werden in 2014 7.826 aangiften geregistreerd waarbij in België niet-verzekerde voertuigen betrokken waren. Dat zijn er ongeveer evenveel als een vorig jaar, maar de globale kost (schadevergoedingen, externe kosten en technische voorzieningen) is wel gestegen met 9,2%. Voor 2014 noteren we 22.4 miljoen.
Read more

14.07.2015 - Veel meer vrouwen dan mannen thuis door psychische aandoening

In 2014 zijn 12.179 vrouwen langdurig arbeidsongeschikt verklaard als gevolg van een psychische aandoening zoals burn-out of depressie. Bij mannen ligt dat cijfer een stuk lager, op 7.454, ook al zijn er op de arbeidsmarkt meer mannen aan de slag. "De combinatie van werk en gezin is belastender voor vrouwen dan voor mannen", zegt psychiater Koen Demyttenaere in "De wereld vandaag" op Radio 1.
Read more

10.07.2015 - Op vakantie naar een risicoland? Controleer je verzekeringen!

In de nasleep van de aanslagen in Tunesië raadt het Belgische ministerie voor Buitenlandse zaken momenteel af om naar het land op reis te gaan. Wat als je toch besluit om te vertrekken? Komt je reisbijstandsverzekeraar tussen als je hulp nodig hebt in een land dat op de “zwarte lijst” van Buitenlandse Zaken staat?
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  19  20  21  22  

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]