News

29.01.2016 - Zeevaartinspectiereglement strenger voor uitrusting van zeeschepen

Vanaf 30 april 2016 gelden er strengere regels voor de verplichte uitrusting aan boord van zeeschepen. De strengere regels komen er in uitvoering van de Europese richtlijn 2015/559. Ze worden bij koninklijk besluit van 26 december 2015 integraal overgenomen in het Zeevaartinspectiereglement. De verbeterde normen moeten zorgen voor meer veiligheid voor de bemanning op zee, en moeten milieuverontreiniging voorkomen.
Read more

28.01.2016 - Ondernemers ook vatbaar voor burn-out

20% van de ondernemers is onzeker over de toekomst. En daardoor gaan ze net als de doorsnee werknemer minder efficiënt werken.
Read more

18.01.2016 - Roerende voorheffing stijgt naar 27%

De laatste jaren werd er wel vaker gesleuteld aan het tarief van de roerende voorheffing. Dit jaar gaat het tarief weer omhoog. Het standaardtarief van de RV wordt vanaf 1 januari 2016 immers 27%. Een overzicht van welke inkomsten er aan 27% worden belast en de uitzonderingen die er (voorlopig) aan ontsnappen.
Read more

15.01.2016 - Beroepsorganisaties geven info over nieuw systeem voor wijziging van tussenpersoon

Assuralia en de drie organisaties van tussenpersonen (Feprabel, FVF en UPCA) hebben een protocolakkoord ondertekend waarmee een nieuw systeem wordt ingevoerd voor als de klant beslist om van verzekeringstussenpersoon te veranderen. De vier federaties hebben een document uitgebracht met toelichtingen voor de gebruikers.
Read more

14.01.2016 - Premie van 2.500 tot 5.000 euro bij aankoop van elektrische wagen in het Vlaamse Gewest

Particulieren die nog dit jaar een elektrische wagen aankopen en laten inschrijven op een adres in het Vlaamse Gewest, hebben recht op een premie van 2.500 tot 5.000 euro. Het premiebedrag daalt geleidelijk tot 1.000 à 2.000 euro in 2019. Maar er zit een addertje onder het gras…
Read more

08.01.2016 - Faillissementsverzekering voor zelfstandigen wordt overbruggingsrecht

Zeg niet meer “verzekering in geval van faillissement” maar wel “overbruggingsrecht”. Deze terminologiewijziging werd doorgevoerd in de regeling die een sociale verzekering instelt voor zelfstandige werknemers in geval van faillissement of verplichte stopzetting. De “economische moeilijkheden” vervolledigen daarenboven de lijst van situaties van stopzetting van de activiteit voor dewelke de zelfstandige een “overbruggingsrecht” kan genieten.
Read more

28.12.2015 - Rendement op aanvullend pensioen voor werknemers verandert

Op 17 december 2015 stemde het parlement de ‘wet tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen’, die op 24 december 2015 in het Belgisch Staatsblad verscheen. Meest in het oog springend is de aanpassing van de rendementsgarantie in de aanvullende pensioenen voor werknemers, maar dat is niet de enige nieuwigheid. Er komt ook een minimum overlijdensdekking voor “slapers” en het aanvullend pensioen mag nog slechts uitgekeerd worden bij de wettelijke pensionering.
Read more

21.12.2015 - Tweede stap richting lage-emissiezone (LEZ)

Nadat de federale regering eerder al een verkeersbord invoerde met ‘begin LEZ’ en ‘einde LEZ’, is het nu de beurt aan de Vlaamse overheid om het decretale kader uit te tekenen voor de lage-emissiezones. Dat decreet zegt wie een lage-emissiezone kan invoeren, en onder welke voorwaarden dat kan.
Read more

18.12.2015 - Bijna 1 op 10 werkneemsters langdurig ziek

Ruim 9% van de vrouwelijke werknemers zit meer dan een jaar ziek thuis. Bij de mannen geldt dat voor goed 7%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RIZIV.
Read more

17.12.2015 - Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoot voor 2016 gekend

Het KB van 9 december 2015 bevat de referentiecijfers voor de CO2-uitstoot in het kalenderjaar 2016. Voor wagens met een benzine-, LPG-, of aardgasmotor daalt de referentie-CO2-uitstoot tot 107 g/km. Voor dieselwagens daalt hij tot 89 g/km.
Read more

15.12.2015 - Een geschil met de fiscus: naar de rechtbank, het hof van beroep en Cassatie

Als u een geschil heeft met de fiscus, moet u in de eerste plaats bij hen zelf aankloppen om een oplossing te vinden. Daarvoor moet u een bezwaarschrift indienen. Uw argumenten worden dan onderzocht door een inspecteur, waarna de gewestelijk directeur een uitspraak doet. Maar wat dan als u het met zijn beslissing ook niet eens bent? Dan kan u nog altijd naar de rechter stappen.
Read more

08.12.2015 - AssurPharma maakt komaf met apothekersbriefjes

Om een (bijkomende) terugbetaling voor geneesmiddelen te krijgen via de hospitalisatieverzekering en de verzekering ambulante kosten, moeten heel wat patiënten voortaan geen papieren attest meer opsturen naar hun verzekeraar. Dat “BVAC-attest” kan vanaf 1 december digitaal, veilig en rechtstreeks vanuit de apotheek naar de hospitalisatieverzekeraar gaan dankzij AssurPharma, een samenwerkingsproject van de verzekeraars en de apothekers. Dit kan alvast bij drie verzekeraars terwijl vijf andere zich engageren om tussen nu en 2017 het systeem in te voeren.
Read more

01.12.2015 - Nummerplaat verplicht voor iedere bromfiets vanaf 11 december 2016

Vanaf 11 december 2016 moet iedere bromfiets en lichte vierwieler dat in het verkeer wordt gebracht, voorzien zijn van een nummerplaat.
Read more

30.11.2015 - De Block wil re-integratie bij arbeidsongeschiktheid verder uitbouwen

De minister van Sociale Zaken, Maggie De Block, laat in haar algemene beleidsnota weten dat ze de hervorming van de preventie en de re-integratie verder wil zetten in het stelsel van de arbeidsongeschiktheid en in het stelsel van de beroepsrisico’s.
Read more

27.11.2015 - Nieuwe criteria voor ‘verzwaard risico’ op arbeidsongevallen

Ondernemingen met een hoger risico op arbeidsongevallen moeten een forfaitaire bijdrage betalen aan hun verzekeraar. Maar vanaf 27 november gelden nieuwe criteria om te bepalen welke ondernemingen zo’n ‘onevenredig verzwaard risico’ vertonen.
Read more

27.11.2015 - Maximumsnelheid op Vlaamse gewestwegen daalt van 90 naar 70km/u

Op 1 januari 2017 daalt de maximumsnelheid op Vlaamse gewestwegen buiten de bebouwde kom van 90 naar 70km/u. Op die manier wil Vlaanderen de verkeersveiligheid verhogen.
Read more

23.11.2015 - Overgang van eurovignet naar kilometerheffing in Wallonië

De invoering van de kilometerheffing, die het eurovignet vervangt, is in het Waalse Gewest voorzien voor 1 april 2016. De Waalse transporteurs moeten het eurovignet echter voor een periode van een jaar aankopen, waardoor een aantal onder hen vanaf deze datum dubbel belast worden. De Waalse wetgever heeft enkele maatregelen genomen om dit te vermijden. Ze worden retroactief van kracht op 1 april 2015.
Read more

17.11.2015 - Gepersonaliseerde nummerplaat voortaan dubbel zo duur

Vanaf 27 november kost een gepersonaliseerde nummerplaat 2.000 euro. Dubbel zo veel als vandaag. Ook de kostprijs van andere nummerplaten en kentekenbewijzen stijgt. Zij het minder spectaculair.
Read more

12.11.2015 - ABEX-index blijft ongewijzigd

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 november vastgelegd op 744. Dat betekent dat de index de afgelopen zes maanden ongewijzigd is gebleven. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.
Read more

03.11.2015 - Duidelijkheid over vergoeding voor terrorismeschade bij zaakverzekeringsovereenkomsten

De wet op de verzekering van schade veroorzaakt door terrorisme wordt op twee punten aangepast. Het Comité van wijzen – dat beslist of er al dan niet sprake is van terrorisme – kan niet aansprakelijk gesteld worden voor zijn beslissingen. En er komt duidelijkheid over de schadevergoedingsregeling bij zaakverzekeringsoverenkomsten. De aanpassingen treden in werking op 9 november 2015.
Read more

29.10.2015 - Vlaanderen legt regels vast voor terugbetaling eurovignet bij overgang naar kilometerheffing

De Vlaamse overheid heeft in haar decreet van 16 oktober 2015 de regels en formules vastgelegd voor de terugbetaling van het eurovignet bij overgang naar de kilometerheffing op 1 april 2016. De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) zal de geldigheidsduur van de nieuwe eurovignetten die worden aangevraagd of verlengd vanaf 1 november 2015 automatisch beperken tot 1 april 2016. Na 1 april 2016 volgt een automatische terugbetaling van het aantal dagen van de laatste lopende maand, zijnde april 2016.
Read more

27.10.2015 - Wordt burn-out erkend als beroepsziekte?

Sinds 1 september 2014 zijn stress en burn-out een ‘psychosociaal risico’. Volgens cijfers van het Riziv zijn die factoren, met 93.000 gevallen per jaar, de belangrijkste oorzaak van invaliditeit. Het aantal gevallen is de voorbije 10 jaar zelfs met 70% gestegen.
Read more

23.10.2015 - Akkoord sociale partners omtrent groepsverzekeringen

De sociale partners hebben binnen de Groep van 10 een akkoord bereikt over een aanpassing van de regelgeving voor wat betreft het rendement dat de werkgever (of de sector) moet garanderen aan zijn werknemers op de stortingen die zijn gebeurt in het pensioenplan. Deze rentevoet bedraagt momenteel 3,25% voor de werkgeversbijdragen en 3,75% voor de werknemersbijdragen. Vanaf 1 januari 20116 wordt deze rentevoeten vervangen door één enkel percentage dat zal evolueren naargelang van de rendementen op de markten, met een minimum van 1,75% en een maximum van 3,75%.
Read more

19.10.2015 - Hoogopgeleide Belg wil nog steeds op pensioen op zijn 60e

De regering-Michel verhoogde dit jaar de wettelijke pensioenleeftijd: vanaf 2025 kunnen werknemers pas op hun 66e met pensioen, vanaf 2030 wordt dat 67 jaar. Toch lijkt de gemiddelde Belg niet bereid om daar ook echt gevolg aan te geven. De kloof tussen de wettelijke pensioenleeftijd en de leeftijd tot wanneer de Belg kan en wil werken nam de afgelopen 2 jaar alleen maar toe. Dat blijkt uit een onderzoek van Securex. Securex pleit voor meer werk op maat.
Read more

15.10.2015 - Depressies veroorzaken 3 jaar arbeidsongeschiktheid bij 1 op 4 werknemers

Naar aanleiding van de Werelddag Geestelijke Ziekenfondsen (10 oktober) voerden de Onafhankelijke Ziekenfondsen een studie uit over de impact van depressies op het werk. Van de werknemers met een depressie blijft 27 procent arbeidsongeschikt voor een periode van drie jaar.
Read more

13.10.2015 - Wordt ISA de oplossing voor overdreven snelheid?

Overdreven of onaangepaste snelheid ligt aan de basis van naar schatting 10 à 15 procent van de ongevallen en 30 procent van de dodelijke ongevallen. Dankzij Intelligente Snelheidsassistentie (ISA) zullen bestuurders niet meer sneller kunnen rijden dan de maximumsnelheid aangegeven door de verkeersborden naast de weg.
Read more

01.10.2015 - Arbeidsongevallenverzekeraar vergoedt ook medische zorgen in buitenland

Arbeidsongevallenverzekeraars vergoeden voortaan ook de medische zorgen die een slachtoffer heeft gekregen in het buitenland. Uiteraard enkel maar in zoverre ze die zorgen ook zouden vergoed hebben als ze in België waren gebeurd. Die aanpassing is het gevolg van de Europese richtlijn uit 2011 over de grensoverschrijdende gezondheidszorg.
Read more

28.09.2015 - Jaarverslag van het Fonds voor de Medische Ongevallen

Op 24 september 2015 stelde het Fonds voor de Medische Ongevallen (FMO) haar jaarverslag voor 2014 voor. In totaal werden vorige 917 adviesaanvragen ingediend, gemiddeld 76 aanvragen per maand. Het Fonds kampt echter met een aanzienlijke achterstand.
Read more

24.09.2015 - 34% van de Belgische werknemers wil ondernemer worden

Werknemers en ondernemers vinden dat het ondernemersklimaat meer gestimuleerd moet worden in België. 43% van de werknemers en 66% van de ondernemers vindt dat er te weinig goesting is bij de Belgische bevolking om ondernemer te worden.
Read more

17.09.2015 - Tien jaar na Katrina

Orkaan Katrina zorgde voor de grootste schade door een windstorm ooit. In 2005 verloren 4000 mensen het leven, 80% van de stad New Orleans was overstroomd, er werd voor 125 miljard dollar totale schade genoteerd en er werden 1,7 miljoen claims ingediend. Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van Katrina, heeft Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) een nieuw risicobulletin gepubliceerd.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  19  20  21  22  

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]