News

14.09.2015 - Pensioenfondsen: gemiddeld gewogen rendement van 4,48% tijdens het eerste semester

De BVPI heeft een tussentijdse enquête uitgevoerd bij een representatief staat van de Belgische instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) inzake de financiële resultaten over de eerste helft van het jaar 2015. Na het goede rendement over het jaar 2014 (+11,06%) behaalden de Belgische IBP’s over de eerste helft van het jaar 2015 een gemiddeld gewogen beleggingsrendement van 4,48%.
Read more

10.09.2015 - Schepen in risicozones kunnen blijven samenwerken met privébewakers

Sinds 2013 kunnen rederijen en scheepsexploitanten beveiligingsondernemingen inschakelen om de opvarenden in bepaalde risicozones te beschermen tegen piraterij. In principe was dit een tijdelijke maatregel, maar daar stapt men van af. Private veiligheidsagenten mogen dus hun beschermingstaken op zee permanent verder zetten. De bevoegde ministers zullen dit soort beveiliging wel om de vijf jaar evalueren.
Read more

07.09.2015 - Arbeidsongevallen in privésector gedaald met 5,7%

Het aantal arbeidsongevallen in de privésector is in 2014 voor het vierde jaar op rij gedaald. Dat blijkt uit het statistisch jaarverslag van het Fonds voor Arbeidsongevallen voor 2014.
Read more

01.09.2015 - Groot onderzoek naar ongevallen met vrachtwagens

Dit jaar zijn al minstens tien mensen omgekomen doordat een trucker inreed op de staart van een file. Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) start nu op vraag van de transportsector een diepgaand onderzoek naar alle zware ongevallen met vrachtwagens.
Read more

28.08.2015 - Termijnen en sancties voor Seveso III-bedrijven in samenwerkingsakkoord gegoten

De federale overheid en de gewesten hebben een nieuw samenwerkingsakkoord gesloten over de preventie van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. In dat akkoord maken zij afspraken over hoe zij de Europese Seveso III-richtlijn zullen uitvoeren in ons land. Het vorige samenwerkingsakkoord was nog gebaseerd op Seveso II. Het nieuwe akkoord neemt de oude voorschriften over, maar vult die aan. Het introduceert ook nieuwe deadlines voor bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken.
Read more

24.08.2015 - Arbeidsongeschikte werknemer verliest ook daguitkering bij niet-toegelaten arbeid op zondag

Werknemers die arbeidsongeschikt zijn en op een zondag een niet-toegelaten arbeid verrichten, moeten voortaan de arbeidsongeschiktheidsuitkering van de eerste voorafgaande vergoedbare dag terugbetalen.
Read more

21.08.2015 - Inwerkingtreding definitieve regeling ‘Wijninckxbijdrage’ uitgesteld

Een werkgever die voor een werknemer stortingen doet voor de opbouw van een aanvullend pensioen, moet in bepaalde gevallen een bijzondere bijdrage van 1,5% betalen, bovenop de bijzondere bijdrage van 8,86% op de stortingen voor buitenwettelijke pensioenvoordelen.
Read more

14.08.2015 - Een “actueel” arbeidsreglement is nuttig voor werkgever en werknemer

Het arbeidsreglement beschrijft de rechten en plichten van de werkgever en de werknemer. Bij een sociale inspectie wordt dit document zeker gecontroleerd. Van zodra u één werknemer in dienst hebt, bent u verplicht een arbeidsreglement op te maken en bij te werken. Is uw arbeidsreglement aangepast aan de laatste evoluties in de (sociale) wetgeving?
Read more

10.08.2015 - Kilometerheffing voor vrachtwagens vanaf 1 april 2016

Vrachtwagens – zowel binnenlandse als buitenlandse – betalen vanaf 1 april 2016 een heffing per gereden kilometer op de belangrijkste Belgische verkeersassen. Hoeveel die heffing precies bedraagt hangt af van het gewicht en de emissieklasse van de vrachtwagen. De zwaarste en meest vervuilende vrachtwagens betalen het meest.
Read more

07.08.2015 - Zeevaartinspectiereglement aangescherpt

Vanaf 14 augustus 2015 gelden strengere normen voor zeeschepen. De federale overheid heeft het Zeevaartinspectiereglement bijgewerkt in uitvoering van de Europese richtlijn 2014/93. De Commissie neemt daarin de nieuwe beproevingsnormen voor scheepsuitrusting over die de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) en de Europese normalisatie-instellingen hebben vastgelegd. Het gaat voornamelijk om uitrusting waarvoor tot nog toe geen internationaal aanvaarde normen bestonden.
Read more

31.07.2015 - De Waalse instapstageovereenkomst biedt betere bescherming tegen arbeidsongevallen

De Waalse modelovereenkomst voor de instapstage is aangepast. Het doel van deze aanpassing om de stagiair beter te beschermen tegen arbeidsongevallen en arbeidswegongevallen.
Read more

27.07.2015 - Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds: aantal ongevallen met onverzekerde voertuigen stabiel

Door het Belgisch Gemeenschappelijk Waarborgfonds werden in 2014 7.826 aangiften geregistreerd waarbij in België niet-verzekerde voertuigen betrokken waren. Dat zijn er ongeveer evenveel als een vorig jaar, maar de globale kost (schadevergoedingen, externe kosten en technische voorzieningen) is wel gestegen met 9,2%. Voor 2014 noteren we 22.4 miljoen.
Read more

14.07.2015 - Veel meer vrouwen dan mannen thuis door psychische aandoening

In 2014 zijn 12.179 vrouwen langdurig arbeidsongeschikt verklaard als gevolg van een psychische aandoening zoals burn-out of depressie. Bij mannen ligt dat cijfer een stuk lager, op 7.454, ook al zijn er op de arbeidsmarkt meer mannen aan de slag. "De combinatie van werk en gezin is belastender voor vrouwen dan voor mannen", zegt psychiater Koen Demyttenaere in "De wereld vandaag" op Radio 1.
Read more

10.07.2015 - Op vakantie naar een risicoland? Controleer je verzekeringen!

In de nasleep van de aanslagen in Tunesië raadt het Belgische ministerie voor Buitenlandse zaken momenteel af om naar het land op reis te gaan. Wat als je toch besluit om te vertrekken? Komt je reisbijstandsverzekeraar tussen als je hulp nodig hebt in een land dat op de “zwarte lijst” van Buitenlandse Zaken staat?
Read more

06.07.2015 - Vergoedingen voor beroepsziekten: veel aanvragen, veel weigeringen

In 2014 ontving het Fonds voor de Beroepsziekten 10.542 eerste aanvragen. Bijna twee/derde van de aanvragen werd afgekeurd. De cijfers zijn afkomstig uit het jaarverslag 2014 van het Fonds voor de Beroepsziekten dat verleden week werd gepubliceerd op hun website.
Read more

01.07.2015 - Verkeersbelasting en belasting op inverkeerstelling geïndexeerd vanaf 1 juli 2015

De Vlaamse Belastingdienst heeft de geïndexeerde bedragen van de verkeersbelasting (VKB) en van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2015. De nieuwe tarieven gelden van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016.
Read more

30.06.2015 - Ga je met vakantie? Check de inbraak- en brandveiligheid van je woning voor je vertrekt!

Wanneer de kat van huis is, dansen de muizen. Of beter: slaan inbrekers hun slag. Wees ze te slim af en denk aan inbraakpreventie wanneer je jouw koffers pakt. En check - terwijl je toch bezig bent - ook even of alles in orde is qua brandveiligheid. Dat is de raad die Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, meegeeft bij het aanbreken van de vakantieperiode.
Read more

29.06.2015 - Meer ongevallen bij het parkeren

Er wordt vaak gebotst wordt bij parkeermanoeuvres, dat blijkt uit een internationaal onderzoek van Allianz. Ruim 40% van alle aansprakelijkheidsclaims is het gevolg van auto’s die een stilstaande auto raken tijdens onzorgvuldig parkeren. In 8 op de 10 parkeerongevallen gebeurt dit bij het achteruitrijden tijdens het manoeuvreren. Uit het onderzoek blijkt ook dat bestelwagens en SUV’s relatief vaak betrokken zijn bij parkeer- en manoeuvreerongelukken.
Read more

26.06.2015 - Nationale afwijkingen op ADR-voorschriften verlengd

Op het vervoer van gevaarlijke goederen zijn in principe de regels van het ‘Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)’ van toepassing. Voor het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, is dat het RID. Voluit: het ‘reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen’.
Read more

25.06.2015 - Jaarverslag EU-OSHA online

In zijn jaarverslag 2014 presenteert het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) zijn hoogtepunten van het jaar op het gebied van het bevorderen van veiligheid en gezondheid op het werk, waarmee een bijdrage is geleverd aan de verbetering van de arbeidsomstandigheden in Europa.
Read more

25.06.2015 - Nationaal Pensioencomité kan aan de slag

De oprichtingswet van het Nationaal Pensioencomité is in werking getreden op 1 juni, maar de installatie van het comité kreeg eigenlijk pas vorm dankzij 2 KB’s: een eerste KB vraagt de belangenorganisaties om lijsten met kandidaten voor te leggen, een tweede bepaalt hoe de mandaten worden toegekend.
Read more

15.06.2015 - Arbeidsongeval en aansprakelijkheid van de werkgever

Sinds 1903 gebeurt de vergoeding van een werknemer bij een arbeidsongeval forfaitair. Het slachtoffer moet niet meer aantonen dat de werkgever een fout heeft begaan, maar wordt rechtstreeks vergoed door de arbeidsongevallenverzekering die zijn werkgever verplicht heeft afgesloten. Hiertegenover staat dat de werkgever immuniteit geniet voor de aansprakelijkheid. De schadevergoeding is wettelijk begrensd.
Read more

05.06.2015 - Meerdere rampen erkend als natuurramp

Natuurrampen worden sinds 1 maart 2007 verplicht gedekt in alle woningverzekeringspolissen (brand - eenvoudige risico’s). In een aantal uitzonderlijke gevallen zal het rampenfonds tussenkomen, als de schadefeiten worden erkend als ramp.
Read more

27.05.2015 - Aangepaste regeling voor consolidatieverslag bij arbeidsongevallen uitgesteld tot 2016

Het consolidatieverslag bij arbeidsongevallen zou normaal sinds begin dit jaar onder andere een beschrijving moeten bevatten van de stappen die moeten zorgen voor de professionele revalidatie en herscholing van de getroffene. En het Fonds voor arbeidsongevallen zou een bijkomende bemiddelingsopdracht krijgen.
Read more

22.05.2015 - Swiss Re identificeert nieuwe en opkomende risico’s

In een recent SONAR-rapport heeft de Zwitserse herverzekeringsgroep 21 ‘opkomende’ risico’s onder de loep genomen. Opkomende risico’s zijn nieuwe risico’s of risico’s die een transformatie ondergaan. Hierdoor zijn ze moeilijk te kwantificeren en is hun potentiële impact nog niet voldoende duidelijk.
Read more

18.05.2015 - Mypension.be nu ook voor zelfstandigen

De pensioenwebsite mypension.be van de federale overheid is voortaan ook toegankelijk voor zelfstandigen, zo meldt de VRT. Ze kunnen er hun loopbaandossier inkijken en vanaf volgend jaar ook berekenen hoeveel wettelijk pensioen ze later zullen krijgen. Vanaf volgend jaar zullen ook alle ambtenaren dat kunnen.
Read more

15.05.2015 - De wereld heeft een ‘Cyber WHO’ nodig

Eind april hebben de Zwitserse verzekeringsgroep Zurich en ESADEgeo, een vooraanstaande denktank op het vlak van ‘global governance’, een rapport gepubliceerd met de titel ‘Global Cyber Governance: Preparing for New Business Risks’. Hierin worden de uitdagingen voorgesteld waarmee ondernemingen geconfronteerd worden op het vlak van digitale veiligheid. De situatie is ernstig.
Read more

13.05.2015 - Jonge werknemers niet bewust van risico op burn-out

“Jonge werknemers onderschatten het risico op een burn-out.” Dat stelt Carien Karsten, Nederlands psycholoog.
Read more

08.05.2015 - ABEX-index daalt met één punt

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 mei 2015 vastgelegd op 744. Dat is een daling met één punt over de laatste zes maanden, wat neerkomt op een daling van 0,13%. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.
Read more

04.05.2015 - Ombudsman van de Verzekeringen: Cijfers en Analyse 2014

De Ombudsman van de Verzekeringen ontving in 2014 4.318 vragen tot tussenkomst. Dat is iets minder dan in 2013, toe de dienst 4.364 vragen kreeg. In 52% van de onderzochte vragen was er een positieve oplossing voor de consument. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Ombudsman van de Verzekeringen voor 2014.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  20  21  22  

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]