News

28.10.2014 - Stroomuitval - ben ik verzekerd?

De aangekondigde afschakelplannen die netbeheerder Elia heeft opgesteld om een algemene black-out te vermijden, zorgen voor de nodige ongerustheid, zowel bij bedrijven als bij particulieren. Velen stellen zich dan ook de vraag of ze wel verzekerd zijn voor schade tengevolge van de afschakeling van de stroom.
Read more

24.10.2014 - Nieuwe sectorfiches Fonds voor arbeidsongevallen online

Het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) heeft zijn statistische sectorfiches over de arbeidsongevallen van 2012 gepubliceerd. Daarmee vervult het Fonds zijn preventieopdracht en reikt het de betrokkenen van de arbeidsongevallensector een hulpmiddel aan om hun preventiebeleid voor arbeidsongevallen aan te passen.
Read more

20.10.2014 - Regeerakkoord: veranderingen op het vlak van aanvullend pensioen

Tussen de verschillende maatregelen die aangekondigd worden in het regeerakkoord, zijn er enkele maatregelen die betrekking hebben op de pensioenspaarcontracten die genieten van een fiscaal voordeel die belast worden aan 10% wanneer de spaarder de leeftijd van 60 jaar bereikt. Dat meldt L’Echo.
Read more

14.10.2014 - Nog altijd weinig zelfstandigen vergoed door het Asbestfonds

Sedert het ontstaan van het Asbestfonds (AFA) in 2007 zijn er maar weinig zelfstandigen die een vergoeding aanvragen. Slechts 3,3% van alle erkende slachtoffers bij het AFA is als zelfstandige in aanraking gekomen met asbest.
Read more

10.10.2014 - Nationale Pensioenenquête 2014 van Delta Lloyd Life

Delta Lloyd Life heeft de resultaten bekend gemaakt van haar jaarlijkse Nationale Pensioenenquête. Hieruit blijkt dat zelfstandigen beter voorbereid zijn op hun pensioen en bereid zijn om langer te werken dan andere beroepscategorieën (tot 62 jaar vs. 60,4 jaar).
Read more

08.10.2014 - Nieuwe nummerplaatcombinaties voor moto’s, oldtimers, aanhangwagens en taxi’s

België introduceert vanaf oktober een aantal nieuwe nummerplaatcombinaties. Om de verschillende voertuigcategorieën makkelijker van elkaar te onderscheiden, wordt meer gebruik gemaakt van indexletters. De nummerplaten van aanhangwagens van auto’s starten nu met indexletter ‘Q’, voor moto’s is dat letter ‘M’, voor oldtimers ‘O’, voor vergunde taxidiensten ‘T-X’ en personenvoertuigen voor verhuring met bestuurder ‘T-L’.
Read more

01.10.2014 - Nieuw systeem bij wijziging van tussenpersoon door cliënt

Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen, en de federaties voor verzekerings- en financiële tussenpersonen Feprabel, FVF en BVVM hebben op 2 juni een protocol ondertekend voor een nieuwe procedure bij wijziging van tussenpersoon door de cliënt. Het nieuwe systeem dat Assuralia en de federaties van tussenpersonen ontwikkeld hebben, is eenvoudiger omdat de opzegging van de lopende overeenkomst niet langer vereist is. Het nieuwe systeem treedt in werking op 8 oktober 2014 en zal voor de overdracht van commissie van toepassing zijn op de overeenkomsten met hoofdvervaldag vanaf 8 januari 2015.
Read more

30.09.2014 - Verzekering arbeidsongevallen van huispersoneel volstaat vaak niet meer

Wie huispersoneel te werk stelt moet vanaf 1 oktober 2014 via Dimona aangifte doen vooraleer arbeid wordt verricht.
Read more

25.09.2014 - Grondwettelijk Hof vernietigt fiscale regularisatie van ontdoken successie- en registratierechten

Het Grondwettelijk Hof vernietigt via in een arrest van 19 september 2014 (nr. 130/2014) enkele aspecten van het systeem van fiscale (en sociale) regularisatie dat van toepassing was tot en met 31 december 2013.
Read more

18.09.2014 - Politie zet zeevarenden onder invloed op non-actief

De politie kan zeevarenden onderwerpen aan alcoholtests en drugscontroles. Personeel onder invloed mag gedurende een aantal uur niet meer werken. Dit staat voortaan uitdrukkelijk in het KB van 24 mei 2006 over de vaarbevoegdheidsbewijzen van zeevarenden.
Read more

15.09.2014 - Pensioenen: BVPI pleit voor een uitbreiding van de tweede pijler op Europees niveau

Naar aanleiding van de benoeming van Marianne Thyssen tot Europees commissaris pleit de Belgische Vereniging voor Pensioeninstellingen (BVPI) voor een uitbreiding van de tweede pijler op Europees niveau. Slechts 60% van de Europese werknemers hebben toegang tot een aanvullend pensioen.
Read more

10.09.2014 - De 10 belangrijkste schadeoorzaken voor bedrijven volgens Allianz

Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) heeft de meest voorkomende schadeoorzaken en opkomende trends van 11.000 grote (een schade van 100.000 euro of meer) bedrijfsmatige schadegevallen die zich tussen 2009 en 2013 voordeden in 148 betrokken landen. Deze gegevens zijn terug te vinden in het rapport ‘Global Claims Review 2014’.
Read more

05.09.2014 - Daling arbeidsongevallen in de privésector in 2013

Het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) heeft zijn jaarverslag gepubliceerd over de arbeidsongevallen in de privésector in 2013. Het aantal arbeidsongevallen is voor het derde jaar op rij gedaald.
Read more

01.09.2014 - Europese verzekeringsindustrie beheerde in 2013 vermogen van 8,5 biljoen euro

Op 31 december 2013 had de Europese verzekeringsindustrie een beheerd vermogen van 8,5 biljoen euro, een groei van 3,2% (aan vaste wisselkoersen) tegenover 2012. Dat staat in de jaarlijkse uitgave “Key Facts”, dat de Europese (her)verzekeringsfederatie Insurance Europe publiceerde.
Read more

28.08.2014 - Een vrachtwagen op zeven gebuisd

Bij onverwachte wegcontroles door de FOD Mobiliteit is gebleken dat 15% van de vrachtwagens op de Belgische wegen niet voldoen en onmiddellijk van de weg zouden moeten worden gehaald. Dat meldt De Standaard.
Read more

25.08.2014 - Gewaarborgd rendement in Tak 21 lijdt onder dalende marktrente

AG Insurance, KBC en ING verlagen in september de gewaarborgde rendementen van hun Tak 21-producten. De reden hiervoor zijn de dalende marktrentes ten gevolge van het soepele geldbeleid van de Europese Centrale Bank en de dalende rentes op Europese staatsobligaties. Dat meldt De Tijd.
Read more

22.08.2014 - Geen dumpingprijzen in binnenvaartsector

Met een wet van 3 juni 2014 wil de wetgever bepaalde ‘ongeoorloofd lage prijzen’ in de binnenvaartsector aan banden leggen. Het begrip ‘ongeoorloofd lage prijs’ bestaat al in het wegvervoer. Het wordt ook verboden om een schip in gebruik te nemen voor goederenopslag of vervoer zonder dat het verzekerd is tegen alle risico’s van de vaart.
Read more

20.08.2014 - Kwalificatiekaart bewijst nascholing vakbekwaamheid buitenlandse vrachtwagen- en buschauffeurs

Buitenlandse vrachtwagen- en buschauffeurs die in ons land de verplichte nascholing hebben gevolgd om te voldoen aan de vereisten van vakbekwaamheid, kunnen vanaf 1 december 2014 een ‘kwalificatiekaart bestuurder’ krijgen als hun land van herkomst onze getuigschriften van nascholing niet erkent. De federale regering wil hiermee vermijden dat de chauffeurs zonder geldig rijbewijs vallen.
Read more

14.08.2014 - Ook verzekering gecontroleerd bij havenstaatcontrole

Vanaf 20 augustus 2014 worden bij havenstaatcontrole in België nog meer certificaten en documenten gecontroleerd in uitvoering van richtlijnen.
Read more

14.08.2014 - Vermindering bijdragen voor ambtshalve aansluiting arbeidsongevallenverzekering

Het Fonds voor arbeidsongevallen kan, bij specifieke verzachtende omstandigheden en onder toezicht van het beheerscomité, een vermindering toekennen van de bijdragen die de werkgever moet betalen bij een ambtshalve aansluiting.
Read more

13.08.2014 - Mobiliteitsverplichtingen: update bedrijfsvervoerplan en Diagnostiek woon-werkverkeer 2014

Telt uw bedrijf gemiddeld meer dan 100 werknemers? Dan bent u verplicht deel te nemen aan de enquête woon-werkverkeer 2014 van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Die anonieme enquête peilt onder andere naar de woon-werkverplaatsingen van uw werknemers en de bereikbaarheid van uw onderneming met diverse vervoermiddelen. De enquête van 2014 is gestart op 1 juli 2014 en eindigt op 31 januari 2015. Ze analyseert de toestand op 30 juni 2014.
Read more

07.08.2014 - Arbeidsongevallenregeling voor scheepsjongens staat op punt

Er komt juridische zekerheid over de toepassing van de arbeidsongevallenwet op scheepsjongens die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval. Een KB van 27 mei 2014 voorziet namelijk in een gelijkstelling van scheepsjongens met leerlingen. Het treedt in werking op 14 augustus 2014
Read more

04.08.2014 - Rijverbod bij niet tijdig inleveren rijbewijs toch nog mogelijk in 2014

Rechters zullen tussen 1 juli 2014 en 1 januari 2015 alsnog rijverboden kunnen opleggen aan personen die hun rijbewijs niet tijdig inleveren na een eerder rijverbod. Via een KB van 21 juli 2014 zijn de eerdere fouten bij de uitvoering van de wet van 9 maart 2014 rechtgezet.
Read more

28.07.2014 - Elektrische fietsen: fiets of bromfiets?

De elektrische fiets is al langer een begrip in ons verkeer. Oorspronkelijk diende de fiets met elektrische trapondersteuning vooral voor oudere of minder bewegelijke mensen. Deze fietsen evolueren echter meer en meer, waardoor ze ook steeds harder en harder kunnen gaan. Vandaag kan je vrij een zogenaamde ‘speed pedelec’ aanschaffen. Maar waar ligt het onderscheid tussen een fiets en een bromfiets?
Read more

23.07.2014 - Verzekeraars willen geen verplichte milieuaansprakelijkheidsverzekering

De Europese Commissie overweegt om binnen de Europese Unie een systeem in te voeren van een verplichte milieuaansprakelijkheidsverzekering. Volgens Insurance Europe, de Europese verzekerings- en herverzekeringsverenging, zou dit de consument niet ten goede komen.
Read more

22.07.2014 - Apneupatiënt in behandeling kan rijbewijs krijgen in Europa

Vanaf 31 december 2015 zullen in heel Europa dezelfde regels gelden voor de afgifte van rijbewijzen aan apneupatiënten.
Read more

18.07.2014 - Mediaan rendement van 6,2% voor de Belgische pensioenfondsen in het eerste semester van 2014

In het kader van de “Pension Investment Performance Survey (PIPS)” analyseert Mercer jaarlijks een honderdtal pensioenfondsen, wat overeenstemt met twee derden van de actieve pensioenfondsen in België. Op basis van een gedeeltelijke analyse op een dertigtal fondsen lag het mediaan financieel rendement van de Belgische fondsen op +6,2% in het eerste semester van 2014.
Read more

14.07.2014 - Verwond bij ruzie met collega op het werk: arbeidsongeval of niet?

Of een ruzie tussen collega’s op het werk een arbeidsongeval is, hangt af van de aanleiding van de ruzie.
Read more

10.07.2014 - Nieuwe werking Medex wijzigt formaliteiten bij arbeidsongevallen overheidssector

Sinds 1 juli 2014 is de werking van Medex drastisch veranderd. Slachtoffers worden alleen nog opgeroepen om het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid te bepalen – en zo nodig het percentage van hulp van derden – indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid 30 kalenderdagen of langer duurt. Bij kortere termijnen volgt alleen nog een oproep wanneer de genezing betwist wordt. Dus wanneer het slachtoffer ‘geen medisch attest van genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid’ voorlegt omdat het volgens een medisch verslag van een door hem geraadpleegde arts lijdt aan een blijvende ongeschiktheid. Nieuw is ook dat slachtoffers die tot 2 keer toe per aangetekende brief zijn uitgenodigd voor een onderzoek maar daar zonder geldige reden niet op zijn ingegaan, voortaan genezen worden verklaard.
Read more

07.07.2014 - Assuralia doet eigen voorstellen aan pensioencommissie

Begin juni publiceerde de Commissie Pensioenhervorming hun rapport omtrent het wettelijk pensioen. Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, stelt dat het rapport talrijk interessante pisters bevat, maar dat de tweede en de derde pensioenpijler evenzeer aandacht verdienen in het kader van een globale pensioenhervorming. Daarom formuleert Assuralia zelf ook een aantal voorstellen.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  21  22  

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]