News

22.08.2014 - Geen dumpingprijzen in binnenvaartsector

Met een wet van 3 juni 2014 wil de wetgever bepaalde ‘ongeoorloofd lage prijzen’ in de binnenvaartsector aan banden leggen. Het begrip ‘ongeoorloofd lage prijs’ bestaat al in het wegvervoer. Het wordt ook verboden om een schip in gebruik te nemen voor goederenopslag of vervoer zonder dat het verzekerd is tegen alle risico’s van de vaart.
Read more

20.08.2014 - Kwalificatiekaart bewijst nascholing vakbekwaamheid buitenlandse vrachtwagen- en buschauffeurs

Buitenlandse vrachtwagen- en buschauffeurs die in ons land de verplichte nascholing hebben gevolgd om te voldoen aan de vereisten van vakbekwaamheid, kunnen vanaf 1 december 2014 een ‘kwalificatiekaart bestuurder’ krijgen als hun land van herkomst onze getuigschriften van nascholing niet erkent. De federale regering wil hiermee vermijden dat de chauffeurs zonder geldig rijbewijs vallen.
Read more

14.08.2014 - Ook verzekering gecontroleerd bij havenstaatcontrole

Vanaf 20 augustus 2014 worden bij havenstaatcontrole in België nog meer certificaten en documenten gecontroleerd in uitvoering van richtlijnen.
Read more

14.08.2014 - Vermindering bijdragen voor ambtshalve aansluiting arbeidsongevallenverzekering

Het Fonds voor arbeidsongevallen kan, bij specifieke verzachtende omstandigheden en onder toezicht van het beheerscomité, een vermindering toekennen van de bijdragen die de werkgever moet betalen bij een ambtshalve aansluiting.
Read more

13.08.2014 - Mobiliteitsverplichtingen: update bedrijfsvervoerplan en Diagnostiek woon-werkverkeer 2014

Telt uw bedrijf gemiddeld meer dan 100 werknemers? Dan bent u verplicht deel te nemen aan de enquête woon-werkverkeer 2014 van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer. Die anonieme enquête peilt onder andere naar de woon-werkverplaatsingen van uw werknemers en de bereikbaarheid van uw onderneming met diverse vervoermiddelen. De enquête van 2014 is gestart op 1 juli 2014 en eindigt op 31 januari 2015. Ze analyseert de toestand op 30 juni 2014.
Read more

07.08.2014 - Arbeidsongevallenregeling voor scheepsjongens staat op punt

Er komt juridische zekerheid over de toepassing van de arbeidsongevallenwet op scheepsjongens die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval. Een KB van 27 mei 2014 voorziet namelijk in een gelijkstelling van scheepsjongens met leerlingen. Het treedt in werking op 14 augustus 2014
Read more

04.08.2014 - Rijverbod bij niet tijdig inleveren rijbewijs toch nog mogelijk in 2014

Rechters zullen tussen 1 juli 2014 en 1 januari 2015 alsnog rijverboden kunnen opleggen aan personen die hun rijbewijs niet tijdig inleveren na een eerder rijverbod. Via een KB van 21 juli 2014 zijn de eerdere fouten bij de uitvoering van de wet van 9 maart 2014 rechtgezet.
Read more

28.07.2014 - Elektrische fietsen: fiets of bromfiets?

De elektrische fiets is al langer een begrip in ons verkeer. Oorspronkelijk diende de fiets met elektrische trapondersteuning vooral voor oudere of minder bewegelijke mensen. Deze fietsen evolueren echter meer en meer, waardoor ze ook steeds harder en harder kunnen gaan. Vandaag kan je vrij een zogenaamde ‘speed pedelec’ aanschaffen. Maar waar ligt het onderscheid tussen een fiets en een bromfiets?
Read more

23.07.2014 - Verzekeraars willen geen verplichte milieuaansprakelijkheidsverzekering

De Europese Commissie overweegt om binnen de Europese Unie een systeem in te voeren van een verplichte milieuaansprakelijkheidsverzekering. Volgens Insurance Europe, de Europese verzekerings- en herverzekeringsverenging, zou dit de consument niet ten goede komen.
Read more

22.07.2014 - Apneupatiënt in behandeling kan rijbewijs krijgen in Europa

Vanaf 31 december 2015 zullen in heel Europa dezelfde regels gelden voor de afgifte van rijbewijzen aan apneupatiënten.
Read more

18.07.2014 - Mediaan rendement van 6,2% voor de Belgische pensioenfondsen in het eerste semester van 2014

In het kader van de “Pension Investment Performance Survey (PIPS)” analyseert Mercer jaarlijks een honderdtal pensioenfondsen, wat overeenstemt met twee derden van de actieve pensioenfondsen in België. Op basis van een gedeeltelijke analyse op een dertigtal fondsen lag het mediaan financieel rendement van de Belgische fondsen op +6,2% in het eerste semester van 2014.
Read more

14.07.2014 - Verwond bij ruzie met collega op het werk: arbeidsongeval of niet?

Of een ruzie tussen collega’s op het werk een arbeidsongeval is, hangt af van de aanleiding van de ruzie.
Read more

10.07.2014 - Nieuwe werking Medex wijzigt formaliteiten bij arbeidsongevallen overheidssector

Sinds 1 juli 2014 is de werking van Medex drastisch veranderd. Slachtoffers worden alleen nog opgeroepen om het percentage van blijvende arbeidsongeschiktheid te bepalen – en zo nodig het percentage van hulp van derden – indien de tijdelijke arbeidsongeschiktheid 30 kalenderdagen of langer duurt. Bij kortere termijnen volgt alleen nog een oproep wanneer de genezing betwist wordt. Dus wanneer het slachtoffer ‘geen medisch attest van genezing zonder blijvende arbeidsongeschiktheid’ voorlegt omdat het volgens een medisch verslag van een door hem geraadpleegde arts lijdt aan een blijvende ongeschiktheid. Nieuw is ook dat slachtoffers die tot 2 keer toe per aangetekende brief zijn uitgenodigd voor een onderzoek maar daar zonder geldige reden niet op zijn ingegaan, voortaan genezen worden verklaard.
Read more

07.07.2014 - Assuralia doet eigen voorstellen aan pensioencommissie

Begin juni publiceerde de Commissie Pensioenhervorming hun rapport omtrent het wettelijk pensioen. Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, stelt dat het rapport talrijk interessante pisters bevat, maar dat de tweede en de derde pensioenpijler evenzeer aandacht verdienen in het kader van een globale pensioenhervorming. Daarom formuleert Assuralia zelf ook een aantal voorstellen.
Read more

04.07.2014 - Opnieuw hagelbuien op komst

Volgens de laatste weersvoorspellingen is de kans reëel dat wij ons morgen, vrijdag 4 juli 2014, opnieuw aan hagelbuien mogen verwachten.
Read more

26.06.2014 - Hagelstorm pinksterweekend kost verzekeraars 340 miljoen euro

De hagelstorm tijdens het pinksterweekend zal de verzekeraars 340 miljoen euro kosten. Het aantal schadedossiers wordt geraamd op 142.680. Dit meldt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen.
Read more

25.06.2014 - Arbeidsongevallenwet afgestemd op spontane raadpleging bij gezondheidstoezicht

De arbeidsongevallenwet bepaalt voortaan dat werknemers geacht worden zich op de plaats waar ze werken te bevinden, wanneer ze zich aanmelden bij de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer voor een spontane raadpleging in toepassing van de wetgeving op het gezondheidstoezicht van de werknemers – en dat is nieuw - voor een bezoek vóór de werkhervatting in het kader van het gezondheidstoezicht op de werknemers.
Read more

20.06.2014 - Schuldsaldoverzekering voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico

Voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico, zoals diabetici of (voormalige) kankerpatiënten is het vaak niet eenvoudig om een schuldsaldoverzekering af te sluiten als ze een hypotheeklening aangaan. Vaak moeten ze een behoorlijke bijpremie betalen of weigert de verzekeraar het risico. Om ervoor te zorgen dat het voor deze personen toch mogelijk wordt om een schuldsaldoverzekering aan te gaan, en op die manier een eigen woning kunnen verwerven of verbouwen, kwam er in 2010 de zogenaamde wet Partyka, die tot op heden echter nog niet in werking was getreden. Een koninklijk besluit regelt nu de uitvoering van de wet, die ten laatste op 1 januari 2015 van kracht wordt.
Read more

18.06.2014 - Rapport van de Commissie voor de Pensioenhervorming 2020-2040

Minister van Pensioenen, Alexander De Croo, en minister van Zelfstandigen, Sabine Laruelle, hebben in april vorig jaar twaalf pensioenexperts aangesteld die op zoek moesten gaan naar manieren om het Belgische pensioensysteem werkbaar te houden. Bedoeling was dat de deskundigen zeer concrete voorstellen zouden formuleren die tussen 2020 en 2040 een impact zullen hebben. Op 16 juni heeft de commissie deze voorstellen gepresenteerd.
Read more

13.06.2014 - Vrachtbrief ontbreekt: 1.500 euro boete vanaf 21 juni

Vanaf 21 juni 2014 moeten vrachtwagenchauffeurs die geen vrachtbrief kunnen voorleggen bij een controle, een boete betalen van 1.500 euro. Dat is gevoelig meer dan de huidige sanctie van 55 euro. De maatregel kadert in het actieplan tegen sociale dumping in de sector van het wegtransport. Alleen aan de hand van de CRMbrief kan immers worden nagegaan of de cabotageregels gerespecteerd werden.
Read more

09.06.2014 - Commercialiseringsverbod van bepaalde financiële producten

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft bij reglement de commercialisering van bepaalde financiële producten verboden voor niet-professionele klanten. Het gaat om life settlements, financiële producten met een virtuele munt als onderliggende waarde, evenals notes en tak 23-verzekeringen waarvan het rendement afhangt van een alternatieve instelling voor collectieve belegging in niet-conventionele activa. Het verbod gaat in op 1 juli 2014.
Read more

03.06.2014 - Verzamelwet bundelt regels over aanvullende pensioenen

In een nieuwe wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen werden verschillende nieuwe regels ingevoerd die er bijna uitsluitend op gericht zijn om de aanvullende pensioenen te versterken. Die tweede pijler wint immers aan belang. Wij overlopen hier enkele van deze nieuwe regels.
Read more

26.05.2014 - ABEX-index stijgt met vijf punten

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 mei vastgelegd op 744. Dat is een stijging met vijf punten over de laatste zes maanden, wat neerkomt op een stijging van 0,61%. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.
Read more

23.05.2014 - Drie jaar op rij minder schadegevallen in BA Auto

In 2013 vonden er gemiddeld 1.190 auto-ongevallen per dag plaats waarbij de aansprakelijkheidsverzekeraar moest tussenkomen. Dat is 8,4% minder dan in 2010, toen er iedere dag circa 1.300 auto-ongevallen gebeurden. Dat blijkt uit de jaarlijkse Assuralia-enquête over de evolutie van de schadefrequentie in de tak BA motorrijtuigen.
Read more

21.05.2014 - Nieuw verslag belicht de kosten van arbeidsongevallen en beroepsziekten

Een nieuw verslag van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA) beoordeelt en analyseert via een selectie van onderzoeken de kosten van ontbrekende of ontoereikende veiligheid en gezondheid op het werk.
Read more

16.05.2014 - Verplichte BA-verzekering voor dierenartsen

In het kader van de wet van 19 maart 2014 tot wijziging van de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de diergeneeskunde, hebben dierenartsen voortaan de verplichting om zich te verzekeren voor hun professionele burgerlijke aansprakelijkheid.
Read more

12.05.2014 - Aanvullend pensioen: arbeiders en bedienden krijgen dezelfde behandeling

De aanvullende pensioenen voor arbeiders en bedienden worden gelijkgeschakeld. De sociale partners krijgen tot 1 januari 2025 de tijd om die gelijkschakeling te realiseren. Dat zal geleidelijk gebeuren.
Read more

08.05.2014 - Wetgever neemt resem maatregelen om verkeersdoden te doen dalen

Europa wil het aantal verkeersdoden tegen 2020 doen dalen tot maximum 420 in België. Om dat te bereiken, neemt de wetgever een hele reeks maatregelen: het strafbare alcoholgehalte voor professionele bestuurders wordt teruggebracht tot 0,2 promille, onmiddellijke inning kan vaker worden voorgesteld, er komt een wettelijk basis om een samplingtoestel te gebruiken bij alcoholcontroles, recidive bij zware verkeersovertredingen wordt zwaarder bestraft en ‘automatisch werkende toestellen’ kunnen worden ingezet om niet gekeurd of niet verzekerde voertuigen op te sporen.
Read more

06.05.2014 - Verzekeraars weigeren steeds meer arbeidsongevallendossiers

Het aantal geweigerde arbeidsongevallendossiers door verzekeraars bereikte in 2012 een recordhoogte van 21.000. Het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) is verontrust, verzekeringsfederatie Assuralia nuanceert de cijfers.
Read more

02.05.2014 - 82.483 Belgen toegevoegd aan het RSR-bestand

In 2013 werden 82.483 Belgen toegevoegd aan het RSR-bestand. Een stijging van 7% in vergelijking met 2012. Opmerkelijk is dat in 2013 de Ombudsman van de Verzekeringen slechts 61 dossiers heeft behandeld aangaande Datassur, op een totaal van 4.364. De Ombudsman komt hier slechts tussen als beroepsinstantie, iedere klacht moet eerst gericht worden aan Datassur.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  [18]  19  20  21  22  

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]