News

26.02.2014 - Ritsen vanaf 1 maart verplicht

Op 1 maart 2014 wordt ritsen in het verkeer verplicht. De regering heeft het opgenomen in de Wegcode. Het is een van de maatregelen om het fileleed in ons land te verminderen. Overtreders riskeren een boete!
Read more

21.02.2014 - Gelijk aanvullend pensioen voor arbeiders en bedienden

Er zijn geen objectieve criteria die een verschil in behandeling tussen de beroepsstatuten arbeiders en bedienden nog langer kunnen rechtvaardigen. Zo redeneerde het Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 7 juli 2011. Twee jaar later, op 8 juli 2013, was deze gelijkheid een feit, althans voor wat betreft de opzegtermijn en carenzdag die het voorwerp uitmaakten van het arrest. Op 10 februari bereikten de sociale partners een akkoord om dit verschil ook weg te werken voor wat betreft de aanvullende pensioenen.
Read more

18.02.2014 - Uitglijden en struikelen: Europese inspectiecampagne

In heel Europa zijn de arbeidsinspecties gestart met een campagne ter preventie van arbeidsongevallen die worden veroorzaakt door uitglijden of struikelen zonder niveauverschil.
Read more

14.02.2014 - VAPZ-stortingen in 2014

De gewone formule Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) zorgt voor een bijkomend inkomen tijdens het pensioen. De stortingen mogen tot 8,17% van het referentie-inkomen bedragen. Voor 2014 (aanslagjaar 2015) is het maximumbedrag 3.027,09 euro. De jaarlijkse bijdrage is minimum 100 euro.
Read more

13.02.2014 - Valorem-indexen Gebouwen & Materieel 2014

In tal van polissen voor industriële risico’s worden de verzekerde kapitalen jaarlijks aangepast op basis van de Valorem-index. Sinds 1 januari 2014 geeft deze de kostprijsevolutie weer voor 2013, opgesplitst voor gebouwen en materieel. De gebouwen-index stijgt met 0,75% en de materieelindex met 0,61%.
Read more

11.02.2014 - Diverse aanpassingen van de regels voor het vervoer van gevaarlijke goederen via de weg of per spoor

Eind 2012 stemde de Europese Commissie haar wetgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen via de weg of per spoor voor de tweede maal af op de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Sommige luiken van die aanpassing worden nu omgezet in de Belgische regelgeving en hebben vooral betrekking op de opleidingsgetuigschriften van de bestuurders. Deze aanpassingen treden in werking op 1 februari 2014.
Read more

06.02.2014 - Begunstigingsclausule: check voor 5 maart

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, doet een oproep op het vlak van de begunstigingsclausule in levensverzekeringen, een maand vooraleer de nieuwe regelgeving van kracht wordt.
Read more

05.02.2014 - Nieuwe informatiebrochure over de familiale verzekering in een samenwerking van OIVO en Assuralia

Assuralia, de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen en OIVO, het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties, heeft een brochure gepubliceerd over de familiale verzekering, voluit de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privéleven. Ze is gratis te downloaden op www.ABCverzekering.be, de voorlichtingssite van Assuralia, en www.oivo.be.
Read more

03.02.2014 - Vervangend rijverbod kan voortaan een jaar duren

Vanaf 10 februari 2014 kunnen verkeersovertreders die hun geldboete niet betalen een vervangend rijverbod tot één jaar krijgen. Daarmee heeft de wetgever de huidige maximumtermijn van een maand aanzienlijk opgetrokken. Bedoeling is om rechters een beter drukkingsmiddel aan te reiken om wanbetalers aan te zetten tot betaling. In de praktijk zullen rechters wel rekening houden met de financiële situatie van de veroordeelde. Ze moeten daarbij een onderscheid maken tussen personen die niet kunnen betalen en zij die dat niet willen.
Read more

29.01.2014 - Bijkomend actiemiddel voor Fonds voor arbeidsongevallen bij weigeringsbeslissingen

Het Fonds voor arbeidsongevallen kan een weigeringsbeslissing van de arbeidsongevallenverzekeraar voortaan aanvechten voor de arbeidsrechtbank. Bedoeling is om het aantal weigeringen terug te dringen.
Read more

27.01.2014 - Begrip arbeidsongeval wordt uitgebreid

Op 27 januari 2014 verscheen de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving in het Staatsblad. Een van de elementen die hierin aan bod komen, is een uitbreiding van het begrip ‘arbeidsongeval’. De nieuwe regelgeving gaat in op 7 februari 2014.
Read more

22.01.2014 - Automatisch geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2015

De automatisch geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2015 zijn in het Belgisch staatsblad van 20 januari 2014 verschenen. Hierin stonden ook een aantal bedragen die verband houden met levensverzekeringen.
Read more

21.01.2014 - Rendementen in levensverzekeringen van 2013

De verzekeraars publiceren beetje bij beetje hun rendementen voor 2013. De rendementen voor de tak 21-verzekeringsproducten hebben in 2013 geleden onder de daling van de obligatiekoersen. Generali is de enige verzekeraar die haar rendement in 2013 verbeterde.
Read more

17.01.2014 - Uitzondering op de aansprakelijkheid van erfgenamen in geval van samenvallen met de begunstigde van een levensverzekering

De wet van 21 december 2013 voorziet uitdrukkelijk dat de wettelijke erfgenaam of de algemene legataris niet verantwoordelijk is voor de betaling van de successierechten op alle verzekeringsproducten gesloten door de overledene ten voordele van andere personen.
Read more

17.01.2014 - Aanvullende pensioenen: wordt verwacht in de komende maanden

Begin november heeft de minister van Pensioenen, Alexander de Croo, een algemene beleidsnota omtrent pensioenen voorgesteld, waarin wordt gepresenteerd wat in de komende maanden nog moet worden gerealiseerd. De minister onderstreept het belang van de tweede pijler en voorziet een wetsvoorstel in deze materie. Dit moet de regelgeving van de tweede pijler in lijn brengen met de recente hervorming van het wettelijk pensioen, om op die manier de mensen langer aan het werk te houden.
Read more

09.01.2014 - Roerende voorheffing: altijd 25%?

Het standaardtarief van de roerende voorheffing bedraagt tegenwoordig 25%. Hoewel het de bedoeling was om dit als enige tarief in te voeren, werden er ondertussen al weer nieuwe uitzonderingen ingevoerd. De opeenvolgende wetswijzigingen en aanpassingen van de laatste twee jaar maken het moeilijk om door het bos de bomen nog te zien. Om daaraan te verhelpen lijsten we nog eens alle roerende inkomsten op die niet aan het normale tarief van 25% zijn onderworpen.
Read more

30.12.2013 - Versterkte pensioenbonus voor zelfstandigen vanaf 1 januari

De wetgever heeft midden dit jaar de pensioenbonus voor zelfstandigen versterkt. Nu ook het bijhorend uitvoeringsbesluit verschenen is, kunnen de nieuwe regels zonder probleem toegepast worden vanaf 1 januari 2014.
Read more

23.12.2013 - Nieuwe wet betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Op 10 december 2013 werd in het Staatsblad de wet van 22 november 2013 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties gepubliceerd. De wet is een omzetting van de Europese richtlijn 2011/7/EU en is retro-actief van toepassing sinds 16 maart 2013. Paul Becue, General Manager van kredietverzekeraar Euler Hermes in België, zette in een persbericht de nieuwigheden van de wet op een rijtje.
Read more

17.12.2013 - Passagiers vervoeren met voorlopig rijbewijs B binnenkort verboden

Vanaf 3 februari 2014 mag iemand met een voorlopig rijbewijs B geen passagiers meer vervoeren, behalve zijn begeleider(s). Bovendien moet opnieuw nauwkeurig op het rijbewijs staan, wie begeleider is. De federale regering wil hiermee de veiligheid tijdens de rijopleiding verbeteren. Ook op andere vlakken zijn er nieuwigheden: rijles volgen in een erkende rijschool wordt verplicht wanneer een voorlopig rijbewijs vervallen is en om het praktisch rijexamen te mogen afleggen moet men recent geslaagd zijn in het theoretische examen.
Read more

12.12.2013 - Kettingsbotsing in Zonnebeke: slachtoffers ontvangen snel een vergoeding

Op 3 december deed er zich op de A19 te Zonnebeke een zware kettingbotsing voor. Omdat het om een zeer complex ongeval gaat, zou het verschillende maanden of jaren kunnen duren vooraleer de verdeling van aansprakelijkheid is uitgeklaard, wat zou betekenen dat heel wat slachtoffer lang moeten wachten een schadevergoeding.
Read more

10.12.2013 - Autoverzekering kost jonge chauffeurs 820 euro per jaar

Jonge bestuurders betalen veel geld voor hun autoverzekering. Uit een enquête van de FOD Economie onder 2.500 jongeren tussen 18 en 29 jaar blijkt dat ze gemiddeld 662,78 euro betalen voor hun BA-autoverzekering. Tussen 18 en 24 jaar is dit zelfs gemiddeld 820,61 euro. De gemiddelde Belg betaalt voor deze dekking 366 euro per jaar.
Read more

04.12.2013 - Elektronische aangifte voor arbeidsongevallen in overheidssector

Vanaf 1 januari 2014 moeten werkgevers in de overheidssector arbeidsongevallen elektronisch aangeven. Die verplichting bestond al langer, maar nu omschrijft een ministerieel besluit hoe die informatieoverdracht precies zal gebeuren.
Read more

28.11.2013 - Proefproject ‘keuring op verplaatsing’ verlengd met een jaar

Pas in juli 2014 weten we of het proefproject ‘technische keuring op verplaatsing’ verder wordt uitgerold. Het proefproject, bestaande uit de installatie van 20 tot 30 bijkomende keuringslijnen op verplaatsing, is verlengd met 12 maanden.
Read more

27.11.2013 - Autokeuring vraagt geldig verzekeringsbewijs

Wie sinds 1 november 2013 zijn voertuig wil laten keuren, moet ook een geldig verzekeringsbewijs moeten kunnen voorleggen. Met deze maatregel wil de overheid het aantal onverzekerde voertuigen terugdringen.
Read more

26.11.2013 - Grondwettelijk Hof vernietigt FOSO-bijdragen scheepvaartsector

De financiering van de ‘Federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen’ (FOSO) staat op de helling. Het Grondwettelijk Hof heeft de bepalingen over de bijdrageplicht van de scheepvaartsector immers vernietigd. Om de havenbesturen te laten mee betalen is volgens het Hof een samenwerkingsakkoord nodig tussen de federale overheid en het betrokken gewest. Tot dat akkoord er is, en uiterlijk tot 31 december 2014, blijven de gevolgen van de vernietigde bepalingen gehandhaafd.
Read more

15.11.2013 - Goede prestaties van Belgische verzekeraars in 2012

De premie-inkomsten in de Belgische verzekeringssector zijn in 2012 gestegen met 10 % ten opzichte van 2011 tot 32,3 miljard euro. Dat blijkt uit de kerncijfers van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 die Assuralia heeft gepubliceerd. De groei is vooral te danken aan een stijging van 13,6% in de levensverzekeringen. Voor 2013 schat Assuralia echter dat de premie-inkomsten met bijna 14% achteruitgaan tot 28 miljard euro. Ook dit is volledig op het conto te schrijven van levensverzekeringen.
Read more

08.11.2013 - ABEX-index stijgt met negen punten

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 november vastgelegd op 739. Dat is een stijging met 9 punten over de laatste zes maanden, wat neerkomt op een stijging van 1,23%. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.
Read more

04.11.2013 - 7,7% minder arbeidsongevallen in de privésector

Eind oktober heeft het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) zijn jaarverslag gepubliceerd over de arbeidsongevallen in de privésector in 2012. Alles samen werden er in de privésector in België 157.131 arbeidsongevallen (op de arbeidsplaats en op weg van en naar het werk) geregistreerd. In vergelijking met 2011 betekent dat een daling van 7,7%, terwijl de tewerkstelling hetzelfde is gebleven.
Read more

29.10.2013 - Abcverzekering.be biedt praktische informatie voor consumenten

Op 29 oktober stelde Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, de website abcverzekering.be voor. Met deze site wil Assuralia de consument informeren over de risico's die hij loopt, welke preventiemaatregelen hij kan nemen, hoe hij zich hiertegen kan verzekeren en wat hij moet doen in geval van schade. “Het is de start van een nieuw project, waar in de loop van de komende maanden nog onderwerpen aan worden toegevoegd,” aldus Nathalie Leemans van Assuralia.
Read more

24.10.2013 - Voorgestelde producten moeten beantwoorden aan het klantenprofiel

Vanaf 30 juli 2014 zal de verzekeringssector zich moeten houden aan dezelfde gedragsregels die nu al gelden voor de banksector. Met deze regels, gebaseerd op de Europese richtlijn MiFID, wil de regering de financiële consument beter beschermen. Deze gedragsregels bepalen onder meer dat verzekeraars en verzekeringstussenpersonen enkel producten aanbieden die bij het risicoprofiel van de klant passen.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  [19]  20  21  22  

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]