News

29.04.2014 - Chronisch zieken kunnen makkelijker schuldsaldoverzekering afsluiten

Voor mensen die aan een chronische aandoening leiden (zoals astma of diabetes) of die in het verleden kankerpatiënt waren, is het vaak niet eenvoudig om een betaalbare schuldsaldoverzekering af te sluiten. Vaak moeten ze een behoorlijke bijpremie betalen of worden ze geweigerd. In dat geval is het voor hen vaak onmogelijk om een lening voor een woning af te sluiten. Een nieuw koninklijk besluit moet daar nu een einde aan stellen, zo meldt De Standaard.
Read more

28.04.2014 - Arbeidswegongevallen: daling van 25% in eerste kwartaal 2014

Het aantal arbeidswegongevallen is in het eerste trimester van 2014 gedaald met 27,5% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van Federale Verzekeringen die 132 ongevallen van dit type registreerde tijdens de eerste drie maanden van het jaar. Volgens de verzekeringsmaatschappij bevindt het aantal arbeidswegongevallen zich op het laagste niveau in 4 jaar. De reden voor deze daling wordt gezocht bij het zachte winterweer.
Read more

25.04.2014 - Ombudsman van de Verzekeringen: cijfers en analyse 2013

Deze week stelde de Ombudsman van de Verzekeringen zijn rapport voor 2013 voor. Het aantal aanvragen voor tussenkomst stijgt van 4.119 in 2012 naar 4.364 in 2013. Van de onderzochte klachten, bleek de helft gegrond te zijn. De meerderheid van de ingediende dossiers (86%) is gericht tegen de verzekeringsondernemingen, 12% betreft de tussenpersonen en 61 dossiers zijn gericht tegen Datassur.
Read more

11.04.2014 - Minder arbeidsongevallen op werven van grote bouwondernemingen

Het aantal arbeidsongevallen op grote bouwplaatsen is in 2013 met 10% gedaald. Dat blijkt uit een enquête van de Vereniging der Belgische Aannemers van Grote Bouwwerken (ADEB-VBA), die zo’n 60 grote ondernemingen uit de bouwsector onder zijn leden telt, samen goed voor meer dan 17.000 werknemers.
Read more

10.04.2014 - Vrijstelling van aangifte voor lichte arbeidsongevallen

Eind vorig jaar heeft de regering de bevoegdheid gekregen om de procedureregels voor de aangifte van lichte arbeidsongevallen te vereenvoudigen. Er zou namelijk een vrijstelling komen op de algemene aangifteverplichting. Dat voornemen wordt nu bevestigd in een koninklijk besluit. De nieuwe regeling treedt in werking op 20 april 2014.
Read more

07.04.2014 - Soepeler regels voor personaliseren nummerplaat

De mogelijkheden om een nummerplaat te personaliseren, zijn sinds 31 maart 2014 een pak uitgebreider. Nagenoeg alle combinaties zijn mogelijk zolang het maximaal aantal karakters beperkt is tot 8.
Read more

02.04.2014 - Grootwarenhuizen zijn niet brandveilig genoeg

Een inspectiecampagne in het najaar van 2013 van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) bij zowat 150 vestigingen bracht aan het licht dat één op drie grootwarenhuizen waar brandbare producten zijn opgeslagen niet in orde is met de brandveiligheid. De voornaamste problemen doen zich voor met de brandweerstand van de bouwelementen, de uitgangen en de sprinklerinstallaties.
Read more

31.03.2014 - Nummerplaat bromfietsen verplicht vanaf 31 maart

Vanaf 31 maart 2014 moeten bromfietsen en lichte vierwielers worden ingeschreven bij de Dienst Inschrijving Voertuigen. Het gaat zowel om nieuwe als reeds ingeschreven voertuigen. Zonder nummerplaat mogen ze niet meer op de openbare weg komen. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor elektrische rolstoelen. De wijziging komt er om overtredingen makkelijker te kunnen verbaliseren.
Read more

26.03.2014 - Kan mijn auto hersteld worden na een “total loss”?

Het komt geregeld voor dat na een zwaar schadegeval een auto “total loss” wordt verklaard. Maar om allerlei redenen kan het gebeuren dat de benadeelde de wagen toch wil laten herstellen. Waar moet je in dat geval aan denken? Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, zet de regels op dit vlak nog eens op een rijtje.
Read more

21.03.2014 - Waarom kiezen Belgen voor kapitaal in plaats van rente?

De Belg kiest voor zijn aanvullend pensioen doorgaans voor de uitkering van een kapitaal en slechts zelden voor een levenslange rente. Op mondiaal vlak zijn we op dat vlak eerder een vreemde eend in de bijt. De meerderheid van de aanvullende pensioenen wordt in België standaard uitgekeerd als kapitaal en slechts weinigen kiezen voor een omzetting in rente. De Leerstoel Pensioenbeleid aan de KU Leuven heeft op vraag van levensverzekeraar Delta Lloyd Life onderzocht wat hiervan de redenen zijn.
Read more

14.03.2014 - Berekening VAPZ-maximum wijzigt niet na 2014

Via een wetsaanpassing wil de overheid de huidige berekening van de maximumbijdrage voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) ook na 2014 behouden. Dat meldt Assuralia, beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, in haar publicatie Assurinfo. Deze ingreep is nodig als gevolg van de hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen.
Read more

10.03.2014 - Wetgeving goederen- en reizigersvervoer over de weg volledig vernieuwd

De wetgeving voor het goederen- en reizigersvervoer over de weg wordt volledig vernieuwd. Daardoor is het binnenkort een pak moeilijker om als wegvervoersonderneming aan de slag te kunnen. De vestigingsvereiste en de voorwaarden van betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en financiële draagkracht zijn gevoelig aangescherpt. De vergunningsprocedure is dan weer vereenvoudigd. Verder komt er een nieuw controlebeleid met strengere straffen.
Read more

06.03.2014 - Elektronische aanwezigheidsregistratie in de bouw klaar voor gebruik

De elektronische aanwezigheidsregistratie voor tijdelijke of mobiele bouwplaatsen gaat van start op 1 april 2014. Maar voor het zover is, moest een en ander nog uitgewerkt en dat is nu gebeurd. Een uitvoeringsbesluit omschrijft hoe de registratie verloopt in de praktijk.
Read more

03.03.2014 - Life settlements worden verboden

Minister van Economie Johan Vande Lanotte (SP.A) heeft aangekondigd dat life settlements vanaf eind maart 2014 verboden zullen zijn. Life settlements zijn financiële producten waarmee men speculeert op iemand overlijden. Dit verbod maakt deel uit van de Twin Peaks II-maatregelen die de reglementering van en het toezicht op verzekeringen hervormen. .“Dit is een product dat niet transparant is en waarmee heel vaak fouten zijn gebeurd.
Read more

26.02.2014 - Ritsen vanaf 1 maart verplicht

Op 1 maart 2014 wordt ritsen in het verkeer verplicht. De regering heeft het opgenomen in de Wegcode. Het is een van de maatregelen om het fileleed in ons land te verminderen. Overtreders riskeren een boete!
Read more

21.02.2014 - Gelijk aanvullend pensioen voor arbeiders en bedienden

Er zijn geen objectieve criteria die een verschil in behandeling tussen de beroepsstatuten arbeiders en bedienden nog langer kunnen rechtvaardigen. Zo redeneerde het Grondwettelijk Hof in zijn arrest van 7 juli 2011. Twee jaar later, op 8 juli 2013, was deze gelijkheid een feit, althans voor wat betreft de opzegtermijn en carenzdag die het voorwerp uitmaakten van het arrest. Op 10 februari bereikten de sociale partners een akkoord om dit verschil ook weg te werken voor wat betreft de aanvullende pensioenen.
Read more

18.02.2014 - Uitglijden en struikelen: Europese inspectiecampagne

In heel Europa zijn de arbeidsinspecties gestart met een campagne ter preventie van arbeidsongevallen die worden veroorzaakt door uitglijden of struikelen zonder niveauverschil.
Read more

14.02.2014 - VAPZ-stortingen in 2014

De gewone formule Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) zorgt voor een bijkomend inkomen tijdens het pensioen. De stortingen mogen tot 8,17% van het referentie-inkomen bedragen. Voor 2014 (aanslagjaar 2015) is het maximumbedrag 3.027,09 euro. De jaarlijkse bijdrage is minimum 100 euro.
Read more

13.02.2014 - Valorem-indexen Gebouwen & Materieel 2014

In tal van polissen voor industriële risico’s worden de verzekerde kapitalen jaarlijks aangepast op basis van de Valorem-index. Sinds 1 januari 2014 geeft deze de kostprijsevolutie weer voor 2013, opgesplitst voor gebouwen en materieel. De gebouwen-index stijgt met 0,75% en de materieelindex met 0,61%.
Read more

11.02.2014 - Diverse aanpassingen van de regels voor het vervoer van gevaarlijke goederen via de weg of per spoor

Eind 2012 stemde de Europese Commissie haar wetgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen via de weg of per spoor voor de tweede maal af op de wetenschappelijke en technische vooruitgang. Sommige luiken van die aanpassing worden nu omgezet in de Belgische regelgeving en hebben vooral betrekking op de opleidingsgetuigschriften van de bestuurders. Deze aanpassingen treden in werking op 1 februari 2014.
Read more

06.02.2014 - Begunstigingsclausule: check voor 5 maart

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, doet een oproep op het vlak van de begunstigingsclausule in levensverzekeringen, een maand vooraleer de nieuwe regelgeving van kracht wordt.
Read more

05.02.2014 - Nieuwe informatiebrochure over de familiale verzekering in een samenwerking van OIVO en Assuralia

Assuralia, de Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen en OIVO, het Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties, heeft een brochure gepubliceerd over de familiale verzekering, voluit de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privéleven. Ze is gratis te downloaden op www.ABCverzekering.be, de voorlichtingssite van Assuralia, en www.oivo.be.
Read more

03.02.2014 - Vervangend rijverbod kan voortaan een jaar duren

Vanaf 10 februari 2014 kunnen verkeersovertreders die hun geldboete niet betalen een vervangend rijverbod tot één jaar krijgen. Daarmee heeft de wetgever de huidige maximumtermijn van een maand aanzienlijk opgetrokken. Bedoeling is om rechters een beter drukkingsmiddel aan te reiken om wanbetalers aan te zetten tot betaling. In de praktijk zullen rechters wel rekening houden met de financiële situatie van de veroordeelde. Ze moeten daarbij een onderscheid maken tussen personen die niet kunnen betalen en zij die dat niet willen.
Read more

29.01.2014 - Bijkomend actiemiddel voor Fonds voor arbeidsongevallen bij weigeringsbeslissingen

Het Fonds voor arbeidsongevallen kan een weigeringsbeslissing van de arbeidsongevallenverzekeraar voortaan aanvechten voor de arbeidsrechtbank. Bedoeling is om het aantal weigeringen terug te dringen.
Read more

27.01.2014 - Begrip arbeidsongeval wordt uitgebreid

Op 27 januari 2014 verscheen de wet van 21 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving in het Staatsblad. Een van de elementen die hierin aan bod komen, is een uitbreiding van het begrip ‘arbeidsongeval’. De nieuwe regelgeving gaat in op 7 februari 2014.
Read more

22.01.2014 - Automatisch geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2015

De automatisch geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor aanslagjaar 2015 zijn in het Belgisch staatsblad van 20 januari 2014 verschenen. Hierin stonden ook een aantal bedragen die verband houden met levensverzekeringen.
Read more

21.01.2014 - Rendementen in levensverzekeringen van 2013

De verzekeraars publiceren beetje bij beetje hun rendementen voor 2013. De rendementen voor de tak 21-verzekeringsproducten hebben in 2013 geleden onder de daling van de obligatiekoersen. Generali is de enige verzekeraar die haar rendement in 2013 verbeterde.
Read more

17.01.2014 - Uitzondering op de aansprakelijkheid van erfgenamen in geval van samenvallen met de begunstigde van een levensverzekering

De wet van 21 december 2013 voorziet uitdrukkelijk dat de wettelijke erfgenaam of de algemene legataris niet verantwoordelijk is voor de betaling van de successierechten op alle verzekeringsproducten gesloten door de overledene ten voordele van andere personen.
Read more

17.01.2014 - Aanvullende pensioenen: wordt verwacht in de komende maanden

Begin november heeft de minister van Pensioenen, Alexander de Croo, een algemene beleidsnota omtrent pensioenen voorgesteld, waarin wordt gepresenteerd wat in de komende maanden nog moet worden gerealiseerd. De minister onderstreept het belang van de tweede pijler en voorziet een wetsvoorstel in deze materie. Dit moet de regelgeving van de tweede pijler in lijn brengen met de recente hervorming van het wettelijk pensioen, om op die manier de mensen langer aan het werk te houden.
Read more

09.01.2014 - Roerende voorheffing: altijd 25%?

Het standaardtarief van de roerende voorheffing bedraagt tegenwoordig 25%. Hoewel het de bedoeling was om dit als enige tarief in te voeren, werden er ondertussen al weer nieuwe uitzonderingen ingevoerd. De opeenvolgende wetswijzigingen en aanpassingen van de laatste twee jaar maken het moeilijk om door het bos de bomen nog te zien. Om daaraan te verhelpen lijsten we nog eens alle roerende inkomsten op die niet aan het normale tarief van 25% zijn onderworpen.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  [19]  20  21  22  

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]