News

30.12.2013 - Versterkte pensioenbonus voor zelfstandigen vanaf 1 januari

De wetgever heeft midden dit jaar de pensioenbonus voor zelfstandigen versterkt. Nu ook het bijhorend uitvoeringsbesluit verschenen is, kunnen de nieuwe regels zonder probleem toegepast worden vanaf 1 januari 2014.
Read more

23.12.2013 - Nieuwe wet betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

Op 10 december 2013 werd in het Staatsblad de wet van 22 november 2013 tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties gepubliceerd. De wet is een omzetting van de Europese richtlijn 2011/7/EU en is retro-actief van toepassing sinds 16 maart 2013. Paul Becue, General Manager van kredietverzekeraar Euler Hermes in België, zette in een persbericht de nieuwigheden van de wet op een rijtje.
Read more

17.12.2013 - Passagiers vervoeren met voorlopig rijbewijs B binnenkort verboden

Vanaf 3 februari 2014 mag iemand met een voorlopig rijbewijs B geen passagiers meer vervoeren, behalve zijn begeleider(s). Bovendien moet opnieuw nauwkeurig op het rijbewijs staan, wie begeleider is. De federale regering wil hiermee de veiligheid tijdens de rijopleiding verbeteren. Ook op andere vlakken zijn er nieuwigheden: rijles volgen in een erkende rijschool wordt verplicht wanneer een voorlopig rijbewijs vervallen is en om het praktisch rijexamen te mogen afleggen moet men recent geslaagd zijn in het theoretische examen.
Read more

12.12.2013 - Kettingsbotsing in Zonnebeke: slachtoffers ontvangen snel een vergoeding

Op 3 december deed er zich op de A19 te Zonnebeke een zware kettingbotsing voor. Omdat het om een zeer complex ongeval gaat, zou het verschillende maanden of jaren kunnen duren vooraleer de verdeling van aansprakelijkheid is uitgeklaard, wat zou betekenen dat heel wat slachtoffer lang moeten wachten een schadevergoeding.
Read more

10.12.2013 - Autoverzekering kost jonge chauffeurs 820 euro per jaar

Jonge bestuurders betalen veel geld voor hun autoverzekering. Uit een enquête van de FOD Economie onder 2.500 jongeren tussen 18 en 29 jaar blijkt dat ze gemiddeld 662,78 euro betalen voor hun BA-autoverzekering. Tussen 18 en 24 jaar is dit zelfs gemiddeld 820,61 euro. De gemiddelde Belg betaalt voor deze dekking 366 euro per jaar.
Read more

04.12.2013 - Elektronische aangifte voor arbeidsongevallen in overheidssector

Vanaf 1 januari 2014 moeten werkgevers in de overheidssector arbeidsongevallen elektronisch aangeven. Die verplichting bestond al langer, maar nu omschrijft een ministerieel besluit hoe die informatieoverdracht precies zal gebeuren.
Read more

28.11.2013 - Proefproject ‘keuring op verplaatsing’ verlengd met een jaar

Pas in juli 2014 weten we of het proefproject ‘technische keuring op verplaatsing’ verder wordt uitgerold. Het proefproject, bestaande uit de installatie van 20 tot 30 bijkomende keuringslijnen op verplaatsing, is verlengd met 12 maanden.
Read more

27.11.2013 - Autokeuring vraagt geldig verzekeringsbewijs

Wie sinds 1 november 2013 zijn voertuig wil laten keuren, moet ook een geldig verzekeringsbewijs moeten kunnen voorleggen. Met deze maatregel wil de overheid het aantal onverzekerde voertuigen terugdringen.
Read more

26.11.2013 - Grondwettelijk Hof vernietigt FOSO-bijdragen scheepvaartsector

De financiering van de ‘Federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen’ (FOSO) staat op de helling. Het Grondwettelijk Hof heeft de bepalingen over de bijdrageplicht van de scheepvaartsector immers vernietigd. Om de havenbesturen te laten mee betalen is volgens het Hof een samenwerkingsakkoord nodig tussen de federale overheid en het betrokken gewest. Tot dat akkoord er is, en uiterlijk tot 31 december 2014, blijven de gevolgen van de vernietigde bepalingen gehandhaafd.
Read more

15.11.2013 - Goede prestaties van Belgische verzekeraars in 2012

De premie-inkomsten in de Belgische verzekeringssector zijn in 2012 gestegen met 10 % ten opzichte van 2011 tot 32,3 miljard euro. Dat blijkt uit de kerncijfers van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 die Assuralia heeft gepubliceerd. De groei is vooral te danken aan een stijging van 13,6% in de levensverzekeringen. Voor 2013 schat Assuralia echter dat de premie-inkomsten met bijna 14% achteruitgaan tot 28 miljard euro. Ook dit is volledig op het conto te schrijven van levensverzekeringen.
Read more

08.11.2013 - ABEX-index stijgt met negen punten

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 november vastgelegd op 739. Dat is een stijging met 9 punten over de laatste zes maanden, wat neerkomt op een stijging van 1,23%. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.
Read more

04.11.2013 - 7,7% minder arbeidsongevallen in de privésector

Eind oktober heeft het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) zijn jaarverslag gepubliceerd over de arbeidsongevallen in de privésector in 2012. Alles samen werden er in de privésector in België 157.131 arbeidsongevallen (op de arbeidsplaats en op weg van en naar het werk) geregistreerd. In vergelijking met 2011 betekent dat een daling van 7,7%, terwijl de tewerkstelling hetzelfde is gebleven.
Read more

29.10.2013 - Abcverzekering.be biedt praktische informatie voor consumenten

Op 29 oktober stelde Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, de website abcverzekering.be voor. Met deze site wil Assuralia de consument informeren over de risico's die hij loopt, welke preventiemaatregelen hij kan nemen, hoe hij zich hiertegen kan verzekeren en wat hij moet doen in geval van schade. “Het is de start van een nieuw project, waar in de loop van de komende maanden nog onderwerpen aan worden toegevoegd,” aldus Nathalie Leemans van Assuralia.
Read more

24.10.2013 - Voorgestelde producten moeten beantwoorden aan het klantenprofiel

Vanaf 30 juli 2014 zal de verzekeringssector zich moeten houden aan dezelfde gedragsregels die nu al gelden voor de banksector. Met deze regels, gebaseerd op de Europese richtlijn MiFID, wil de regering de financiële consument beter beschermen. Deze gedragsregels bepalen onder meer dat verzekeraars en verzekeringstussenpersonen enkel producten aanbieden die bij het risicoprofiel van de klant passen.
Read more

22.10.2013 - Vrouwenorganisaties tegen wetsontwerp voor regeling aanvullend pensioen na echtscheiding

Verschillende vrouwenorganisaties trekken van leer tegen het wetsontwerp van minister van Justitie Annemie Turtelboom. Dat bericht het persagentschap Belga. In dit ontwerp zal het aanvullend pensioen na een echtscheiding volledig toebehoren aan de echtgenoot op wiens naam de groepsverzekering werd afgesloten. Dit is meestal de man.
Read more

16.10.2013 - Aanvullende pensioenen en eenheidsstatuut: welke richting gaat het uit?

In het kader van een overgang naar het eenheidsstatuut van arbeiders en bedienden zijn de sociale partners tot een akkoord kunnen komen voor wat de opzegtermijn en de carensdag betreft. De problematiek van de aanvullende pensioenen blijft echter een struikelblok.
Read more

09.10.2013 - België is de 8ste verzekeringsmarkt in Europa

De Europese verzekeringsmarkt is de grootste ter wereld. Dat blijkt uit cijfers van Insurance Europe (de Europese federatie van verzekeraars en herverzekeraars) voor het jaar 2012. Wereldwijd wordt 33% van de verzekeringspremies in Europa geïnd, tegenover 30% in Noord-Amerika en 29% in Azië. Binnen Europa neemt België de achtste plaats in.
Read more

03.10.2013 - Wat zijn de gevolgen van de btw-plicht voor advocaten?

In tegenstelling tot de ons omringende landen waren in België de advocaten bij wet vrijgesteld van btw. Om haar begrotingsdoelstellingen te halen, heeft de federale regering eind juni beslist om deze vrijstelling vanaf 1 januari 2014 te schrappen. Vanaf dan zullen advocaten dus ook 21% btw moeten aanrekenen. Dit heeft gevolgen voor de verzekeringspremies in rechtsbijstand, maar ook voor schadeverzekeringen.
Read more

28.09.2013 - Kan ik dan toch met een Porsche van mijn vennootschap rondrijden zonder op een hoog voordeel van alle aard belast te worden?

Het voordeel van alle aard op firmawagens blijft veel ondernemers een doorn in het oog. Velen proberen daar dan ook aan te ontsnappen. In de media werd recent veel aandacht gespendeerd aan een bedrijfsleider die met een Porsche van de firma rondreed zonder belast te worden op een voordeel van alle aard. Kan u dat ook? Dat is toch twijfelachtig…
Read more

24.09.2013 - Nummerplaat maskeren wordt strenger bestraft

Handelingen die herkenbaarheid of leesbaarheid van de nummerplaat of haar reproductie aantasten, worden sinds 7 september 2013 strenger bestraft. Tot nu toe was dit slechts een overtreding van de eerste graad.
Read more

18.09.2013 - Meer zelfstandigen kiezen voor een WAPZ-contract

Een steeds groter percentage van de zelfstandigen bouwt een aanvullend pensioen op via een VAPZ- of een RIZIV-contract. Dat blijkt uit het tweejaarlijks verslag van de financiële toezichthouder FSMA over het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen. In 2011 hebben 307.289 zelfstandigen een bijdrage gestort in een WAPZ-product, wat overeenstemt met 32% van alle actieve zelfstandigen. Dit percentage is de voorbije jaren jaarlijks gestegen met een procentpunt.
Read more

13.09.2013 - Verzekeraar moet voertuigen inschrijven

Vanaf 1 januari 2014 moeten voertuigen verplicht elektronisch ingeschreven worden bij de DIV (Dienst Inschrijvingen Voertuigen). Op enkele uitzonderingen na is het dan niet meer mogelijk om zelf aan te gaan schuiven bij de DIV om een voertuig te laten inschrijven, maar moet dit gebeuren via de verzekeraar of de verzekeringsmakelaar.
Read more

09.09.2013 - Autosleutels kwijt? Neem voorzorgsmaatregelen!

Wie een (kleine) omniumverzekering voor zijn voertuig heeft, is daarbij ook verzekerd voor diefstal. Deze dekking voorziet een schadevergoeding als de wagen wordt gestolen of een beschadigd geraakt bij een (poging tot) diefstal. Voor deze dekking worden in de algemene voorwaarden doorgaans wel een aantal voorzorgsmaatregelen. Wie deze niet naleeft, loopt het gevaar dat de verzekeraar na de diefstal niet tussenkomt.
Read more

03.09.2013 - Generatie Y wil niet langer werken voor pensioen

Van de zogenaamde Generatie Y, geboren tussen 1984 en 1995, geeft in België bijna 9 op 10 de voorkeur aan vroeger beginnen sparen om zijn pensioen te financieren, eerder dan langer te blijven werken. Dat blijkt uit een enquête van Ergo Insurance naar hun spaar- en pensioenbehoeften.
Read more

26.08.2013 - Machinebreukverzekering

Een beschadigde machine veroorzaakt soms grote financiële gevolgen voor het getroffen bedrijf. Geen enkele machine is vrij van het risico op breuk. Snel kunnen handelen is dus een must! Voor eenvoudige machines kan een gewone brandverzekering volstaan. Duurdere en complex af te stellen machines vergen echter specifieke dekkingen: een machinebreukverzekering.
Read more

21.08.2013 - Regels voor oldtimers versoepeld

Op vraag van de Belgische Federatie voor oude voertuigen heeft staatssecretaris voor Mobiliteit, Melchior Wathelet, onlangs het statuut van oldtimer aangepast. Sinds 1 juli 2013 is er een nieuwe regeling van kracht, waarbij een aantal aspecten zijn versoepeld.
Read more

14.08.2013 - Belgische transportverzekeringsmarkt stagneerde in 2012

In juni stelde de Belgische Vereniging van Transportverzekeraars (BVT) de resultaten van de transportverzekeringen in België voor 2012 voor. Hoewel de premie-inkomsten stegen in vergelijking met 2011 en de schaderatio verbeterde, is er niet veel reden tot gejuich.
Read more

09.08.2013 - Nieuw verkeersbord F45b wijst op doorlopende straat

De Wegcode heeft er een nieuw verkeersbord bij: F45b, doodlopende weg, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers. Het aanwijzingsbord moet voetgangers en fietsers duidelijk maken dat een doodlopende weg voor hen doorlopend is.
Read more

06.08.2013 - Transport over de weg: de vervoerdersaansprakelijkheid (CMR)

Internationaal transport over de weg is onderworpen aan de Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route, of kortweg de CMR-conventie. Deze is ook van toepassing op binnenlands transport in België. Deze conventie bepaalt de contractuele aansprakelijkheid van de vervoerder voor de goederen die hem werden toevertrouwd.
Read more

02.08.2013 - Car@ttest geeft online toegang tot schadeattest

Bij het verzekeren van motorrijtuigen hangt de premie (gedeeltelijk) af van het schadeverleden van de bestuurder. De verzekeringsmaatschappijen zullen bij het afsluiten van een nieuwe autoverzekeringspolis dan ook vragen om een schadeattest van de bestuurder. Sinds 1 april 2013 kan de bestuurder dit document zelf via een beveiligde website raadplegen.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  [20]  21  22  

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]