News

14.11.2019 - Ongeval met gesleept voertuig

De wagen van mijn dochter raakte onderweg defect en ik heb haar tot de dichtstbijzijnde garage willen slepen. Helaas brak de kabel en botste de auto van mijn dochter tegen een geparkeerd voertuig. Tot wie moet ik mij wenden om schadevergoeding te vragen?
Read more

08.11.2019 - De Crem: ‘Begin 2020 nieuwe software voor trajectcontroles’

De voorbije maanden werden tal van nieuwe trajectcontroles aangekondigd, vooral in Vlaanderen. Intussen werden al heel wat camera’s en waarschuwingsborden geïnstalleerd, maar ze werken nog niet allemaal. Hoofdreden: de verwerkingssoftware laat op zich wachten. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem liet onlangs in de Kamer weten dat de oplevering wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2020.
Read more

04.11.2019 - ABEX-index stijgt met 14 punten

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 november 2019 vastgelegd op 833. Dat is een stijging met 14 punten over de laatste zes maanden, wat neerkomt op een stijging van 1,7%. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.
Read more

30.10.2019 - Eigen regels voor schadevergoeding bij natuurramp op Brussels grondgebied

Ondernemingen, overheden en particulieren hebben recht op een vergoeding voor materiële schade bij een erkende natuurramp. Eerder dit jaar besliste de Brusselse overheid om dergelijke rampen niet meer te vergoeden op basis van de federale wet van 12 juli 1976, maar volgens eigen Brusselse regels. Dat leidde tot de ‘ordonnantie van 25 april 2019 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene rampen’. De Brusselse regering zegt nu in een uitvoeringsbesluit hoe een uitzonderlijk natuurverschijnsel erkend kan worden als een algemene ramp en hoe hoog het bedrag van de hersteltegemoetkoming zal zijn. Het besluit laat het Brusselse vergoedingsregime ingaan op 30 oktober 2019.
Read more

29.10.2019 - Arbeidsongeval: Grondwettelijk Hof verduidelijkt vergoedingsstelsel van werknemer met meerdere arbeidsovereenkomsten

Een werknemer die een voltijdse arbeidsovereenkomst combineert met een deeltijdse arbeidsovereenkomst en die een arbeidsongeval krijgt tijdens zijn deeltijdse tewerkstelling, heeft volgens het Grondwettelijk Hof recht op een arbeidsongevallenuitkering op basis van zijn deeltijdse tewerkstelling, aangevuld met een hypothetisch loon. Nochtans oordeelde het Hof eerder al dat een werknemer met zo’n dubbele arbeidsovereenkomst die een arbeidsongeval kreeg tijdens zijn voltijdse functie, enkel recht had op een arbeidsongevallenuitkering op basis van zijn voltijdse tewerkstelling. Zónder aanvullend loon.
Read more

22.10.2019 - Brussel onderzoekt verbod motorfietsen en bromfietsen

Leefmilieu Brussel zet een studie op om na te gaan wat het aandeel is van gemotoriseerde tweewielers in luchtvervuiling. Volgens een studie van het International Council on Clean Transportation (ICCT) hebben tweewielers met een verbrandingsmotor (meestal op benzine) een veel hogere uitstoot dan personenwagens (zowel benzine- als dieselvoertuigen). De studie van Leefmilieu Brussel gaat in 2020 van start.
Read more

15.10.2019 - Nieuw in Wegcode: ‘élke weggebruiker verplicht om te stoppen voor wielerwedstrijden’

Vanaf 2020 verplicht de Wegcode iedere weggebruiker om onmiddellijk uit te wijken en te stoppen bij het naderen van een wielerwedstrijd. Op dit moment zijn de regels nog veel soepeler en geldt de verplichting alleen voor bestuurders bij het naderen van een groep renners die aan een wielerwedstrijd deelnemen.
Read more

10.10.2019 - Orgaandonatie geen reden voor hogere verzekeringspremie (wetsvoorstel)

Een wetsvoorstel wil elke vorm van discriminatie die gebaseerd is op orgaandonatie verbieden. Orgaandonatie mag geen reden zijn om een verzekeringsovereenkomst te weigeren. Ze mag evenmin invloed hebben op de berekening van de premies of de prestaties.
Read more

04.10.2019 - Vrachtwagenlading beschadigd of verkeerd gestouwd? Opnieuw Vlaamse derdegraadsovertreding!

Opníeuw een Vlaamse derdegraadsovertreding? Ja, toch wel. Vorig jaar kondigde het Vlaams gewest eigen laadinstructies af voor vrachtwagens (categorie N2 en N3), opleggers (categorie O3 en O4) en land- en bosbouwtrekkers (categorie T met een maximumsnelheid van meer dan 40 km/u). Overtredingen werden bestraft als derdegraadsovertredingen. Maar die sancties vielen weg in mei van dit jaar. Ze worden nu opnieuw ingevoerd. Hoe dat kan?
Read more

02.10.2019 - Arbeidsongeval: Preventie-instituut krijgt rol in strijd tegen onevenredig verzwaarde risico’s

Ondernemingen met een onevenredig verzwaard risico op arbeidsongevallen worden van nabij gevolgd door de preventiedienst van hun verzekeraar. In sectoren met een verhoogd risico kan ook een eigen sectoraal preventie-instituut opgericht worden, dat de rol van de preventiediensten overneemt. Met een KB van 19 september 2019 schakelt de regering die preventie-instituten in het preventiebeleid in.
Read more

27.09.2019 - Kan iemand tegelijk bestuurder en zwakke weggebruiker zijn?

Fietsers, voetgangers en de passagiers van het voertuig worden als zwakke weggebruikers beschouwd. Zij kunnen aanspraak maken op een vergoeding van hun lichamelijke schade (+ kleding) op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (objectieve BA). De bestuurder kan zich niet op dit artikel beroepen. Het antwoord is NEEN!
Read more

23.09.2019 - Vlaanderen versoepelt voorschriften voor ondeelbare lading uitzonderlijk vervoer

De Vlaamse regering introduceert een nieuwe uitzondering op de regels voor het laden van een ‘ondeelbare lading’ op een uitzonderlijk transport zodat vervoerders meer stukken in 1 keer kunnen meenemen. De huidige voorschriften zijn erg strikt en zorgen nu vaak voor nodeloos veel extra ritten.
Read more

20.09.2019 - Recht om vergeten te worden: alle informatie op één site

De wet van 18 april 2019 heeft een “recht om vergeten te worden” ingevoerd in de verzekeringswetgeving. De wet geeft ex-kankerpatiënten die een schuldsaldoverzekering aanvragen de garantie dat hun kankeraandoening wordt ontzien als de behandeling al langer dan tien jaar succesvol beëindigd is en er geen herval plaatsvond sindsdien.
Read more

16.09.2019 - Origineel gelijkvormigheidsattest binnenkort niet meer verplicht in voertuig?

Is het binnenkort niet meer nodig om het originele gelijkvormigheidsattest te bewaren in je voertuig? Volgens een recent ingediend wetsvoorstel in de Kamer alvast niet.
Read more

11.09.2019 - 2019-versies van ADR en RID van toepassing op vervoer van ontplofbare stoffen in ons land

Met richtlijn 2018/1846 besliste Europa om de meest recente versies van de internationale overeenkomsten op het vervoer van gevaarlijke goederen van toepassing te maken op het vervoer binnen de Europese Unie. De lidstaten moesten die richtlijn vóór 30 juni 2019 omzetten in nationaal recht. Aangezien het vervoer van gevaarlijke goederen in ons land een gedeelde bevoegdheid is, leidt dat telkens weer tot een carrousel aan uitvoeringsbesluiten.
Read more

05.09.2019 - Rijbewijs en kinderen

Mijn zoon heeft zopas zijn rijbewijs behaald. Moet ik dit aan mijn verzekeraar melden?
Read more

02.09.2019 - Personen die opleiding en werk combineren beter beschermd tegen beroepsrisico’s

Op 21 december 2018 besliste de wetgever om alle personen die arbeid verrichten onder een gereglementeerd stelsel van opleiding tot betaalde arbeid, op te nemen in het algemene arbeidsongevallen- en beroepsziekteregime voor de privé- en overheidssector. Deze personen met een zogenaamd ‘klein statuut’ genieten dus principieel dezelfde bescherming als de andere werknemers. Al wordt hun sociale bescherming onder de ‘bijzondere regeling’ wel ingeperkt.
Read more

30.08.2019 - Premie voor elektrische voertuigen verlengd tot 2020

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters verlengt de premie voor zero-emissievoertuigen of ZEV’s tot 2020 en zorgt ervoor dat ook taxibedrijven een premie kunnen aanvragen.
Read more

27.08.2019 - Rechters niet meer verplicht om verval van recht tot sturen uit te spreken voor recidiverende voetgangers

Vanaf 1 september 2019 is een rechter niet meer verplicht om een verval van het recht tot sturen uit te spreken en het herstel in het recht tot sturen afhankelijk te maken van examens of onderzoeken als de overtreding werd begaan door een recidiverende voetganger. Momenteel moet dat wel. Maar die wettelijke verplichting schendt artikels 10 en 11 van de Grondwet volgens het Grondwettelijk Hof. Met de wijziging speelt de wetgever dus rechtstreeks in op die uitspraak in arrest 129/2018.
Read more

23.08.2019 - Kennisgeving verstekvonnis verval van recht tot sturen moet duidelijk alle verzetmogelijkheden melden

Vanaf 1 september 2019 moet iedereen die bij verstek werd veroordeeld tot een verval van het recht tot sturen bij de kennisgeving van het verstekvonnis uitdrukkelijk op de hoogte worden gebracht van de rechtsmiddelen die openstaan tegen dat vonnis, de wettelijke termijnen die daarvoor gelden én de vormvoorwaarden die van toepassing zijn.
Read more

22.08.2019 - Afgesloten buurtwegen, trage wegen of gemeentewegen worden nooit meer privéterrein wegens ‘niet-gebruik’

Vlaanderen brengt alle openbare wegen die beheerd worden door de gemeenten onder in één gemeentewegendecreet en heft de federale buurtwegenwet van 1841 op. De buurtwegen verliezen dus hun aparte statuut en de provincies verliezen hun specifieke bevoegdheden ten aanzien van die buurtwegen. De gemeenten kunnen eindelijk een geïntegreerd beleid voeren voor het gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde verkeer op hun grondgebied.
Read more

19.08.2019 - Maximale rentevoet levensverzekeringen van lange duur blijft 2%

De maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur blijft behouden op 2%. Het percentage is daarmee ongewijzigd sinds 2016.
Read more

13.08.2019 - Verzekeren van oldtimers

Ik wil mijn auto als oldtimer laten verzekeren. Wat zijn de voorwaarden?
Read more

08.08.2019 - Carpooling

Een collega woont dicht bij mij en ik zou hem willen voorstellen aan carpooling te doen. Kan die beslissing gevolgen hebben voor mijn verzekering?
Read more

31.07.2019 - Gerechtsdeurwaarder kan in beslag genomen voertuig immobiliseren

Om te vermijden dat de schuldenaar een in beslag genomen voertuig doet verdwijnen, kan de gerechtsdeurwaarder bij een uitvoerend beslag het voertuig voortaan immobiliseren. Wel alleen maar als de uitvoerbare titel betrekking heeft op een misdrijf inzake verkeersbelasting, belasting op inverkeersstelling of de verplichte verzekering motorrijtuigen. Of wanneer het gaat om een wegverkeersmisdrijf.
Read more

24.07.2019 - Maximumwaarborgen voor prestaties advocaten bij fiscaal aftrekbare rechtsbijstandsverzekering

De premie van de rechtsbijstandsverzekering is vanaf aanslagjaar 2020 fiscaal aftrekbaar. Om recht te geven op een belastingvermindering moet de verzekering onder meer de kosten en erelonen van de advocaten dekken. Maar slechts tot een maximumbedrag. Een nieuw besluit legt nu vast tot hoever de tussenkomst van de verzekeraar gaat. Kosten en erelonen die boven de vastgelegde tarieven gaan, zijn - voor het deel dat het tarief overschrijdt - ten laste van de cliënt. Zelfs als de totale maximumwaarborg van de verzekering nog niet is bereikt. De advocaat moet de cliënt en de rechtsbijstandsverzekeraar informeren of hij de tarieven naleeft of niet.
Read more

18.07.2019 - Soepeler voorwaarden voor verzekering gewaarborgd wonen

Vlaanderen brengt enkele veranderingen aan zijn gratis verzekering gewaarborgd wonen. De tewerkstellingsvoorwaarde bij het aangaan van de verzekering versoepelt. En voortaan kunnen ook zelfstandigen die hun activiteit onvrijwillig stopzetten een tegemoetkoming krijgen. Maar dan moeten ze wel genieten van een overbruggingsrecht of van een werkloosheidsuitkering op basis van een vroegere tewerkstelling.
Read more

15.07.2019 - Concept ‘schoolstraat’ in Wegcode bijgestuurd

Sinds 1 juli 2019 bevat de Wegcode een aantal nieuwigheden voor schoolstraten. De wetgever voert enkele correcties door zodat het concept ruimer kan worden toegepast. De basisregels die sinds 20 oktober 2018 bestaan, zijn vatbaar voor interpretatie. En dat wil de wetgever uiteraard liever vermijden.
Read more

11.07.2019 - Het Tariferingsbureau Auto

Ik heb het ontzettend moeilijk om een verzekeringsmaatschappij te vinden die me wil dekken… Zonder verzekering rijden is geen goed idee, maar wat moet ik dan doen?
Read more

08.07.2019 - Transport: maximumboete bij onmiddellijk inning stijgt van 44.000 naar 80.000 euro

De federale regering wijzigt de tarieven van de onmiddellijke inning voor overtredingen op de vrachtbrief, de rij- en rusttijden, de tachograaf, de bestuurderskaart, enz. Ter zelfdertijd trekt ze het bedrag van de maximumboete op tot 80.000 euro (na opdeciemen).
Read more

1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]