News

17.01.2020 - Vermijd discussies over bezoek controlearts bij ziekte of arbeidsongeval

Ondernemingen doen er goed aan om in hun arbeidsreglement te preciseren wannéér een arbeidsongeschikte werknemer ter beschikking moet zijn voor een controlebezoek van de controlearts. De wet zegt immers niet dat een controlearts een briefje in de brievenbus moet stoppen wanneer hij langs is geweest en de werknemer niet thuis vond. Dat kan nochtans vérstrekkende gevolgen hebben.
Read more

09.01.2020 - Directe regeling

Door de toepassing van de RDR-overeenkomst kunnen slachtoffers sneller vergoed worden. Kan men hierop in alle gevallen en voor eender welk betrokken voertuig een beroep doen?
Read more

03.01.2020 - NAR buigt zich over aantal praktische vragen rond de harmonisering van het pensioenstelsel van arbeiders en bedienden

De Nationale Arbeidsraad gaat in zijn advies nr. 2.155 van 17 december 2019 dieper in op een aantal interpretatieproblemen over de toepassing van de wet van 5 mei 2014 die de pensioenstelsels van arbeiders en bedienden harmoniseert.
Read more

31.12.2019 - Kilometerheffing voor zware vrachtwagens stijgt op 1 juli (art. 31 PD 2020)

Het programmadecreet trekt het basistarief van de kilometerheffing voor vrachtwagens op. Het decreet verlaagt anderzijds de gewichtsfactor voor lichte vrachtwagens, maar verhoogt die voor het zwaar vervoer. Vlaanderen wil zo een groter deel van de infrastructuurkosten doorrekenen in de heffing. Zwaardere vrachtwagens brengen immers meer schade toe aan het wegdek dan lichtere vrachtwagens.
Read more

30.12.2019 - Nieuwe mogelijkheid om een nummerplaat te laten schrappen

Vanaf 6 januari 2020 is er naast de gebruikelijke postpunten en postkantoren een nieuwe mogelijkheid om een kentekenplaat te deponeren.
Read more

24.12.2019 - Zwakke weggebruiker

Als voorzichtige fietser werd ik toch verrast door de bestuurder van een auto die een kruispunt was opgereden terwijl hij me voorrang moest geven. Ik remde om hem te vermijden, maar door het glad geworden wegdek maakte ik een lelijke duikvlucht. Kan ik aanspraak maken op een schadevergoeding hoewel er geen contact was met dit voertuig? In mijn val heb ik bovendien een andere fietser gegrepen.
Read more

19.12.2019 - Asbestfonds vergoedt asbestgerelateerde larynx- en longkanker

De federale regering past het uitvoerings-KB op de beroepsziekten met recht op schadeloosstelling aan. Daardoor kan het Asbestfonds starten met de uitbetaling van een vergoeding aan de slachtoffers van asbestgerelateerde larynx- of strottenhoofdkanker, en dito longkanker. De aanpassingen gaan in op 1 juni 2019.
Read more

11.12.2019 - Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoot voor 2020 gekend

Het KB van 3 december 2019 bevat de referentiecijfers voor de CO2-uitstoot in het kalenderjaar 2020. Voor wagens met een benzine-, LPG-, of aardgasmotor stijgt de referentie-CO2-uitstoot tot 111 g/km. Voor dieselwagens stijgt hij tot 91 g/km.
Read more

09.12.2019 - Rijbewijs krijgt nieuwe look

Het rijbewijs in bankkaartmodel wordt vanaf midden december in een nieuw jasje gestoken. Dat meldt de FOD Mobiliteit. De nieuwe look komt er zowel voor de definitieve als de voorlopige rijbewijzen.
Read more

04.12.2019 - Rijgeschiktheid

Moet men een medisch onderzoek ondergaan om te mogen rijden? Wie kan beoordelen of iemand met een beperking geschikt is om een motorrijtuig te besturen?
Read more

29.11.2019 - Ongeval op weg naar het werk

Is mijn werkgever aansprakelijk voor ongevallen die ik op de weg naar en van het werk veroorzaak?
Read more

25.11.2019 - Wetsvoorstel lanceert politionele databank waarin burger zelf op zoek kan naar zijn gestolen spullen

Kunnen slachtoffers van diefstal binnenkort zelf op zoek naar hun spullen via het internet? In de Kamer ligt alvast een wetsvoorstel op tafel dat dit mogelijk maakt.
Read more

21.11.2019 - Keurmerk BENOR-i3 instrument om inbraken te bestrijden

Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Pieter De Crem heeft op 5 november de overeenkomst tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de vzw BENOR bekrachtigd. Het kwaliteitslabel BENOR-i3 wordt een nieuw hulpmiddel voor consumenten, ondernemingen en overheden om het risico op inbraak te verkleinen.
Read more

18.11.2019 - Nieuwe aanpak van burn-out in Nederland

Nieuwe wetenschappelijke inzichten hebben er in Nederland toe geleid dat bedrijfsartsen burn-outs anders gaan behandelen. In de herziene richtlijn staat nu duidelijk wat werkgevers moeten doen en hoe cruciaal de eerste maand na uitval is.
Read more

14.11.2019 - Ongeval met gesleept voertuig

De wagen van mijn dochter raakte onderweg defect en ik heb haar tot de dichtstbijzijnde garage willen slepen. Helaas brak de kabel en botste de auto van mijn dochter tegen een geparkeerd voertuig. Tot wie moet ik mij wenden om schadevergoeding te vragen?
Read more

08.11.2019 - De Crem: ‘Begin 2020 nieuwe software voor trajectcontroles’

De voorbije maanden werden tal van nieuwe trajectcontroles aangekondigd, vooral in Vlaanderen. Intussen werden al heel wat camera’s en waarschuwingsborden geïnstalleerd, maar ze werken nog niet allemaal. Hoofdreden: de verwerkingssoftware laat op zich wachten. Minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem liet onlangs in de Kamer weten dat de oplevering wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2020.
Read more

04.11.2019 - ABEX-index stijgt met 14 punten

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 november 2019 vastgelegd op 833. Dat is een stijging met 14 punten over de laatste zes maanden, wat neerkomt op een stijging van 1,7%. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.
Read more

30.10.2019 - Eigen regels voor schadevergoeding bij natuurramp op Brussels grondgebied

Ondernemingen, overheden en particulieren hebben recht op een vergoeding voor materiële schade bij een erkende natuurramp. Eerder dit jaar besliste de Brusselse overheid om dergelijke rampen niet meer te vergoeden op basis van de federale wet van 12 juli 1976, maar volgens eigen Brusselse regels. Dat leidde tot de ‘ordonnantie van 25 april 2019 betreffende het herstel van sommige schade veroorzaakt door algemene rampen’. De Brusselse regering zegt nu in een uitvoeringsbesluit hoe een uitzonderlijk natuurverschijnsel erkend kan worden als een algemene ramp en hoe hoog het bedrag van de hersteltegemoetkoming zal zijn. Het besluit laat het Brusselse vergoedingsregime ingaan op 30 oktober 2019.
Read more

29.10.2019 - Arbeidsongeval: Grondwettelijk Hof verduidelijkt vergoedingsstelsel van werknemer met meerdere arbeidsovereenkomsten

Een werknemer die een voltijdse arbeidsovereenkomst combineert met een deeltijdse arbeidsovereenkomst en die een arbeidsongeval krijgt tijdens zijn deeltijdse tewerkstelling, heeft volgens het Grondwettelijk Hof recht op een arbeidsongevallenuitkering op basis van zijn deeltijdse tewerkstelling, aangevuld met een hypothetisch loon. Nochtans oordeelde het Hof eerder al dat een werknemer met zo’n dubbele arbeidsovereenkomst die een arbeidsongeval kreeg tijdens zijn voltijdse functie, enkel recht had op een arbeidsongevallenuitkering op basis van zijn voltijdse tewerkstelling. Zónder aanvullend loon.
Read more

22.10.2019 - Brussel onderzoekt verbod motorfietsen en bromfietsen

Leefmilieu Brussel zet een studie op om na te gaan wat het aandeel is van gemotoriseerde tweewielers in luchtvervuiling. Volgens een studie van het International Council on Clean Transportation (ICCT) hebben tweewielers met een verbrandingsmotor (meestal op benzine) een veel hogere uitstoot dan personenwagens (zowel benzine- als dieselvoertuigen). De studie van Leefmilieu Brussel gaat in 2020 van start.
Read more

15.10.2019 - Nieuw in Wegcode: ‘élke weggebruiker verplicht om te stoppen voor wielerwedstrijden’

Vanaf 2020 verplicht de Wegcode iedere weggebruiker om onmiddellijk uit te wijken en te stoppen bij het naderen van een wielerwedstrijd. Op dit moment zijn de regels nog veel soepeler en geldt de verplichting alleen voor bestuurders bij het naderen van een groep renners die aan een wielerwedstrijd deelnemen.
Read more

10.10.2019 - Orgaandonatie geen reden voor hogere verzekeringspremie (wetsvoorstel)

Een wetsvoorstel wil elke vorm van discriminatie die gebaseerd is op orgaandonatie verbieden. Orgaandonatie mag geen reden zijn om een verzekeringsovereenkomst te weigeren. Ze mag evenmin invloed hebben op de berekening van de premies of de prestaties.
Read more

04.10.2019 - Vrachtwagenlading beschadigd of verkeerd gestouwd? Opnieuw Vlaamse derdegraadsovertreding!

Opníeuw een Vlaamse derdegraadsovertreding? Ja, toch wel. Vorig jaar kondigde het Vlaams gewest eigen laadinstructies af voor vrachtwagens (categorie N2 en N3), opleggers (categorie O3 en O4) en land- en bosbouwtrekkers (categorie T met een maximumsnelheid van meer dan 40 km/u). Overtredingen werden bestraft als derdegraadsovertredingen. Maar die sancties vielen weg in mei van dit jaar. Ze worden nu opnieuw ingevoerd. Hoe dat kan?
Read more

02.10.2019 - Arbeidsongeval: Preventie-instituut krijgt rol in strijd tegen onevenredig verzwaarde risico’s

Ondernemingen met een onevenredig verzwaard risico op arbeidsongevallen worden van nabij gevolgd door de preventiedienst van hun verzekeraar. In sectoren met een verhoogd risico kan ook een eigen sectoraal preventie-instituut opgericht worden, dat de rol van de preventiediensten overneemt. Met een KB van 19 september 2019 schakelt de regering die preventie-instituten in het preventiebeleid in.
Read more

27.09.2019 - Kan iemand tegelijk bestuurder en zwakke weggebruiker zijn?

Fietsers, voetgangers en de passagiers van het voertuig worden als zwakke weggebruikers beschouwd. Zij kunnen aanspraak maken op een vergoeding van hun lichamelijke schade (+ kleding) op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (objectieve BA). De bestuurder kan zich niet op dit artikel beroepen. Het antwoord is NEEN!
Read more

23.09.2019 - Vlaanderen versoepelt voorschriften voor ondeelbare lading uitzonderlijk vervoer

De Vlaamse regering introduceert een nieuwe uitzondering op de regels voor het laden van een ‘ondeelbare lading’ op een uitzonderlijk transport zodat vervoerders meer stukken in 1 keer kunnen meenemen. De huidige voorschriften zijn erg strikt en zorgen nu vaak voor nodeloos veel extra ritten.
Read more

20.09.2019 - Recht om vergeten te worden: alle informatie op één site

De wet van 18 april 2019 heeft een “recht om vergeten te worden” ingevoerd in de verzekeringswetgeving. De wet geeft ex-kankerpatiënten die een schuldsaldoverzekering aanvragen de garantie dat hun kankeraandoening wordt ontzien als de behandeling al langer dan tien jaar succesvol beëindigd is en er geen herval plaatsvond sindsdien.
Read more

16.09.2019 - Origineel gelijkvormigheidsattest binnenkort niet meer verplicht in voertuig?

Is het binnenkort niet meer nodig om het originele gelijkvormigheidsattest te bewaren in je voertuig? Volgens een recent ingediend wetsvoorstel in de Kamer alvast niet.
Read more

11.09.2019 - 2019-versies van ADR en RID van toepassing op vervoer van ontplofbare stoffen in ons land

Met richtlijn 2018/1846 besliste Europa om de meest recente versies van de internationale overeenkomsten op het vervoer van gevaarlijke goederen van toepassing te maken op het vervoer binnen de Europese Unie. De lidstaten moesten die richtlijn vóór 30 juni 2019 omzetten in nationaal recht. Aangezien het vervoer van gevaarlijke goederen in ons land een gedeelde bevoegdheid is, leidt dat telkens weer tot een carrousel aan uitvoeringsbesluiten.
Read more

05.09.2019 - Rijbewijs en kinderen

Mijn zoon heeft zopas zijn rijbewijs behaald. Moet ik dit aan mijn verzekeraar melden?
Read more

1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]