News

29.07.2013 - Geïndexeerde loongrenzen arbeidsongevallenregeling

De FOD Sociale Zekerheid heeft de geïndexeerde loongrenzen bekendgemaakt die gebruikt worden in de arbeidsongevallenregeling. De nieuwe bedragen zijn van kracht sinds 1 januari 2013. We zetten de regeling kort uiteen.
Read more

25.07.2013 - Verbod op koppelverkoop van financiële producten bevestigd

Tot enkele jaren geleden was koppelverkoop in België verboden. Om te voldoen aan de Europese regelgeving werd deze verkoopspraktijk in 2010 toch toegelaten, maar er werd een uitzondering voorzien voor financiële producten. Een gezamenlijk aanbod waarin minstens één financieel product zit, blijft verboden. Het Europees Hof van Justitie heeft in een recent arrest beslist dat deze uitzondering niet in strijd is met de Europese regelgeving.
Read more

22.07.2013 - Reisannulatieverzekering

Wie een reis boekt krijgt van het reisagentschap het advies om gelijktijdig ook een annulatieverzekering te onderschrijven voor die reis. Onvoorziene omstandigheden kunnen u uiteindelijk beletten op reis te vertrekken of kunnen u verplichten uw reis te onderbreken. Een annulatieverzekering biedt in dat geval een financiële bescherming.
Read more

19.07.2013 - Bejaarde automobilisten lopen meer kans op een verkeersongeval

Gepensioneerde automobilisten lopen meer kans een ongeval te veroorzaken dan jonge bestuurders. Dat is de conclusie van AXA na een analyse van zijn databank. Korneel Warlop, woordvoorder bij AXA, verklaart: "Vanaf de leeftijd van 24 jaar begint het risico op een ongeval progressief te verminderen maar vanaf 63 jaar stijgt dat risico sterk: bestuurders van 80 jaar lopen een risico dat 50% hoger ligt dan iemand van 63 jaar."
Read more

18.07.2013 - Klimaatwijziging zorgt voor onrust bij verzekeraars

Verzekeringsmaatschappijen zijn bezorgd over de klimaatverandering, zelfs in België. Zal de dekking natuurrampen onbetaalbaar worden? Verzekeraars en herverzekeraars volgen de evolutie van wat de wetenschap weet over klimaatverandering van zeer nabij.
Read more

16.07.2013 - Is uw vereniging goed verzekerd?

Een vereniging is aansprakelijk voor de schade die de leden tijdens de activiteiten aan derden of onderling aan elkaar toebrengen. Deze risico’s kunnen gedekt worden door een verzekering ‘burgerlijke aansprakelijk voor een culturele of folkloristische vereniging’. In dergelijke polissen kan daarnaast ook een de aansprakelijkheid worden verzekerd tegenover de gebouwen die de vereniging huurt of de ongevallen die de leden overkomen tijdens de activiteiten. Voor feitelijke verenigingen is het extra belangrijk om goed verzekerd te zijn, want anders kunnen de leden persoonlijk aangesproken worden. Een recent vonnis van het hof van beroep te Gent maakt dit nog op een pijnlijke manier duidelijk.
Read more

10.07.2013 - Nieuwe regeling voor individuele levensverzekeringen en groepsverzekeringen bij echtscheiding

Volgens de wet op de landverzekeringsovereenkomst behoort de groepsverzekering of de individuele levensverzekering toe aan de begunstigde. Bij echtgenoten die getrouwd zijn in gemeenschap van goederen betekende dit dat het vermogen dat op die manier werd opgebouwd niet tot het gemeenschappelijk vermogen behoorde. Volgens het Grondwettelijk Hof was deze regeling ongrondwettelijk, waardoor een wetswijziging zich opdrong. De regering Di Rupo heeft nu enkele knopen doorgehakt waardoor een einde komt aan de juridische onzekerheid.
Read more

02.07.2013 - Reisbijstandsverzekering

Wie zorgeloos op reis wenst te gaan denkt er best aan om een reisbijstandsverzekering te nemen. Een dergelijke verzekering kan worden gesloten enkel voor de periode dat u op reis bent. Het is echter ook mogelijk om voor een volledig jaar in de vorm van een abonnement voor alle reizen die u gedurende het jaar onderneemt zo een verzekering aan te gaan. Een degelijke reisbijstandsverzekering moet in alle omstandigheden bruikbaar zijn, van zodra u de landsgrenzen overschrijdt.
Read more

26.06.2013 - Kredietverzekeraars introduceren schadeattest

De kredietverzekeraars die lid zijn van Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, voeren een schadeattest in. Hierop staan de details van de onbetaalde bedragen die de verzekeraar vergoed heeft tijdens de afgelopen jaren. Met dit attest kan de verzekeraar het risico objectief inschatten, omdat het gegevens bevat die de kandidaat-verzekerde sowieso moet meedelen.
Read more

25.06.2013 - Bijverdienen wordt gemakkelijker voor gepensioneerden

In het regeerakkoord van 1 december 2011 is ‘vrijwillig werken na de pensioenleeftijd’ een van de pijlers van de pensioenhervorming. Dit item wordt binnen de pensioenregeling voor werknemers uitgewerkt door een KB van 28 mei 2013. De bedoeling is om vrijwillig werken na de pensioenleeftijd aan te moedigen. Het is voor het eerst van toepassing op de beroepsinkomsten van het jaar 2013, met uitzondering van de opzeggingsvergoeding, afscheidsvergoeding of een ontslagvergoeding (of elk als zodanig geldend voordeel).
Read more

21.06.2013 - Haven van Brussel controleert gevaarlijk vervoer per binnenschip

De vennootschap van publiek recht ‘Haven van Brussel’ wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen per binnenschip. De havenautoriteit kan specifieke los- en laadplaatsen aanwijzen, kan een tijdstip opleggen voor los- en laadhandelingen, kan ligplaatsen toewijzen en kan extra informatie opvragen. Dat staat in een besluit van de Brusselse regering, dat er komt in uitvoering van de Europese richtlijn 2008/68 op het binnenlands vervoer. Het Brussels besluit treedt in werking op 27 juni 2013.
Read more

20.06.2013 - Sectoraal pensioenplan van de horeca bij Integrale en AG Insurance

Het Paritair Comité voor het hotelbedrijf heeft Integrale en AG Insurance gekozen als verzekeraars voor zijn sectoraal pensioenplan. Hiermee zullen de 164.000 arbeiders en bediende van de horecasector een aanvullend pensioen kunnen opbouwen.
Read more

17.06.2013 - Verzekeringsfraude kost de Europese verzekeraars 12 miljard euro

De Europese schadeverzekeraars lopen jaarlijks tussen 8 en 12 miljard euro mis als gevolg van verzekeringsfraude. Dat blijkt uit een studie uitgevoerd door Accenture bij 44 verzekeringsmaatschappijen (waarvan 6 uit België). Bij bijna driekwart van de deelnemende onderneming is het aantal fraudegevallen met bijna 10% gestegen.
Read more

14.06.2013 - Verplicht automatisch noodoproepsysteem in voertuigen vanaf 2015

Vanaf oktober 2015 moeten alle nieuwe auto’s uitgerust zijn met een noodoproepsysteem, eCall genaamd. Dit belt automatisch de noodhulpdiensten belt wanneer er zich een ernstig ongeval voordoet. De Europese Commissie heeft hiervoor twee voorstellen aangenomen.
Read more

13.06.2013 - Solidariteitsbijdrage op vrij aanvullend pensioen zelfstandigen vanaf 2014?

Het toepassingsgebied van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen wordt uitgebreid. Uitkeringen in het kader van het vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen (VAPZ) zullen ook worden onderworpen aan de solidariteitsbijdrage. Die bijdrage varieert tussen 0% en 2%. De schrapping van de vrijstelling treedt uiterlijk op 1 januari 2014 in werking.
Read more

07.06.2013 - Minder ongevallen met niet-verzekerde voertuigen

In 2012 vonden er 8.064 ongevallen plaats met niet-verzekerde voertuigen in België. Dat staat in het jaarverslag van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF). Dit betekent een daling van 5,5% in vergelijking met 2011, toen er nog 8.537 van dergelijke ongevallen werden geregistreerd. De globale kost van de schadegevallen is daarentegen wel gestegen. Deze bedraagt in 2012 ongeveer 23,4 miljoen euro, een stijging van 1,9%.
Read more

05.06.2013 - Aanvullende pensioenen: wijzigingen op het vlak van bedrijfsvoorheffing

Met een koninklijk besluit van 23 mei 2013 worden de berekeningsregels van de bedrijfsvoorheffing die van toepassing zijn op de aanvullende pensioenen aangepast. Op die manier wenst de regering de mensen aan te moedigen om langer te blijven werken. De bedrijfsvoorheffing wordt daarom verhoogd naarmate het kapitaal op vroegere leeftijd wordt uitgekeerd. De nieuwe regeling is van toepassing op de uitkeringen die worden toegekend vanaf 1 juli 2013.
Read more

24.05.2013 - Rol van Fonds voor Arbeidsongevallen wordt uitgebreid

De sociale partners hebben een akkoord bereikt om de rol van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) uit te breiden in de gevallen dat een verzekeraar weigert om een arbeidsongeval te erkennen. Het FAO zal verzekeraars kunnen aanmanen om de weigering te herzien wanneer het fonds van mening is dat deze onterecht is. Als de verzekeraar bij haar mening blijft, kan het fonds naar de rechter stappen.
Read more

23.05.2013 - G-kentekenplaat voor land- en bosbouwtrekkers

Land- en bosbouwtrekkers krijgen een eigen categorie van kentekenplaat. Het koninklijk besluit op de Inschrijving van Voertuigen heeft de zogenaamde G-kentekenplaat ingevoerd, voor dergelijke trekkers die genieten van een bijzondere vrijstelling van accijnzen. Wie die vrijstelling niet langer heeft, moet zijn G-kentekenplaat inleveren.
Read more

17.05.2013 - Omzetting van rustpensioen naar overlevingspensioen moet vlotter verlopen

Bij het overlijden van een gepensioneerde moet de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) het pensioendossier opnieuw onderzoeken om het overlevingspensioen voor de echtgenoot/echtgenote te bepalen. Een wet van 23 april 2013 voert nu echter een algemene regel in waarbij het overlevingspensioen automatisch wordt vastgesteld op 80% van het rustpensioen van de overleden echtgenoot in de maand van overlijden. Op die manier wil de wetgever alles vlotter laten verlopen. De nieuwe regeling zal ten vroegste op 1 juli 2013 ingaan.
Read more

13.05.2013 - Nieuwe formulieren voor afhandeling gedeeltelijke werkhervatting

Arbeidsongeschikte werknemers moeten niet wachten op toestemming van de adviserend geneesheer van hun ziekenfonds om weer gedeeltelijk aan de slag te gaan. De toelating van de arts is nodig, maar dat hoeft niet meer vooraf te gebeuren. De versoepeling is van kracht sinds 12 april 2013. De bedoeling is om de vrijwillige beroepshervatting van arbeidsongeschikte werknemers aan te moedigen.
Read more

09.05.2013 - Grootste aangroei aantal gepensioneerden ooit

Op 1 januari 2012 betaalde de Rijksdienst voor Pensioenen 1.856.854 werknemers- en zelfstandigenpensioenen uit. Dat blijkt uit de jaarcijfers de instelling, die spreekt over het hoogste aantal sinds haar oprichting. Voor het aantal ambtenarenpensioenen zijn er nog geen exacte cijfers, maar het gaat alleszins om meer dan 460.000. In België zijn er dus in totaal 2,3 miljoen gepensioneerden, ruim één vijfde van de bevolking.
Read more

06.05.2013 - Pilootproject rond preventie van rugziekten

De FOD Sociale Zekerheid start een pilootproject rond ergonomische interventie ter preventie van rugziekten. Het programma bouwt verder op de standaardbegeleiding die in 2007 werd opgestart.
Read more

02.05.2013 - Herfinanciering vergoedingskas voor arbeiders binnenscheepvaart

Het beheer van de ‘Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart’ wordt financieel versterkt. Een besluit van 12 april 2013 verhoogt daartoe de bijzondere werkgeversbijdrage voor de dekking van de beheerskosten van de kas tot 1,65%.
Read more

29.04.2013 - Nieuwe wettelijke basis voor verplichte verzekering tegen verontreiniging door schepen

Scheepseigenaars moeten hun aansprakelijkheid verzekeren om een schip te mogen exploiteren. Ook in België gelden vanaf 5 mei 2013 volgende twee aansprakelijkheidsverdragen: het CLC-verdrag en het Bunkerolie-Verdrag. De wet van 19 december 2012 zet beide verdragen om in het Belgisch recht.
Read more

26.04.2013 - Ombudsman van de Verzekeringen: cijfers en analyse 2012

Op 25 april presenteerde de Ombudsman van de Verzekeringen haar rapport voor 2012. Het aantal aanvragen voor tussenkomst blijft met 4.119 stabiel in vergelijking met de voorgaande jaren. Van de onderzochte klachten, bleek 44% gegrond te zijn. De meerderheid van de ingediende dossiers (87%) is gericht tegen de verzekeringsondernemingen, 12% betreft de tussenpersonen en 45 dossiers zijn gericht tegen Datassur.
Read more

22.04.2013 - Doelgroepvermindering voor mentors verdubbeld

Sinds 1 januari 2013 is het interessant(er) om opleidingen op uw werkvloer te organiseren voor jongeren of hun leerkrachten en daarvoor uw werknemers als begeleider of opleider in te zetten. Ondernemingen krijgen voor die mentors een vermindering van socialezekerheidsbijdragen. De “doelgroepvermindering voor mentors” is echter geen groot succes door strenge voorwaarden. De overheid wil daar iets aandoen. Ze versoepelt de administratieve formaliteiten en verdubbelt het verminderingsbedrag.
Read more

15.04.2013 - Brussels Waarborgfonds verlengt crisismaatregelen opnieuw

Bent u actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of wil u daar van start gaan? Dan kan u vragen dat het Brussels Waarborgfonds garant staat voor de terugbetaling van uw beroepskrediet. Het Brussels Waarborgfonds waarborgt in principe 65% van de beroepskredieten van zelfstandigen en kmo’s. Omwille van de economische crisis werd dit percentage tussen 15 februari 2009 en 31 december 2012 opgetrokken tot 80%. De crisismaatregelen worden nu opnieuw verlengd tot 30 juni 2013.
Read more

11.04.2013 - Pensioenmalus verdwijnt

De pensioenmalus die enkel nog in het pensioenstelstel van zelfstandigen bestond, behoort vanaf 1 januari 2014 definitief tot het verleden. De ministerraad keurde het voorstel van Sabine Laruelle, minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw, goed om de pensioenmalus volledig af te schaffen.
Read more

08.04.2013 - Geld lenen aan uw vennootschap? Opletten geblazen!

Als uw vennootschap nood heeft aan nieuwe middelen, kan u uiteraard nieuwe investeerders zoeken of zelf als vennoot opnieuw investeren en tegen de uitkering van nieuwe aandelen een kapitaalsverhoging doorvoeren. Of u kan een krediet aangaan bij een financiële instelling. Maar u kan uw vennootschap ook middelen verstrekken door haar zelf een lening toe te staan. Het verlenen van een krediet aan uw vennootschap heeft wel enkele specifieke fiscale gevolgen.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  [21]  22  

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]