News

13.06.2013 - Solidariteitsbijdrage op vrij aanvullend pensioen zelfstandigen vanaf 2014?

Het toepassingsgebied van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen wordt uitgebreid. Uitkeringen in het kader van het vrij aanvullend pensioen van zelfstandigen (VAPZ) zullen ook worden onderworpen aan de solidariteitsbijdrage. Die bijdrage varieert tussen 0% en 2%. De schrapping van de vrijstelling treedt uiterlijk op 1 januari 2014 in werking.
Read more

07.06.2013 - Minder ongevallen met niet-verzekerde voertuigen

In 2012 vonden er 8.064 ongevallen plaats met niet-verzekerde voertuigen in België. Dat staat in het jaarverslag van het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (GMWF). Dit betekent een daling van 5,5% in vergelijking met 2011, toen er nog 8.537 van dergelijke ongevallen werden geregistreerd. De globale kost van de schadegevallen is daarentegen wel gestegen. Deze bedraagt in 2012 ongeveer 23,4 miljoen euro, een stijging van 1,9%.
Read more

05.06.2013 - Aanvullende pensioenen: wijzigingen op het vlak van bedrijfsvoorheffing

Met een koninklijk besluit van 23 mei 2013 worden de berekeningsregels van de bedrijfsvoorheffing die van toepassing zijn op de aanvullende pensioenen aangepast. Op die manier wenst de regering de mensen aan te moedigen om langer te blijven werken. De bedrijfsvoorheffing wordt daarom verhoogd naarmate het kapitaal op vroegere leeftijd wordt uitgekeerd. De nieuwe regeling is van toepassing op de uitkeringen die worden toegekend vanaf 1 juli 2013.
Read more

24.05.2013 - Rol van Fonds voor Arbeidsongevallen wordt uitgebreid

De sociale partners hebben een akkoord bereikt om de rol van het Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO) uit te breiden in de gevallen dat een verzekeraar weigert om een arbeidsongeval te erkennen. Het FAO zal verzekeraars kunnen aanmanen om de weigering te herzien wanneer het fonds van mening is dat deze onterecht is. Als de verzekeraar bij haar mening blijft, kan het fonds naar de rechter stappen.
Read more

23.05.2013 - G-kentekenplaat voor land- en bosbouwtrekkers

Land- en bosbouwtrekkers krijgen een eigen categorie van kentekenplaat. Het koninklijk besluit op de Inschrijving van Voertuigen heeft de zogenaamde G-kentekenplaat ingevoerd, voor dergelijke trekkers die genieten van een bijzondere vrijstelling van accijnzen. Wie die vrijstelling niet langer heeft, moet zijn G-kentekenplaat inleveren.
Read more

17.05.2013 - Omzetting van rustpensioen naar overlevingspensioen moet vlotter verlopen

Bij het overlijden van een gepensioneerde moet de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) het pensioendossier opnieuw onderzoeken om het overlevingspensioen voor de echtgenoot/echtgenote te bepalen. Een wet van 23 april 2013 voert nu echter een algemene regel in waarbij het overlevingspensioen automatisch wordt vastgesteld op 80% van het rustpensioen van de overleden echtgenoot in de maand van overlijden. Op die manier wil de wetgever alles vlotter laten verlopen. De nieuwe regeling zal ten vroegste op 1 juli 2013 ingaan.
Read more

13.05.2013 - Nieuwe formulieren voor afhandeling gedeeltelijke werkhervatting

Arbeidsongeschikte werknemers moeten niet wachten op toestemming van de adviserend geneesheer van hun ziekenfonds om weer gedeeltelijk aan de slag te gaan. De toelating van de arts is nodig, maar dat hoeft niet meer vooraf te gebeuren. De versoepeling is van kracht sinds 12 april 2013. De bedoeling is om de vrijwillige beroepshervatting van arbeidsongeschikte werknemers aan te moedigen.
Read more

09.05.2013 - Grootste aangroei aantal gepensioneerden ooit

Op 1 januari 2012 betaalde de Rijksdienst voor Pensioenen 1.856.854 werknemers- en zelfstandigenpensioenen uit. Dat blijkt uit de jaarcijfers de instelling, die spreekt over het hoogste aantal sinds haar oprichting. Voor het aantal ambtenarenpensioenen zijn er nog geen exacte cijfers, maar het gaat alleszins om meer dan 460.000. In België zijn er dus in totaal 2,3 miljoen gepensioneerden, ruim één vijfde van de bevolking.
Read more

06.05.2013 - Pilootproject rond preventie van rugziekten

De FOD Sociale Zekerheid start een pilootproject rond ergonomische interventie ter preventie van rugziekten. Het programma bouwt verder op de standaardbegeleiding die in 2007 werd opgestart.
Read more

02.05.2013 - Herfinanciering vergoedingskas voor arbeiders binnenscheepvaart

Het beheer van de ‘Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten bate van de Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepvaart’ wordt financieel versterkt. Een besluit van 12 april 2013 verhoogt daartoe de bijzondere werkgeversbijdrage voor de dekking van de beheerskosten van de kas tot 1,65%.
Read more

29.04.2013 - Nieuwe wettelijke basis voor verplichte verzekering tegen verontreiniging door schepen

Scheepseigenaars moeten hun aansprakelijkheid verzekeren om een schip te mogen exploiteren. Ook in België gelden vanaf 5 mei 2013 volgende twee aansprakelijkheidsverdragen: het CLC-verdrag en het Bunkerolie-Verdrag. De wet van 19 december 2012 zet beide verdragen om in het Belgisch recht.
Read more

26.04.2013 - Ombudsman van de Verzekeringen: cijfers en analyse 2012

Op 25 april presenteerde de Ombudsman van de Verzekeringen haar rapport voor 2012. Het aantal aanvragen voor tussenkomst blijft met 4.119 stabiel in vergelijking met de voorgaande jaren. Van de onderzochte klachten, bleek 44% gegrond te zijn. De meerderheid van de ingediende dossiers (87%) is gericht tegen de verzekeringsondernemingen, 12% betreft de tussenpersonen en 45 dossiers zijn gericht tegen Datassur.
Read more

22.04.2013 - Doelgroepvermindering voor mentors verdubbeld

Sinds 1 januari 2013 is het interessant(er) om opleidingen op uw werkvloer te organiseren voor jongeren of hun leerkrachten en daarvoor uw werknemers als begeleider of opleider in te zetten. Ondernemingen krijgen voor die mentors een vermindering van socialezekerheidsbijdragen. De “doelgroepvermindering voor mentors” is echter geen groot succes door strenge voorwaarden. De overheid wil daar iets aandoen. Ze versoepelt de administratieve formaliteiten en verdubbelt het verminderingsbedrag.
Read more

15.04.2013 - Brussels Waarborgfonds verlengt crisismaatregelen opnieuw

Bent u actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of wil u daar van start gaan? Dan kan u vragen dat het Brussels Waarborgfonds garant staat voor de terugbetaling van uw beroepskrediet. Het Brussels Waarborgfonds waarborgt in principe 65% van de beroepskredieten van zelfstandigen en kmo’s. Omwille van de economische crisis werd dit percentage tussen 15 februari 2009 en 31 december 2012 opgetrokken tot 80%. De crisismaatregelen worden nu opnieuw verlengd tot 30 juni 2013.
Read more

11.04.2013 - Pensioenmalus verdwijnt

De pensioenmalus die enkel nog in het pensioenstelstel van zelfstandigen bestond, behoort vanaf 1 januari 2014 definitief tot het verleden. De ministerraad keurde het voorstel van Sabine Laruelle, minister van Middenstand, Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw, goed om de pensioenmalus volledig af te schaffen.
Read more

08.04.2013 - Geld lenen aan uw vennootschap? Opletten geblazen!

Als uw vennootschap nood heeft aan nieuwe middelen, kan u uiteraard nieuwe investeerders zoeken of zelf als vennoot opnieuw investeren en tegen de uitkering van nieuwe aandelen een kapitaalsverhoging doorvoeren. Of u kan een krediet aangaan bij een financiële instelling. Maar u kan uw vennootschap ook middelen verstrekken door haar zelf een lening toe te staan. Het verlenen van een krediet aan uw vennootschap heeft wel enkele specifieke fiscale gevolgen.
Read more

02.04.2013 - Verzeker uw bedrijf tegen online risico’s

Volgens Robert Mueller, directeur van de FBI, zijn er maar twee soorten bedrijven: “diegene die het slachtoffer zijn geweest van hacking, en diegene die het nog zullen worden”. Meer en meer ondernemingen hebben een aanwezigheid op het internet of verwerken hun gegevens via een (al dan niet intern) netwerk. Hierdoor stellen ze zich bloot aan cyber risico’s. Daarbij kan het bedrijf ook reputatieschade oplopen. Wat kan u als bedrijf doen om u hiertegen te verzekeren?
Read more

28.03.2013 - Minimumgezinspensioen zelfstandigen en werknemers even hoog

Goed nieuws voor gepensioneerde zelfstandigen. Hun minimumgezinspensioen gaat omhoog en wordt gelijkgeschakeld met dat van gepensioneerde werknemers.
Read more

26.03.2013 - Verplichte aangifte van buitenlandse levensverzekeringen

Belgische belastingplichtigen zullen vanaf het aanslagjaar 2013 in hun belastingsaangifte moeten aangeven of en in welk land ze buitenlandse levensverzekeringen hebben. Informatie over de gestorte premies of de opgebouwde reserves zijn niet nodig. Het bewust niet vermelden van een dergelijke verzekering kan worden geïnterpreteerd als een poging om vermogen verborgen te houden. Dit kan aanleiding geven tot een fraudeonderzoek.
Read more

25.03.2013 - Verdere uitbreiding faillissementsverzekering voor zelfstandigen is een feit

Zelfstandigen die failliet gaan, kunnen in bepaalde gevallen een beroep doen op de faillissementsverzekering. Vorig jaar in november hebben we al aangekondigd dat er nieuwe voorwaarden van toepassing worden op alle faillissementen die worden uitgesproken vanaf 1 oktober 2012. Belangrijke kanttekening toen was dat de wetswijzigingen nog moesten verschijnen in het Belgisch Staatsblad. Dit is nu gebeurd.
Read more

20.03.2013 - Veiligheid en gezondheid op de werkplek dankzij Dienst en Comité voor preventie en bescherming op het werk

28 april is het werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Misschien hét moment om aandacht te hebben voor preventie, identificatie en evaluatie van de risico’s op de werkplek. Als werkgever staat u niet alleen in het voorkomen van arbeidsongevallen en de bescherming van uw werknemers. De Dienst voor preventie en bescherming op het werk en het Comité voor preventie en bescherming op het werk adviseren u bij de toepassing van de maatregelen over het welzijn op het werk.
Read more

19.03.2013 - Typedocumenten bij lichamelijke schade

Slachtoffers van een ongeval moeten vaak heel wat administratie doorlopen om een vergoeding te krijgen van de verzekeraar van de aansprakelijke. Om dit wat makkelijker te maken, hebben de aansprakelijkheidsverzekeraars en rechtsbijstandverzekeraars die lid zijn van Assuralia een aantal typedocumenten uitgewerkt.
Read more

15.03.2013 - Uitzonderlijk vervoer: rijverbod versoepeld, meer politiebegeleiding, nieuwe signalisatie

Vanaf 10 april 2013 worden de rijverboden voor uitzonderlijk vervoer op feestdagen, in het weekend en tijdens spitsuren worden versoepeld. Er gelden wel strengere begeleidingsvoorwaarden: de politie moet aanwezig zijn bij bepaalde transporten over autosnelwegbruggen en voor verkeersbegeleiders en -coördinatoren komen er vanaf 1 september 2013 strikte kledijvoorschriften. Ook de signalisatie op de voertuigen verandert: naast de traditionele rechthoekige oranje en gele panelen ‘uitzonderlijk vervoer’ kan je de wagens binnenkort ook herkennen aan de ‘vierkante, gele borden met logo in zwart opschrift’.
Read more

12.03.2013 - “Best practices” over de taks op effecten aan toonder

Tot 31 december 2013 kan u effecten aan toonder omzetten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Op de omzetting heft de overheid sinds vorig jaar een taks. Dmat Task Force, een werkgroep die zich buigt over de reglementering van de afschaffing van de effecten een toonder, heeft “best practices” geformuleerd die de praktische toepassing van die taks verduidelijken.
Read more

08.03.2013 - Rechtsbijstand in de autopolis

Een van de dekkingsopties bij het onderschrijven van een autopolis is de rechtsbijstandverzekering. Deze komt tussen als er geschillen zijn in verband met uw voertuig. In de eerste plaats verleent hij advies over de rechten van de verzekerde en zal hij, indien nodig, de rechten die in de polis bepaald zijn verdedigen.
Read more

04.03.2013 - Pilootproject rond beroepsziektenpreventie

Het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten mag proefprojecten opzetten rond preventie van beroepsziekten. De resultaten die ze opleveren zal men kunnen gebruiken om de lijst met beroepsziekten bij te werken.
Read more

28.02.2013 - Verzekeringssector klimt uit dal

Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, heeft de totaalbalans voor 2011 en een schatting voor 2012 voorgesteld. In 2011 heeft de sector 29,2 miljard euro aan verzekeringspremies ontvangen, maar leed ze een verlies van 941 miljoen euro. In 2012 stijgen de inkomsten met ruim 10% tot 31,6 miljard euro. Assuralia verwacht dat de sector opnieuw winst zal maken.
Read more

25.02.2013 - Strengere regels vervroegd pensioen voor zelfstandigen afgezwakt

De voorwaarden voor het vervroegd pensioen voor zelfstandigen zijn in maart 2012 aanzienlijk verstrengd. Maar de wetgever heeft het nieuwe regime eind vorig jaar enigszins getemperd, door extra overgangsregelingen te voorzien. Die treden in werking vanaf 1 januari 2013.
Read more

20.02.2013 - Erkenning van natuurrampen

Natuurrampen worden sinds 1 maart 2007 verplicht gedekt in alle woningverzekeringspolissen (brand - eenvoudige risico’s). In een aantal uitzonderlijke gevallen zal het rampenfonds tussenkomen, als de schadefeiten worden erkend als ramp.
Read more

13.02.2013 - Rijden na inlevering rijbewijs strenger bestraft

Vanaf 1 maart 2013 zal strenger worden opgetreden tegen bestuurders die rijden met een motorrijtuig nadat ze hun rijbewijs hebben ingeleverd. Ook het te laat inleveren van het rijbewijs bij de griffie na een veroordeling tot verval van recht tot sturen zal strenger worden bestraft.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  [21]  22  

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]