News

02.04.2013 - Verzeker uw bedrijf tegen online risico’s

Volgens Robert Mueller, directeur van de FBI, zijn er maar twee soorten bedrijven: “diegene die het slachtoffer zijn geweest van hacking, en diegene die het nog zullen worden”. Meer en meer ondernemingen hebben een aanwezigheid op het internet of verwerken hun gegevens via een (al dan niet intern) netwerk. Hierdoor stellen ze zich bloot aan cyber risico’s. Daarbij kan het bedrijf ook reputatieschade oplopen. Wat kan u als bedrijf doen om u hiertegen te verzekeren?
Read more

28.03.2013 - Minimumgezinspensioen zelfstandigen en werknemers even hoog

Goed nieuws voor gepensioneerde zelfstandigen. Hun minimumgezinspensioen gaat omhoog en wordt gelijkgeschakeld met dat van gepensioneerde werknemers.
Read more

26.03.2013 - Verplichte aangifte van buitenlandse levensverzekeringen

Belgische belastingplichtigen zullen vanaf het aanslagjaar 2013 in hun belastingsaangifte moeten aangeven of en in welk land ze buitenlandse levensverzekeringen hebben. Informatie over de gestorte premies of de opgebouwde reserves zijn niet nodig. Het bewust niet vermelden van een dergelijke verzekering kan worden geïnterpreteerd als een poging om vermogen verborgen te houden. Dit kan aanleiding geven tot een fraudeonderzoek.
Read more

25.03.2013 - Verdere uitbreiding faillissementsverzekering voor zelfstandigen is een feit

Zelfstandigen die failliet gaan, kunnen in bepaalde gevallen een beroep doen op de faillissementsverzekering. Vorig jaar in november hebben we al aangekondigd dat er nieuwe voorwaarden van toepassing worden op alle faillissementen die worden uitgesproken vanaf 1 oktober 2012. Belangrijke kanttekening toen was dat de wetswijzigingen nog moesten verschijnen in het Belgisch Staatsblad. Dit is nu gebeurd.
Read more

20.03.2013 - Veiligheid en gezondheid op de werkplek dankzij Dienst en Comité voor preventie en bescherming op het werk

28 april is het werelddag voor veiligheid en gezondheid op het werk. Misschien hét moment om aandacht te hebben voor preventie, identificatie en evaluatie van de risico’s op de werkplek. Als werkgever staat u niet alleen in het voorkomen van arbeidsongevallen en de bescherming van uw werknemers. De Dienst voor preventie en bescherming op het werk en het Comité voor preventie en bescherming op het werk adviseren u bij de toepassing van de maatregelen over het welzijn op het werk.
Read more

19.03.2013 - Typedocumenten bij lichamelijke schade

Slachtoffers van een ongeval moeten vaak heel wat administratie doorlopen om een vergoeding te krijgen van de verzekeraar van de aansprakelijke. Om dit wat makkelijker te maken, hebben de aansprakelijkheidsverzekeraars en rechtsbijstandverzekeraars die lid zijn van Assuralia een aantal typedocumenten uitgewerkt.
Read more

15.03.2013 - Uitzonderlijk vervoer: rijverbod versoepeld, meer politiebegeleiding, nieuwe signalisatie

Vanaf 10 april 2013 worden de rijverboden voor uitzonderlijk vervoer op feestdagen, in het weekend en tijdens spitsuren worden versoepeld. Er gelden wel strengere begeleidingsvoorwaarden: de politie moet aanwezig zijn bij bepaalde transporten over autosnelwegbruggen en voor verkeersbegeleiders en -coördinatoren komen er vanaf 1 september 2013 strikte kledijvoorschriften. Ook de signalisatie op de voertuigen verandert: naast de traditionele rechthoekige oranje en gele panelen ‘uitzonderlijk vervoer’ kan je de wagens binnenkort ook herkennen aan de ‘vierkante, gele borden met logo in zwart opschrift’.
Read more

12.03.2013 - “Best practices” over de taks op effecten aan toonder

Tot 31 december 2013 kan u effecten aan toonder omzetten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Op de omzetting heft de overheid sinds vorig jaar een taks. Dmat Task Force, een werkgroep die zich buigt over de reglementering van de afschaffing van de effecten een toonder, heeft “best practices” geformuleerd die de praktische toepassing van die taks verduidelijken.
Read more

08.03.2013 - Rechtsbijstand in de autopolis

Een van de dekkingsopties bij het onderschrijven van een autopolis is de rechtsbijstandverzekering. Deze komt tussen als er geschillen zijn in verband met uw voertuig. In de eerste plaats verleent hij advies over de rechten van de verzekerde en zal hij, indien nodig, de rechten die in de polis bepaald zijn verdedigen.
Read more

04.03.2013 - Pilootproject rond beroepsziektenpreventie

Het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten mag proefprojecten opzetten rond preventie van beroepsziekten. De resultaten die ze opleveren zal men kunnen gebruiken om de lijst met beroepsziekten bij te werken.
Read more

28.02.2013 - Verzekeringssector klimt uit dal

Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeringsondernemingen, heeft de totaalbalans voor 2011 en een schatting voor 2012 voorgesteld. In 2011 heeft de sector 29,2 miljard euro aan verzekeringspremies ontvangen, maar leed ze een verlies van 941 miljoen euro. In 2012 stijgen de inkomsten met ruim 10% tot 31,6 miljard euro. Assuralia verwacht dat de sector opnieuw winst zal maken.
Read more

25.02.2013 - Strengere regels vervroegd pensioen voor zelfstandigen afgezwakt

De voorwaarden voor het vervroegd pensioen voor zelfstandigen zijn in maart 2012 aanzienlijk verstrengd. Maar de wetgever heeft het nieuwe regime eind vorig jaar enigszins getemperd, door extra overgangsregelingen te voorzien. Die treden in werking vanaf 1 januari 2013.
Read more

20.02.2013 - Erkenning van natuurrampen

Natuurrampen worden sinds 1 maart 2007 verplicht gedekt in alle woningverzekeringspolissen (brand - eenvoudige risico’s). In een aantal uitzonderlijke gevallen zal het rampenfonds tussenkomen, als de schadefeiten worden erkend als ramp.
Read more

13.02.2013 - Rijden na inlevering rijbewijs strenger bestraft

Vanaf 1 maart 2013 zal strenger worden opgetreden tegen bestuurders die rijden met een motorrijtuig nadat ze hun rijbewijs hebben ingeleverd. Ook het te laat inleveren van het rijbewijs bij de griffie na een veroordeling tot verval van recht tot sturen zal strenger worden bestraft.
Read more

11.02.2013 - Valorem-indexen Gebouwen & Materieel 2013

In tal van polissen voor industriële risico’s worden de verzekerde kapitalen jaarlijks aangepast op basis van de Valorem-index. Sinds 1 januari 2013 geeft deze de kostprijsevolutie weer voor 2012, opgesplitst voor gebouwen en materieel. De gebouwen-index stijgt met 1,32% en de materieelindex met 1,31%.
Read more

08.02.2013 - Veiligheidsadviseurs in ADR

Op 1 januari 2013 is een nieuwe versie van het ‘Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’ (ADR) van kracht gegaan (http://www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/vervoer_van_goederen_en_personen/vervoer_van_gevaarlijke_goederen_adr_/). Het verdrag legt de ondernemingen die zich bezighouden met het vervoer van gevaarlijke goederen onder meer op dat ze een veiligheidsadviseur moeten aanwijzen.
Read more

05.02.2013 - 18.000 automobilisten naar het Tariferingsbureau

Het lijkt er op dat de verzekeringsmaatschappijen steeds meer bestuurders weigeren. In 2012 hebben zo’n 18.000 automobilisten zich gewend tot het Tariferingsbureau voor het plaatsen van hun autoverzekering. Dat zijn er 1.300 meer dan in 2011 en 4.800 meer dan in 2009. Het bureau kan de snel stijgende vraag maar moeilijk volgen.
Read more

04.02.2013 - Pensioenfondsen: positief rendement in 2012

De Belgische pensioenfondsen van de tweede pijler (IBP’s) behaalden in het jaar 2012 een positief rendement van +12,3%. Na aftrek van inflatie bedraagt het reële rendement 9,9%. Dit blijkt uit de voorlopige enquête die de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen (BVPI) heeft gehouden bij een representatief staal van de Belgische pensioenfondsen van de tweede pijler (Instellingen voor Bedrijfspensioenvoorziening – afgekort IBP’s). Ondanks de moeilijke omstandigheden op de financiële markten, met onder meer de crisis rond een aantal landen in de Eurozone, en de lage interestvoeten is dit een verdienstelijk resultaat.
Read more

25.01.2013 - Lijst van beroepsziekten wordt uitgebreid

Personen die leiden aan een beroepsziekte kunnen hiervoor een schadevergoeding ontvangen van het Fonds voor Beroepsziekten. De voorbije maanden is de lijst met beroepsziekten die hiervoor in aanmerking komen uitgebreid met tendinitis van de bovenste ledematen en het hypothenar-hamer-syndroom.
Read more

23.01.2013 - Koudegolf verhoogt kans op waterschade

Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeraars, waarschuwt dat woningen en gebouwen bij de aanhoudende vrieskou mogelijk schade kunnen oplopen. Vooral de waterleidingen zijn kwetsbaar, maar ook verstopte dakgoten en insijpeling van het smeltwater via het dak kunnen leiden tot waterschade.
Read more

22.01.2013 - Mercator en Nateus worden samen Baloise Insurance

Op 21 januari 2013 vond de juridische fusie plaats tussen Mercator nv, Nateus nv en Nateus Life nv. De maatschappij gaat vanaf nu door het leven onder de commerciële benaming Baloise Insurance.
Read more

17.01.2013 - Begroting: fiscale impact op levensverzekeringen

Bij de meest recente begrotingscontrole heeft de regering een aantal fiscale maatregelen genomen die een weerslag hebben op de levensverzekering. Dezen zijn opgenomen in de programmawet van 27 december 2012. We zetten ze hier even voor u op een rij.
Read more

16.01.2013 - Aanvullende pensioenen: speciale bijdrage van 8,86% en de nieuwe Wijninckx-bijdrage

De premies gestort door de werkgever voor de samenstelling van een aanvullend pensioen ten gunste van een loontrekkende werknemer zijn onderworpen aan een speciale socialezekerheidsbijdrage van 8,86%. Hier wordt een nieuwe voorlopige werkgeversbijdrage van 1,50% aan toegevoegd voor hoge aanvullende pensioenen.
Read more

11.01.2013 - Onterven via levensverzekering niet meer mogelijk

Reservataire erfgenamen kunnen niet langer onterfd worden via een levensverzekering. Vanaf 21 januari 2013 kunnen ze bij het overlijden van de verzekeringnemer de inkorting of inbreng vorderen van de volledige verzekeringsprestatie. Voorheen kon dit alleen t.o.v. de betaalde verzekeringspremies en voor zover de premies buiten verhouding staan tot de vermogenstoestand van de (overleden) verzekeringsnemer.
Read more

03.01.2013 - Laatste overgangsmaatregel voor vervroegd pensioen in privésector

Met een koninklijk besluit heeft de regering eind vorig jaar een laatste overgangsmaatregel geregeld in de hervorming van het vervroegd pensioen voor werknemers. Werknemers die hun aanvraag vóór 28 november 2011 hebben ingediend, vallen namelijk nog onder de oude regeling. De maatregel gaat in vanaf 1 januari 2013.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  [22]  

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]