News

02.09.2019 - Personen die opleiding en werk combineren beter beschermd tegen beroepsrisico’s

Op 21 december 2018 besliste de wetgever om alle personen die arbeid verrichten onder een gereglementeerd stelsel van opleiding tot betaalde arbeid, op te nemen in het algemene arbeidsongevallen- en beroepsziekteregime voor de privé- en overheidssector. Deze personen met een zogenaamd ‘klein statuut’ genieten dus principieel dezelfde bescherming als de andere werknemers. Al wordt hun sociale bescherming onder de ‘bijzondere regeling’ wel ingeperkt.
Read more

30.08.2019 - Premie voor elektrische voertuigen verlengd tot 2020

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters verlengt de premie voor zero-emissievoertuigen of ZEV’s tot 2020 en zorgt ervoor dat ook taxibedrijven een premie kunnen aanvragen.
Read more

27.08.2019 - Rechters niet meer verplicht om verval van recht tot sturen uit te spreken voor recidiverende voetgangers

Vanaf 1 september 2019 is een rechter niet meer verplicht om een verval van het recht tot sturen uit te spreken en het herstel in het recht tot sturen afhankelijk te maken van examens of onderzoeken als de overtreding werd begaan door een recidiverende voetganger. Momenteel moet dat wel. Maar die wettelijke verplichting schendt artikels 10 en 11 van de Grondwet volgens het Grondwettelijk Hof. Met de wijziging speelt de wetgever dus rechtstreeks in op die uitspraak in arrest 129/2018.
Read more

23.08.2019 - Kennisgeving verstekvonnis verval van recht tot sturen moet duidelijk alle verzetmogelijkheden melden

Vanaf 1 september 2019 moet iedereen die bij verstek werd veroordeeld tot een verval van het recht tot sturen bij de kennisgeving van het verstekvonnis uitdrukkelijk op de hoogte worden gebracht van de rechtsmiddelen die openstaan tegen dat vonnis, de wettelijke termijnen die daarvoor gelden én de vormvoorwaarden die van toepassing zijn.
Read more

22.08.2019 - Afgesloten buurtwegen, trage wegen of gemeentewegen worden nooit meer privéterrein wegens ‘niet-gebruik’

Vlaanderen brengt alle openbare wegen die beheerd worden door de gemeenten onder in één gemeentewegendecreet en heft de federale buurtwegenwet van 1841 op. De buurtwegen verliezen dus hun aparte statuut en de provincies verliezen hun specifieke bevoegdheden ten aanzien van die buurtwegen. De gemeenten kunnen eindelijk een geïntegreerd beleid voeren voor het gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde verkeer op hun grondgebied.
Read more

19.08.2019 - Maximale rentevoet levensverzekeringen van lange duur blijft 2%

De maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur blijft behouden op 2%. Het percentage is daarmee ongewijzigd sinds 2016.
Read more

13.08.2019 - Verzekeren van oldtimers

Ik wil mijn auto als oldtimer laten verzekeren. Wat zijn de voorwaarden?
Read more

08.08.2019 - Carpooling

Een collega woont dicht bij mij en ik zou hem willen voorstellen aan carpooling te doen. Kan die beslissing gevolgen hebben voor mijn verzekering?
Read more

31.07.2019 - Gerechtsdeurwaarder kan in beslag genomen voertuig immobiliseren

Om te vermijden dat de schuldenaar een in beslag genomen voertuig doet verdwijnen, kan de gerechtsdeurwaarder bij een uitvoerend beslag het voertuig voortaan immobiliseren. Wel alleen maar als de uitvoerbare titel betrekking heeft op een misdrijf inzake verkeersbelasting, belasting op inverkeersstelling of de verplichte verzekering motorrijtuigen. Of wanneer het gaat om een wegverkeersmisdrijf.
Read more

24.07.2019 - Maximumwaarborgen voor prestaties advocaten bij fiscaal aftrekbare rechtsbijstandsverzekering

De premie van de rechtsbijstandsverzekering is vanaf aanslagjaar 2020 fiscaal aftrekbaar. Om recht te geven op een belastingvermindering moet de verzekering onder meer de kosten en erelonen van de advocaten dekken. Maar slechts tot een maximumbedrag. Een nieuw besluit legt nu vast tot hoever de tussenkomst van de verzekeraar gaat. Kosten en erelonen die boven de vastgelegde tarieven gaan, zijn - voor het deel dat het tarief overschrijdt - ten laste van de cliënt. Zelfs als de totale maximumwaarborg van de verzekering nog niet is bereikt. De advocaat moet de cliënt en de rechtsbijstandsverzekeraar informeren of hij de tarieven naleeft of niet.
Read more

18.07.2019 - Soepeler voorwaarden voor verzekering gewaarborgd wonen

Vlaanderen brengt enkele veranderingen aan zijn gratis verzekering gewaarborgd wonen. De tewerkstellingsvoorwaarde bij het aangaan van de verzekering versoepelt. En voortaan kunnen ook zelfstandigen die hun activiteit onvrijwillig stopzetten een tegemoetkoming krijgen. Maar dan moeten ze wel genieten van een overbruggingsrecht of van een werkloosheidsuitkering op basis van een vroegere tewerkstelling.
Read more

15.07.2019 - Concept ‘schoolstraat’ in Wegcode bijgestuurd

Sinds 1 juli 2019 bevat de Wegcode een aantal nieuwigheden voor schoolstraten. De wetgever voert enkele correcties door zodat het concept ruimer kan worden toegepast. De basisregels die sinds 20 oktober 2018 bestaan, zijn vatbaar voor interpretatie. En dat wil de wetgever uiteraard liever vermijden.
Read more

11.07.2019 - Het Tariferingsbureau Auto

Ik heb het ontzettend moeilijk om een verzekeringsmaatschappij te vinden die me wil dekken… Zonder verzekering rijden is geen goed idee, maar wat moet ik dan doen?
Read more

08.07.2019 - Transport: maximumboete bij onmiddellijk inning stijgt van 44.000 naar 80.000 euro

De federale regering wijzigt de tarieven van de onmiddellijke inning voor overtredingen op de vrachtbrief, de rij- en rusttijden, de tachograaf, de bestuurderskaart, enz. Ter zelfdertijd trekt ze het bedrag van de maximumboete op tot 80.000 euro (na opdeciemen).
Read more

04.07.2019 - Schuldsaldoverzekeringen: voor sommige aandoeningen wordt het recht om vergeten te worden sneller erkend

Vanaf 1 februari 2020 zullen de personen die genezen verklaard zijn van een ernstige medische aandoening het “recht om vergeten te worden” - dat momenteel vastgelegd is op 10 jaar na het einde van een geslaagde behandeling, voor zover er geen herval binnen deze termijn plaatsvond - sneller kunnen genieten. Ze zullen dan een hypothecaire lening of een beroepskrediet kunnen afsluiten zonder een bijpremie gekoppeld aan die aandoening te moeten betalen. De regering legt nu een lijst van kankers vast waarvoor die termijn ingekort wordt. Ze omschrijft ook de aandoeningen waarvoor de verzekeringsmaatschappijen geen of hoogstens een begrensde bijpremie mogen aanrekenen.
Read more

27.06.2019 - Vanaf 1 juli verzekeringsplicht voor veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere beroepsbeoefenaars uit bouwsector

Net als de architecten, moeten de landmeters-experten, de veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en de andere dienstverleners die intellectuele prestaties verrichten in de bouwsector, hun burgerlijke aansprakelijkheid voor beroepsfouten laten verzekeren. De verzekeringsplicht gaat voor die bouwberoepen in op 1 juli 2019. Dat blijkt uit een nieuwe wet van 9 mei 2019.
Read more

26.06.2019 - Kentekenbewijs voertuig wijzigt op 1 juli: extra gegevens en andere rangschikking

Vanaf 1 juli 2019 zal het kentekenbewijs van een voertuig er iets anders uitzien. Zowel Deel I (deel dat in het voertuig moet worden bewaard) als Deel II (deel dat buiten het voertuig moet worden bewaard).
Read more

24.06.2019 - Sociale reclassering mindervaliden: werkgeversbijdrage op arbeidsongevallenpremie daalt

Werkgevers moeten elk jaar aan hun arbeidsongevallenverzekeraar of een Fedris een bijdrage betalen op hun arbeidsongevallenpremie. Die bijdrage is bestemd voor het Riziv dat het geld gebruikt voor de financiering van de sociale reclassering van mindervaliden. De bijdrage zakt op 1 januari 2020 van 3,49 pct. naar 3,26 pct. De bijdrage van de verzekeraar blijft op 0,06 pct.
Read more

17.06.2019 - Afkoop studiejaren voor hoger pensioen: KB voor berekening kostprijs van aanvragen meer dan 10 jaar na diploma gepubliceerd

Sinds 1 december 2017 gelden binnen alle pensioenstelsels (ambtenaren, werknemers en zelfstandigen) nieuwe regels om studiejaren af te kopen en te laten meetellen voor het pensioen. De kostprijs hangt af van het moment van de aanvraag. Voor aanvragen ingediend binnen de 10 jaar na het behalen van het diploma geldt een forfaitair bedrag van 1.500 euro per te regulariseren studiejaar (jaarlijks te indexeren). Voor aanvragen die 10 jaar of meer volgen na het diploma wordt het basisbedrag verhoogd een interestvoet en een coëfficiënt op basis van de sterftetabellen. Die berekening moest bij KB geconcretiseerd worden. Het systeem werd uitgewerkt en de regels zijn gekend, maar het KB nooit gepubliceerd. Tot nu.
Read more

12.06.2019 - Wegcode laat fietszones toe vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2019 kunnen onze steden en gemeenten fietszones inrichten. Dat zijn zones die uit meerdere fietsstraten bestaan. Al wordt het concept niet echt uitgediept in de Wegcode zelf… De wetgever voorziet geen definitie, er zijn geen concrete verkeersregels en er is (voorlopig?) ook geen specifiek verkeersbord. Misschien brengt een later uitvoeringsbesluit meer duiding. De mogelijkheid om de regels bij KB aan te vullen, te wijzigen, op te heffen of te vervangen is alvast voorzien.
Read more

07.06.2019 - Rijden op de pechstrook vanaf 1 juli overtreding van derde graad

Vanaf 1 juli 2019 vormt onterecht rijden op de pechstrook een overtreding van derde graad. Dit betekent 174 euro boete bij onmiddellijke inning. Het drievoudige van vandaag. Nu gaat het immers nog om een overtreding van eerste graad waarop slechts een boete van 58 euro staat. Maar niet alleen de boete voor pechstrookrijden stijgt, vanaf volgende maand worden nog tal van andere verkeersovertredingen strenger bestraft.
Read more

04.06.2019 - ANPR-camera’s mogen vanaf juli meer overtredingen vaststellen

Verkeerd afslaan op een kruispunt, de voorsorteringspijlen niet volgen, een verboden rijrichting nemen, het dwarsverkeer belemmeren. Deze verkeersovertredingen mogen vanaf 1 juli 2019 door ‘onbemande automatisch werkende toestellen’ zoals ANPR-camera’s worden vastgesteld. De vaststellingen hebben bewijskracht zolang het tegendeel niet bewezen is. Met eventuele boetes als gevolg.
Read more

28.05.2019 - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering niet meer verplicht voor elektrische fietsen, hoverboards en elektrische rolstoelen

Vanaf 1 juni 2019 is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering niet meer verplicht voor elektrische fietsen, elektrische rolstoelen, hoverboards, monowheels en andere motorrijtuigen die maximum 25km/u rijden. Voor bromfietsen van klasse A blijft de verzekeringsplicht wel bestaan. Ondanks het feit dat ook deze voertuigen maximum 25km/u rijden, is de impact bij ongevallen groter als gevolg van hun hogere gewicht.
Read more

23.05.2019 - Wegcode soepeler voor fietsers en voetgangers

Voortaan mogen kinderen tot 10 jaar op het voetpad fietsen, mag je met een gewone fiets naast een speed pedelec rijden in de bebouwde kom als er nog voldoende plaats is om te kruisen en mogen voetgangers oversteken op 20 meter van een zebrapad…. Dat en tal van andere versoepelingen aan de Wegcode.
Read more

21.05.2019 - Bedrijfswagen: fiscus even streng voor geleasede als voor gekochte ‘valse hybride’

Vanaf aanslagjaar 2021 wordt het fiscaal voordeel van een bedrijfswagen anders berekend. Voor een vanaf 1 januari 2018 aangekocht, milieuvriendelijk, plug in-hybridevoertuig komt er een gunstiger regime. De fiscus sluit echter de minder milieuvriendelijke of valse hybridevoertuigen uit (nieuw art. 36, §2 WIB 1992).
Read more

16.05.2019 - Minder arbeidsongevallen… maar aantal jonge slachtoffers stijgt

De afgelopen tien jaar daalde het aantal arbeidsongevallen met 58,1%. Maar bij de jonge werknemers van 21 tot 30 jaar steeg het aantal arbeidsongevallen binnen dezelfde periode met 272,8%. Dat blijkt uit de statistieken van Group S. De onrustwekkende stijging bij de jongste werknemers zou te wijten zijn aan nieuwe technologieën en gebrek aan opleiding.
Read more

13.05.2019 - Brussel versnelt toekenning vergoeding na natuurramp

Ondernemingen en particulieren die in het Brussels gewest het slachtoffer werden van een natuurramp, vragen een schadevergoeding (‘herstelvergoeding’) op basis van de Brusselse ordonnantie van 25 april 2019. En niet meer op basis van de federale wet van 12 juli 1976. De ordonnantiegever gaat er prat op dat hij dat regime heeft vereenvoudigd en hij de erkennings- en vergoedingsprocedure heeft versneld.
Read more

10.05.2019 - Welke rechtsbijstandsverzekering geeft recht op belastingvermindering?

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, kan vanaf aanslagjaar 2020 rekenen op een belastingvermindering voor de betaalde premie. Maar niet alle rechtsbijstandsverzekeringen komen in aanmerking voor die belastingvermindering: ze moeten voldoen aan minimale voorwaarden op het vlak van gedekte risico’s, minimale dekking, waarborg en wachttijden.
Read more

06.05.2019 - ABEX-index stijgt met 10 punten

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 mei 2018 vastgelegd op 819. Dat is een stijging met 10 punten over de laatste zes maanden, wat neerkomt op een stijging van 1,2%. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.
Read more

30.04.2019 - Landbouwrampenfonds verdwijnt, brede weersverzekering komt in de plaats

Landbouwers moeten zich binnenkort zelf verzekeren tegen natuurrampen via een brede weersverzekering. Ze kunnen geen vergoeding meer kregen van het rampenfonds.
Read more

1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]