News

04.07.2019 - Schuldsaldoverzekeringen: voor sommige aandoeningen wordt het recht om vergeten te worden sneller erkend

Vanaf 1 februari 2020 zullen de personen die genezen verklaard zijn van een ernstige medische aandoening het “recht om vergeten te worden” - dat momenteel vastgelegd is op 10 jaar na het einde van een geslaagde behandeling, voor zover er geen herval binnen deze termijn plaatsvond - sneller kunnen genieten. Ze zullen dan een hypothecaire lening of een beroepskrediet kunnen afsluiten zonder een bijpremie gekoppeld aan die aandoening te moeten betalen. De regering legt nu een lijst van kankers vast waarvoor die termijn ingekort wordt. Ze omschrijft ook de aandoeningen waarvoor de verzekeringsmaatschappijen geen of hoogstens een begrensde bijpremie mogen aanrekenen.
Read more

27.06.2019 - Vanaf 1 juli verzekeringsplicht voor veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere beroepsbeoefenaars uit bouwsector

Net als de architecten, moeten de landmeters-experten, de veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en de andere dienstverleners die intellectuele prestaties verrichten in de bouwsector, hun burgerlijke aansprakelijkheid voor beroepsfouten laten verzekeren. De verzekeringsplicht gaat voor die bouwberoepen in op 1 juli 2019. Dat blijkt uit een nieuwe wet van 9 mei 2019.
Read more

26.06.2019 - Kentekenbewijs voertuig wijzigt op 1 juli: extra gegevens en andere rangschikking

Vanaf 1 juli 2019 zal het kentekenbewijs van een voertuig er iets anders uitzien. Zowel Deel I (deel dat in het voertuig moet worden bewaard) als Deel II (deel dat buiten het voertuig moet worden bewaard).
Read more

24.06.2019 - Sociale reclassering mindervaliden: werkgeversbijdrage op arbeidsongevallenpremie daalt

Werkgevers moeten elk jaar aan hun arbeidsongevallenverzekeraar of een Fedris een bijdrage betalen op hun arbeidsongevallenpremie. Die bijdrage is bestemd voor het Riziv dat het geld gebruikt voor de financiering van de sociale reclassering van mindervaliden. De bijdrage zakt op 1 januari 2020 van 3,49 pct. naar 3,26 pct. De bijdrage van de verzekeraar blijft op 0,06 pct.
Read more

17.06.2019 - Afkoop studiejaren voor hoger pensioen: KB voor berekening kostprijs van aanvragen meer dan 10 jaar na diploma gepubliceerd

Sinds 1 december 2017 gelden binnen alle pensioenstelsels (ambtenaren, werknemers en zelfstandigen) nieuwe regels om studiejaren af te kopen en te laten meetellen voor het pensioen. De kostprijs hangt af van het moment van de aanvraag. Voor aanvragen ingediend binnen de 10 jaar na het behalen van het diploma geldt een forfaitair bedrag van 1.500 euro per te regulariseren studiejaar (jaarlijks te indexeren). Voor aanvragen die 10 jaar of meer volgen na het diploma wordt het basisbedrag verhoogd een interestvoet en een coëfficiënt op basis van de sterftetabellen. Die berekening moest bij KB geconcretiseerd worden. Het systeem werd uitgewerkt en de regels zijn gekend, maar het KB nooit gepubliceerd. Tot nu.
Read more

12.06.2019 - Wegcode laat fietszones toe vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2019 kunnen onze steden en gemeenten fietszones inrichten. Dat zijn zones die uit meerdere fietsstraten bestaan. Al wordt het concept niet echt uitgediept in de Wegcode zelf… De wetgever voorziet geen definitie, er zijn geen concrete verkeersregels en er is (voorlopig?) ook geen specifiek verkeersbord. Misschien brengt een later uitvoeringsbesluit meer duiding. De mogelijkheid om de regels bij KB aan te vullen, te wijzigen, op te heffen of te vervangen is alvast voorzien.
Read more

07.06.2019 - Rijden op de pechstrook vanaf 1 juli overtreding van derde graad

Vanaf 1 juli 2019 vormt onterecht rijden op de pechstrook een overtreding van derde graad. Dit betekent 174 euro boete bij onmiddellijke inning. Het drievoudige van vandaag. Nu gaat het immers nog om een overtreding van eerste graad waarop slechts een boete van 58 euro staat. Maar niet alleen de boete voor pechstrookrijden stijgt, vanaf volgende maand worden nog tal van andere verkeersovertredingen strenger bestraft.
Read more

04.06.2019 - ANPR-camera’s mogen vanaf juli meer overtredingen vaststellen

Verkeerd afslaan op een kruispunt, de voorsorteringspijlen niet volgen, een verboden rijrichting nemen, het dwarsverkeer belemmeren. Deze verkeersovertredingen mogen vanaf 1 juli 2019 door ‘onbemande automatisch werkende toestellen’ zoals ANPR-camera’s worden vastgesteld. De vaststellingen hebben bewijskracht zolang het tegendeel niet bewezen is. Met eventuele boetes als gevolg.
Read more

28.05.2019 - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering niet meer verplicht voor elektrische fietsen, hoverboards en elektrische rolstoelen

Vanaf 1 juni 2019 is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering niet meer verplicht voor elektrische fietsen, elektrische rolstoelen, hoverboards, monowheels en andere motorrijtuigen die maximum 25km/u rijden. Voor bromfietsen van klasse A blijft de verzekeringsplicht wel bestaan. Ondanks het feit dat ook deze voertuigen maximum 25km/u rijden, is de impact bij ongevallen groter als gevolg van hun hogere gewicht.
Read more

23.05.2019 - Wegcode soepeler voor fietsers en voetgangers

Voortaan mogen kinderen tot 10 jaar op het voetpad fietsen, mag je met een gewone fiets naast een speed pedelec rijden in de bebouwde kom als er nog voldoende plaats is om te kruisen en mogen voetgangers oversteken op 20 meter van een zebrapad…. Dat en tal van andere versoepelingen aan de Wegcode.
Read more

21.05.2019 - Bedrijfswagen: fiscus even streng voor geleasede als voor gekochte ‘valse hybride’

Vanaf aanslagjaar 2021 wordt het fiscaal voordeel van een bedrijfswagen anders berekend. Voor een vanaf 1 januari 2018 aangekocht, milieuvriendelijk, plug in-hybridevoertuig komt er een gunstiger regime. De fiscus sluit echter de minder milieuvriendelijke of valse hybridevoertuigen uit (nieuw art. 36, §2 WIB 1992).
Read more

16.05.2019 - Minder arbeidsongevallen… maar aantal jonge slachtoffers stijgt

De afgelopen tien jaar daalde het aantal arbeidsongevallen met 58,1%. Maar bij de jonge werknemers van 21 tot 30 jaar steeg het aantal arbeidsongevallen binnen dezelfde periode met 272,8%. Dat blijkt uit de statistieken van Group S. De onrustwekkende stijging bij de jongste werknemers zou te wijten zijn aan nieuwe technologieën en gebrek aan opleiding.
Read more

13.05.2019 - Brussel versnelt toekenning vergoeding na natuurramp

Ondernemingen en particulieren die in het Brussels gewest het slachtoffer werden van een natuurramp, vragen een schadevergoeding (‘herstelvergoeding’) op basis van de Brusselse ordonnantie van 25 april 2019. En niet meer op basis van de federale wet van 12 juli 1976. De ordonnantiegever gaat er prat op dat hij dat regime heeft vereenvoudigd en hij de erkennings- en vergoedingsprocedure heeft versneld.
Read more

10.05.2019 - Welke rechtsbijstandsverzekering geeft recht op belastingvermindering?

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, kan vanaf aanslagjaar 2020 rekenen op een belastingvermindering voor de betaalde premie. Maar niet alle rechtsbijstandsverzekeringen komen in aanmerking voor die belastingvermindering: ze moeten voldoen aan minimale voorwaarden op het vlak van gedekte risico’s, minimale dekking, waarborg en wachttijden.
Read more

06.05.2019 - ABEX-index stijgt met 10 punten

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 mei 2018 vastgelegd op 819. Dat is een stijging met 10 punten over de laatste zes maanden, wat neerkomt op een stijging van 1,2%. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.
Read more

30.04.2019 - Landbouwrampenfonds verdwijnt, brede weersverzekering komt in de plaats

Landbouwers moeten zich binnenkort zelf verzekeren tegen natuurrampen via een brede weersverzekering. Ze kunnen geen vergoeding meer kregen van het rampenfonds.
Read more

26.04.2019 - Ook arbeidsongevallenverzekeringen van maximum één jaar bij verzwaard risico

Wettelijk gezien heeft een arbeidsongevallenverzekering een looptijd van één jaar. Met mogelijkheid tot verlenging. Maar als Fedris op basis van een risico-index beslist dat een onderneming een ‘onevenredig verzwaard risico’ op arbeidsongevallen heeft, wordt de looptijd van de verzekeringsovereenkomst automatisch verlengd. Vanaf 1 januari na de datum van kennisgeving komt er 3 jaar bij. De overeenkomst kan gedurende die termijn niet opgezegd worden.
Read more

23.04.2019 - Schuldsaldoverzekering niet duurder na kanker

Verzekeraars mogen de schuldsaldoverzekering niet duurder maken of weigeren voor kankerpatiënten die al geruime tijd genezen zijn. Het ‘recht om vergeten te worden’ wordt in de verzekeringswet ingeschreven. Het geldt voor alle schuldsaldoverzekeringen die vanaf 1 februari 2020 afgesloten worden.
Read more

17.04.2019 - Rijbewijs C niet meer nodig om met havenvoertuig rond te rijden in havengebied

Rondrijden met een havenvoertuig in een havengebied kan voortaan gewoon met een rijbewijs B. Hoewel de voertuigen volgens de Belgische wetgeving tot categorieën C1 en C behoren, is een rijbewijs C geen vereiste meer. Volgens de federale regering biedt dit type rijbewijs geen meerwaarde: de opleiding voor een C-rijbewijs is gericht op klassieke vrachtwagens die anders zijn uitgerust dan havenvoertuigen en andere risico’s met zich meebrengen.
Read more

11.04.2019 - Grondwettelijk Hof: ‘Verlenging van verjaringstermijn verkeersovertreding met terugwerkende kracht schendt Grondwet’

Via de ‘Wet van 6 maart 2018 ter verbetering van de verkeersveiligheid’ werd de verjaringstermijn van een gewone verkeersovertreding verlengd van 1 naar 2 jaar. Op zich geen probleem voor het Grondwettelijk Hof, ware het niet dat de wetgever de verlenging van deze verjaringstermijn met terugwerkende kracht heeft ingevoerd. Daardoor herleeft de strafvordering van feiten die normaal gezien verjaard zouden zijn. Dit vormt een onredelijke inbreuk op de rechtszekerheid die de verjaringstermijn waarborgt, aldus het Hof. De bepaling schendt daardoor de Grondwet.
Read more

08.04.2019 - Hogere boetes voor chauffeurs die hun ADR-lading onvoldoende of verkeerd vastmaken

Vlaanderen gaat chauffeurs die hun ADR-lading onvoldoende of verkeerd vastmaken strenger bestraffen. De regering heeft de boetes m.b.t. ladingzekering in de ADR-boetecatalogus opgetrokken en sommige zelfs verdubbeld. Wanneer de lading bijvoorbeeld niet is vastgezet of gestuwd dan riskeert men voortaan 1.500 euro boete in plaats van 1.100 euro. En voor wie zijn container niet heeft vastgezet is het zeker opletten geblazen. Daarop staat een boete van 1.500 euro, bijna het drievoudige van daarvoor.
Read more

02.04.2019 - Opgevoerde bromfiets

Mijn broer heeft de motor van zijn bromfiets “opgevoerd”. Kan hij problemen met zijn verzekeraar krijgen als hij een ongeval veroorzaakt?
Read more

29.03.2019 - Mobiliteitsbudget in 5 punten

Het mobiliteitsbudget biedt vanaf 1 maart 2019 via verschillende pistes een duurzaam alternatief voor de bedrijfswagen.
Read more

28.03.2019 - Speekselanalyse vanaf 1 april eindelijk mogelijk voor opsporing drugs in het verkeer

De voorbije jaren is er heel wat geschreven over de zogenaamde speekselanalyse, maar nu is het – eindelijk – zo ver: vanaf 1 april 2019 kan de omslachtige bloedproef na een positieve speekseltest effectief vervangen worden door een speekselanalyse. De politiediensten zullen daarvoor het ‘Drug Intercept i2’ speekselafnameapparaat gebruiken van OraSure Technologies. Een klein instrument waarmee een speekselstaal wordt afgenomen dat later geanalyseerd kan worden door een daartoe erkende laboratorium. De resultaten zijn bindend.
Read more

21.03.2019 - Schade na uitlenen voertuig

Ik had de sleutels van mijn auto aan mijn buurman gegeven zodat die hem indien nodig kon verplaatsen. Hij maakte van mijn afwezigheid gebruik om op kroegentocht te gaan … met mijn auto. Hoe zullen de vele schades die hij veroorzaakt en geleden heeft, vergoed worden?
Read more

15.03.2019 - Aanvullende pensioenkapitalen: verlaagd belastingtarief bij ‘volledige loopbaan’ vanaf 1 januari 2019

Wie ‘effectief actief’ blijft tot aan de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar), en zijn extralegale pensioenkapitalen die afkomstig zijn van o.a. een groepsverzekering of een pensioenfonds ook ten vroegste vanaf die leeftijd opvraagt, betaalt daarop slechts 10% belasting.
Read more

11.03.2019 - Verlies van controle over machine of dier hoofdoorzaak van arbeidsongeval in land- en tuinbouw

Voor 2018 zijn er nog geen cijfers beschikbaar, maar in de 3 jaar daarvoor registreerde Fedris, het Federaal Agentschap voor de beroepsrisico’s, 1.091 arbeidsongevallen in de land- en tuinbouwsector. Daarbij was 1 ongeval met dodelijke afloop. 213 andere ongevallen leidden tot blijvende arbeidsongeschiktheid. De meeste ongevallen waren te wijten aan het verlies van de controle over een machine, gereedschap, transport, voorwerp of dier. Dat was zo in een kwart van alle ongevallen. Maar ook uitglijden of struikelen (‘vallen’) blijft een belangrijke risicofactor.
Read more

05.03.2019 - Geen 3.000, maar wel 5.000 euro voor elke groene en veilige vrachtwagen

De Vlaamse regering besliste eind 2017 om elk jaar een budget van 36 miljoen euro uit te trekken voor zelfstandigen en ondernemingen die het ecologisch en veilig vervoer van goederen bevorderen. Oorspronkelijk werd het maximumbedrag van de subsidie afgetopt op 3.000 euro per vrachtwagen, maar met 2 besluiten van respectievelijk 21 december 2018 en 11 januari 2019 trekt de regering dat plafond op tot 5.000 euro. En dit mét terugwerkende kracht.
Read more

01.03.2019 - Schade door hevige regenval tussen 21 mei en 10 juni 2018 vergoed door Vlaams Rampenfonds

Wie materiële schade opliep of schade aan lichamelijk roerende of onroerende goederen door de hevige regenval tussen 21 mei en 10 juni 2018 kan een vergoeding aanvragen bij het Vlaams Rampenfonds. De Vlaamse regering heeft de stortvloed erkend als algemene ramp waardoor het Decreet van 3 juni 2016 en het uitvoeringsbesluit van 23 december 2016 over de toekenning van schadevergoedingen bij algemene rampen van toepassing zijn.
Read more

28.02.2019 - Speciale verkeersborden voor speed pedelecs niet automatisch op alle Vlaamse jaagpaden van fietssnelwegen

Speed pedelecs hebben toegang tot de jaagpaden langs Vlaamse waterwegen op voorwaarde dat dit wordt aangegeven met de gepaste signalisatie (onderbord ‘Uitgezonderd toelatingen, rijwielen en bromfietsen klasse A en P’). Maar die borden worden niet automatisch op alle jaagpaden geplaatst die onderdeel zijn van een fietssnelweg.
Read more

1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]