News

27.02.2019 - Enkele statistieken omtrent de aanvullende pensioenen in 2018

Dankzij de databank omtrent de tweede pijler ‘DB2P’ hebben werknemers toegang tot zeer volledige informatie omtrent hun aanvullende pensioenen via mypension.be. De databank geeft bovendien de mogelijkheid aan de FSMA om controles uit te voeren, maar ook om de evolutie van de aanvullende pensioenen in België op te volgen. De FSMA heeft daarom een rapport opgesteld omtrent de situatie van de aanvullende pensioenen op 1 januari 2018, op basis van de informatie die de pensioeninstellingen (verzekeraars en pensioenfondsen) ten laatste tegen 30 september 2018 hadden opgeladen in DB2P. Pensioenspecialiste Corinne Merla van advocatenkantoor Younity onthoudt hieruit de volgende punten.
Read more

25.02.2019 - Bouwsector telt 56 arbeidsongevallen per dag

Elke dag vinden er in de bouwsector 56 arbeidsongevallen plaats. Daarom wil de bouwsector het aantal arbeidsongevallen met de helft terugdringen. Confederatie Bouw lanceerde bij de opening van Batibouw de sensibiliseringscampagne ‘Safety My Priority’.
Read more

21.02.2019 - Zelfstandigen: minimumpensioen volledige loopbaan stijgt op 1 maart

De minimumpensioenen voor een volledige loopbaan stijgen op 1 maart.
Read more

14.02.2019 - Homans maant Vlaamse lokale en provinciale besturen aan om wetgeving overheidsopdrachten na te leven bij verzekeringscontracten

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans vraagt de lokale en provinciale besturen met aandrang om de wetgeving overheidsopdrachten correct en loyaal toe te passen bij het afsluiten van verzekeringen. Een absolute must om betere prijzen en voorwaarden te bedingen. Onderzoek van Audit Vlaanderen heeft echter aangewezen dat tal van besturen op dit vlak te kort schieten.
Read more

08.02.2019 - Medicijnengebruik zorgt voor meer ongevallen

Volgens Vias, het instituut voor verkeersveiligheid, heeft 3 à 4% van de verkeersongevallen te maken met medicijnengebruik. Niet ieder geneesmiddel heeft dezelfde effecten en niet elke gebruiker zal op dezelfde manier reageren op medicatie, maar medicatie kan in sommige gevallen hetzelfde teweegbrengen als tot 0,8 promille alcohol. Zo kan medicatie het reactie- en coördinatievermogen verminderen. Daarom wil Vias pictogrammen op medicijnen die de gebruikers informeren over het effect ervan op hun rijgedrag.
Read more

04.02.2019 - Wat is een verkeersongeval?

De BA Motorrijtuigen dekt verkeersongevallen. Wanneer kan men stellen dat het voertuig aan het verkeer deelneemt? Moet het in beweging zijn op de openbare weg?
Read more

30.01.2019 - Verplicht verval recht tot sturen voor voetganger schendt Grondwet

Op basis van artikel 38 §7 van de Wegverkeerswet is een rechter niet verplicht om het verval van het recht tot sturen uit te spreken als de overtreding werd begaan met een voertuig dat niet in aanmerking komt voor de vervallenverklaring, zoals een fiets. De verplichting blijft echter wel bestaan wanneer de overtreding werd begaan zonder voertuig. “Een verschil in behandeling tussen twee gelijkaardige categorieën weggebruikers”, aldus het Grondwettelijk Hof in zijn arrest 129/2018. Artikel 38 §7 van de Wegverkeerswet schendt dan ook artikels 10 en 11 van de Grondwet in zoverre het niet van toepassing is wanneer de overtreding werd begaan door een voetganger. Het Hof wil dan ook dat de wetgever de nodige stappen zet om een einde te maken aan de schending.
Read more

24.01.2019 - Arbeidswegongeval voor thuiswerker die kind afzet aan schoolpoort

De wetgever werkt de discriminatie in de arbeidsongevallenwetgeving weg tussen werknemers die hun kinderen wegbrengen naar school of die ’s middags gaan lunchen, en telewerkers die hetzelfde doen.
Read more

21.01.2019 - Ongeval na joyride

Mijn zoon van 16 jaar is zo vrij geweest de sleutel van mijn auto te lenen en een ritje te maken met zijn vrienden. U raadt het vervolg: hij is op een andere auto gebotst en een van zijn vrienden liep verwondingen op. Hoe zal de verzekeraar reageren?
Read more

17.01.2019 - Verzwaard risico: sectoraanpak stimuleert preventie arbeidsongevallen

Ondernemingen met een hoger risico op arbeidsongevallen moeten een forfaitaire bijdrage betalen omdat ze het niet zo nauw nemen met arbeidsongevallenpreventie, in vergelijking met andere ondernemingen van dezelfde sector.
Read more

11.01.2019 - Vlaanderen werkt aan nieuw vergoedingssysteem voor teelt- en oogstschade door rampen, oud systeem verdwijnt op 1 september

Vanaf 1 september 2019 zal Vlaanderen geen vergoedingen meer toekennen voor teelt- of oogschade vanuit het huidige algemene rampenfonds. De overheid werkt immers aan een volledig nieuw vergoedingssysteem als onderdeel van een grootschalige hervorming.
Read more

08.01.2019 - Belastingvrijstelling voor ‘groene’ motorfietsen in Vlaams Gewest

Op motorfietsen die enkel worden aangedreven met een elektrische motor of met waterstof moet u geen belasting op de inverkeerstelling (BIV) meer betalen.
Read more

04.01.2019 - Vrij aanvullend pensioen voor werknemers vanaf 27 maart 2019: fiscale aspecten

Op 27 december 2018 verscheen de ‘wet van 6 december 2018’ in het Belgisch Staatsblad die het ‘vrij aanvullend pensioen voor werknemers’ (VAPW) invoert. Ze treedt in werking op 27 maart 2019.
Read more

28.12.2018 - 20 uur rijles is niet meer altijd vereist voor de afgifte van voorlopig rijbewijs B zonder begeleider

De federale regering heeft haar regels voor de afgifte van een voorlopig rijbewijs B afgestemd op de nieuwe regels voor de rijopleiding van de gewesten. Een must want kandidaten kunnen kiezen in welk gewest ze hun rijopleiding kiezen en waar ze examens afleggen.
Read more

26.12.2018 - Vrijwillige en opzettelijke schadegevallen

Buiten zichzelf van woede en onder invloed van alcohol probeert een automobilist zijn vrouw te overrijden. Komt de verzekering BA Motorrijtuigen tussen bij een vrijwillige en opzettelijk schadegeval?
Read more

20.12.2018 - Branden en explosies zorgen voor de grootste schades bij bedrijven

De komende jaren zullen cyberrisico’s en effecten van nieuwe technologieën een grotere invloed krijgen op de schades van bedrijven. Toch zorgen branden en explosies voor de grootste claims die bedrijven indienen bij verzekeraars, zo blijkt uit een rapport van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).
Read more

17.12.2018 - Zelfstandigen hebben nood aan informatie over aanvullende pensioensopbouw

Zelfstandigen hebben nood aan duidelijke informatie over aanvullende pensioensopbouw. 1 op 2 zelfstandigen in hoofdberoep heeft geen VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen), zo blijkt uit cijfers van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Klantenenquêtes van AXA Belgium bevestigen dit.
Read more

14.12.2018 - Extra maatregelen tegen kilometerbedrog bij aan-en verkoop tweedehandswagen

Vanaf 1 maart 2019 zal de Car-pass niet meer alleen de kilometerstand van een voertuig vermelden, maar ook de euronorm waaraan het voertuig voldoet, de officiële CO2-uitstoot en de gebruikte testprocedure, de eventuele verplichting om het voertuig te laten keuren na een ongeval en eventuele terugroepacties waaraan geen gevolg werd gegeven. Items die van doorslaggevend belang kunnen zijn bij de aankoop van een occasie en nu niet moeten worden gemeld. Maar de wetgever wil kandidaat-kopers ook beter beschermen door extra in te zetten op de strijd tegen kilometerbedrog. Dat blijkt nog steeds schering en inslag bij de invoer van tweedehandsvoertuigen uit het buitenland. Daarom zullen verkopers in de toekomst onder meer verplicht zijn om de kilometerhistoriek vóór invoer mee te delen aan de vzw Car-Pass.
Read more

12.12.2018 - Bore-out: Ziek van verveling

21% van de Belgische werknemers verveelt zich wel eens op het werk. En een werknemer die zich verveelt, heeft een hoger risico op een bore-out. Onderzoek van Securex wijst uit dat 5,6% van de Belgische werknemers dit verhoogd risico heeft.
Read more

05.12.2018 - Werknemers maken verkeerde inschatting van arbeidsongeschiktheidsuitkering

Volgens cijfers van het RIZIV van december 2017 zijn bijna 405.000 Belgische werknemers al meer dan een jaar op ziekteverlof. Dit cijfer lag 3,7% hoger in vergelijking met eind 2016. AG Insurance en Vlerick Business School hebben een enquête gehouden bij 1070 lezers van La Libre en De Standaard. Onderzocht werd hoeveel werknemers dachten te ontvangen als arbeidsongeschiktheidsuitkering en van de verzekering gegarandeerd inkomen die bepaalde werkgevers voorzien
Read more

30.11.2018 - Wetsvoorstel 'Recht om vergeten te worden'

Kris Peeters, federaal vicepremier & minister van Werk, Economie en Consumentenzaken werkt aan een wetsvoorstel dat het ‘recht op vergeten’ invoert in de Belgische verzekeringswetgeving.
Read more

28.11.2018 - Federale beleidsnota Mobiliteit: nieuwigheden m.b.t. rijbewijs, inschrijving voertuigen, Wegcode, intelligente tachograaf en boetecatalogus goederenvervoer

De modernisering van de Wegcode, de opkomst van de intelligente tachograaf, de vereenvoudiging van de administratie voor kandidaat-bestuurders, de hervorming van de commerciële inschrijvingen en de nieuwe boetecatalogus voor het vrachtvervoer. Vijf prioriteiten uit de Algemene Beleidsnota Mobiliteit van federaal Mobiliteitsminister François Bellot. We lichten ze graag voor u toe.
Read more

22.11.2018 - Krachtlijnen van ADR-2019

De Europese Unie herinnert eraan dat er op 1 januari 2019 een nieuwe versie van kracht wordt van de bijlagen bij de ‘Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’ (ADN). En van het ‘Europees Verdrag inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren’ (ADN).
Read more

19.11.2018 - Vrij aanvullend pensioen voor werknemers: fiscale aspecten (wetsontwerp)

De Regering heeft op 31 oktober 2018 in de Kamer een wetsontwerp ingediend dat een wettelijk kader bevat voor het ‘vrij aanvullend pensioen voor de werknemers’ (VAPW).
Read more

13.11.2018 - Zijn we verplicht de auto te laten herstellen?

Wij hadden een ongeval. Zijn we verplicht de auto te laten herstellen? Zal de waarde van de schadevergoeding dezelfde zijn? En wat gebeurt er als we de auto willen laten herstellen in een andere garage dan die waar de expertise heeft plaatsgevonden?
Read more

09.11.2018 - Verzekering van zelfrijdende voertuigen: de automatische omnium

Wie is de aansprakelijke bij een ongeval wanneer de zelfrijdende voertuigen hun intrede doen op de Belgische wegen? Philippe Colle, gedelegeerd bestuurder van Assuralia, kaart de problematiek van verzekeren en zelfrijdende voertuigen aan in een opiniestuk dat werd gepubliceerd in L’Echo. De verzekeraars hebben erover nagedacht hoe de wetgeving er moet uitzien wanneer deze voertuigen op onze wegen verschijnen. De wetgeving voorziet sinds 1956 dat de eigenaar van ieder motorrijtuig dat in het verkeer wordt gesteld op de openbare weg, verzekerd moet zijn. Op dit vlak verandert er niets.
Read more

06.11.2018 - ABEX-index stijgt met 20 punten

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 november 2018 vastgelegd op 809. Dat is een stijging met 20 punten over de laatste zes maanden, wat neerkomt op een stijging van 2,5%. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.
Read more

30.10.2018 - Bacquelaine heeft beleidsnota Pensioenen voorgesteld

Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, heeft in zijn algemene beleidsnota een balans opgemaakt van het pensioenbeleid. Denk bijvoorbeeld aan de afschaffing van de beperking tot de eenheid van loopbaan voor effectief gewerkte periodes of de afschaffing van de diplomabonificatie voor het vervroegd pensioen. Maarde minister werpt ook een blik op de toekomst.
Read more

26.10.2018 - Arbeidsongevallen in 2017 opnieuw in stijgende lijn

Fedris heeft naar jaarlijkse gewoonte het statistisch verslag van de arbeidsongevallen gepubliceerd. Daarin worden de arbeidsongevallen van het voorbije jaar besproken. Statistieken tonen het aantal arbeidsongevallen, maar ook bijvoorbeeld de geweigerde aangiftes, evoluties van de gevolgen en hoe de arbeidsongevallen zijn ontstaan. Slecht nieuws voor 2017, ten opzichte van 2016 is er een stijging van het aantal arbeidsongevallen met 2,5%. Vooral de stijging van het aantal arbeidswegongevallen is opmerkelijk.
Read more

22.10.2018 - Wie voorlopig rijbewijs laat vervallen, kan vanaf februari 2019 meteen een nieuw aanvragen mits 6 uur rijles

Wie zijn voorlopig rijbewijs B laat vervallen (door bijvoorbeeld nooit het praktisch rijexamen af te leggen of er niet voor te slagen) kan vanaf 1 februari 2019 meteen een nieuw voorlopig rijbewijs aanvragen. Nu moet men daar 3 jaar voor wachten. Een periode die destijds als ‘straftijd’ werd ingevoerd. Maar wel heel wat jaren waarin men niet achter het stuur mag kruipen en dus heel wat vaardigheden kan verliezen.
Read more

1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]