News

12.06.2018 - Homologatieaanvragen voertuigen voor mensen met beperkte mobiliteit voortaan altijd gratis

Sinds 20 mei zijn aanvragen tot individuele goedkeuring van voertuigen die zijn aangepast voor mensen met een beperkte mobiliteit altijd gratis. Of toch in Vlaanderen. De Vlaamse regering heeft hiervoor het KB van 28 april 2011 over de vergoedingen voor de goedkeuring van motorvoertuigen aangepast. Die wijziging geldt evenwel niet voor Wallonië en Brussel.
Read more

04.06.2018 - Met de wagen naar Turkije

Ik wil met de auto naar Turkije rijden. Moet ik formaliteiten vervullen of stappen ondernemen bij mijn verzekeraar?
Read more

28.05.2018 - Een nieuw plafond voor het pensioensparen vanaf aj. 2019 (3de pijler)

Vanaf aanslagjaar 2019 kan de belastingplichtige meer sparen voor zijn pensioen dankzij een nieuwe regeling die de economische groeiwet ingevoerd heeft. Dit tweede pensioenspaarstelsel biedt hem de kans om tot 800 euro (basisbedrag) per jaar (in plaats van 625 euro) te storten. Let wel, de belastingplichtige moet zijn verzekeraar of zijn financiële instelling vooraf laten weten dat hij voor dat nieuwe stelsel kiest. Deze keuze is onherroepelijk en geldt enkel voor het betrokken belastbare tijdperk.
Read more

24.05.2018 - Vlaanderen verplicht periodieke keuring voor oldtimers

Vanaf 20 mei 2018 moeten oldtimers (O-kentekenplaat) in Vlaanderen verplicht naar de periodieke keuring. De periodiciteit hangt af van de leeftijd van het voertuig. Sommige trage voertuigen krijgen wel een vrijstelling. Voor reeds ingeschreven oldtimers geldt een overgangsperiode.
Read more

18.05.2018 - Mobiliteitsvergoeding voor werknemers die bedrijfswagen inruilen

De mobiliteitsvergoeding geeft werknemers de kans om hun bedrijfswagen, die ze ook voor privéverplaatsingen mogen gebruiken, in te ruilen (‘cash for car’, budgetneutraal) voor een geldbedrag dat fiscaal en sociaal op dezelfde manier wordt behandeld. De werkgever is volledig vrij om zo’n regeling in te voeren en toe te kennen, en de werknemer is niet verplicht om erop in te gaan.
Read more

15.05.2018 - Absenteïsme dreigt meer en meer ook voor kmo’s

In 2017 waren minder werknemers afwezig. Maar ondanks een minder sterke groei, waren meer werknemers langer dan een jaar ziek. Vooral de middellange afwezigheden (1 maand tot 1 jaar) stegen sterker. In bedrijven tot 1000 werknemers was op een gemiddelde dag 7% afwezig door ziekte of privéongeval. Ook kmo’s krijgen de laatste jaren met steeds meer lange afwezigheden te maken. Hoe groter de kmo, hoe frequenter de ziektemelding. Het gevaar voor een absenteïsmecultuur dreigt dan ook voor veel kmo’s.
Read more

10.05.2018 - ABEX-index stijgt met 14 punten

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 mei 2018 vastgelegd op 789. Dat is een stijging met 14 punten over de laatste zes maanden, wat neerkomt op een stijging van 1,8%. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.
Read more

07.05.2018 - Steeds meer consensus over een universele kilometerheffing

Twee jaar na de introductie heeft de kilometerheffing voor vrachtwagens in België al meer dan 1,3 miljard euro aan tolgelden opgeleverd. Intussen blijken steeds meer economische en maatschappelijke stakeholders gewonnen voor een algemene kilometerheffing, ook voor auto’s.
Read more

02.05.2018 - Strenger kader voor verzekeringsovereenkomsten burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen

De verzekeringsovereenkomsten burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen moeten voortaan aan veel striktere eisen beantwoorden. Bedoeling is meer duidelijkheid, zekerheid en garanties te creëren voor alle betrokken partijen. In een moderne context… Het KB van 16 april 2018 vervangt de bepalingen uit 1992. Een broodnodige update ook om rekening te houden met de bepalingen uit de Verzekeringswet van 2014 en de wijzigingen aan de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM-wet).
Read more

27.04.2018 - Overmacht bij verkeersongeval

Is men altijd aansprakelijk voor een ongeval dat men veroorzaakt heeft? Wanneer kan overmacht worden aangevoerd en wat zijn er de gevolgen van?
Read more

24.04.2018 - Verzekeraars betalen minder vaak uit bij arbeidsongeval

Eén werkdag op de twee sterft in ons land iemand na een arbeidsongeval. Daarnaast worden elke werkdag nog eens gemiddeld 92 werknemers blijvend arbeidsonbekwaam. Maar terwijl het aantal inspecteurs en zo ook het aantal controles blijven dalen, zit het aantal door verzekeraars geweigerde erkenningen in de lift…
Read more

18.04.2018 - EU: Technische voorschriften effenen weg voor slimme tachograaf

De Europese Commissie heeft begin dit jaar overeenstemming bereikt over verbeterde constructie-, test-, installatie-, exploitatie- en reparatie-eisen voor slimme tachografen. Daardoor kunnen de bepalingen op de slimme tachografen op 15 juni 2019 in werking treden, zoals voorzien was. Vanaf die datum moeten alle nieuwe voertuigen die onderworpen zijn aan de tachograafplicht, uitgerust worden met een slimme tachograaf. Ook voertuigen die buiten hun lidstaat van inschrijving gebruikt worden, zullen op termijn moeten overschakelen van een ‘gewone’ digitale tachograaf, naar zo’n slim toestel. Een slimme tachograaf is een tweede-generatie-digitale tachograaf die beschikt over een satellietverbinding (GNSS), een communicatiesysteem voor detectie op afstand, en een facultatieve interface met intelligente vervoerssystemen.
Read more

13.04.2018 - 20% meer langdurig zieken op 4 jaar tijd

Het langdurig ziekteverzuim lag in 2017 bijna een vijfde hoger dan in 2014. Dat blijkt uit een berekening van Acerta en de statistieken van het Riziv. We overlopen enkele opvallende bevindingen.
Read more

09.04.2018 - Rijbewijs B halen binnenkort ook in Brussel veel moeilijker

Na Vlaanderen en Wallonië, komt ook het Brussels gewest met een nieuw, veel strenger rijexamen voor rijbewijzen categorie B. Een hervorming die in 2 fasen zal worden ingevoerd, met eind deze maand al een eerste reeks aanpassingen. Zo zal je vanaf 30 april (net als in de andere gewesten) maar één zware fout meer mogen maken op het theoretisch examen. Op 1 november volgt echter de grootste brok wijzigingen: kandidaat-chauffeurs zullen dan uit 4 praktische opleidingstrajecten kunnen kiezen (i.p.v. de huidige 2). Verder zal iedereen die het praktische rijexamen wil afleggen, eerst een EHBO-opleiding moeten volgen. En er is de verplichte risicoperceptietest.
Read more

05.04.2018 - Aanvullend pensioen voor kleine zelfstandigen: fiscaal luik van de nieuwe tweede pensioenpijler

Zelfstandigen-natuurlijke personen kunnen nu ook, naast hun vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ), een volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) opbouwen dat vergelijkbaar is met dat van de zelfstandige bedrijfsleiders.
Read more

03.04.2018 - Strengere straffen voor wie kwaadwillig verkeer belemmert

Het Strafwetboek voorziet voortaan strengere straffen voor wie kwaadwillig het verkeer op een weg of spoorweg belemmert (bv. door de weg te blokkeren met een trouwstoet). Niet alleen kan de politie overgaan tot onmiddellijke intrekking van het rijbewijs, op bevel van de procureur des Konings of de procureur-generaal. Rechters kunnen overtreders nu ook, bovenop de bestaande gevangenisstraffen en boetes, een levenslang rijverbod opleggen. Met deze maatregelen wil de wetgever wijzen op de ernst van de feiten. Via de Verzamelwet Verkeersveiligheid worden zowel de Wegverkeerswet als het Strafwetboek aangepast.
Read more

29.03.2018 - Herhaaldelijk rijden zonder verzekering harder aangepakt

Herhaaldelijk ‘rijden zonder verzekering’ behoort voortaan tot de zwaarste verkeersovertredingen die volgens het principe van de ‘gekruiste recidive’ worden bestraft. Dit betekent dat er bij iedere nieuwe overtreding binnen de 3 jaar na de vorige veroordeling systematisch een langer rijverbod zal worden opgelegd. Bovendien zal de betrokkene iedere keer weer opnieuw moeten slagen in de 4 herstelexamens (praktisch examen, theoretisch examen, geneeskundig onderzoek én psychologisch onderzoek) om zijn rijbewijs terug te krijgen. De maatregel is retroactief van toepassing vanaf 15 februari 2018.
Read more

23.03.2018 - Houder kentekenplaat van geflitst voertuig moet identiteit bestuurder meedelen

Een houder van een kentekenplaat die van de politie een pv in de bus krijgt voor een verkeersovertreding maar eigenlijk niet de bestuurder was op het moment van de feiten, is voortaan verplicht om de identiteit mee te delen van diegene die het voertuig dan wel bestuurde. Tenzij hij kan bewijzen dat er fraude, diefstal of overmacht in het spel is. Doet hij dit niet, dan riskeert hij een gevangenisstraf tot 2 jaar en een geldboete tot 4.000 euro. Deze wetswijziging is retroactief van kracht vanaf 15 februari 2018.
Read more

23.03.2018 - ADR-2017- en RID-2017-voorschriften van toepassing op transport van ontplofbare stoffen

De federale overheid laat in het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2018 weten dat de 2017-versies van de internationale overeenkomsten voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) of per spoor (RID), sinds 1 juli 2017 (!) verplicht van toepassing zijn op het nationaal en grensoverschrijdend vervoer van ontplofbare stoffen in ons land.
Read more

14.03.2018 - Helft minder ongevallen na analyse rijstijl vrachtwagenchauffeurs

VPD uit Lembeek won de Truck Safety Award 2018 van de organisatie Transportmedia en werd daarmee beloond voor inspanningen die het doet om transportoperaties veilig te houden. Wat deed het logistiek- en transportbedrijf om het aantal ongevallen met de helft te doen dalen, en dat terwijl het aantal transportvolumes alsmaar toeneemt?
Read more

08.03.2018 - Wegcode wijzigt voor vrachtwagens, autocars en landbouwvoertuigen op 1 april

Op 1 april 2018 treedt een reeks wijzigingen in de Wegcode in werking. De wijzigingen slaan grotendeels op het gebruik van snelwegen door zware voertuigen, zoals vrachtwagens, autobussen, autocars en landbouwvoertuigen. Het inhaalverbod voor vrachtwagens op 2x2-wegen buiten de bebouwde kom wordt op 1 januari 2019 geschrapt.
Read more

05.03.2018 - Vlaanderen bijna klaar voor opstart tweede proefproject met Langere en Zwaardere Vrachtwagens

Vlaanderen start dit jaar een tweede proefproject met ‘Langere en Zwaardere Vrachtwagens (LZV's)’. Dat zal in principe lopen tot en met 31 december 2024. De deelnemingsvoorwaarden en uitvoeringscriteria zijn aanzienlijk versoepeld ten opzichte van het huidige project (opgestart in 2014 en wegens positieve resultaten verlengd tot 30 juni 2018). Bedoeling is vooral meer flexibiliteit te creëren om meer bedrijven aan te trekken.
Read more

02.03.2018 - Hervormde berekening sociale bijdragen geïntegreerd in pensioenwetgeving zelfstandigen

De berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen werd hervormd vanaf het bijdragejaar 2015. Die aanpassing wordt nu geïntegreerd in de pensioenwetgeving van de zelfstandigen.
Read more

27.02.2018 - Schade na kettingbotsing

Op de terugweg van de kust raakten wij betrokken bij een kettingbotsing. Hoe zal onze schade worden vergoed?
Read more

22.02.2018 - Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven

De wetgever schrapt het modelformulier ‘Verklarend document betreffende de betaling’, dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het formulier was verouderd en niet meer helemaal afgestemd op de nieuwe betalingsmogelijkheden. De wetgeving bevat nu geen standaardformulier meer.
Read more

19.02.2018 - Aanvullende pensioenen: geïndexeerde fiscale bedragen

De fiscale plafonds voor inkomsten van 2018 (aangifte 2019) met betrekking tot de aanvullende pensioenen werden als volgt aangepast.
Read more

16.02.2018 - ADR: Kleine correcties op gevaarlijkvervoerregels

De Europese Unie laat weten dat de ‘Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)’ tussentijds werd aangepast. De wijzigingen mógen al toegepast worden sinds 3 januari 2018, maar móeten toegepast worden vanaf 3 juli 2018. Via de Europese ADR-richtlijn gelden de internationale ADR-regels binnen de Unie voor het grensoverschrijdend én het binnenlands transport van gevaarlijke goederen. 
Read more

12.02.2018 - Wetsontwerp: pensioenovereenkomst voor zelfstandigen

Een wetsontwerp over het aanvullend pensioen voor zelfstandigen beoogt twee dingen. Ten eerste is er de veralgemening van de tweede pensioenpijler, zodat zelfstandigen die actief zijn als natuurlijk persoon een aanvullend pensioen kunnen opbouwen (bovenop het VAPZ, zoals dit voor bedrijfsleiders al langer kan). Daarnaast is er een hervorming van de adviesstructuren inzake de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen.
Read more

06.02.2018 - Risicozones voor overstromingen geactualiseerd

Brandverzekeraars kunnen dekking tegen overstroming en tegen overlopen en opstuwen van openbare riolen weigeren bij een gebouw in een risicozone voor overstromingen. Maar alleen wanneer dat gebouwd is in een risicozone meer dan 18 maanden na de bekendmaking in het Staatsblad van het KB dat de risicozones aanduidt. Aangezien het aan de gewesten en niet aan de federale overheid toekomt om de risicozones voor overstromingen vast te stellen, verwijst het KB dat de zones als risicozones klasseert naar de toepasselijke Vlaamse en Waalse besluiten. Voor het Vlaams gewest gaat het voortaan om het nieuw besluit van 14 juli 2017; voor het Waals gewest om het besluit van 10 maart 2016. Door naar die recente besluiten te verwijzen worden de actueel van kracht zijnde risicozones in het federale afbakeningsbesluit van 2007 opgenomen. Wanneer de Vlaamse en Waalse besluiten de risicozones achteraf nog wijzigen, dan zullen de verzekeraars zich uiteraard baseren op de geactualiseerde risicozones en bijhorende cartografie.
Read more

01.02.2018 - Vlaanderen verplicht AIS-apparaat op àlle binnenschepen

Vanaf 8 februari 2018 zijn àlle binnenschepen (zowel vrachtschepen als passagiersvaartuigen) die op de Vlaamse binnenwateren varen verplicht om een AIS-apparaat aan boord te hebben en te gebruiken. Er worden geen uitzonderingen meer gemaakt.
Read more

1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]