News

29.03.2018 - Herhaaldelijk rijden zonder verzekering harder aangepakt

Herhaaldelijk ‘rijden zonder verzekering’ behoort voortaan tot de zwaarste verkeersovertredingen die volgens het principe van de ‘gekruiste recidive’ worden bestraft. Dit betekent dat er bij iedere nieuwe overtreding binnen de 3 jaar na de vorige veroordeling systematisch een langer rijverbod zal worden opgelegd. Bovendien zal de betrokkene iedere keer weer opnieuw moeten slagen in de 4 herstelexamens (praktisch examen, theoretisch examen, geneeskundig onderzoek én psychologisch onderzoek) om zijn rijbewijs terug te krijgen. De maatregel is retroactief van toepassing vanaf 15 februari 2018.
Read more

23.03.2018 - Houder kentekenplaat van geflitst voertuig moet identiteit bestuurder meedelen

Een houder van een kentekenplaat die van de politie een pv in de bus krijgt voor een verkeersovertreding maar eigenlijk niet de bestuurder was op het moment van de feiten, is voortaan verplicht om de identiteit mee te delen van diegene die het voertuig dan wel bestuurde. Tenzij hij kan bewijzen dat er fraude, diefstal of overmacht in het spel is. Doet hij dit niet, dan riskeert hij een gevangenisstraf tot 2 jaar en een geldboete tot 4.000 euro. Deze wetswijziging is retroactief van kracht vanaf 15 februari 2018.
Read more

23.03.2018 - ADR-2017- en RID-2017-voorschriften van toepassing op transport van ontplofbare stoffen

De federale overheid laat in het Belgisch Staatsblad van 14 maart 2018 weten dat de 2017-versies van de internationale overeenkomsten voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) of per spoor (RID), sinds 1 juli 2017 (!) verplicht van toepassing zijn op het nationaal en grensoverschrijdend vervoer van ontplofbare stoffen in ons land.
Read more

14.03.2018 - Helft minder ongevallen na analyse rijstijl vrachtwagenchauffeurs

VPD uit Lembeek won de Truck Safety Award 2018 van de organisatie Transportmedia en werd daarmee beloond voor inspanningen die het doet om transportoperaties veilig te houden. Wat deed het logistiek- en transportbedrijf om het aantal ongevallen met de helft te doen dalen, en dat terwijl het aantal transportvolumes alsmaar toeneemt?
Read more

08.03.2018 - Wegcode wijzigt voor vrachtwagens, autocars en landbouwvoertuigen op 1 april

Op 1 april 2018 treedt een reeks wijzigingen in de Wegcode in werking. De wijzigingen slaan grotendeels op het gebruik van snelwegen door zware voertuigen, zoals vrachtwagens, autobussen, autocars en landbouwvoertuigen. Het inhaalverbod voor vrachtwagens op 2x2-wegen buiten de bebouwde kom wordt op 1 januari 2019 geschrapt.
Read more

05.03.2018 - Vlaanderen bijna klaar voor opstart tweede proefproject met Langere en Zwaardere Vrachtwagens

Vlaanderen start dit jaar een tweede proefproject met ‘Langere en Zwaardere Vrachtwagens (LZV's)’. Dat zal in principe lopen tot en met 31 december 2024. De deelnemingsvoorwaarden en uitvoeringscriteria zijn aanzienlijk versoepeld ten opzichte van het huidige project (opgestart in 2014 en wegens positieve resultaten verlengd tot 30 juni 2018). Bedoeling is vooral meer flexibiliteit te creëren om meer bedrijven aan te trekken.
Read more

02.03.2018 - Hervormde berekening sociale bijdragen geïntegreerd in pensioenwetgeving zelfstandigen

De berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen werd hervormd vanaf het bijdragejaar 2015. Die aanpassing wordt nu geïntegreerd in de pensioenwetgeving van de zelfstandigen.
Read more

27.02.2018 - Schade na kettingbotsing

Op de terugweg van de kust raakten wij betrokken bij een kettingbotsing. Hoe zal onze schade worden vergoed?
Read more

22.02.2018 - Verklarend document over betaling onmiddellijke inning verkeersboete opgeheven

De wetgever schrapt het modelformulier ‘Verklarend document betreffende de betaling’, dat de politiediensten bij onderschepping van een verkeersovertreder tot nog toe moesten overhandigen. Het formulier was verouderd en niet meer helemaal afgestemd op de nieuwe betalingsmogelijkheden. De wetgeving bevat nu geen standaardformulier meer.
Read more

19.02.2018 - Aanvullende pensioenen: geïndexeerde fiscale bedragen

De fiscale plafonds voor inkomsten van 2018 (aangifte 2019) met betrekking tot de aanvullende pensioenen werden als volgt aangepast.
Read more

16.02.2018 - ADR: Kleine correcties op gevaarlijkvervoerregels

De Europese Unie laat weten dat de ‘Europese Overeenkomst betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR)’ tussentijds werd aangepast. De wijzigingen mógen al toegepast worden sinds 3 januari 2018, maar móeten toegepast worden vanaf 3 juli 2018. Via de Europese ADR-richtlijn gelden de internationale ADR-regels binnen de Unie voor het grensoverschrijdend én het binnenlands transport van gevaarlijke goederen. 
Read more

12.02.2018 - Wetsontwerp: pensioenovereenkomst voor zelfstandigen

Een wetsontwerp over het aanvullend pensioen voor zelfstandigen beoogt twee dingen. Ten eerste is er de veralgemening van de tweede pensioenpijler, zodat zelfstandigen die actief zijn als natuurlijk persoon een aanvullend pensioen kunnen opbouwen (bovenop het VAPZ, zoals dit voor bedrijfsleiders al langer kan). Daarnaast is er een hervorming van de adviesstructuren inzake de aanvullende pensioenen voor zelfstandigen.
Read more

06.02.2018 - Risicozones voor overstromingen geactualiseerd

Brandverzekeraars kunnen dekking tegen overstroming en tegen overlopen en opstuwen van openbare riolen weigeren bij een gebouw in een risicozone voor overstromingen. Maar alleen wanneer dat gebouwd is in een risicozone meer dan 18 maanden na de bekendmaking in het Staatsblad van het KB dat de risicozones aanduidt. Aangezien het aan de gewesten en niet aan de federale overheid toekomt om de risicozones voor overstromingen vast te stellen, verwijst het KB dat de zones als risicozones klasseert naar de toepasselijke Vlaamse en Waalse besluiten. Voor het Vlaams gewest gaat het voortaan om het nieuw besluit van 14 juli 2017; voor het Waals gewest om het besluit van 10 maart 2016. Door naar die recente besluiten te verwijzen worden de actueel van kracht zijnde risicozones in het federale afbakeningsbesluit van 2007 opgenomen. Wanneer de Vlaamse en Waalse besluiten de risicozones achteraf nog wijzigen, dan zullen de verzekeraars zich uiteraard baseren op de geactualiseerde risicozones en bijhorende cartografie.
Read more

01.02.2018 - Vlaanderen verplicht AIS-apparaat op àlle binnenschepen

Vanaf 8 februari 2018 zijn àlle binnenschepen (zowel vrachtschepen als passagiersvaartuigen) die op de Vlaamse binnenwateren varen verplicht om een AIS-apparaat aan boord te hebben en te gebruiken. Er worden geen uitzonderingen meer gemaakt.
Read more

30.01.2018 - Schade aan particulier vervoerde goederen

Ik heb mijn buurvrouw helpen verhuizen door een deel van haar meubilair in mijn auto te vervoeren. Op een kruispunt heb ik te laat geremd en ben ik op een andere auto gebotst. De vervoerde voorwerpen werden hierbij ernstig beschadigd. Zal mijn BA-verzekering alle schade vergoeden?
Read more

23.01.2018 - Vlaanderen breidt kilometerheffing uit in strijd tegen sluipverkeer

Sinds 1 januari 2018 is het aantal Vlaamse gewestwegen waarop vrachtwagens (> 3,5 ton) een kilometerheffing moeten betalen, aanzienlijk uitgebreid. Het gaat in totaal om 6 trajecten, op de N14, de N35, de N42, de N43 en de N73. Na een eerste evaluatie sinds de invoering van de heffing ruim een jaar geleden, bleek het sluipverkeer op deze wegen significant gestegen.
Read more

20.01.2018 - Arbeidsongevallen: beroep mogelijk tegen beslissing over bijdragevermindering ambtshalve aansluiting

Het beheerscomité voor de arbeidsongevallen kan in ‘behartigenswaardige gevallen’ een vermindering toekennen van de bijdragen bij een ambtshalve aansluiting. Voortaan voorziet men hier in een beroepsmogelijkheid tegen de beslissing over de vraag tot bijdragevermindering.
Read more

12.01.2018 - 25 doden per jaar minder bij verdubbeling telewerk

Bij een verdubbeling van het aantal telewerkers, daalt 4 procent van de woon-werkverplaatsingen. Uit een nieuwe studie van Vias Institute (vroeger BIVV) blijkt dat er dan elk jaar minder doden en zwaargewonden zouden vallen op onze wegen.
Read more

10.01.2018 - Zware boetes voor zeeschepen die CO₂-uitstoot niet registreren

Vanaf 2018 zijn eigenaars van zeeschepen die aankomen in, zich bevinden in of vertrekken uit een Europese haven verplicht om de CO₂-uitstoot van ieder schip zwaarder dan 5.000 ton te registreren. En om daarover jaarlijks te rapporteren bij de Europese Commissie. Inbreuken op deze verplichtingen uit Verordening 2015/575 zullen zwaar worden bestraft. Overtreders riskeren een administratieve geldboete van 20.000 euro.
Read more

05.01.2018 - Play it Safe app maakt werknemers wegwijs in preventie

Opleidingen rond preventie en veiligheid zijn broodnodig om het aantal arbeidsongevallen terug te dringen. Play it Safe is een nieuw leerplatform dat op een leuke manier werknemers informeert over de essentiële veiligheids- en preventieregels.
Read more

02.01.2018 - Hoe kan je je studieperiodes regulariseren voor je pensioen?

Twee koninklijke besluiten leveren ons de praktische modaliteiten inzake de gelijkstelling van de studiejaren voor de pensioenberekening van de werknemers en de zelfstandigen. Ze voeren een wet uit die de drie pensioenstelsels in dat domein harmoniseert: overheids-, werknemers- en zelfstandigensector. Deze maatregelen zijn met terugwerkende kracht van toepassing sinds 1 december 2017.
Read more

28.12.2017 - Rijbewijs B voor trage industriële voertuigen

Wie een rijbewijs B bezit mag voortaan op de openbare weg met een industrieel voertuig van speciale constructie (max. 40km/uur) om van bouwplaats naar bouwplaats te rijden. Tenminste als die bouwplaatsen op minder dan 5km van elkaar liggen. Al is het nieuwe besluit niet op ieder punt even duidelijk.
Read more

22.12.2017 - Maritieme beveiliging: uitbreiding controle nationale veiligheidsautoriteit

Het KB Maritieme Beveiliging krijgt een update. Het gaat om een gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn 2010/65 dat uniforme meldingsformaliteiten invoert voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit EU-havens.
Read more

19.12.2017 - Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie-CO₂-uitstoot voor 2018 gekend

Het KB van 13 december 2017 bevat de referentiecijfers voor de CO₂-uitstoot in het kalenderjaar 2018. Voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor blijft de referentie-CO₂-uitstoot 105 g/km. Voor dieselwagens daalt hij tot 86 g/km.
Read more

14.12.2017 - Brussel wordt op 1 januari lage emissiezone: vervuilende diesels mogen niet meer binnen

Op 1 januari 2018 voert Brussel de lage emissiezone (LEZ) in. Vanaf dan mogen de meest vervuilende dieselwagens (euronorm 0 en 1) het hoofdstedelijk gewest niet meer binnen. En de normen worden de komende jaren nog strenger. Al zal de eerste maanden soepel worden opgetreden: inbreuken zullen pas vanaf oktober effectief worden bestraft.
Read more

11.12.2017 - Aantal arbeidsongevallen met zware gevolgen wil maar niet omlaag

Uit cijfers van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, blijkt dat het aantal arbeidsongevallen toeneemt. Het probleem situeert zich vooral bij arbeidsongevallen met ernstige gevolgen, waarvan het aantal maar niet omlaag te krijgen is. Vorig jaar vielen er 66 doden op het werk.
Read more

07.12.2017 - Tariferingsbureau wijzigt algemene voorwaarden natuurrampenverzekering

Als een verzekeraar de natuurrampenrisico’s niet wil dekken volgens zijn eigen voorwaarden, kan de verzekerde gebruik maken van de verzekering natuurrampen van het tariferingsbureau natuurrampen. Het tariferingsbureau past – en dit vanaf 1 januari 2018 – de algemene voorwaarden van deze verzekering aan. De vorige dateren al van 2010. De tarifaire voorwaarden blijven ongewijzigd.
Read more

04.12.2017 - Schadevergoedingen na een ernstig ongeval

Ik had een vrij ernstig ongeval … zonder enige betwisting over de volledige aansprakelijkheid van de tegenpartij. Op welke schadevergoedingen kan ik aanspraak maken?
Read more

30.10.2017 - Ongeval met buitenlands voertuig

Ik had een ongeval met een automobilist wiens voertuig in het buitenland ingeschreven was. Blijkbaar was hij niet in orde met de verzekering. Hoe aangifte doen?
Read more

26.10.2017 - Groen subsidiepakket voor zware vrachtwagens

De Vlaamse regering trekt vanaf nu elk jaar 36 miljoen euro uit voor transporteurs die het ecologisch en veilig goederenvervoer bevorderen. De exacte lijst van de uitgaven die in aanmerking komen voor subsidies, moet nog gepubliceerd worden, maar nu al staat vast dat de regering niet alleen zal tussenkomen in groene en verkeersveilige maatregelen, maar ook in ergonomische en atidiefstalmaatregelen.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]