News

30.01.2018 - Schade aan particulier vervoerde goederen

Ik heb mijn buurvrouw helpen verhuizen door een deel van haar meubilair in mijn auto te vervoeren. Op een kruispunt heb ik te laat geremd en ben ik op een andere auto gebotst. De vervoerde voorwerpen werden hierbij ernstig beschadigd. Zal mijn BA-verzekering alle schade vergoeden?
Read more

23.01.2018 - Vlaanderen breidt kilometerheffing uit in strijd tegen sluipverkeer

Sinds 1 januari 2018 is het aantal Vlaamse gewestwegen waarop vrachtwagens (> 3,5 ton) een kilometerheffing moeten betalen, aanzienlijk uitgebreid. Het gaat in totaal om 6 trajecten, op de N14, de N35, de N42, de N43 en de N73. Na een eerste evaluatie sinds de invoering van de heffing ruim een jaar geleden, bleek het sluipverkeer op deze wegen significant gestegen.
Read more

20.01.2018 - Arbeidsongevallen: beroep mogelijk tegen beslissing over bijdragevermindering ambtshalve aansluiting

Het beheerscomité voor de arbeidsongevallen kan in ‘behartigenswaardige gevallen’ een vermindering toekennen van de bijdragen bij een ambtshalve aansluiting. Voortaan voorziet men hier in een beroepsmogelijkheid tegen de beslissing over de vraag tot bijdragevermindering.
Read more

12.01.2018 - 25 doden per jaar minder bij verdubbeling telewerk

Bij een verdubbeling van het aantal telewerkers, daalt 4 procent van de woon-werkverplaatsingen. Uit een nieuwe studie van Vias Institute (vroeger BIVV) blijkt dat er dan elk jaar minder doden en zwaargewonden zouden vallen op onze wegen.
Read more

10.01.2018 - Zware boetes voor zeeschepen die CO₂-uitstoot niet registreren

Vanaf 2018 zijn eigenaars van zeeschepen die aankomen in, zich bevinden in of vertrekken uit een Europese haven verplicht om de CO₂-uitstoot van ieder schip zwaarder dan 5.000 ton te registreren. En om daarover jaarlijks te rapporteren bij de Europese Commissie. Inbreuken op deze verplichtingen uit Verordening 2015/575 zullen zwaar worden bestraft. Overtreders riskeren een administratieve geldboete van 20.000 euro.
Read more

05.01.2018 - Play it Safe app maakt werknemers wegwijs in preventie

Opleidingen rond preventie en veiligheid zijn broodnodig om het aantal arbeidsongevallen terug te dringen. Play it Safe is een nieuw leerplatform dat op een leuke manier werknemers informeert over de essentiële veiligheids- en preventieregels.
Read more

02.01.2018 - Hoe kan je je studieperiodes regulariseren voor je pensioen?

Twee koninklijke besluiten leveren ons de praktische modaliteiten inzake de gelijkstelling van de studiejaren voor de pensioenberekening van de werknemers en de zelfstandigen. Ze voeren een wet uit die de drie pensioenstelsels in dat domein harmoniseert: overheids-, werknemers- en zelfstandigensector. Deze maatregelen zijn met terugwerkende kracht van toepassing sinds 1 december 2017.
Read more

28.12.2017 - Rijbewijs B voor trage industriële voertuigen

Wie een rijbewijs B bezit mag voortaan op de openbare weg met een industrieel voertuig van speciale constructie (max. 40km/uur) om van bouwplaats naar bouwplaats te rijden. Tenminste als die bouwplaatsen op minder dan 5km van elkaar liggen. Al is het nieuwe besluit niet op ieder punt even duidelijk.
Read more

22.12.2017 - Maritieme beveiliging: uitbreiding controle nationale veiligheidsautoriteit

Het KB Maritieme Beveiliging krijgt een update. Het gaat om een gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijn 2010/65 dat uniforme meldingsformaliteiten invoert voor schepen die aankomen in en/of vertrekken uit EU-havens.
Read more

19.12.2017 - Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie-CO₂-uitstoot voor 2018 gekend

Het KB van 13 december 2017 bevat de referentiecijfers voor de CO₂-uitstoot in het kalenderjaar 2018. Voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor blijft de referentie-CO₂-uitstoot 105 g/km. Voor dieselwagens daalt hij tot 86 g/km.
Read more

14.12.2017 - Brussel wordt op 1 januari lage emissiezone: vervuilende diesels mogen niet meer binnen

Op 1 januari 2018 voert Brussel de lage emissiezone (LEZ) in. Vanaf dan mogen de meest vervuilende dieselwagens (euronorm 0 en 1) het hoofdstedelijk gewest niet meer binnen. En de normen worden de komende jaren nog strenger. Al zal de eerste maanden soepel worden opgetreden: inbreuken zullen pas vanaf oktober effectief worden bestraft.
Read more

11.12.2017 - Aantal arbeidsongevallen met zware gevolgen wil maar niet omlaag

Uit cijfers van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, blijkt dat het aantal arbeidsongevallen toeneemt. Het probleem situeert zich vooral bij arbeidsongevallen met ernstige gevolgen, waarvan het aantal maar niet omlaag te krijgen is. Vorig jaar vielen er 66 doden op het werk.
Read more

07.12.2017 - Tariferingsbureau wijzigt algemene voorwaarden natuurrampenverzekering

Als een verzekeraar de natuurrampenrisico’s niet wil dekken volgens zijn eigen voorwaarden, kan de verzekerde gebruik maken van de verzekering natuurrampen van het tariferingsbureau natuurrampen. Het tariferingsbureau past – en dit vanaf 1 januari 2018 – de algemene voorwaarden van deze verzekering aan. De vorige dateren al van 2010. De tarifaire voorwaarden blijven ongewijzigd.
Read more

04.12.2017 - Schadevergoedingen na een ernstig ongeval

Ik had een vrij ernstig ongeval … zonder enige betwisting over de volledige aansprakelijkheid van de tegenpartij. Op welke schadevergoedingen kan ik aanspraak maken?
Read more

30.10.2017 - Ongeval met buitenlands voertuig

Ik had een ongeval met een automobilist wiens voertuig in het buitenland ingeschreven was. Blijkbaar was hij niet in orde met de verzekering. Hoe aangifte doen?
Read more

26.10.2017 - Groen subsidiepakket voor zware vrachtwagens

De Vlaamse regering trekt vanaf nu elk jaar 36 miljoen euro uit voor transporteurs die het ecologisch en veilig goederenvervoer bevorderen. De exacte lijst van de uitgaven die in aanmerking komen voor subsidies, moet nog gepubliceerd worden, maar nu al staat vast dat de regering niet alleen zal tussenkomen in groene en verkeersveilige maatregelen, maar ook in ergonomische en atidiefstalmaatregelen.
Read more

23.10.2017 - Een bewustmakingsquiz voor meer veiligheid op de weg

Van 16 oktober tot 30 november 2017 organiseert de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) voor de achtste keer haar jaarlijkse De Grote Verkeersquiz. Sinds drie jaar krijgen ook organisaties de kans om hun verkeerskennis op te frissen. Dé gelegenheid om uw medewerkers te sensibiliseren rond verkeersveiligheid.
Read more

19.10.2017 - Voor- en nadelen van telewerk

Telewerk levert tal van voordelen. Lange reistijden tijdens de spitsuren worden vermeden en er kan een betere balans tussen werk en privéleven worden gevonden. De medaille heeft echter ook een keerzijde. Iedereen heeft een smartphone en een laptop, en heeft zelfs in zijn vrije tijd de neiging zijn mails en berichten te lezen. Die aandrang kan worden verergerd door telewerk. Zo werd bij onderzoek opgemerkt dat zelfs als een bedrijf werkroosters opstelde voor werknemers die bepaalde taken thuis uitvoerden, die personeelsleden het uurrooster niet altijd respecteerden en 's ochtends vroeg, 's avonds en in het weekend op elke vraag antwoordden. In de Kamer werden verschillende vragen over telewerk in België gesteld. De vragen in de Kamer handelen in de eerste plaats over het verband tussen telewerk en burn-out, maar ook, hoe zit het precies met de wetgeving over telewerk? Op herhaalde vragen van werknemers om bij de paritaire comités een duidelijk kader uit te werken, komt er veel te vaak geen antwoord.
Read more

16.10.2017 - Tweede fase Wijninckx-bijdrage opnieuw uitgesteld

Een werkgever die voor een werknemer stortingen doet voor de opbouw van een aanvullend pensioen, moet in bepaalde gevallen een bijzondere bijdrage van 1,5% betalen. De invoering van die regeling verloopt in twee fasen. Maar de start van de tweede fase – de definitieve regeling – wordt uitgesteld tot 1 januari 2019.
Read more

11.10.2017 - Omzendbrief VLABEL verduidelijkt welke voertuigen vanaf 1 januari 2018 onder kilometerheffing vallen

De Vlaamse Belastingdienst verduidelijkt in een nieuwe omzendbrief FB/VLABEL/2017/1 voor welke voertuigen er vanaf 1 april 2018 op de belangrijkste Vlaamse wegen een kilometerheffing moet betaald worden. De nieuwe omzendbrief bevat een lijst van voertuigen waarop de kilometerheffing niet van toepassing is. Hij preciseert zo ook in welke gevallen geen dienstverleningscontract moet worden afgesloten en een on board unit (OBU) moet worden geïnstalleerd. Hij duidt een single point of contact (SPOC) aan waar de weggebruikers terecht kunnen voor aanvullende info. En hij beschrijft de vrijwillige aanmeldingsprocedure voor voertuigen waarvoor geen kilometerheffing moet worden betaald.
Read more

03.10.2017 - Premie voor reders aan Fonds voor arbeidsongevallen (Fedris) blijft bestaan

De Europese Commissie heeft in 2004 nieuwe communautaire richtsnoeren uitgevaardigd voor de staatssteun voor het zeevervoer. Die werden omgezet in Belgisch recht. Onder andere via een KB van 13 januari 2014 dat een vrijstelling bevat van bepaalde werkgevers- en werknemersbijdragen voor ondernemingen uit de sector van de koopvaardij en de zeesleepvaartsector.
Read more

29.09.2017 - Halfjaarbalans: vraag naar re-integratie stijgt, terugkeer naar werkvloer blijft onveranderd

In het eerste kwartaal behandelde Mensura 544 aanvragen tot re-integratie, in het tweede kwartaal werden 822 aanvragen ingediend. Maar het resultaat blijft vooral een definitieve arbeidsongeschiktheid. Toch worden er goede stappen gezet voor het terugdringen van definitieve arbeidsongeschiktheid.
Read more

25.09.2017 - Schade aan of veroorzaakt door een heftruck

Ik ben directeur geworden van een tegelbedrijf en ik zou willen weten in hoeverre eventuele schade aan of veroorzaakt door een heftruck, gedekt wordt.
Read more

21.09.2017 - Geen verplicht rijverbod meer voor dronken fietsers

Rechters zijn niet meer verplicht om een rijverbod uit te spreken voor dronken fietsers. In de meeste gevallen is die straf buiten proportie en schiet ze haar doel, namelijk het bevorderen van de verkeersveiligheid, voorbij. Soms hebben fietsers immers (nog) geen rijbewijs. In die gevallen is het dan ook zinloos en niet verantwoord om een verplicht rijverbod op te leggen.
Read more

15.09.2017 - Elke dag 5 arbeidsongevallen in horeca

Elk jaar doen zich in de horeca zo’n 1 700 arbeidsongevallen voor, een vijftal per dag dus. Vooral jonge werknemers vormen een kwetsbare groep. Dat blijkt uit een analyse van verzekeraar AXA.
Read more

08.09.2017 - Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2%

De maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur blijft behouden op 2%. Dat blijkt uit een ministerieel besluit van 31 augustus 2017.
Read more

05.09.2017 - Federale onderzoeksinstantie voor scheepvaartongevallen binnenkort eindelijk operationeel

Op 1 september 2017 treedt een nieuwe financieringsregeling in werking voor de ‘Federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen’ (FOSO). De vorige regeling werd in 2013 door het Grondwettelijk Hof vernietigd. Onder meer omdat er geen duidelijke afspraken waren gemaakt met de gewesten. Die zijn er nu wel. Daardoor zal de FOSO binnenkort effectief aan de slag kunnen. Door het gebrek aan effectieve financiering werd de FOSO immers nooit operationeel. België kan daardoor, tot op de dag van vandaag trouwens, niet voldoen aan zijn internationale en Europese verplichtingen. De wettekst brengt dus soelaas.
Read more

01.09.2017 - Ook tenietgegaan goed moet ingebracht worden

Een geschonken goed moet – ook al is het teniet gegaan door toeval – toch ingebracht worden in de erfrechtelijke massa.
Read more

29.08.2017 - De bestuurdersverzekering

Mijn makelaar heeft me voorgesteld om naast mijn verzekering BA Motorrijtuigen ook een bestuurdersverzekering te nemen. Wat is het nut van deze waarborg? Welke prestatie kan u verwachten van uw bestuurdersverzekering?
Read more

23.08.2017 - Steeds meer zelfstandige arbeidsongeschikten

In 2016 is het aantal arbeidsongeschikte zelfstandigen met 7 procent toegenomen. De voorbije vijf jaar steeg het aantal zelfstandige arbeidsongeschikten van 33.345 naar maar liefst 38.919. Deze vaststellingen blijken uit cijfers die CD&V-Kamerlid Griet Smaers heeft verzameld. Vandaar dat Smaers pleit voor een zorgvuldig preventie-en re-integratiebeleid voor zelfstandigen.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]