News

16.08.2017 - België wijzigt maximumafmetingen vrachtwagens voor ‘aerodynamische voorzieningen’ en ‘45-voet-containers’

België wijzigt de maximumafmetingen van vrachtwagens. In eerste instantie om het gebruik van aerodynamica aan te moedigen, maar ook om het vrachtvervoer met ’45-voet-containers’ te vereenvoudigen.
Read more

10.08.2017 - Vlaanderen gaat formeel akkoord met 81 wijzigingen op verdrag over verontreiniging door schepen (Marpol)

Het Vlaamse gewest laat weten dat het instemt met een hele reeks wijzigingen die in het verleden werden aangebracht aan het ‘internationaal verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging van schepen’ (Marpol).
Read more

04.08.2017 - DIV kan inschrijving voertuigen tijdelijk opschorten

De DIV (Directie Inschrijving Voertuigen) kan de inschrijving van een voertuig voortaan tijdelijk opschorten nadat bij een periodieke technische controle werd vastgesteld dat er gevaarlijke gebreken zijn. Het voertuig mag dan gedurende een beperkte periode niet gebruikt worden in het wegverkeer. Wanneer uit een nieuwe technische controle blijkt dat het voertuig weer in orde is, dan wordt de opschorting opgeheven, zonder dat hiervoor een nieuwe inschrijvingsprocedure moet worden doorlopen.
Read more

01.08.2017 - Vlaanderen legt basis voor tweede, soepeler proefproject met supertrucks

Vlaanderen start binnenkort een tweede proefproject met supertrucks. Onder minder strikte voorwaarden dan het eerste. Dat loopt sinds 1 juli 2014 en werd omwille van de positieve resultaten verlengd tot 30 juni 2018, maar raakte niet goed van de grond. Te strenge vereisten hebben ervoor gezorgd dat er maar 2 trajecten effectief in gebruik werden genomen.
Read more

28.07.2017 - Toename aantal ernstige arbeidsongevallen in Nederland

Het aantal ernstige arbeidsongevallen, al dan niet met dodelijke afloop, is sinds 2015 weer toegenomen in Nederland. Tot 2015 was er steeds sprake van een lichte daling. Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een rapport gepubliceerd dat de stand van zaken weergeeft.
Read more

24.07.2017 - Gevolgen van verkeersongeval blijven vaak jaren aanslepen

Verkeersongevallen vertegenwoordigen een groot aandeel in het aantal wegwerkongevallen. Bovendien zijn dit soort arbeidsongevallen vaak ernstig en dragen de slachtoffers tot jaren nadien nog de gevolgen.
Read more

18.07.2017 - Wrakopruimingsverdrag van Nairobi sinds 17 april 2017 van toepassing in België

Verschillende jaren nadat de drie Gewesten hun instemming hebben gegeven, stemt de federale overheid op haar beurt in met de Internationaal Verdrag van Nairobi betreffende de verwijdering van wrakken.
Read more

13.07.2017 - KB inning verkeersboeten afgestemd op nieuw betaalplatform www.verkeersboeten.be

Sinds begin juli kunnen binnenlandse en buitenlandse verkeersovertreders hun verkeersboete online betalen via de website www.verkeersboeten.be (of de Franstalige, Duitstalige en Engelstalige tegenhangers: www.amandesroutières.be, www.verkehrsstrafen.be en www.trafficfines.be). Dat kan door het nummer van het proces-verbaal en de datum van de overtreding in te vullen. Voor de betaling zelf is een Visa- of Mastercard nodig. De nieuwe betaalmethode wordt nu ingeschreven in het ‘KB inning verkeersboeten’. Een cruciale juridische vereiste.
Read more

10.07.2017 - Vervroegde inning taks op het langetermijnsparen terugbetaalbaar

Wanneer een uitkering in het kader van het pensioensparen in de inkomstenbelasting wordt belast, is de vervroegde inning van de taks op het langetermijnsparen momenteel verrekenbaar met de verschuldigde belasting maar niet terugbetaalbaar. De wet van 30 juni 2017 maakt deze vervroegde inning nu al vanaf het aanslagjaar 2016 – dat is het aanslagjaar waarvoor de vervroegde inning voor het eerst verrekenbaar is – terugbetaalbaar in de personenbelasting en in de belasting van niet-inwoners.
Read more

07.07.2017 - Vlaanderen hervormt rijopleiding: vanaf oktober minstens 9 maanden oefenen en 3 uur verplichte vorming voor begeleiders

De hervorming van het rijexamen is nog maar net achter de rug, maar Vlaanderen staat al klaar met een nieuw pakket wijzigingen. Dit keer voor de rijopleiding. Vanaf 1 oktober zal je minstens 9 maanden moeten oefenen vooraleer je wordt toegelaten tot je praktische rijexamen. Nu is dat, zowel in het ‘traject met rijschool’ als in het ‘traject met vrije begeleiding’ slechts 3 maanden. Nieuw is ook dat wie nog als begeleider wil aantreden in het vrije traject, eerst 3 uur opleiding moet volgen. Nadien wordt er een begeleidersattest uitgereikt dat 10 jaar geldig is.
Read more

03.07.2017 - Deelnemen aan het verkeer

De BA Motorrijtuigen dekt verkeersongevallen. Wanneer kan men stellen dat het voertuig aan het verkeer deelneemt? Moet het in beweging zijn op de openbare weg?
Read more

29.06.2017 - Verdrag maritieme arbeid: modellen voor certificaten gepubliceerd

De modellen van de certificaten van verzekering voor repatriëring en voor de aansprakelijkheid van de reder zijn gepubliceerd. Die documenten worden gebruikt bij de controle en de toepassing van het Verdrag betreffende maritieme arbeid. Ook de voorwaarden die daaraan gekoppeld zijn, komen aan bod.
Read more

26.06.2017 - 5 tips om valpartijen op elke werkplek te voorkomen

Arbeidsongevallen worden het vaakst veroorzaakt door een val. Vooral bij werkomgevingen zoals bouwwerven denken we aan het grote valrisico, omdat de werknemers dagelijks op hoogte werken. Maar een val kan overal gebeuren en kan zelfs bij de kleinste hoogte grote schade berokkenen. Arbo Rendement roept werkgevers op om preventiemaatregelen te voorzien voor het vallen van grote én kleine hoogtes.
Read more

23.06.2017 - Tarieven van minnelijke schikkingen voor verkeersovertredingen met 33 procent verhoogd

Nadat Vanaf 1 januari 2017 verhoogden de opdeciemen voor strafrechtelijke geldboeten met 33%. Vanaf 1 mei 2017 met 5% stegen ook de tarieven voor onmiddellijke inning en consignatie voor overtredingen op de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten ervan. Als gevolg van die twee wijzigingen acht het College van procureurs-generaal het noodzakelijk om ook de tarieven van de minnelijke schikkingen vanaf 1 mei 2017 aan te passen. De meeste tarieven stijgen ongeveer met 33%.
Read more

16.06.2017 - Elke 15 seconden een dodelijk arbeidsongeval ergens ter wereld

Op de conferentie van de Internationale Arbeidersorganisatie in Genève werd onlangs een studie voorgesteld, uitgevoerd door een expertencommissie, over vier conventies inzake veiligheid op het werk. Het rapport toont enkele alarmerende arbeidsongevallencijfers: elke 15 seconden sterft ergens ter wereld iemand door een arbeidsongeval.
Read more

13.06.2017 - Ongeval zonder getuigen

Wij hadden een ongeval op een kruispunt. De tegenpartij beweert door het groene licht gereden te zijn. Ik ook! Bij gebrek aan getuigen overwegen onze respectieve verzekeraars niet tussen te komen. Wat zijn onze verhaalmogelijkheden?
Read more

09.06.2017 - Verzekeringsplicht voor architect én aannemer, dakdekker, plaatser van ramen en deuren…

Momenteel zijn alleen architecten verplicht om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren. Aannemers en andere beroepsgroepen uit de bouwsector hebben een vergelijkbare aansprakelijkheid, maar geen verzekeringsplicht. Wanneer een aannemer failliet gaat, ‘verdampt’ het recht op schadevergoeding; ook al valt de schade onder de tienjarige aansprakelijkheid.
Read more

02.06.2017 - Zelfstandigen kunnen verzekering gewaarborgd inkomen verlengen tot 65 jaar

Assuralia, de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen, heeft een nieuwe gedragscode gepubliceerd om de looptijd van de dekking voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen op te trekken tot 65 jaar als de zelfstandige dat wenst. Zo kunnen meer dan 61.000 verzekerde zelfstandigen vanaf 1 juni hun verzekeraar daartoe een voorstel vragen zonder medische vragenlijst of onderzoek.
Read more

29.05.2017 - Wat is de “zwarte lijst”?

Ik heb horen zeggen dat de verzekeraars sommige van hun verzekerden op een zwarte lijst zetten. Hoe kom je op die lijst terecht en wat zijn de gevolgen?
Read more

24.05.2017 - Axa geeft inzicht in eigen arbeidsongevallencijfers

In een nieuw dossier geeft AXA een interessant inzicht in de arbeidsongevallen die bij de verzekeringsmaatschappij werden aangegeven tussen 2013 en 2016. Van de meer dan 140.000 arbeidsongevallen kenden 85 een fatale afloop, en meer dan 8000 hebben geleid tot blijvende invaliditeit. Hoewel dat cijfer hoog lijkt, wijst AXA op de rol van de verschillende maatregelen ter preventie en verbetering van de veiligheid op het werk, waardoor het aantal dodelijke ongevallen op de werkplek in 30 jaar tijd met 71% is gedaald. In dit artikel staan we even stil bij de belangrijkste cijfers uit het rapport.
Read more

22.05.2017 - Arbeidsongevallencijfer bij uitzendkrachten en jobstudenten stabiel

Het is voor het derde jaar op rij dat een significante stijging in gepresteerde uren van uitzendkrachten wordt genoteerd. In 2016 werd de kaap van 214 miljoen uren uitzendarbeid gehaald door uitzendkrachten verdeeld over alle sectoren. Samen met de groei van de tewerkstelling blijft het aantal arbeidsongevallen van de uitzendkrachten onder controle. Net zoals in de vorige jaren blijft de frequentiegraad van de arbeidsongevallen schommelen onder de 40. Dat is te lezen in een persbericht van Prevent en Interim.
Read more

16.05.2017 - Sieraden op het werk? Geen goed idee.

Werknemers die sieraden dragen zijn vaker het slachtoffer van ongevallen met een letsel. De sieraden kunnen aan de basis liggen van het ontstaan van ongevallen of kunnen het letsel erger maken. De werkgever treft daarom best preventieve maatregelen om de veiligheid te verhogen.
Read more

10.05.2017 - EU wil snelle ratificatie van HNS-verdrag over aansprakelijkheid op zee

De Europese Unie wil dat alle Europese lidstaten het ‘internationaal verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen (HNS-verdrag)’ ratificeren, zoals dat gewijzigd werd door het protocol van 2010. HNS staat voor ‘Hazardous and Noxious Substances’ of ‘gevaarlijke en schadelijke stoffen’, zoals vloeibaar aardgas (lng), vloeibaar petroleumgas (lpg) of chemische stoffen. Het HNS-verdrag is nog niet in werking getreden.
Read more

05.05.2017 - Tarieven voor onmiddellijke inning verkeersovertredingen 5 procent hoger vanaf 1 mei

Vanaf 1 mei 2017 stijgen de tarieven voor onmiddellijke inning en consignatie voor overtredingen op de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten ervan met 5%. Zo verhoogt de onmiddellijke inning voor een overtreding van de eerste graad van 55 naar 58 euro. Om het werk van verbalisanten op het terrein gemakkelijker te maken, hierbij een overzicht van de aangepaste tarieven aan.
Read more

02.05.2017 - Brandverzekering kan dekking tegen overlopen riolen uitsluiten in risicozones

De brandverzekering voor eenvoudige risico’s dekt ook de schade die het gevolg is van natuurrampen. Hieronder vallen onder meer overstromingen, aardbevingen en het overlopen of opstuwen van openbare riolen, veroorzaakt door bv. een storm.
Read more

28.04.2017 - Ombudsman van de Verzekeringen: Cijfers en Analyse 2016

De Ombudsman van de Verzekeringen ontving in 2016 5.604 vragen tot tussenkomst. Dat is 8% dan in 2015, toe de dienst 5.171 vragen kreeg. In 51% van de onderzochte vragen was er een positieve oplossing voor de consument. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Ombudsman van de Verzekeringen voor 2016.
Read more

25.04.2017 - Ook vrije advocatenkeuze bij arbitrageprocedure

Wie een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan - als het tot een gerechtelijke of administratieve procedure komt - zijn advocaat zelf kiezen. De wetgever breidt die vrije keuze van advocaat nu uit tot de arbitrageprocedure. De verzekerde kan - in de drie soorten procedures - trouwens ook vrij kiezen voor iemand die - volgens de op de procedure toepasselijke regels - de kwalificaties heeft om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen.
Read more

19.04.2017 - Brussel en Wallonië implementeren ADR-2017

Op 21 februari 2017 publiceerde de Vlaamse gewestelijke overheid al een Nederlandse vertaling van de meest recente versie van de ‘Europese Overeenkomst inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’ (ADR). Op 3 april doen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest dat nog eens over. Naast de herpublicatie van de Nederlandstalige versie, bieden zij ook een versie aan in het Frans en in het Duits.
Read more

13.04.2017 - Maritieme arbeid: verplichte verzekering voor repatriëring, arbeidsongeschiktheid en overlijden zeevarenden

Sinds 18 januari 2017 is iedere reder verplicht om een verzekering af te sluiten om de repatriëringskosten van een zeevarende te dekken. Daarnaast moeten ze zorgen voor ‘voldoende financiële zekerheid’ voor schadevergoeding in geval van overlijden of langdurige ongeschiktheid van zeevarenden als gevolg van een arbeidsongeval, beroepsziekte of bedrijfsrisico. De reder kan dit doen door zich te verzekeren of hij kan zich beroepen op het sociale zekerheidsstelsel.
Read more

11.04.2017 - Dagelijks beheer Fedris kan bijdragen ambtshalve aansluiting verlagen

Het KB op de arbeidsongevallen bepaalt sinds 1 september 2014 dat het beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen (nu is dat Fedris) in ‘behartigenswaardige gevallen’ en onder strikte voorwaarden een vermindering kan toekennen van de bijdrage die werkgevers verschuldigd zijn wanneer ze verzuimen een verzekeringscontract af te sluiten.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]