News

09.06.2017 - Verzekeringsplicht voor architect én aannemer, dakdekker, plaatser van ramen en deuren…

Momenteel zijn alleen architecten verplicht om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren. Aannemers en andere beroepsgroepen uit de bouwsector hebben een vergelijkbare aansprakelijkheid, maar geen verzekeringsplicht. Wanneer een aannemer failliet gaat, ‘verdampt’ het recht op schadevergoeding; ook al valt de schade onder de tienjarige aansprakelijkheid.
Read more

02.06.2017 - Zelfstandigen kunnen verzekering gewaarborgd inkomen verlengen tot 65 jaar

Assuralia, de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen, heeft een nieuwe gedragscode gepubliceerd om de looptijd van de dekking voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen op te trekken tot 65 jaar als de zelfstandige dat wenst. Zo kunnen meer dan 61.000 verzekerde zelfstandigen vanaf 1 juni hun verzekeraar daartoe een voorstel vragen zonder medische vragenlijst of onderzoek.
Read more

29.05.2017 - Wat is de “zwarte lijst”?

Ik heb horen zeggen dat de verzekeraars sommige van hun verzekerden op een zwarte lijst zetten. Hoe kom je op die lijst terecht en wat zijn de gevolgen?
Read more

24.05.2017 - Axa geeft inzicht in eigen arbeidsongevallencijfers

In een nieuw dossier geeft AXA een interessant inzicht in de arbeidsongevallen die bij de verzekeringsmaatschappij werden aangegeven tussen 2013 en 2016. Van de meer dan 140.000 arbeidsongevallen kenden 85 een fatale afloop, en meer dan 8000 hebben geleid tot blijvende invaliditeit. Hoewel dat cijfer hoog lijkt, wijst AXA op de rol van de verschillende maatregelen ter preventie en verbetering van de veiligheid op het werk, waardoor het aantal dodelijke ongevallen op de werkplek in 30 jaar tijd met 71% is gedaald. In dit artikel staan we even stil bij de belangrijkste cijfers uit het rapport.
Read more

22.05.2017 - Arbeidsongevallencijfer bij uitzendkrachten en jobstudenten stabiel

Het is voor het derde jaar op rij dat een significante stijging in gepresteerde uren van uitzendkrachten wordt genoteerd. In 2016 werd de kaap van 214 miljoen uren uitzendarbeid gehaald door uitzendkrachten verdeeld over alle sectoren. Samen met de groei van de tewerkstelling blijft het aantal arbeidsongevallen van de uitzendkrachten onder controle. Net zoals in de vorige jaren blijft de frequentiegraad van de arbeidsongevallen schommelen onder de 40. Dat is te lezen in een persbericht van Prevent en Interim.
Read more

16.05.2017 - Sieraden op het werk? Geen goed idee.

Werknemers die sieraden dragen zijn vaker het slachtoffer van ongevallen met een letsel. De sieraden kunnen aan de basis liggen van het ontstaan van ongevallen of kunnen het letsel erger maken. De werkgever treft daarom best preventieve maatregelen om de veiligheid te verhogen.
Read more

10.05.2017 - EU wil snelle ratificatie van HNS-verdrag over aansprakelijkheid op zee

De Europese Unie wil dat alle Europese lidstaten het ‘internationaal verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen (HNS-verdrag)’ ratificeren, zoals dat gewijzigd werd door het protocol van 2010. HNS staat voor ‘Hazardous and Noxious Substances’ of ‘gevaarlijke en schadelijke stoffen’, zoals vloeibaar aardgas (lng), vloeibaar petroleumgas (lpg) of chemische stoffen. Het HNS-verdrag is nog niet in werking getreden.
Read more

05.05.2017 - Tarieven voor onmiddellijke inning verkeersovertredingen 5 procent hoger vanaf 1 mei

Vanaf 1 mei 2017 stijgen de tarieven voor onmiddellijke inning en consignatie voor overtredingen op de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten ervan met 5%. Zo verhoogt de onmiddellijke inning voor een overtreding van de eerste graad van 55 naar 58 euro. Om het werk van verbalisanten op het terrein gemakkelijker te maken, hierbij een overzicht van de aangepaste tarieven aan.
Read more

02.05.2017 - Brandverzekering kan dekking tegen overlopen riolen uitsluiten in risicozones

De brandverzekering voor eenvoudige risico’s dekt ook de schade die het gevolg is van natuurrampen. Hieronder vallen onder meer overstromingen, aardbevingen en het overlopen of opstuwen van openbare riolen, veroorzaakt door bv. een storm.
Read more

28.04.2017 - Ombudsman van de Verzekeringen: Cijfers en Analyse 2016

De Ombudsman van de Verzekeringen ontving in 2016 5.604 vragen tot tussenkomst. Dat is 8% dan in 2015, toe de dienst 5.171 vragen kreeg. In 51% van de onderzochte vragen was er een positieve oplossing voor de consument. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Ombudsman van de Verzekeringen voor 2016.
Read more

25.04.2017 - Ook vrije advocatenkeuze bij arbitrageprocedure

Wie een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan - als het tot een gerechtelijke of administratieve procedure komt - zijn advocaat zelf kiezen. De wetgever breidt die vrije keuze van advocaat nu uit tot de arbitrageprocedure. De verzekerde kan - in de drie soorten procedures - trouwens ook vrij kiezen voor iemand die - volgens de op de procedure toepasselijke regels - de kwalificaties heeft om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen.
Read more

19.04.2017 - Brussel en Wallonië implementeren ADR-2017

Op 21 februari 2017 publiceerde de Vlaamse gewestelijke overheid al een Nederlandse vertaling van de meest recente versie van de ‘Europese Overeenkomst inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’ (ADR). Op 3 april doen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest dat nog eens over. Naast de herpublicatie van de Nederlandstalige versie, bieden zij ook een versie aan in het Frans en in het Duits.
Read more

13.04.2017 - Maritieme arbeid: verplichte verzekering voor repatriëring, arbeidsongeschiktheid en overlijden zeevarenden

Sinds 18 januari 2017 is iedere reder verplicht om een verzekering af te sluiten om de repatriëringskosten van een zeevarende te dekken. Daarnaast moeten ze zorgen voor ‘voldoende financiële zekerheid’ voor schadevergoeding in geval van overlijden of langdurige ongeschiktheid van zeevarenden als gevolg van een arbeidsongeval, beroepsziekte of bedrijfsrisico. De reder kan dit doen door zich te verzekeren of hij kan zich beroepen op het sociale zekerheidsstelsel.
Read more

11.04.2017 - Dagelijks beheer Fedris kan bijdragen ambtshalve aansluiting verlagen

Het KB op de arbeidsongevallen bepaalt sinds 1 september 2014 dat het beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen (nu is dat Fedris) in ‘behartigenswaardige gevallen’ en onder strikte voorwaarden een vermindering kan toekennen van de bijdrage die werkgevers verschuldigd zijn wanneer ze verzuimen een verzekeringscontract af te sluiten.
Read more

06.04.2017 - Eerste voorlopige lijst met erkende daden van terrorisme voor (Belgische) slachtoffers

De regering heeft een lijst gepubliceerd met dertien daden die als daden van terrorisme worden erkend. Deze erkenning is nodig in het kader van de procedure die de financiële hulp aan de slacht-offers ervan regelt.
Read more

03.04.2017 - Assuralia publiceert brochure rond Overlijdensverzekering

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, heeft een brochure uitgebracht over de overlijdensverzekering. Deze kan gratis geraadpleegd worden op haar website www.abcverzekering.be. De brochure werd voorgesteld in het kader van de Week van het geld, die plaatsvond van 27 maart tot 2 april.
Read more

29.03.2017 - Schadegeval met een geleende aanhangwagen

Doordat ik een bocht iets te kort nam, raakte ik een geparkeerd voertuig met de bagagewagen die mijn buurman me had uitgeleend. Ik had mijn verzekeraar niet gemeld dat ik een aanhangwagen zou trekken. Ben ik verzekerd? En voor welke schade?
Read more

24.03.2017 - Nieuwe veiligheidsnormen voor uitrusting zeeschepen verder uitgediept

Sinds 18 september 2016 is de Europese CE-markeringsrichtlijn 2014/90 voor de uitrusting van zeeschepen van kracht. Met uniforme veiligheidsnormen en handelsrichtlijnen voor wie onder meer reddingsmiddelen, brandbeveiligingapparatuur, navigatieapparatuur en radiocommunicatieapparatuur levert aan EU-zeeschepen. De normen worden nu verder uitgediept in een eerste uitvoeringsverordening (2017/306) zodat de lidstaten het bos nog door de bomen kunnen zien.
Read more

20.03.2017 - Regelgeving X- en W-nummerplaten versoepeld

Sinds 1 mei 2016 zijn er in België 2 types transitplaten naar Europees model op de markt: de exportplaat X om – zoals het woord het al zelf zegt – voertuigen te exporteren naar het buitenland en de tijdelijke nummerplaat W voor personen die slechts een korte periode in ons land verblijven. Gloednieuwe nummerplaten dus, maar met regelgeving die nog wat kinderziekten vertoont. De regering komt daarom met een aantal correcties en verduidelijkingen. Aanpassingen die het gebruik van de platen bovendien moeten vereenvoudigen.
Read more

14.03.2017 - Melding van een ernstig arbeidsongeval in een Seveso-bedrijf: Hoe doe je dat?

In de Nieuwsbrief preventie zware ongevallen van 23 februari geeft de overheid een praktisch overzicht van de meldingsplicht bij een ernstig arbeidsongeval of een zwaar ongeval in een Seveso bedrijf. Wij geven u deze informatie graag mee.
Read more

09.03.2017 - Bedrijven kunnen jaarlijkse verkeersbelasting bij gecombineerd vervoer volledig terugbetaald krijgen in Vlaanderen

De Vlaamse Regering heeft de terugbetalingsregeling van de jaarlijkse verkeersbelasting bij gecombineerd vervoer aangepast. Bedrijven die gebruik maken van deze nieuwe regeling kunnen vanaf het aanslagjaar 2016 bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een terugbetaling aanvragen tot maximum 100% van de verschuldigde jaarlijkse verkeersbelasting.
Read more

06.03.2017 - Geconventioneerde artsen krijgen voor 2016 4.563 euro voor pensioenopbouw

Artsen die volledig of gedeeltelijk geconventioneerd zijn, krijgen – in ruil voor de tariefzekerheid voor de patiënt - een financiële tegenprestatie, het sociaal voordeel. Dat is geld van het Riziv waarmee ze hun contract voor een aanvullend pensioen of een vervangingsinkomen bij invaliditeit kunnen financieren. Het sociaal voordeel kan ook bestaan uit een bij het Riziv gereserveerd recht op een rust- of overlevingspensioen. De bedragen die de artsen krijgen voor 2016 zijn bekend.
Read more

01.03.2017 - Beperkte erfbelasting bij verzekeringsgift in Vlaanderen

De Vlaamse Belastingdienst heft de erfbelasting op een verzekeringscontract voortaan pas op het moment dat het verzekeringskapitaal wordt uitgekeerd of op het moment van de afkoop van het contract. Daarnaast wordt de erfbelasting op een verzekeringsgift beperkt.
Read more

27.02.2017 - Nederland: Smartphone oorzaak van 1 op de 5 fietsongevallen met jongeren

Sinds de opkomst van de smartphone is er een hele nieuwe categorie verkeersongevallen bij gekomen. Bij 1 op de 5 fietsongevallen waar een jongere bij betrokken is, speelt smartphonegebruik een rol. En dat is ook niet zo vreemd. Je ziet vaker iets over het hoofd, je fietst langzamer en gaat meer slingeren. Om te voorkomen dat er nog meer ongevallen gebeuren, heeft Veilig Verkeer Nederland de verkeersles Op de fiets? Even niets… ontwikkeld.
Read more

20.02.2017 - Ziekteverzuim stijgt snelst bij dertigers en veertigers

Het ziekteverzuim bij Belgische werknemers steeg in 2016 opnieuw, maar minder snel. De grootste stijging werd opgetekend bij de meest actieve bevolking, de dertigers en veertigers. Vorig jaar waren iets meer dan zes op de tien medewerkers (62,65 procent) minstens een dag afwezig wegens ziekte. Dat blijkt uit cijfers die HR-dienstenverlener SD Worx verzamelde van meer dan 620.000 werknemers uit ruim 18.000 Belgische privébedrijven.
Read more

17.02.2017 - Foutparkeren en kosten vertraging tram

Het is niet mijn gewoonte, maar omdat ik op een afspraak moest zijn, heb ik mijn auto foutgeparkeerd. Het foutparkeren heeft geen ongeval veroorzaakt, maar belemmerde de doorgang van de trams. De vervoersmaatschappij eist een schadeloosstelling voor de vertraging die door mijn schuld werd opgelopen. Kan ik mijn verzekering BA Motorrijtuigen inschakelen?
Read more

14.02.2017 - Minister wil ook tachograaf in lichte bestelwagens

Wie met een lichte bestelwagen rondrijdt – van minder dan 3,5 ton – en goederen vervoert voor derden, dreigt ook aan rij- en rusttijden te moeten voldoen. Chauffeurs van grote trucks mogen nu maximaal negen uur per dag rijden, in twee blokken van 4,5 uur. Internationale bedrijven proberen die regel te omzeilen door lichte bestelwagens in te schakelen. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil vermijden dat transportbedrijven door het gebruik van lichte voertuigen niet moeten voldoen aan de regels en denkt aan een verplichte tachograaf. Dat meldt Het Nieuwsblad.
Read more

10.02.2017 - Brussel en Vlaanderen versoepelen termijnen voor periodieke keuring voertuigen

Brussel en Vlaanderen versoepelen de deadlines voor de periodieke keuring van voertuigen. Vanaf 1 maart 2017 moeten vrachtwagens bijvoorbeeld niet meer halfjaarlijks, maar jaarlijks naar de herkeuring. Een termijn die ook wordt ingevoerd voor de voertuigen waarvoor een ADR-keuringsdocument moet worden afgeleverd.
Read more

06.02.2017 - Grondwettelijk Hof vernietigt passage in Arbeidsongevallenwet wegens overdreven formalisme

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 24 november 2016 een specifieke bepaling uit de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 vernietigd. Het gaat om een overdreven formalistische bepaling die in de praktijk nauwelijks wordt gebruikt en waarover het Grondwettelijk Hof in een eerder arrest al had gezegd dat er sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel.
Read more

02.02.2017 - Arbeidsongevallen: loonbedragen voor 2017

De FOD Sociale Zekerheid heeft de geïndexeerde loonbedragen bekendgemaakt die worden gebruikt in de arbeidsongevallenregeling. De op 2 februari gepubliceerde bedragen zijn van kracht sinds 1 januari 2017.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]