News

06.04.2017 - Eerste voorlopige lijst met erkende daden van terrorisme voor (Belgische) slachtoffers

De regering heeft een lijst gepubliceerd met dertien daden die als daden van terrorisme worden erkend. Deze erkenning is nodig in het kader van de procedure die de financiële hulp aan de slacht-offers ervan regelt.
Read more

03.04.2017 - Assuralia publiceert brochure rond Overlijdensverzekering

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, heeft een brochure uitgebracht over de overlijdensverzekering. Deze kan gratis geraadpleegd worden op haar website www.abcverzekering.be. De brochure werd voorgesteld in het kader van de Week van het geld, die plaatsvond van 27 maart tot 2 april.
Read more

29.03.2017 - Schadegeval met een geleende aanhangwagen

Doordat ik een bocht iets te kort nam, raakte ik een geparkeerd voertuig met de bagagewagen die mijn buurman me had uitgeleend. Ik had mijn verzekeraar niet gemeld dat ik een aanhangwagen zou trekken. Ben ik verzekerd? En voor welke schade?
Read more

24.03.2017 - Nieuwe veiligheidsnormen voor uitrusting zeeschepen verder uitgediept

Sinds 18 september 2016 is de Europese CE-markeringsrichtlijn 2014/90 voor de uitrusting van zeeschepen van kracht. Met uniforme veiligheidsnormen en handelsrichtlijnen voor wie onder meer reddingsmiddelen, brandbeveiligingapparatuur, navigatieapparatuur en radiocommunicatieapparatuur levert aan EU-zeeschepen. De normen worden nu verder uitgediept in een eerste uitvoeringsverordening (2017/306) zodat de lidstaten het bos nog door de bomen kunnen zien.
Read more

20.03.2017 - Regelgeving X- en W-nummerplaten versoepeld

Sinds 1 mei 2016 zijn er in België 2 types transitplaten naar Europees model op de markt: de exportplaat X om – zoals het woord het al zelf zegt – voertuigen te exporteren naar het buitenland en de tijdelijke nummerplaat W voor personen die slechts een korte periode in ons land verblijven. Gloednieuwe nummerplaten dus, maar met regelgeving die nog wat kinderziekten vertoont. De regering komt daarom met een aantal correcties en verduidelijkingen. Aanpassingen die het gebruik van de platen bovendien moeten vereenvoudigen.
Read more

14.03.2017 - Melding van een ernstig arbeidsongeval in een Seveso-bedrijf: Hoe doe je dat?

In de Nieuwsbrief preventie zware ongevallen van 23 februari geeft de overheid een praktisch overzicht van de meldingsplicht bij een ernstig arbeidsongeval of een zwaar ongeval in een Seveso bedrijf. Wij geven u deze informatie graag mee.
Read more

09.03.2017 - Bedrijven kunnen jaarlijkse verkeersbelasting bij gecombineerd vervoer volledig terugbetaald krijgen in Vlaanderen

De Vlaamse Regering heeft de terugbetalingsregeling van de jaarlijkse verkeersbelasting bij gecombineerd vervoer aangepast. Bedrijven die gebruik maken van deze nieuwe regeling kunnen vanaf het aanslagjaar 2016 bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een terugbetaling aanvragen tot maximum 100% van de verschuldigde jaarlijkse verkeersbelasting.
Read more

06.03.2017 - Geconventioneerde artsen krijgen voor 2016 4.563 euro voor pensioenopbouw

Artsen die volledig of gedeeltelijk geconventioneerd zijn, krijgen – in ruil voor de tariefzekerheid voor de patiënt - een financiële tegenprestatie, het sociaal voordeel. Dat is geld van het Riziv waarmee ze hun contract voor een aanvullend pensioen of een vervangingsinkomen bij invaliditeit kunnen financieren. Het sociaal voordeel kan ook bestaan uit een bij het Riziv gereserveerd recht op een rust- of overlevingspensioen. De bedragen die de artsen krijgen voor 2016 zijn bekend.
Read more

01.03.2017 - Beperkte erfbelasting bij verzekeringsgift in Vlaanderen

De Vlaamse Belastingdienst heft de erfbelasting op een verzekeringscontract voortaan pas op het moment dat het verzekeringskapitaal wordt uitgekeerd of op het moment van de afkoop van het contract. Daarnaast wordt de erfbelasting op een verzekeringsgift beperkt.
Read more

27.02.2017 - Nederland: Smartphone oorzaak van 1 op de 5 fietsongevallen met jongeren

Sinds de opkomst van de smartphone is er een hele nieuwe categorie verkeersongevallen bij gekomen. Bij 1 op de 5 fietsongevallen waar een jongere bij betrokken is, speelt smartphonegebruik een rol. En dat is ook niet zo vreemd. Je ziet vaker iets over het hoofd, je fietst langzamer en gaat meer slingeren. Om te voorkomen dat er nog meer ongevallen gebeuren, heeft Veilig Verkeer Nederland de verkeersles Op de fiets? Even niets… ontwikkeld.
Read more

20.02.2017 - Ziekteverzuim stijgt snelst bij dertigers en veertigers

Het ziekteverzuim bij Belgische werknemers steeg in 2016 opnieuw, maar minder snel. De grootste stijging werd opgetekend bij de meest actieve bevolking, de dertigers en veertigers. Vorig jaar waren iets meer dan zes op de tien medewerkers (62,65 procent) minstens een dag afwezig wegens ziekte. Dat blijkt uit cijfers die HR-dienstenverlener SD Worx verzamelde van meer dan 620.000 werknemers uit ruim 18.000 Belgische privébedrijven.
Read more

17.02.2017 - Foutparkeren en kosten vertraging tram

Het is niet mijn gewoonte, maar omdat ik op een afspraak moest zijn, heb ik mijn auto foutgeparkeerd. Het foutparkeren heeft geen ongeval veroorzaakt, maar belemmerde de doorgang van de trams. De vervoersmaatschappij eist een schadeloosstelling voor de vertraging die door mijn schuld werd opgelopen. Kan ik mijn verzekering BA Motorrijtuigen inschakelen?
Read more

14.02.2017 - Minister wil ook tachograaf in lichte bestelwagens

Wie met een lichte bestelwagen rondrijdt – van minder dan 3,5 ton – en goederen vervoert voor derden, dreigt ook aan rij- en rusttijden te moeten voldoen. Chauffeurs van grote trucks mogen nu maximaal negen uur per dag rijden, in twee blokken van 4,5 uur. Internationale bedrijven proberen die regel te omzeilen door lichte bestelwagens in te schakelen. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil vermijden dat transportbedrijven door het gebruik van lichte voertuigen niet moeten voldoen aan de regels en denkt aan een verplichte tachograaf. Dat meldt Het Nieuwsblad.
Read more

10.02.2017 - Brussel en Vlaanderen versoepelen termijnen voor periodieke keuring voertuigen

Brussel en Vlaanderen versoepelen de deadlines voor de periodieke keuring van voertuigen. Vanaf 1 maart 2017 moeten vrachtwagens bijvoorbeeld niet meer halfjaarlijks, maar jaarlijks naar de herkeuring. Een termijn die ook wordt ingevoerd voor de voertuigen waarvoor een ADR-keuringsdocument moet worden afgeleverd.
Read more

06.02.2017 - Grondwettelijk Hof vernietigt passage in Arbeidsongevallenwet wegens overdreven formalisme

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 24 november 2016 een specifieke bepaling uit de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 vernietigd. Het gaat om een overdreven formalistische bepaling die in de praktijk nauwelijks wordt gebruikt en waarover het Grondwettelijk Hof in een eerder arrest al had gezegd dat er sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel.
Read more

02.02.2017 - Arbeidsongevallen: loonbedragen voor 2017

De FOD Sociale Zekerheid heeft de geïndexeerde loonbedragen bekendgemaakt die worden gebruikt in de arbeidsongevallenregeling. De op 2 februari gepubliceerde bedragen zijn van kracht sinds 1 januari 2017.
Read more

30.01.2017 - Rechtsplegingsvergoeding komt toe aan rechtsbijstandsverzekeraar

“De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij” (art. 1022, lid 1 Ger.W.).
Read more

26.01.2017 - Administratieve geldboete voor inbreuken op scheepvaartwetten

De wetgever wil inbreuken op de scheepvaartwetten bestraffen met een administratieve geldboete. Daardoor zullen daders van kleinere inbreuken (bv. het niet naleven van bepaalde meldingsformaliteiten) die geen aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging hun straf niet langer kunnen ontlopen. België komt hiermee tegemoet aan de vraag van de Europese Commissie en van nationale partners als de scheepvaartpolitie om te beschikken over een efficiënter en meer afschrikwekkend handhavingsbeleid.
Read more

23.01.2017 - Assuralia lanceert elektronisch aanrijdingsformulier Crashform®

Assuralia, de beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen, heeft vandaag de app Crashform® voorgesteld. Met deze app, beschikbaar voor iOS (vanaf 9.0) en Android (vanaf 4.4), kan de verzekerde met een smartphone of tablet de aangifte invullen.
Read more

19.01.2017 - Strengere basisnormen voor brandveiligheid van nieuwe gebouwen

Vanaf 1 april 2017 gelden er strengere basisnormen voor brandveiligheid van nieuwe gebouwen en uitbreidingen van bestaande gebouwen. Met onder meer nieuwe voorschriften voor de brandveiligheid van elektrische en hydraulische liften, wijzigingen voor de handel in bouwproducten en een aangepaste overgangsregeling voor het gebruik van de Belgische normen op het gebied van brandweerstand en reactie bij brand van bouwproducten.
Read more

17.01.2017 - Verdere uitrol van ‘proefproject technische keuring op verplaatsing’ in zicht

Het proefproject ‘technische keuring op verplaatsing’ is goed verlopen en kreeg een positieve eindevaluatie. Een verdere uitrol is aangewezen, klinkt het bij Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Maar het is nog even wachten op de definitieve goedkeuring van de Vlaamse regering. Intussen wordt het proefproject verlengd, tot 28 februari 2017. Zo worden praktische problemen en juridische onzekerheid vermeden.
Read more

11.01.2017 - Europese Unie neemt 2017-versies over van ADR, RID en ADN

De internationale overeenkomsten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), per spoor (RID), of over de binnenwateren (ADN) worden om de 2 jaar bijgewerkt. De vorige versies dateerden van 1 januari 2015, en dus zijn er op 1 januari 2017 nieuwe versies in werking getreden. Traditiegetrouw neemt de Europese Unie de bijgewerkte versies integraal over in haar intern recht, waardoor de internationale vervoersregels ook van toepassing worden op het vervoer tussen de EU-staten onderling, en binnen elke lidstaat.
Read more

06.01.2017 - Waartoe dient een groene kaart?

De groene kaart (ook internationaal verzekeringsbewijs genoemd) is het officiële bewijs dat de verzekeringsplicht werd nagekomen. Uw verzekeraar levert ze normaal pas af nadat de premie werd betaald.
Read more

03.01.2017 - Drie correcties op kilometerheffing in Vlaanderen

Het diversebepalingendecreet verduidelijkt het tarief van de kilometerheffing voor de zuiver elektrische voertuigen en de voertuigen die uitsluitend op waterstof rijden. Het decreet wijzigt de formule waarmee alle tarieven elk jaar geïndexeerd worden. En het wijst een emissieklasse toe aan vrachtwagens en niet voor de weg bestemde mobiele machines zonder EURO-norm.
Read more

27.12.2016 - Ik heb met een niet-verzekerde auto een ongeval veroorzaakt. Nu zou ik graag weten of het slachtoffer schadeloosgesteld zal worden en of ik problemen kan krijgen.

Vooreerst herinneren we eraan dat de BA-verzekering van het voertuig waarmee u rijdt, moet tussenkomen wanneer u een ongeval veroorzaakt. Als er geen verzekering is, verschilt de situatie echter naargelang het om uw auto of om die van uw buurman gaat.
Read more

22.12.2016 - Bellen tijdens het rijden: verzekeraars luiden de alarmbel

In België gebeuren er ongeveer 400 arbeidsongevallen per dag in de private sector, waarvan 60 plaatsvinden op weg naar het werk. Deze cijfers tonen een positieve trend sinds 1985, toen gebeurden er zelfs meer dan 700 ongevallen per dag. Ondanks het dalend aantal ongevallen, is er nog werk aan de winkel.
Read more

21.12.2016 - ADR-2015 formeel van toepassing in Vlaams Gewest

Vlaanderen neemt de 2015-versie van het ‘Europees verdrag betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’ (ADR) over in gewestelijk recht. Het doet dat door een verwijzing naar de Europese ADR-richtlijn op te nemen in gewestelijk recht. De aanpassing heeft veeleer een symbolische waarde, want ADR-2015 is al van toepassing sinds 1 juli 2015. Op 1 januari aanstaande zou er trouwens een nieuwe versie van het ADR in werking treden: ADR-2017.
Read more

20.12.2016 - Is uw voertuig geschikt voor milieuvriendelijkere 95 E10-benzine?

Vanaf 1 januari tankt u 95 E10-benzine aan de pomp in plaats van benzine 95. Met deze meer milieuvriendelijke brandstof kan de uitstoot van broeikasgassen in de vervoerssector worden teruggedrongen. Benzine 95 E10 is compatibel met de motoren van 9 op 10 benzinevoertuigen, maar de FOD Economie raadt bestuurders aan om vóór 1 januari te checken via een toepassing of uw voertuig geschikt is. Is uw voertuig niet geschikt, dan kunt u benzine 98 tanken.
Read more

15.12.2016 - Inschrijving bromfietsen: regularisatieperiode verlengd, maar…

De regularisatieperiode voor de inschrijving van bromfietsen, die is afgelopen op 10 december 2016, wordt verlengd met een jaar, zodat iedereen de kans krijgt om zich in orde te stellen met de regelgeving. De verlenging van deze regularisatieperiode is echter nog niet verschenen onder de vorm van een koninklijk besluit, want enkele gevolgen heeft.
Read more

05.12.2016 - Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoot voor 2017 gekend

Het KB van 24 november 2016 bevat de referentiecijfers voor de CO2-uitstoot in het kalenderjaar 2017. Voor wagens met een benzine-, LPG-, of aardgasmotor daalt de referentie-CO2-uitstoot tot 105 g/km. Voor dieselwagens daalt hij tot 87 g/km.
Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

24.08.2020

Aansprakelijkheid voor een ongeval Read more

03.08.2020

Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten Read more

23.07.2020

Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten Read more

10.07.2020

COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]