Nieuws

11.01.2017 - Europese Unie neemt 2017-versies over van ADR, RID en ADN

De internationale overeenkomsten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), per spoor (RID), of over de binnenwateren (ADN) worden om de 2 jaar bijgewerkt. De vorige versies dateerden van 1 januari 2015, en dus zijn er op 1 januari 2017 nieuwe versies in werking getreden. Traditiegetrouw neemt de Europese Unie de bijgewerkte versies integraal over in haar intern recht, waardoor de internationale vervoersregels ook van toepassing worden op het vervoer tussen de EU-staten onderling, en binnen elke lidstaat.
Lees meer

06.01.2017 - Waartoe dient een groene kaart?

De groene kaart (ook internationaal verzekeringsbewijs genoemd) is het officiële bewijs dat de verzekeringsplicht werd nagekomen. Uw verzekeraar levert ze normaal pas af nadat de premie werd betaald.
Lees meer

03.01.2017 - Drie correcties op kilometerheffing in Vlaanderen

Het diversebepalingendecreet verduidelijkt het tarief van de kilometerheffing voor de zuiver elektrische voertuigen en de voertuigen die uitsluitend op waterstof rijden. Het decreet wijzigt de formule waarmee alle tarieven elk jaar geïndexeerd worden. En het wijst een emissieklasse toe aan vrachtwagens en niet voor de weg bestemde mobiele machines zonder EURO-norm.
Lees meer

27.12.2016 - Ik heb met een niet-verzekerde auto een ongeval veroorzaakt. Nu zou ik graag weten of het slachtoffer schadeloosgesteld zal worden en of ik problemen kan krijgen.

Vooreerst herinneren we eraan dat de BA-verzekering van het voertuig waarmee u rijdt, moet tussenkomen wanneer u een ongeval veroorzaakt. Als er geen verzekering is, verschilt de situatie echter naargelang het om uw auto of om die van uw buurman gaat.
Lees meer

22.12.2016 - Bellen tijdens het rijden: verzekeraars luiden de alarmbel

In België gebeuren er ongeveer 400 arbeidsongevallen per dag in de private sector, waarvan 60 plaatsvinden op weg naar het werk. Deze cijfers tonen een positieve trend sinds 1985, toen gebeurden er zelfs meer dan 700 ongevallen per dag. Ondanks het dalend aantal ongevallen, is er nog werk aan de winkel.
Lees meer

21.12.2016 - ADR-2015 formeel van toepassing in Vlaams Gewest

Vlaanderen neemt de 2015-versie van het ‘Europees verdrag betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’ (ADR) over in gewestelijk recht. Het doet dat door een verwijzing naar de Europese ADR-richtlijn op te nemen in gewestelijk recht. De aanpassing heeft veeleer een symbolische waarde, want ADR-2015 is al van toepassing sinds 1 juli 2015. Op 1 januari aanstaande zou er trouwens een nieuwe versie van het ADR in werking treden: ADR-2017.
Lees meer

20.12.2016 - Is uw voertuig geschikt voor milieuvriendelijkere 95 E10-benzine?

Vanaf 1 januari tankt u 95 E10-benzine aan de pomp in plaats van benzine 95. Met deze meer milieuvriendelijke brandstof kan de uitstoot van broeikasgassen in de vervoerssector worden teruggedrongen. Benzine 95 E10 is compatibel met de motoren van 9 op 10 benzinevoertuigen, maar de FOD Economie raadt bestuurders aan om vóór 1 januari te checken via een toepassing of uw voertuig geschikt is. Is uw voertuig niet geschikt, dan kunt u benzine 98 tanken.
Lees meer

15.12.2016 - Inschrijving bromfietsen: regularisatieperiode verlengd, maar…

De regularisatieperiode voor de inschrijving van bromfietsen, die is afgelopen op 10 december 2016, wordt verlengd met een jaar, zodat iedereen de kans krijgt om zich in orde te stellen met de regelgeving. De verlenging van deze regularisatieperiode is echter nog niet verschenen onder de vorm van een koninklijk besluit, want enkele gevolgen heeft.
Lees meer

05.12.2016 - Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoot voor 2017 gekend

Het KB van 24 november 2016 bevat de referentiecijfers voor de CO2-uitstoot in het kalenderjaar 2017. Voor wagens met een benzine-, LPG-, of aardgasmotor daalt de referentie-CO2-uitstoot tot 105 g/km. Voor dieselwagens daalt hij tot 87 g/km.
Lees meer

02.12.2016 - Drie op de tien Belgische werknemers vinden stressniveau ‘onaanvaardbaar’

Het aantal Belgen dat op het werk stress van een onaanvaardbaar niveau ondervindt, is sinds 2009 gestegen van 26,5% naar 30,8%. Tegelijk is het aantal energievolle medewerkers de afgelopen zeven jaar met meer dan 5% gedaald. Opvallend: het aandeel arbeiders dat energie haalt uit zijn job ligt bijna 20% lager dan bij directie- en hogere kaderleden. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête die HR-dienstenverlener SD Worx sinds 2009 voert bij 2.500 Belgische werknemers.
Lees meer

30.11.2016 - Burn-out wordt erkend als beroepsgerelateerde ziekte

Maggie De Block, federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft tijdens het VRT-programma De Zevende Dag aangekondigd dat burn-out beschouwd zal worden als een beroepsgerelateerde ziekte.
Lees meer

28.11.2016 - Een arbeidsongeval tijdens de pauze: kan dat?

Stel: een werknemer gaat joggen tijdens zijn middagpauze en heeft onderweg een ongeval. Kan deze gebeurtenis worden beschouwd als een arbeidsongeval? Een ongeval buiten de arbeidsuren kan ook worden erkend als arbeidsongeval (mits specifieke voorwaarden). Lees hieronder enkele mogelijke situaties van eventuele arbeidsongevallen tijdens de pauze.
Lees meer

24.11.2016 - Overheid zet in op re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

De overheid zet in op de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Bedoeling is om in de eerste plaats na te gaan in welke mate arbeidsongeschikte werknemers in de onderneming aan de slag kunnen blijven door hen tijdelijk of definitief een aangepast of ander werk te geven. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer heeft een sleutelrol in dit traject.
Lees meer

17.11.2016 - Ik heb een bromfiets gekocht, maar ik wil er voorlopig alleen in de wijk mee rijden. Moet ik een verzekering nemen?

Het antwoord is JA! Het is belangrijk te weten wanneer een verzekering voor motorrijtuigen moet worden aangegaan.
Lees meer

08.11.2016 - Na burn-out en bore-out maakt nu ook brown-out slachtoffers

Naast burn-out en bore-out duikt een nieuwe psychische aandoening steeds vaker de kop op bij werknemers: brown-out.
Lees meer

02.11.2016 - Nationale eigenheden bij uitvoering Europese Tachografenverordening en nieuwigheden rij- en rusttijden

Sinds 2 maart 2016 gelden in heel Europa een pak nieuwe regels voor de constructie, de installatie, het gebruik en de controle van tachografen die in het wegvervoer worden gebruikt. Een gevolg van de zogenaamde Tachografenverordening (165/2014) waarmee Europa betere arbeidsomstandigheden wil creëren in de sector en de controle wil vereenvoudigen. Hoewel de verordening rechtstreeks van toepassing is in alle lidstaten, vraagt een correcte uitvoering nog aantal specifieke nationale voorschriften. De federale regering heeft de nodige do’s en don’ts voor ons land nu gebundeld in een omvangrijk besluit.
Lees meer

27.10.2016 - Opnieuw daling aantal arbeidsongevallen in de privésector

In 2015 is het aantal arbeidsongevallen in de privésector met 6,5% gedaald. Het is al het vijfde jaar op rij dat er een daling is. Dat is te lezen in het statistisch verslag van de arbeidsongevallen (2015) op de website van het Fonds voor de Arbeidsongevallen.
Lees meer

25.10.2016 - Bijna 60% van de zelfstandige ondernemers niet verzekerd tegen financiële gevolgen van een ongeval

75% van de zelfstandige ondernemers denkt een erg laag risico op een werk of privé gerelateerd ongeval te lopen en bijgevolg neemt slechts 41% van hen een verzekering om de financiële gevolgen van een ongeval te dekken. Dit blijkt uit een recente enquête van HR-dienstverlener Securex bij zo’n 7500 zelfstandigen.
Lees meer

21.10.2016 - Maximale rentevoet voor levensverzekeringen blijft 2%

De maximale technische rentevoet voor levensverzekeringsovereenkomsten van lange duur wordt behouden op 2%.
Lees meer

20.10.2016 - Strenger kader voor internationaal wegvervoer van bederfbare levensmiddelen

Vanaf 30 oktober 2016 gelden nieuwe regels voor het internationaal wegvervoer van ‘aan bederf onderhevige levensmiddelen’. Ze zijn afgestemd op de Internationale ATP-overeenkomst, opgemaakt in Genève op 1 september 1970, in de versie die momenteel van kracht is.
Lees meer

17.10.2016 - Voorkom arbeidsongevallen door veilig gebruik van ladders!

Een defecte, slecht geïnstalleerde ladder of een ladder die niet geschikt is voor het uit te voeren werk, kan aan de basis liggen van ernstige arbeidsongevallen. In dit artikel komt de wettelijke basis kort aan bod en wordt dieper ingegaan op enkele nuttige tips voor veilig gebruik van ladders.
Lees meer

11.10.2016 - Ik heb een motorische beperking en overweeg een gemotoriseerde rolstoel te kopen. Moet ik een BA-verzekering voor motorrijtuigen nemen zoals de eigenaar van een personenauto?

Het antwoord is JA! Als gebruiker van een elektrische rolstoel moet u uw aansprakelijkheid voor schade aan derden laten verzekeren.
Lees meer

05.10.2016 - Minimumpensioen voor zelfstandigen en werknemers volledig gelijkgeschakeld sinds 1 augustus

Een programmawet van eind 2014 bepaalt dat het minimumpensioen voor zelfstandigen vanaf 1 augustus 2016 volledig wordt afgestemd op de bedragen van het gewaarborgd minimumpensioen voor werknemers. De afronding van die operatie wordt nu bevestigd door een bericht van de FOD Sociale Zekerheid.
Lees meer

28.09.2016 - Na een avondje stappen met vrienden raakte ik betrokken bij een ongeval. De politie stelde vast dat ik in staat van dronkenschap verkeerde, maar over de aansprakelijkheid is nog geen uitspraak gedaan. Hoe zal de verzekeraar reageren, en dit zowel voor de schade van de tegenpartij als voor mijn eigen schade?

Eerst en vooral moeten we een duidelijk onderscheid maken tussen dronkenschap en alcoholintoxicatie.
Lees meer

23.09.2016 - Inbreuken op verkeersbord C21 voortaan strenger bestraft

Vanaf 24 september 2016 vormt ‘het niet in acht nemen van verkeersbord C21’ – dat aangeeft dat de toegang tot de betrokken weg verboden is voor bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangegeven massa – een overtreding van derde graad. Overtreders riskeren daardoor een boete van 165 euro bij onmiddellijke inning. Rechters kunnen tot 500 euro boete opleggen (maal 6 – opdeciemen) én een facultatief rijverbod.
Lees meer

20.09.2016 - Privébewaking op Belgische schepen in Golf van Guinee

De Golf van Guinee - in West-Afrika - blijkt meer en meer het werkterrein te zijn van zeerovers. Om de opvarenden van Belgische schepen beter te beschermen tegen die gewelddadige piraterij mogen de schepen die in de Golf varen vanaf nu een private bewakingsonderneming aan boord hebben.
Lees meer

16.09.2016 - Spitsstrook in Wegcode

De spitsstrook, een extra rijstrook op een autosnelweg die bij drukte kan worden opengesteld, is ondertussen een gekend gegeven in het verkeer. Toch werd er in de Wegcode niet over gesproken. Tot nu.
Lees meer

12.09.2016 - Vanaf oktober helm, nummerplaat en rijbewijs verplicht voor speed pedelecs

Speed pedelecs – elektrische fietsen die trapondersteuning bieden tot 45km/u – hebben voortaan een eigen plaats in de Wegcode. Vanaf 1 oktober 2016 is een nummerplaat verplicht voor deze categorie ‘bromfietsen’. Bestuurders moeten een helm dragen én over een rijbewijs beschikken.
Lees meer

06.09.2016 - Fonds voor arbeidsongevallen wordt ‘Federaal agentschap voor beroepsrisico’s'

Er komt een fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) en het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ). Het FBZ verdwijnt en wordt geïntegreerd in het FAO dat behouden blijft. Enkel de benaming wijzigt.
Lees meer

02.09.2016 - Nood aan mentaliteitsverandering in bouwsector

Nederlandse veiligheidsdeskundigen wezen in het magazine van Cobouw op het feit dat er een andere manier moet worden gezocht om de veiligheid op bouwplaatsen te verbeteren. Volgens de experten moet het uit de mensen zelf komen, want het werkmateriaal kan niet nog veiliger gemaakt worden.
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  

20.04.2020

Autokeuring in Vlaanderen komt weer op gang Lees meer

14.04.2020

Tarieven kilometerheffing stijgen op 1 juli 2020 Lees meer

30.03.2020

Covid-19 Vlaams gewest: geen rijexamens, geen rijles, geen terugkommomenten, geen nascholing vakbekwaamheid, beperkte technische keuring Lees meer

26.03.2020

De Belgische verzekeringssector levert inspanningen leveren om de negatieve impact van de coronacrisis het hoofd te bieden Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]