Nieuws

23.05.2016 - Aantal arbeidsongevallen bij uitzendkrachten blijft dalen

Preventie en Interim (PI), de Centrale Preventiedienst voor de Sector van de Uitzendarbeid, heeft de arbeidsongevallencijfers voor het jaar 2015 verzameld en geanalyseerd. Daaruit blijkt dat de frequentiegraad jaar na jaar blijft dalen. De ernst van de arbeidsongevallen lijkt zichte stabiliseren.
Lees meer

23.05.2016 - Aantal arbeidsongevallen bij uitzendkrachten blijft dalen

Preventie en Interim (PI), de Centrale Preventiedienst voor de Sector van de Uitzendarbeid, heeft de arbeidsongevallencijfers voor het jaar 2015 verzameld en geanalyseerd. Daaruit blijkt dat de frequentiegraad jaar na jaar blijft dalen. De ernst van de arbeidsongevallen lijkt zichte stabiliseren.
Lees meer

20.05.2016 - Belgisch-Nederlands verdrag over gegevensuitwisseling verkeersovertreders geldt vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni 2016 zal België Nederlandse bestuurders die hier een verkeersovertreding begaan, veel makkelijker kunnen opsporen en bestraffen. Ons land krijgt immers rechtstreeks toegang tot de gegevens van de Nederlandse Dienst Wegverkeer (RWD). Nederland kan op zijn beurt onze Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) raadplegen om Belgische overtreders te traceren.
Lees meer

20.05.2016 - Belgisch-Nederlands verdrag over gegevensuitwisseling verkeersovertreders geldt vanaf 1 juni

Vanaf 1 juni 2016 zal België Nederlandse bestuurders die hier een verkeersovertreding begaan, veel makkelijker kunnen opsporen en bestraffen. Ons land krijgt immers rechtstreeks toegang tot de gegevens van de Nederlandse Dienst Wegverkeer (RWD). Nederland kan op zijn beurt onze Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) raadplegen om Belgische overtreders te traceren.
Lees meer

10.05.2016 - Burn-out op het werk: ‘Leidinggevenden onderschatten hun impact’

Tegen burn-out lijkt geen kruid gewassen. Langdurig absenteïsme kost ons elk jaar 6,5 miljard euro. Drie auteurs (een psychotherapeute, een journalist en een procesbegeleider) schreven er het boek over: ‘Ze maken ons kapot, meneer’. Vooral de rol van de leidinggevende komt aan bod.
Lees meer

10.05.2016 - Burn-out op het werk: ‘Leidinggevenden onderschatten hun impact’

Tegen burn-out lijkt geen kruid gewassen. Langdurig absenteïsme kost ons elk jaar 6,5 miljard euro. Drie auteurs (een psychotherapeute, een journalist en een procesbegeleider) schreven er het boek over: ‘Ze maken ons kapot, meneer’. Vooral de rol van de leidinggevende komt aan bod.
Lees meer

04.05.2016 - ABEX-index stijgt met zes punten

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 mei 2016 vastgelegd op 750. Dat is een stijging met 6 punten over de laatste zes maanden, wat neerkomt op een stijging van 0,81%. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.
Lees meer

04.05.2016 - ABEX-index stijgt met zes punten

De indexcommissie van de Associatie van Belgische Experten (ABEX) heeft de nieuwe semestriële index vanaf 1 mei 2016 vastgelegd op 750. Dat is een stijging met 6 punten over de laatste zes maanden, wat neerkomt op een stijging van 0,81%. De ABEX-index is een indexcijfer van de bouwkosten, dat iedere zes maanden wordt opgesteld door de associatie. De premies voor woningverzekeringen voor private eigendommen zijn aan deze index gekoppeld.
Lees meer

28.04.2016 - Insurance Europe publiceert overzicht verzekeringstaksen in Europa

De Europese (her)verzekeringsfederatie Insurance Europe heeft een rapport gepubliceerd met een overzicht van de indirecte verzekeringstaksen die geheven worden in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.
Lees meer

25.04.2016 - België start proefproject met elektronische vrachtbrief

Op 1 mei 2016 start ons land met een proefproject ‘elektronische vrachtbrief’. Ondernemingen die goederenvervoer verrichten op Belgisch grondgebied mogen hun papieren vrachtbrief gedurende 3 jaar vervangen door een digitale versie. Ten minste wanneer zowel de vrachtbrief als zijzelf voldoen aan een reeks voorwaarden. Geïnteresseerde leveranciers kunnen nog tot 1 februari 2017 een aanvraag tot toelating indienen. Het project loopt tot 1 mei 2019.
Lees meer

22.04.2016 - Ombudsman van de Verzekeringen: jaarverslag 2015

De Ombudsman van de Verzekeringen ontving in 2015 5.171 vragen tot tussenkomst, waarvan 4.382 verder werden behandeld. Dat is een stijging van 3% tegenover 2014. Bij 52% van de onderzochte vragen was er een positieve oplossing voor de consument.
Lees meer

18.04.2016 - Drone-wetgeving geldt vanaf 25 april

Het langverwachte KB dat een wettelijk kader vastlegt voor het gebruik van ‘op afstand bestuurde luchtvaartuigen’ (RPA) of ‘drones’ is op 15 april 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen. De regels gelden vanaf 25 april.
Lees meer

14.04.2016 - Brusselse exploitatieregels voor toeristische logies in werking

Het is al bijna twee jaar dat Brussel eigen exploitatieregels voor toeristische logies heeft. Nu treden ze eindelijk in werking. Het was nog wachten op een gedetailleerd uitvoeringsbesluit. Met daarin bijkomende specifieke exploitatievoorwaarden. En ook de procedure voor de voorafgaande aangifte en de registratie komt er uitgebreid aan bod. Net als de brandbeschermingsregels.
Lees meer

06.04.2016 - Medische index komt terug

Verzekeraars kunnen hun niet-beroepsgebonden ziektekostenverzekeringen binnenkort opnieuw aanpassen aan de medische index. Maar voortaan zal die nog maar één keer per jaar berekend worden.
Lees meer

01.04.2016 - Meeste Belgische verzekeringspolissen hebben verplichte dekking tegen terreurdaden

Assuralia, de Beroepsvereniging voor Verzekeringsondernemingen, heeft naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016 een persbericht gepubliceerd waarin wordt overlopen welke dekkingen verzekeringspolissen in België voorzien op dit vlak.
Lees meer

29.03.2016 - Fonds voor Beroepsziekten: eerste statistieken voor 2015!

Het Fonds voor de Beroepsziekten heeft de eerste statistieken van het jaar 2015 bekendgemaakt. In dit artikel worden een aantal opvallende tendensen besproken.
Lees meer

23.03.2016 - Minder schipbreuken in 2015, maar economische druk voorspelt weinig goeds

2015 was het veiligste jaar voor de scheepvaart van het voorbije decennium, zo meldt het Safety and Shipping Review 2016 van Alianz Global Corporate & Specialty SE (AGCS) dat de schipbreuken boven de 100 bruto-tonnage analyseert. Wereldwijd werden er 85 schipbreuken opgetekend. Hoewel het verschil met 2014 (88 schipbreuken) niet bijzonder groot is, werd de dalende langetermijntrend bevestigd. Sinds 2006 is dit aantal met 45% gedaald, dankzij een toegenomen bewustzijn rond veiligheid en zelfregulering. Er bestaan echter grote verschillen naargelang de regio en het scheepstype.
Lees meer

21.03.2016 - Overgangsregeling voor SIS-kaart verlengd tot eind 2016

Geldige sociale identiteitskaarten - ‘SIS-kaarten’, afkorting van ‘sociaal informatiesysteem’ - blijven onder de bestaande voorwaarden gelden voor identificatiedoeleinden tot 31 december 2016. De overgangsperiode wordt dus met 1 jaar verlengd.
Lees meer

18.03.2016 - Niet iedereen aan boord is een zeeman

Zeelieden die het slachtoffer zijn van een arbeidsongeval, zijn op een iets andere manier verzekerd dan “gewone” werknemers. Reders zijn verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor hun zeelieden bij het Fonds voor Arbeidsongevallen, dat hierbij optreedt als verzekeraar. De vergoeding die een zeeman krijgt bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval heeft een andere berekeningsgrondslag. Niet iedereen aan boord van een zeeschip onder Belgische vlag is echter een zeeman.
Lees meer

09.03.2016 - Geen vergunning meer nodig voor hotel, camping of ander toeristenverblijf in Vlaanderen

De Vlaamse regering schaft de verplichte vergunning of aanmelding voor toeristische logiesverblijven af. Voortaan kan iedereen toeristen ontvangen en tegen betaling te slapen leggen. Op voorwaarde dat de eigenaar of exploitant, Toerisme Vlaanderen op de hoogte heeft gebracht, én het verblijf voldoet aan de kwaliteitsnormen uit het nieuwe Logiesdecreet. Een van deze vereisten is het afsluiten van verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid. Om het even of het om een professionele uitbating gaat of om een bijverdienste, of het om een erkend logies gaat of om een niet-erkend logies, en of het logies rechtstreeks wordt aangeboden of via een tussenpersoon.
Lees meer

04.03.2016 - Geconventioneerde artsen krijgen 4.535 euro voor pensioenopbouw

Artsen die volledig of gedeeltelijk geconventioneerd zijn, krijgen – in ruil voor de tariefzekerheid voor de patiënt - een financiële tegenprestatie, het sociaal voordeel. Dat is geld van het Riziv waarmee ze hun contract voor een aanvullend pensioen of een vervangingsinkomen bij invaliditeit kunnen financieren. Het sociaal voordeel kan ook bestaan uit een bij het Riziv gereserveerd recht op een rust- of overlevingspensioen.
Lees meer

01.03.2016 - Schenking van verzekeringscontracten dubbel belast in Vlaams Gewest

De Vlaamse Belastingdienst int sinds 1 maart de successierechten op de schenking van verzekeringscontracten. Er is hier sprake van een dubbele belasting omdat vaak al schenkingsrechten werden betaald.
Lees meer

29.02.2016 - Verzekeringspremie op basis van rijgedrag

Verschillende maatschappijen hebben formules in de maak die de premie bepalen op basis van het rijgedrag. Voorzichtige chauffeurs zouden op die manier beloond kunnen worden voor hun rijgedrag.
Lees meer

26.02.2016 - Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers op komst

De federale regering plant al enige tijd de invoering van een verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers. Volgens de Tijd circuleren op de kabinetten van de bevoegde ministers Kris Peeters en Willy Borsus ontwerpteksten voor de invoering ervan.
Lees meer

19.02.2016 - Arbeidsongevallen: loonbedragen voor 2016

De FOD Sociale Zekerheid heeft de geïndexeerde loonbedragen bekendgemaakt die worden gebruikt in de arbeidsongevallenregeling. De op 12 februari 2016 gepubliceerde bedragen zijn van kracht sinds 1 januari 2016. We noteren maar één wijziging.
Lees meer

16.02.2016 - Langdurig ziekteverzuim blijft stijgen en bereikt record

Nooit eerder waren zoveel werknemers langer dan een maand afwezig omwille van ziekte. Het langdurige ziekteverzuim bereikte in 2015 een absoluut record. Bedroeg het langdurig ziekteverzuim (ononderbroken langer dan een maand en minder dan één jaar afwezig) in 2008 nog 1,75%, dan steeg dat vorig jaar naar 2,81%. Dit cijfer vertegenwoordigt het gemiddeld aantal dagen ziekte langer dan één maand ten opzichte van het aantal dagen dat iemand zou moeten werken. Dat blijkt uit cijfers van HR-dienstenverlener SD Worx. Die onderzocht het ziekteverzuim bij bijna 18.000 Belgische ondernemingen.
Lees meer

12.02.2016 - Vennootschappen moeten taks op interne pensioenvoorzieningen toch betalen

De programmawet van 22 juni 2012 heeft een eenmalige belasting ingevoerd ten laste van belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de Ven.B., de RPB of de BNI, op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen ten voordele van werknemers en bedrijfsleiders. Het ging hierbij om voorzieningen die bestonden op het einde van het laatste boekjaar met afsluiting vóór 1 januari 2012.
Lees meer

09.02.2016 - Vrachtwagens kunnen vrijstelling kilometerheffing al aanvragen

Op 1 april 2016 start de Vlaamse kilometerheffing. Vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton moeten dan betalen voor elke kilometer die ze op enkele belangrijke Vlaamse autosnelwegen en gewestwegen rijden. Sommige vrachtwagens worden - op hun vraag - vrijgesteld van die kilometerheffing. Een vrijstelling kan al aangevraagd worden, en dit sinds 1 januari 2016.
Lees meer

03.02.2016 - Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur daalt tot 2%

De maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur wordt op 2% gebracht. Dat blijkt uit een ministerieel besluit van 20 januari 2016.
Lees meer

29.01.2016 - Zeevaartinspectiereglement strenger voor uitrusting van zeeschepen

Vanaf 30 april 2016 gelden er strengere regels voor de verplichte uitrusting aan boord van zeeschepen. De strengere regels komen er in uitvoering van de Europese richtlijn 2015/559. Ze worden bij koninklijk besluit van 26 december 2015 integraal overgenomen in het Zeevaartinspectiereglement. De verbeterde normen moeten zorgen voor meer veiligheid voor de bemanning op zee, en moeten milieuverontreiniging voorkomen.
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  16  17  18  19  

30.08.2019

Premie voor elektrische voertuigen verlengd tot 2020 Lees meer

19.08.2019

Maximale rentevoet levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Lees meer

13.08.2019

Verzekeren van oldtimers Lees meer

18.07.2019

Soepeler voorwaarden voor verzekering gewaarborgd wonen Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]