News

29.09.2017 - Halfjaarbalans: vraag naar re-integratie stijgt, terugkeer naar werkvloer blijft onveranderd

In het eerste kwartaal behandelde Mensura 544 aanvragen tot re-integratie, in het tweede kwartaal werden 822 aanvragen ingediend. Maar het resultaat blijft vooral een definitieve arbeidsongeschiktheid. Toch worden er goede stappen gezet voor het terugdringen van definitieve arbeidsongeschiktheid.
Read more

25.09.2017 - Schade aan of veroorzaakt door een heftruck

Ik ben directeur geworden van een tegelbedrijf en ik zou willen weten in hoeverre eventuele schade aan of veroorzaakt door een heftruck, gedekt wordt.
Read more

21.09.2017 - Geen verplicht rijverbod meer voor dronken fietsers

Rechters zijn niet meer verplicht om een rijverbod uit te spreken voor dronken fietsers. In de meeste gevallen is die straf buiten proportie en schiet ze haar doel, namelijk het bevorderen van de verkeersveiligheid, voorbij. Soms hebben fietsers immers (nog) geen rijbewijs. In die gevallen is het dan ook zinloos en niet verantwoord om een verplicht rijverbod op te leggen.
Read more

15.09.2017 - Elke dag 5 arbeidsongevallen in horeca

Elk jaar doen zich in de horeca zo’n 1 700 arbeidsongevallen voor, een vijftal per dag dus. Vooral jonge werknemers vormen een kwetsbare groep. Dat blijkt uit een analyse van verzekeraar AXA.
Read more

08.09.2017 - Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2%

De maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur blijft behouden op 2%. Dat blijkt uit een ministerieel besluit van 31 augustus 2017.
Read more

05.09.2017 - Federale onderzoeksinstantie voor scheepvaartongevallen binnenkort eindelijk operationeel

Op 1 september 2017 treedt een nieuwe financieringsregeling in werking voor de ‘Federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen’ (FOSO). De vorige regeling werd in 2013 door het Grondwettelijk Hof vernietigd. Onder meer omdat er geen duidelijke afspraken waren gemaakt met de gewesten. Die zijn er nu wel. Daardoor zal de FOSO binnenkort effectief aan de slag kunnen. Door het gebrek aan effectieve financiering werd de FOSO immers nooit operationeel. België kan daardoor, tot op de dag van vandaag trouwens, niet voldoen aan zijn internationale en Europese verplichtingen. De wettekst brengt dus soelaas.
Read more

01.09.2017 - Ook tenietgegaan goed moet ingebracht worden

Een geschonken goed moet – ook al is het teniet gegaan door toeval – toch ingebracht worden in de erfrechtelijke massa.
Read more

29.08.2017 - De bestuurdersverzekering

Mijn makelaar heeft me voorgesteld om naast mijn verzekering BA Motorrijtuigen ook een bestuurdersverzekering te nemen. Wat is het nut van deze waarborg? Welke prestatie kan u verwachten van uw bestuurdersverzekering?
Read more

23.08.2017 - Steeds meer zelfstandige arbeidsongeschikten

In 2016 is het aantal arbeidsongeschikte zelfstandigen met 7 procent toegenomen. De voorbije vijf jaar steeg het aantal zelfstandige arbeidsongeschikten van 33.345 naar maar liefst 38.919. Deze vaststellingen blijken uit cijfers die CD&V-Kamerlid Griet Smaers heeft verzameld. Vandaar dat Smaers pleit voor een zorgvuldig preventie-en re-integratiebeleid voor zelfstandigen.
Read more

16.08.2017 - België wijzigt maximumafmetingen vrachtwagens voor ‘aerodynamische voorzieningen’ en ‘45-voet-containers’

België wijzigt de maximumafmetingen van vrachtwagens. In eerste instantie om het gebruik van aerodynamica aan te moedigen, maar ook om het vrachtvervoer met ’45-voet-containers’ te vereenvoudigen.
Read more

10.08.2017 - Vlaanderen gaat formeel akkoord met 81 wijzigingen op verdrag over verontreiniging door schepen (Marpol)

Het Vlaamse gewest laat weten dat het instemt met een hele reeks wijzigingen die in het verleden werden aangebracht aan het ‘internationaal verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging van schepen’ (Marpol).
Read more

04.08.2017 - DIV kan inschrijving voertuigen tijdelijk opschorten

De DIV (Directie Inschrijving Voertuigen) kan de inschrijving van een voertuig voortaan tijdelijk opschorten nadat bij een periodieke technische controle werd vastgesteld dat er gevaarlijke gebreken zijn. Het voertuig mag dan gedurende een beperkte periode niet gebruikt worden in het wegverkeer. Wanneer uit een nieuwe technische controle blijkt dat het voertuig weer in orde is, dan wordt de opschorting opgeheven, zonder dat hiervoor een nieuwe inschrijvingsprocedure moet worden doorlopen.
Read more

01.08.2017 - Vlaanderen legt basis voor tweede, soepeler proefproject met supertrucks

Vlaanderen start binnenkort een tweede proefproject met supertrucks. Onder minder strikte voorwaarden dan het eerste. Dat loopt sinds 1 juli 2014 en werd omwille van de positieve resultaten verlengd tot 30 juni 2018, maar raakte niet goed van de grond. Te strenge vereisten hebben ervoor gezorgd dat er maar 2 trajecten effectief in gebruik werden genomen.
Read more

28.07.2017 - Toename aantal ernstige arbeidsongevallen in Nederland

Het aantal ernstige arbeidsongevallen, al dan niet met dodelijke afloop, is sinds 2015 weer toegenomen in Nederland. Tot 2015 was er steeds sprake van een lichte daling. Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een rapport gepubliceerd dat de stand van zaken weergeeft.
Read more

24.07.2017 - Gevolgen van verkeersongeval blijven vaak jaren aanslepen

Verkeersongevallen vertegenwoordigen een groot aandeel in het aantal wegwerkongevallen. Bovendien zijn dit soort arbeidsongevallen vaak ernstig en dragen de slachtoffers tot jaren nadien nog de gevolgen.
Read more

18.07.2017 - Wrakopruimingsverdrag van Nairobi sinds 17 april 2017 van toepassing in België

Verschillende jaren nadat de drie Gewesten hun instemming hebben gegeven, stemt de federale overheid op haar beurt in met de Internationaal Verdrag van Nairobi betreffende de verwijdering van wrakken.
Read more

13.07.2017 - KB inning verkeersboeten afgestemd op nieuw betaalplatform www.verkeersboeten.be

Sinds begin juli kunnen binnenlandse en buitenlandse verkeersovertreders hun verkeersboete online betalen via de website www.verkeersboeten.be (of de Franstalige, Duitstalige en Engelstalige tegenhangers: www.amandesroutières.be, www.verkehrsstrafen.be en www.trafficfines.be). Dat kan door het nummer van het proces-verbaal en de datum van de overtreding in te vullen. Voor de betaling zelf is een Visa- of Mastercard nodig. De nieuwe betaalmethode wordt nu ingeschreven in het ‘KB inning verkeersboeten’. Een cruciale juridische vereiste.
Read more

10.07.2017 - Vervroegde inning taks op het langetermijnsparen terugbetaalbaar

Wanneer een uitkering in het kader van het pensioensparen in de inkomstenbelasting wordt belast, is de vervroegde inning van de taks op het langetermijnsparen momenteel verrekenbaar met de verschuldigde belasting maar niet terugbetaalbaar. De wet van 30 juni 2017 maakt deze vervroegde inning nu al vanaf het aanslagjaar 2016 – dat is het aanslagjaar waarvoor de vervroegde inning voor het eerst verrekenbaar is – terugbetaalbaar in de personenbelasting en in de belasting van niet-inwoners.
Read more

07.07.2017 - Vlaanderen hervormt rijopleiding: vanaf oktober minstens 9 maanden oefenen en 3 uur verplichte vorming voor begeleiders

De hervorming van het rijexamen is nog maar net achter de rug, maar Vlaanderen staat al klaar met een nieuw pakket wijzigingen. Dit keer voor de rijopleiding. Vanaf 1 oktober zal je minstens 9 maanden moeten oefenen vooraleer je wordt toegelaten tot je praktische rijexamen. Nu is dat, zowel in het ‘traject met rijschool’ als in het ‘traject met vrije begeleiding’ slechts 3 maanden. Nieuw is ook dat wie nog als begeleider wil aantreden in het vrije traject, eerst 3 uur opleiding moet volgen. Nadien wordt er een begeleidersattest uitgereikt dat 10 jaar geldig is.
Read more

03.07.2017 - Deelnemen aan het verkeer

De BA Motorrijtuigen dekt verkeersongevallen. Wanneer kan men stellen dat het voertuig aan het verkeer deelneemt? Moet het in beweging zijn op de openbare weg?
Read more

29.06.2017 - Verdrag maritieme arbeid: modellen voor certificaten gepubliceerd

De modellen van de certificaten van verzekering voor repatriëring en voor de aansprakelijkheid van de reder zijn gepubliceerd. Die documenten worden gebruikt bij de controle en de toepassing van het Verdrag betreffende maritieme arbeid. Ook de voorwaarden die daaraan gekoppeld zijn, komen aan bod.
Read more

26.06.2017 - 5 tips om valpartijen op elke werkplek te voorkomen

Arbeidsongevallen worden het vaakst veroorzaakt door een val. Vooral bij werkomgevingen zoals bouwwerven denken we aan het grote valrisico, omdat de werknemers dagelijks op hoogte werken. Maar een val kan overal gebeuren en kan zelfs bij de kleinste hoogte grote schade berokkenen. Arbo Rendement roept werkgevers op om preventiemaatregelen te voorzien voor het vallen van grote én kleine hoogtes.
Read more

23.06.2017 - Tarieven van minnelijke schikkingen voor verkeersovertredingen met 33 procent verhoogd

Nadat Vanaf 1 januari 2017 verhoogden de opdeciemen voor strafrechtelijke geldboeten met 33%. Vanaf 1 mei 2017 met 5% stegen ook de tarieven voor onmiddellijke inning en consignatie voor overtredingen op de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten ervan. Als gevolg van die twee wijzigingen acht het College van procureurs-generaal het noodzakelijk om ook de tarieven van de minnelijke schikkingen vanaf 1 mei 2017 aan te passen. De meeste tarieven stijgen ongeveer met 33%.
Read more

16.06.2017 - Elke 15 seconden een dodelijk arbeidsongeval ergens ter wereld

Op de conferentie van de Internationale Arbeidersorganisatie in Genève werd onlangs een studie voorgesteld, uitgevoerd door een expertencommissie, over vier conventies inzake veiligheid op het werk. Het rapport toont enkele alarmerende arbeidsongevallencijfers: elke 15 seconden sterft ergens ter wereld iemand door een arbeidsongeval.
Read more

13.06.2017 - Ongeval zonder getuigen

Wij hadden een ongeval op een kruispunt. De tegenpartij beweert door het groene licht gereden te zijn. Ik ook! Bij gebrek aan getuigen overwegen onze respectieve verzekeraars niet tussen te komen. Wat zijn onze verhaalmogelijkheden?
Read more

09.06.2017 - Verzekeringsplicht voor architect én aannemer, dakdekker, plaatser van ramen en deuren…

Momenteel zijn alleen architecten verplicht om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren. Aannemers en andere beroepsgroepen uit de bouwsector hebben een vergelijkbare aansprakelijkheid, maar geen verzekeringsplicht. Wanneer een aannemer failliet gaat, ‘verdampt’ het recht op schadevergoeding; ook al valt de schade onder de tienjarige aansprakelijkheid.
Read more

02.06.2017 - Zelfstandigen kunnen verzekering gewaarborgd inkomen verlengen tot 65 jaar

Assuralia, de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen, heeft een nieuwe gedragscode gepubliceerd om de looptijd van de dekking voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen op te trekken tot 65 jaar als de zelfstandige dat wenst. Zo kunnen meer dan 61.000 verzekerde zelfstandigen vanaf 1 juni hun verzekeraar daartoe een voorstel vragen zonder medische vragenlijst of onderzoek.
Read more

29.05.2017 - Wat is de “zwarte lijst”?

Ik heb horen zeggen dat de verzekeraars sommige van hun verzekerden op een zwarte lijst zetten. Hoe kom je op die lijst terecht en wat zijn de gevolgen?
Read more

24.05.2017 - Axa geeft inzicht in eigen arbeidsongevallencijfers

In een nieuw dossier geeft AXA een interessant inzicht in de arbeidsongevallen die bij de verzekeringsmaatschappij werden aangegeven tussen 2013 en 2016. Van de meer dan 140.000 arbeidsongevallen kenden 85 een fatale afloop, en meer dan 8000 hebben geleid tot blijvende invaliditeit. Hoewel dat cijfer hoog lijkt, wijst AXA op de rol van de verschillende maatregelen ter preventie en verbetering van de veiligheid op het werk, waardoor het aantal dodelijke ongevallen op de werkplek in 30 jaar tijd met 71% is gedaald. In dit artikel staan we even stil bij de belangrijkste cijfers uit het rapport.
Read more

22.05.2017 - Arbeidsongevallencijfer bij uitzendkrachten en jobstudenten stabiel

Het is voor het derde jaar op rij dat een significante stijging in gepresteerde uren van uitzendkrachten wordt genoteerd. In 2016 werd de kaap van 214 miljoen uren uitzendarbeid gehaald door uitzendkrachten verdeeld over alle sectoren. Samen met de groei van de tewerkstelling blijft het aantal arbeidsongevallen van de uitzendkrachten onder controle. Net zoals in de vorige jaren blijft de frequentiegraad van de arbeidsongevallen schommelen onder de 40. Dat is te lezen in een persbericht van Prevent en Interim.
Read more

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  

25.09.2017

Schade aan of veroorzaakt door een heftruck Read more

08.09.2017

Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2% Read more

29.08.2017

De bestuurdersverzekering Read more

23.08.2017

Steeds meer zelfstandige arbeidsongeschikten Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]