News

29.10.2020 - Herstelling voertuig

Wij hadden een ongeval. Zijn we verplicht de auto te laten herstellen? Zal de waarde van de schadevergoeding dezelfde zijn? En wat gebeurt er als we de auto willen laten herstellen in een andere garage dan die waar de expertise heeft plaatsgevonden?
Read more

23.10.2020 - Overstap naar nieuwe commerciële kentekenplaten uitgesteld tot 1 januari 2021

De nieuwe regels voor commerciële kentekenplaten zullen pas op 1 januari 2021 in werking treden. En dus niet op 1 oktober 2020 zoals oorspronkelijk voorzien.
Read more

20.10.2020 - Erkenning aansprakelijkheid

Is het juist dat ik problemen kan krijgen als ik te goeder trouw mijn aansprakelijkheid voor een ongeval toegeef. Zo ja, waarom en hoe?
Read more

16.10.2020 - Na Vlaanderen stemt ook federale overheid in met ADN-2019

Enkele dagen na de Vlaamse regering stemt ook de federale regering in met de 2019-versie van de bijlage bij de ‘Europese Overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (ADN)’. De ‘nationale’ instemming is nodig omdat alleen de federale overheid bevoegd is voor het vervoer van ontplofbare en radioactieve goederen. Voor alle andere vormen van gevaarlijk transport zijn de gewesten bevoegd.
Read more

12.10.2020 - Vlaamse taxiregels: vanaf november zware boetes voor misbruik van vergunningskaarten, rolstoelvervoer zonder toelating en schenden van voorwaarden bij uitzondering op emissienormen

De boetecatalogus binnen de Vlaamse taxiregelgeving is gevoelig uitgebreid. Vanaf 1 november 2020 zijn er zware boetes voor bestuurders die geen vergunningskaart kunnen voorleggen, van wie de vergunningskaart vals is of niet meer geldig is. Maar ook voor bestuurders die aan rolstoelvervoer doe zonder machtiging en bestuurders die de voorwaarden schenden bij een verkregen uitzondering op de emissienormen. De boetebedragen lopen op tot 500 euro.
Read more

07.10.2020 - Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt

Zelfstandigen en meewerkende echtgenoten die het corona-overbruggingsrecht ontvangen, kunnen geen arbeidsongeschiktheidsuitkering meer krijgen. Wanneer die hen toch wordt uitbetaald, zullen ze die moeten terugbetalen. Het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen van de Dienst voor uitkeringen van het RiZiV mag niet verzaken aan de terugvordering van deze onterecht uitbetaalde sommen.
Read more

02.10.2020 - Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na)

Vanaf 1 oktober 2020 moeten bestuurders van prioritaire voertuigen de Wegcode niet naleven wanneer ze een dringende opdracht uitvoeren, op een reeks specifieke bepalingen na. Dat staat voortaan uitdrukkelijk in de wet. Het moet meer duidelijkheid scheppen over de positie en mogelijkheden van prioritaire voertuigen in het verkeer om de doorstroming bij noodsituaties te verbeteren.
Read more

30.09.2020 - Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken

De Kamercommissie Economie heeft 23 september een wetsvoorstel van de PS goedgekeurd die verzekeringsondernemingen verbiedt om informatie te gebruiken van gezondheidstrackers, en de premie en scope van de dekking te bepalen op basis van de voorwaarde dat de verzekeringnemer ermee instemt een gezondheidstracker te gebruiken.
Read more

28.09.2020 - Voortaan éénzelfde formulier voor alle aanvragen tot minnelijke schikking bij bouwovertredingen Vlaams gewest

Vanaf 11 september is er nog maar één formulier om een minnelijke schikking aan te vragen bij een bouwovertreding. Tot nog toe waren er 4 varianten. Onnodig verwarrend en complex vindt Vlaams Omgevingsminister Zuhal Demir. Een uniform aanvraagformulier, ongeacht het type overtreding, moet de procedure eenvoudiger en toegankelijker maken.
Read more

23.09.2020 - Reddingsstrook vormen bij file vanaf 1 oktober verplicht

De ‘reddingsstrook’ is voortaan verankerd in de Wegcode. Vanaf 1 oktober 2020 zijn bestuurders verplicht om op iedere openbare weg met 2 of meer rijstroken per rijrichting altijd een vrije doorgang of ‘reddingsstrook’ te vormen voor de hulpdiensten van zodra er filevorming is.
Read more

21.09.2020 - Groene kaart vanaf nu elektronisch beschikbaar?

Sinds 1 juli 2020 is de iconische kleur van de groene kaart vervangen door zwart/wit, en kan dit document voortaan ook elektronisch verkregen worden. De regering preciseert dat, als de polishouder zelf geen keuze maakt, het certificaat alsnog op papier bezorgd moet worden. De verzekeraar mag hem of haar dus geen specifiek formaat opleggen.
Read more

14.09.2020 - Maximale rentevoet voor levensverzekeringen van lange duur blijft 2%

De maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur blijft behouden op 2%.
Read more

07.09.2020 - COVID-19: vervallen voorlopige rijbewijzen geldig tot en met 31 december

Voorlopige rijbewijzen die na 15 maart 2020 zijn vervallen, blijven geldig tot en met 31 december 2020. Goed nieuws voor de kandidaat-chauffeurs die daardoor wat meer tijd krijgen om zich voor te bereiden op hun rijexamen en een afspraak te boeken bij een examencentrum.
Read more

02.09.2020 - ADR: nog 11 Belgische afwijkingen voor het vervoer van gevaarlijke goederen

De Europese Commissie publiceert elk jaar een lijst van alle nationale afwijkingen die er binnen de lidstaten bestaan op de regels voor het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) en per spoor (RID). België kent geen speciale afwijking toe voor het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor, maar voorziet in 11 nationale afwijkingen voor het vervoer over de weg. In vergelijking met vorig jaar zijn er drie afwijkingen verstreken, maar één daarvan wordt verlengd.
Read more

31.08.2020 - Fietsers en steppers moeten geen mondmasker meer dragen in Brussels gewest

Vanaf 27 augustus 2020 zijn fietsers en steppers niet meer verplicht om een mondmasker te dragen wanneer ze zich in het Brussels gewest verplaatsen op de openbare weg. Maar dan moeten wel de social distancingregels worden nageleefd. Het gaat om een extra uitzondering op de algemene mondmaskerplicht die sinds 12 augustus 2020 geldt in het Brussels Hoofdstedelijk gewest.
Read more

27.08.2020 - Kom op tegen Kanker vraagt om uitbreiding ‘recht om vergeten te worden’

‘Het lukte me vijf jaar nadat ik genezen was nog steeds niet om een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten. Ik ben niet kunnen beginnen als zelfstandige’, getuigt Maarten Vernaillen, een van de 123 (ex-)kankerpatiënten in het nieuwste onderzoek van Kom op tegen Kanker. Uit de studie blijkt dat (ex-)kankerpatiënten nog steeds erg veel problemen ondervinden met het afsluiten van een verzekering of om via die verzekering voldoende financiële bescherming te krijgen. Kom op tegen Kanker pleit er dan ook voor het recht om vergeten te worden uit te breiden.
Read more

24.08.2020 - Aansprakelijkheid voor een ongeval

Is men altijd aansprakelijk voor een ongeval dat men veroorzaakt heeft? Wanneer kan overmacht worden aangevoerd en wat zijn er de gevolgen van?
Read more

19.08.2020 - EU (soms) strenger voor rij- en rusttijden in wegvervoer

De Europese Unie heeft een nieuw maatregelenpakket voor het wegvervoer afgekondigd. In dat pakket zitten strengere regels voor de rij- en rusttijden van de bestuurders, de tachografen, de toegang tot het beroep van wegvervoerondernemer, de detachering van werknemer, en de elektronische uitwisseling van informatie.
Read more

12.08.2020 - Wanneer heeft trucker of buschauffeur geen bewijs van vakbekwaamheid nodig?

Op 11 mei 2020 publiceerde de federale regering een koninklijk besluit van 30 april 2020, dat nieuwe vrijstellingen invoerde op de verplichte vakbekwaamheid voor de beroepschauffeur. De federale regering zette zo de Europese richtlijn 2018/645 om in nationaal recht. Op 12 augustus 2020 doet de Vlaamse regering dat nog eens over met een eigen omzettingsbesluit. De Vlaamse regering gelooft immers dat de gewesten bevoegd zijn voor de vakbekwaamheid van de chauffeurs, en niet de federale regering. De Raad van State lijkt dat standpunt te volgen. Er bestaan nu dus 2 regimes naast mekaar. In háár uitvoeringsbesluit moderniseert de Vlaamse regering ook nog de nascholing van de chauffeurs, voert ze een nieuw model van ‘kwalificatieattest bestuurder’ in, en regelt ze het uitreiken van dat attest aan derdelanders die voor een Vlaams bedrijf werken.
Read more

07.08.2020 - Bredere fietskar voor goederenvervoer per fiets

Aanhangwagens die getrokken worden door een fiets, mogen hoogstens 1 meter breed zijn. Maar dat is net niet breed genoeg om een standaard-europallet van 1,20m op 0,80m te kunnen vervoeren. De federale regering past daarom de Wegcode aan.
Read more

03.08.2020 - Vrijstelling van BIV voor elektrische voertuigen en nieuwe nummerplaten

Het aanpassingsdecreet bij de begroting 2020 breidt de vrijstelling van BIV op de elektrische voertuigen uit, zodat in de toekomst ook elektrische bussen, autocars en vrachtwagens de vrijstelling van belasting op de inverkeerstelling kunnen genieten. Het decreet herschikt bovendien het fiscaal statuut van de commerciële kentekenplaten voor voertuigen. Want vanaf komend jaar bestaan er naast de huidige handelaars- (Z) en proefrittenplaten (ZZ), ook beroeps- en nationale platen.
Read more

31.07.2020 - EU versnelt invoering van slimme tachograaf

Alle vrachtwagens op internationaal transport moesten tegen 15 juni 2034 uitgerust zijn met een slimme tachograaf. De slimme tachograaf registreert de gps-positie van een voertuig bij het begin van de dienst, om de 3 uur tijdens de dienst, en op het einde van de dienst. Die gps-positionering is een extra beveiliging om te controleren of de geregistreerde posities wel logisch zijn volgens de geregistreerde rijtijden. Verordening 2020/154 breidt echter het aantal te registreren gegevens uit én versnelt de invoering van de slimme tachograaf.
Read more

27.07.2020 - Hogere tarieven Brusselse verkeersbelasting sinds 1 juli 2020

‘Brussel Fiscaliteit’ heeft de geïndexeerde tarieven van de verkeersbelasting gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2020.
Read more

23.07.2020 - Vlaamse vrijstelling sociale zekerheidsbijdragen koopvaardij vanaf juli uitgebreid naar kraanschepen, steenstorters, onderzoeksschepen en schepen voor bouwactiviteiten

Vanaf 1 jul 2020 tot 31 december 2022 is de vrijstelling van werkgevers- en werknemersbijdragen voor de koopvaardijsector ook van toepassing op activiteiten van kraanschepen, zelfvarende hefwerktuigen, steenstorters, onderzoeksschepen, kabel- en pijpenleggers, en schepen ter ondersteuning van bouwactiviteiten op zee.
Read more

16.07.2020 - Rijbewijsnormen voor mensen met hart- en vaatziekten versoepeld

Vanaf 18 juli 2020 is het voor mensen met een hart- en vaatziekte iets gemakkelijker om hun rijbewijs te krijgen. De criteria zijn versoepeld zodat ze beter aansluiten bij de ‘huidige medische inzichten’. Die zijn enorm geëvolueerd de voorbije jaren, vooral wat betreft de inschatting van de risico’s voor de verkeersveiligheid. Met de wijzigingen schikt ons land zich naar de vereisten uit Europese richtlijn 2016/1106.
Read more

10.07.2020 - COVID-19 is beroepsziekte in cruciale sectoren en essentiële diensten

Werknemers die tussen 18 maart 2020 en 17 mei 2020 beroepsactiviteiten hebben uitgeoefend in bedrijven uit de cruciale sectoren en essentiële diensten, en die covid-19 hebben opgelopen, hebben recht op een beroepsziekteuitkering. De federale regering vult het KB met de beroepsziektelijst aan met een code 1.404.03 voor die werknemers (of hun nabestaanden).
Read more

07.07.2020 - Nieuwe app ‘Portunus’ levert vanaf juli erkenningen aan havenarbeiders buiten pool

Vanaf 1 juli 2020 zullen erkenningen van havenarbeiders buiten de pool ‘die al een eerste keer door de administratieve commissie erkend zijn’, worden afgeleverd via de gloednieuwe app “Portunus”. Werkgevers die hun arbeidsovereenkomst beëindigen zullen dit voortaan ook via de app moeten melden. Een KB maakt duidelijk hoe de app werkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt en hoe de controle verloopt.
Read more

02.07.2020 - COVID-19: primaire arbeidsongeschiktheidsuitkeringen opgetrokken tot niveau tijdelijke werkloosheidsuitkeringen

De arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor lage en middelhoge lonen worden tijdelijk opgetrokken tot op het niveau van de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen die omwille van de coronacrisis al verhoogd werden tot 70%.
Read more

29.06.2020 - Moederschapsrust: ziekte, ongeval en tijdelijke werkloosheid door overmacht voortaan gelijkgesteld met arbeid

Zwangere werkneemsters die in de 6 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum ziek worden, een ongeval hebben, tijdelijk werkloos worden door overmacht (arbeiders en bedienden), tijdelijk werkloos worden wegens economische redenen (bedienden) of waarvoor werkverwijdering is ingeschakeld als maatregel van moederschapsbescherming (profylactisch verlof) mogen hun 5 weken prenataal verlof (7 ingeval van een meerling) voortaan overdragen naar de periode na het postnataal verlof. Deze afwezigheden zijn voortaan gelijkgesteld met arbeidsperiodes. Goed nieuws onder meer voor de vele zwangere werkneemsters die door corona in tijdelijke werkloosheid zitten en een deel van hun prenataal verlof dreigden te verliezen.
Read more

23.06.2020 - Hogere tarieven verkeersbelasting en BIV vanaf 1 juli 2020

De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft de geïndexeerde tarieven van de verkeersbelasting en van de belasting op de inverkeerstelling (BIV) gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2020. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 juli 2020.
Read more

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]