Nieuws

28.04.2017 - Ombudsman van de Verzekeringen: Cijfers en Analyse 2016

De Ombudsman van de Verzekeringen ontving in 2016 5.604 vragen tot tussenkomst. Dat is 8% dan in 2015, toe de dienst 5.171 vragen kreeg. In 51% van de onderzochte vragen was er een positieve oplossing voor de consument. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Ombudsman van de Verzekeringen voor 2016.
Lees meer

25.04.2017 - Ook vrije advocatenkeuze bij arbitrageprocedure

Wie een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan - als het tot een gerechtelijke of administratieve procedure komt - zijn advocaat zelf kiezen. De wetgever breidt die vrije keuze van advocaat nu uit tot de arbitrageprocedure. De verzekerde kan - in de drie soorten procedures - trouwens ook vrij kiezen voor iemand die - volgens de op de procedure toepasselijke regels - de kwalificaties heeft om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen.
Lees meer

19.04.2017 - Brussel en Wallonië implementeren ADR-2017

Op 21 februari 2017 publiceerde de Vlaamse gewestelijke overheid al een Nederlandse vertaling van de meest recente versie van de ‘Europese Overeenkomst inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’ (ADR). Op 3 april doen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest dat nog eens over. Naast de herpublicatie van de Nederlandstalige versie, bieden zij ook een versie aan in het Frans en in het Duits.
Lees meer

13.04.2017 - Maritieme arbeid: verplichte verzekering voor repatriëring, arbeidsongeschiktheid en overlijden zeevarenden

Sinds 18 januari 2017 is iedere reder verplicht om een verzekering af te sluiten om de repatriëringskosten van een zeevarende te dekken. Daarnaast moeten ze zorgen voor ‘voldoende financiële zekerheid’ voor schadevergoeding in geval van overlijden of langdurige ongeschiktheid van zeevarenden als gevolg van een arbeidsongeval, beroepsziekte of bedrijfsrisico. De reder kan dit doen door zich te verzekeren of hij kan zich beroepen op het sociale zekerheidsstelsel.
Lees meer

11.04.2017 - Dagelijks beheer Fedris kan bijdragen ambtshalve aansluiting verlagen

Het KB op de arbeidsongevallen bepaalt sinds 1 september 2014 dat het beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen (nu is dat Fedris) in ‘behartigenswaardige gevallen’ en onder strikte voorwaarden een vermindering kan toekennen van de bijdrage die werkgevers verschuldigd zijn wanneer ze verzuimen een verzekeringscontract af te sluiten.
Lees meer

06.04.2017 - Eerste voorlopige lijst met erkende daden van terrorisme voor (Belgische) slachtoffers

De regering heeft een lijst gepubliceerd met dertien daden die als daden van terrorisme worden erkend. Deze erkenning is nodig in het kader van de procedure die de financiële hulp aan de slacht-offers ervan regelt.
Lees meer

03.04.2017 - Assuralia publiceert brochure rond Overlijdensverzekering

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, heeft een brochure uitgebracht over de overlijdensverzekering. Deze kan gratis geraadpleegd worden op haar website www.abcverzekering.be. De brochure werd voorgesteld in het kader van de Week van het geld, die plaatsvond van 27 maart tot 2 april.
Lees meer

29.03.2017 - Schadegeval met een geleende aanhangwagen

Doordat ik een bocht iets te kort nam, raakte ik een geparkeerd voertuig met de bagagewagen die mijn buurman me had uitgeleend. Ik had mijn verzekeraar niet gemeld dat ik een aanhangwagen zou trekken. Ben ik verzekerd? En voor welke schade?
Lees meer

24.03.2017 - Nieuwe veiligheidsnormen voor uitrusting zeeschepen verder uitgediept

Sinds 18 september 2016 is de Europese CE-markeringsrichtlijn 2014/90 voor de uitrusting van zeeschepen van kracht. Met uniforme veiligheidsnormen en handelsrichtlijnen voor wie onder meer reddingsmiddelen, brandbeveiligingapparatuur, navigatieapparatuur en radiocommunicatieapparatuur levert aan EU-zeeschepen. De normen worden nu verder uitgediept in een eerste uitvoeringsverordening (2017/306) zodat de lidstaten het bos nog door de bomen kunnen zien.
Lees meer

20.03.2017 - Regelgeving X- en W-nummerplaten versoepeld

Sinds 1 mei 2016 zijn er in België 2 types transitplaten naar Europees model op de markt: de exportplaat X om – zoals het woord het al zelf zegt – voertuigen te exporteren naar het buitenland en de tijdelijke nummerplaat W voor personen die slechts een korte periode in ons land verblijven. Gloednieuwe nummerplaten dus, maar met regelgeving die nog wat kinderziekten vertoont. De regering komt daarom met een aantal correcties en verduidelijkingen. Aanpassingen die het gebruik van de platen bovendien moeten vereenvoudigen.
Lees meer

14.03.2017 - Melding van een ernstig arbeidsongeval in een Seveso-bedrijf: Hoe doe je dat?

In de Nieuwsbrief preventie zware ongevallen van 23 februari geeft de overheid een praktisch overzicht van de meldingsplicht bij een ernstig arbeidsongeval of een zwaar ongeval in een Seveso bedrijf. Wij geven u deze informatie graag mee.
Lees meer

09.03.2017 - Bedrijven kunnen jaarlijkse verkeersbelasting bij gecombineerd vervoer volledig terugbetaald krijgen in Vlaanderen

De Vlaamse Regering heeft de terugbetalingsregeling van de jaarlijkse verkeersbelasting bij gecombineerd vervoer aangepast. Bedrijven die gebruik maken van deze nieuwe regeling kunnen vanaf het aanslagjaar 2016 bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een terugbetaling aanvragen tot maximum 100% van de verschuldigde jaarlijkse verkeersbelasting.
Lees meer

06.03.2017 - Geconventioneerde artsen krijgen voor 2016 4.563 euro voor pensioenopbouw

Artsen die volledig of gedeeltelijk geconventioneerd zijn, krijgen – in ruil voor de tariefzekerheid voor de patiënt - een financiële tegenprestatie, het sociaal voordeel. Dat is geld van het Riziv waarmee ze hun contract voor een aanvullend pensioen of een vervangingsinkomen bij invaliditeit kunnen financieren. Het sociaal voordeel kan ook bestaan uit een bij het Riziv gereserveerd recht op een rust- of overlevingspensioen. De bedragen die de artsen krijgen voor 2016 zijn bekend.
Lees meer

01.03.2017 - Beperkte erfbelasting bij verzekeringsgift in Vlaanderen

De Vlaamse Belastingdienst heft de erfbelasting op een verzekeringscontract voortaan pas op het moment dat het verzekeringskapitaal wordt uitgekeerd of op het moment van de afkoop van het contract. Daarnaast wordt de erfbelasting op een verzekeringsgift beperkt.
Lees meer

27.02.2017 - Nederland: Smartphone oorzaak van 1 op de 5 fietsongevallen met jongeren

Sinds de opkomst van de smartphone is er een hele nieuwe categorie verkeersongevallen bij gekomen. Bij 1 op de 5 fietsongevallen waar een jongere bij betrokken is, speelt smartphonegebruik een rol. En dat is ook niet zo vreemd. Je ziet vaker iets over het hoofd, je fietst langzamer en gaat meer slingeren. Om te voorkomen dat er nog meer ongevallen gebeuren, heeft Veilig Verkeer Nederland de verkeersles Op de fiets? Even niets… ontwikkeld.
Lees meer

20.02.2017 - Ziekteverzuim stijgt snelst bij dertigers en veertigers

Het ziekteverzuim bij Belgische werknemers steeg in 2016 opnieuw, maar minder snel. De grootste stijging werd opgetekend bij de meest actieve bevolking, de dertigers en veertigers. Vorig jaar waren iets meer dan zes op de tien medewerkers (62,65 procent) minstens een dag afwezig wegens ziekte. Dat blijkt uit cijfers die HR-dienstenverlener SD Worx verzamelde van meer dan 620.000 werknemers uit ruim 18.000 Belgische privébedrijven.
Lees meer

17.02.2017 - Foutparkeren en kosten vertraging tram

Het is niet mijn gewoonte, maar omdat ik op een afspraak moest zijn, heb ik mijn auto foutgeparkeerd. Het foutparkeren heeft geen ongeval veroorzaakt, maar belemmerde de doorgang van de trams. De vervoersmaatschappij eist een schadeloosstelling voor de vertraging die door mijn schuld werd opgelopen. Kan ik mijn verzekering BA Motorrijtuigen inschakelen?
Lees meer

14.02.2017 - Minister wil ook tachograaf in lichte bestelwagens

Wie met een lichte bestelwagen rondrijdt – van minder dan 3,5 ton – en goederen vervoert voor derden, dreigt ook aan rij- en rusttijden te moeten voldoen. Chauffeurs van grote trucks mogen nu maximaal negen uur per dag rijden, in twee blokken van 4,5 uur. Internationale bedrijven proberen die regel te omzeilen door lichte bestelwagens in te schakelen. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil vermijden dat transportbedrijven door het gebruik van lichte voertuigen niet moeten voldoen aan de regels en denkt aan een verplichte tachograaf. Dat meldt Het Nieuwsblad.
Lees meer

10.02.2017 - Brussel en Vlaanderen versoepelen termijnen voor periodieke keuring voertuigen

Brussel en Vlaanderen versoepelen de deadlines voor de periodieke keuring van voertuigen. Vanaf 1 maart 2017 moeten vrachtwagens bijvoorbeeld niet meer halfjaarlijks, maar jaarlijks naar de herkeuring. Een termijn die ook wordt ingevoerd voor de voertuigen waarvoor een ADR-keuringsdocument moet worden afgeleverd.
Lees meer

06.02.2017 - Grondwettelijk Hof vernietigt passage in Arbeidsongevallenwet wegens overdreven formalisme

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 24 november 2016 een specifieke bepaling uit de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 vernietigd. Het gaat om een overdreven formalistische bepaling die in de praktijk nauwelijks wordt gebruikt en waarover het Grondwettelijk Hof in een eerder arrest al had gezegd dat er sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel.
Lees meer

02.02.2017 - Arbeidsongevallen: loonbedragen voor 2017

De FOD Sociale Zekerheid heeft de geïndexeerde loonbedragen bekendgemaakt die worden gebruikt in de arbeidsongevallenregeling. De op 2 februari gepubliceerde bedragen zijn van kracht sinds 1 januari 2017.
Lees meer

30.01.2017 - Rechtsplegingsvergoeding komt toe aan rechtsbijstandsverzekeraar

“De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij” (art. 1022, lid 1 Ger.W.).
Lees meer

26.01.2017 - Administratieve geldboete voor inbreuken op scheepvaartwetten

De wetgever wil inbreuken op de scheepvaartwetten bestraffen met een administratieve geldboete. Daardoor zullen daders van kleinere inbreuken (bv. het niet naleven van bepaalde meldingsformaliteiten) die geen aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging hun straf niet langer kunnen ontlopen. België komt hiermee tegemoet aan de vraag van de Europese Commissie en van nationale partners als de scheepvaartpolitie om te beschikken over een efficiënter en meer afschrikwekkend handhavingsbeleid.
Lees meer

23.01.2017 - Assuralia lanceert elektronisch aanrijdingsformulier Crashform®

Assuralia, de beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen, heeft vandaag de app Crashform® voorgesteld. Met deze app, beschikbaar voor iOS (vanaf 9.0) en Android (vanaf 4.4), kan de verzekerde met een smartphone of tablet de aangifte invullen.
Lees meer

19.01.2017 - Strengere basisnormen voor brandveiligheid van nieuwe gebouwen

Vanaf 1 april 2017 gelden er strengere basisnormen voor brandveiligheid van nieuwe gebouwen en uitbreidingen van bestaande gebouwen. Met onder meer nieuwe voorschriften voor de brandveiligheid van elektrische en hydraulische liften, wijzigingen voor de handel in bouwproducten en een aangepaste overgangsregeling voor het gebruik van de Belgische normen op het gebied van brandweerstand en reactie bij brand van bouwproducten.
Lees meer

17.01.2017 - Verdere uitrol van ‘proefproject technische keuring op verplaatsing’ in zicht

Het proefproject ‘technische keuring op verplaatsing’ is goed verlopen en kreeg een positieve eindevaluatie. Een verdere uitrol is aangewezen, klinkt het bij Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Maar het is nog even wachten op de definitieve goedkeuring van de Vlaamse regering. Intussen wordt het proefproject verlengd, tot 28 februari 2017. Zo worden praktische problemen en juridische onzekerheid vermeden.
Lees meer

11.01.2017 - Europese Unie neemt 2017-versies over van ADR, RID en ADN

De internationale overeenkomsten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), per spoor (RID), of over de binnenwateren (ADN) worden om de 2 jaar bijgewerkt. De vorige versies dateerden van 1 januari 2015, en dus zijn er op 1 januari 2017 nieuwe versies in werking getreden. Traditiegetrouw neemt de Europese Unie de bijgewerkte versies integraal over in haar intern recht, waardoor de internationale vervoersregels ook van toepassing worden op het vervoer tussen de EU-staten onderling, en binnen elke lidstaat.
Lees meer

06.01.2017 - Waartoe dient een groene kaart?

De groene kaart (ook internationaal verzekeringsbewijs genoemd) is het officiële bewijs dat de verzekeringsplicht werd nagekomen. Uw verzekeraar levert ze normaal pas af nadat de premie werd betaald.
Lees meer

03.01.2017 - Drie correcties op kilometerheffing in Vlaanderen

Het diversebepalingendecreet verduidelijkt het tarief van de kilometerheffing voor de zuiver elektrische voertuigen en de voertuigen die uitsluitend op waterstof rijden. Het decreet wijzigt de formule waarmee alle tarieven elk jaar geïndexeerd worden. En het wijst een emissieklasse toe aan vrachtwagens en niet voor de weg bestemde mobiele machines zonder EURO-norm.
Lees meer

27.12.2016 - Ik heb met een niet-verzekerde auto een ongeval veroorzaakt. Nu zou ik graag weten of het slachtoffer schadeloosgesteld zal worden en of ik problemen kan krijgen.

Vooreerst herinneren we eraan dat de BA-verzekering van het voertuig waarmee u rijdt, moet tussenkomen wanneer u een ongeval veroorzaakt. Als er geen verzekering is, verschilt de situatie echter naargelang het om uw auto of om die van uw buurman gaat.
Lees meer

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

25.04.2017

Ook vrije advocatenkeuze bij arbitrageprocedure Lees meer

13.04.2017

Maritieme arbeid: verplichte verzekering voor repatriëring, arbeidsongeschiktheid en overlijden zeevarenden Lees meer

06.04.2017

Eerste voorlopige lijst met erkende daden van terrorisme voor (Belgische) slachtoffers Lees meer

03.04.2017

Assuralia publiceert brochure rond Overlijdensverzekering Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]