Nieuws

27.02.2017 - Nederland: Smartphone oorzaak van 1 op de 5 fietsongevallen met jongeren

Sinds de opkomst van de smartphone is er een hele nieuwe categorie verkeersongevallen bij gekomen. Bij 1 op de 5 fietsongevallen waar een jongere bij betrokken is, speelt smartphonegebruik een rol. En dat is ook niet zo vreemd. Je ziet vaker iets over het hoofd, je fietst langzamer en gaat meer slingeren. Om te voorkomen dat er nog meer ongevallen gebeuren, heeft Veilig Verkeer Nederland de verkeersles Op de fiets? Even niets… ontwikkeld.
Lees meer

20.02.2017 - Ziekteverzuim stijgt snelst bij dertigers en veertigers

Het ziekteverzuim bij Belgische werknemers steeg in 2016 opnieuw, maar minder snel. De grootste stijging werd opgetekend bij de meest actieve bevolking, de dertigers en veertigers. Vorig jaar waren iets meer dan zes op de tien medewerkers (62,65 procent) minstens een dag afwezig wegens ziekte. Dat blijkt uit cijfers die HR-dienstenverlener SD Worx verzamelde van meer dan 620.000 werknemers uit ruim 18.000 Belgische privébedrijven.
Lees meer

17.02.2017 - Foutparkeren en kosten vertraging tram

Het is niet mijn gewoonte, maar omdat ik op een afspraak moest zijn, heb ik mijn auto foutgeparkeerd. Het foutparkeren heeft geen ongeval veroorzaakt, maar belemmerde de doorgang van de trams. De vervoersmaatschappij eist een schadeloosstelling voor de vertraging die door mijn schuld werd opgelopen. Kan ik mijn verzekering BA Motorrijtuigen inschakelen?
Lees meer

14.02.2017 - Minister wil ook tachograaf in lichte bestelwagens

Wie met een lichte bestelwagen rondrijdt – van minder dan 3,5 ton – en goederen vervoert voor derden, dreigt ook aan rij- en rusttijden te moeten voldoen. Chauffeurs van grote trucks mogen nu maximaal negen uur per dag rijden, in twee blokken van 4,5 uur. Internationale bedrijven proberen die regel te omzeilen door lichte bestelwagens in te schakelen. Minister van Mobiliteit François Bellot (MR) wil vermijden dat transportbedrijven door het gebruik van lichte voertuigen niet moeten voldoen aan de regels en denkt aan een verplichte tachograaf. Dat meldt Het Nieuwsblad.
Lees meer

10.02.2017 - Brussel en Vlaanderen versoepelen termijnen voor periodieke keuring voertuigen

Brussel en Vlaanderen versoepelen de deadlines voor de periodieke keuring van voertuigen. Vanaf 1 maart 2017 moeten vrachtwagens bijvoorbeeld niet meer halfjaarlijks, maar jaarlijks naar de herkeuring. Een termijn die ook wordt ingevoerd voor de voertuigen waarvoor een ADR-keuringsdocument moet worden afgeleverd.
Lees meer

06.02.2017 - Grondwettelijk Hof vernietigt passage in Arbeidsongevallenwet wegens overdreven formalisme

Het Grondwettelijk Hof heeft in een arrest van 24 november 2016 een specifieke bepaling uit de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 vernietigd. Het gaat om een overdreven formalistische bepaling die in de praktijk nauwelijks wordt gebruikt en waarover het Grondwettelijk Hof in een eerder arrest al had gezegd dat er sprake is van een schending van het gelijkheidsbeginsel.
Lees meer

02.02.2017 - Arbeidsongevallen: loonbedragen voor 2017

De FOD Sociale Zekerheid heeft de geïndexeerde loonbedragen bekendgemaakt die worden gebruikt in de arbeidsongevallenregeling. De op 2 februari gepubliceerde bedragen zijn van kracht sinds 1 januari 2017.
Lees meer

30.01.2017 - Rechtsplegingsvergoeding komt toe aan rechtsbijstandsverzekeraar

“De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij” (art. 1022, lid 1 Ger.W.).
Lees meer

26.01.2017 - Administratieve geldboete voor inbreuken op scheepvaartwetten

De wetgever wil inbreuken op de scheepvaartwetten bestraffen met een administratieve geldboete. Daardoor zullen daders van kleinere inbreuken (bv. het niet naleven van bepaalde meldingsformaliteiten) die geen aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging hun straf niet langer kunnen ontlopen. België komt hiermee tegemoet aan de vraag van de Europese Commissie en van nationale partners als de scheepvaartpolitie om te beschikken over een efficiënter en meer afschrikwekkend handhavingsbeleid.
Lees meer

23.01.2017 - Assuralia lanceert elektronisch aanrijdingsformulier Crashform®

Assuralia, de beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen, heeft vandaag de app Crashform® voorgesteld. Met deze app, beschikbaar voor iOS (vanaf 9.0) en Android (vanaf 4.4), kan de verzekerde met een smartphone of tablet de aangifte invullen.
Lees meer

19.01.2017 - Strengere basisnormen voor brandveiligheid van nieuwe gebouwen

Vanaf 1 april 2017 gelden er strengere basisnormen voor brandveiligheid van nieuwe gebouwen en uitbreidingen van bestaande gebouwen. Met onder meer nieuwe voorschriften voor de brandveiligheid van elektrische en hydraulische liften, wijzigingen voor de handel in bouwproducten en een aangepaste overgangsregeling voor het gebruik van de Belgische normen op het gebied van brandweerstand en reactie bij brand van bouwproducten.
Lees meer

17.01.2017 - Verdere uitrol van ‘proefproject technische keuring op verplaatsing’ in zicht

Het proefproject ‘technische keuring op verplaatsing’ is goed verlopen en kreeg een positieve eindevaluatie. Een verdere uitrol is aangewezen, klinkt het bij Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Maar het is nog even wachten op de definitieve goedkeuring van de Vlaamse regering. Intussen wordt het proefproject verlengd, tot 28 februari 2017. Zo worden praktische problemen en juridische onzekerheid vermeden.
Lees meer

11.01.2017 - Europese Unie neemt 2017-versies over van ADR, RID en ADN

De internationale overeenkomsten inzake het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR), per spoor (RID), of over de binnenwateren (ADN) worden om de 2 jaar bijgewerkt. De vorige versies dateerden van 1 januari 2015, en dus zijn er op 1 januari 2017 nieuwe versies in werking getreden. Traditiegetrouw neemt de Europese Unie de bijgewerkte versies integraal over in haar intern recht, waardoor de internationale vervoersregels ook van toepassing worden op het vervoer tussen de EU-staten onderling, en binnen elke lidstaat.
Lees meer

06.01.2017 - Waartoe dient een groene kaart?

De groene kaart (ook internationaal verzekeringsbewijs genoemd) is het officiële bewijs dat de verzekeringsplicht werd nagekomen. Uw verzekeraar levert ze normaal pas af nadat de premie werd betaald.
Lees meer

03.01.2017 - Drie correcties op kilometerheffing in Vlaanderen

Het diversebepalingendecreet verduidelijkt het tarief van de kilometerheffing voor de zuiver elektrische voertuigen en de voertuigen die uitsluitend op waterstof rijden. Het decreet wijzigt de formule waarmee alle tarieven elk jaar geïndexeerd worden. En het wijst een emissieklasse toe aan vrachtwagens en niet voor de weg bestemde mobiele machines zonder EURO-norm.
Lees meer

27.12.2016 - Ik heb met een niet-verzekerde auto een ongeval veroorzaakt. Nu zou ik graag weten of het slachtoffer schadeloosgesteld zal worden en of ik problemen kan krijgen.

Vooreerst herinneren we eraan dat de BA-verzekering van het voertuig waarmee u rijdt, moet tussenkomen wanneer u een ongeval veroorzaakt. Als er geen verzekering is, verschilt de situatie echter naargelang het om uw auto of om die van uw buurman gaat.
Lees meer

22.12.2016 - Bellen tijdens het rijden: verzekeraars luiden de alarmbel

In België gebeuren er ongeveer 400 arbeidsongevallen per dag in de private sector, waarvan 60 plaatsvinden op weg naar het werk. Deze cijfers tonen een positieve trend sinds 1985, toen gebeurden er zelfs meer dan 700 ongevallen per dag. Ondanks het dalend aantal ongevallen, is er nog werk aan de winkel.
Lees meer

21.12.2016 - ADR-2015 formeel van toepassing in Vlaams Gewest

Vlaanderen neemt de 2015-versie van het ‘Europees verdrag betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’ (ADR) over in gewestelijk recht. Het doet dat door een verwijzing naar de Europese ADR-richtlijn op te nemen in gewestelijk recht. De aanpassing heeft veeleer een symbolische waarde, want ADR-2015 is al van toepassing sinds 1 juli 2015. Op 1 januari aanstaande zou er trouwens een nieuwe versie van het ADR in werking treden: ADR-2017.
Lees meer

20.12.2016 - Is uw voertuig geschikt voor milieuvriendelijkere 95 E10-benzine?

Vanaf 1 januari tankt u 95 E10-benzine aan de pomp in plaats van benzine 95. Met deze meer milieuvriendelijke brandstof kan de uitstoot van broeikasgassen in de vervoerssector worden teruggedrongen. Benzine 95 E10 is compatibel met de motoren van 9 op 10 benzinevoertuigen, maar de FOD Economie raadt bestuurders aan om vóór 1 januari te checken via een toepassing of uw voertuig geschikt is. Is uw voertuig niet geschikt, dan kunt u benzine 98 tanken.
Lees meer

15.12.2016 - Inschrijving bromfietsen: regularisatieperiode verlengd, maar…

De regularisatieperiode voor de inschrijving van bromfietsen, die is afgelopen op 10 december 2016, wordt verlengd met een jaar, zodat iedereen de kans krijgt om zich in orde te stellen met de regelgeving. De verlenging van deze regularisatieperiode is echter nog niet verschenen onder de vorm van een koninklijk besluit, want enkele gevolgen heeft.
Lees meer

05.12.2016 - Voordeel alle aard bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoot voor 2017 gekend

Het KB van 24 november 2016 bevat de referentiecijfers voor de CO2-uitstoot in het kalenderjaar 2017. Voor wagens met een benzine-, LPG-, of aardgasmotor daalt de referentie-CO2-uitstoot tot 105 g/km. Voor dieselwagens daalt hij tot 87 g/km.
Lees meer

02.12.2016 - Drie op de tien Belgische werknemers vinden stressniveau ‘onaanvaardbaar’

Het aantal Belgen dat op het werk stress van een onaanvaardbaar niveau ondervindt, is sinds 2009 gestegen van 26,5% naar 30,8%. Tegelijk is het aantal energievolle medewerkers de afgelopen zeven jaar met meer dan 5% gedaald. Opvallend: het aandeel arbeiders dat energie haalt uit zijn job ligt bijna 20% lager dan bij directie- en hogere kaderleden. Dat blijkt uit de jaarlijkse enquête die HR-dienstenverlener SD Worx sinds 2009 voert bij 2.500 Belgische werknemers.
Lees meer

30.11.2016 - Burn-out wordt erkend als beroepsgerelateerde ziekte

Maggie De Block, federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid heeft tijdens het VRT-programma De Zevende Dag aangekondigd dat burn-out beschouwd zal worden als een beroepsgerelateerde ziekte.
Lees meer

28.11.2016 - Een arbeidsongeval tijdens de pauze: kan dat?

Stel: een werknemer gaat joggen tijdens zijn middagpauze en heeft onderweg een ongeval. Kan deze gebeurtenis worden beschouwd als een arbeidsongeval? Een ongeval buiten de arbeidsuren kan ook worden erkend als arbeidsongeval (mits specifieke voorwaarden). Lees hieronder enkele mogelijke situaties van eventuele arbeidsongevallen tijdens de pauze.
Lees meer

24.11.2016 - Overheid zet in op re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers

De overheid zet in op de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Bedoeling is om in de eerste plaats na te gaan in welke mate arbeidsongeschikte werknemers in de onderneming aan de slag kunnen blijven door hen tijdelijk of definitief een aangepast of ander werk te geven. De preventieadviseur-arbeidsgeneesheer heeft een sleutelrol in dit traject.
Lees meer

17.11.2016 - Ik heb een bromfiets gekocht, maar ik wil er voorlopig alleen in de wijk mee rijden. Moet ik een verzekering nemen?

Het antwoord is JA! Het is belangrijk te weten wanneer een verzekering voor motorrijtuigen moet worden aangegaan.
Lees meer

08.11.2016 - Na burn-out en bore-out maakt nu ook brown-out slachtoffers

Naast burn-out en bore-out duikt een nieuwe psychische aandoening steeds vaker de kop op bij werknemers: brown-out.
Lees meer

02.11.2016 - Nationale eigenheden bij uitvoering Europese Tachografenverordening en nieuwigheden rij- en rusttijden

Sinds 2 maart 2016 gelden in heel Europa een pak nieuwe regels voor de constructie, de installatie, het gebruik en de controle van tachografen die in het wegvervoer worden gebruikt. Een gevolg van de zogenaamde Tachografenverordening (165/2014) waarmee Europa betere arbeidsomstandigheden wil creëren in de sector en de controle wil vereenvoudigen. Hoewel de verordening rechtstreeks van toepassing is in alle lidstaten, vraagt een correcte uitvoering nog aantal specifieke nationale voorschriften. De federale regering heeft de nodige do’s en don’ts voor ons land nu gebundeld in een omvangrijk besluit.
Lees meer

27.10.2016 - Opnieuw daling aantal arbeidsongevallen in de privésector

In 2015 is het aantal arbeidsongevallen in de privésector met 6,5% gedaald. Het is al het vijfde jaar op rij dat er een daling is. Dat is te lezen in het statistisch verslag van de arbeidsongevallen (2015) op de website van het Fonds voor de Arbeidsongevallen.
Lees meer

25.10.2016 - Bijna 60% van de zelfstandige ondernemers niet verzekerd tegen financiële gevolgen van een ongeval

75% van de zelfstandige ondernemers denkt een erg laag risico op een werk of privé gerelateerd ongeval te lopen en bijgevolg neemt slechts 41% van hen een verzekering om de financiële gevolgen van een ongeval te dekken. Dit blijkt uit een recente enquête van HR-dienstverlener Securex bij zo’n 7500 zelfstandigen.
Lees meer

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

20.02.2017

Ziekteverzuim stijgt snelst bij dertigers en veertigers Lees meer

14.02.2017

Minister wil ook tachograaf in lichte bestelwagens Lees meer

10.02.2017

Brussel en Vlaanderen versoepelen termijnen voor periodieke keuring voertuigen Lees meer

06.02.2017

Grondwettelijk Hof vernietigt passage in Arbeidsongevallenwet wegens overdreven formalisme Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]