Nieuws

27.09.2019 - Kan iemand tegelijk bestuurder en zwakke weggebruiker zijn?

Fietsers, voetgangers en de passagiers van het voertuig worden als zwakke weggebruikers beschouwd. Zij kunnen aanspraak maken op een vergoeding van hun lichamelijke schade (+ kleding) op grond van artikel 29bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen (objectieve BA). De bestuurder kan zich niet op dit artikel beroepen. Het antwoord is NEEN!
Lees meer

23.09.2019 - Vlaanderen versoepelt voorschriften voor ondeelbare lading uitzonderlijk vervoer

De Vlaamse regering introduceert een nieuwe uitzondering op de regels voor het laden van een ‘ondeelbare lading’ op een uitzonderlijk transport zodat vervoerders meer stukken in 1 keer kunnen meenemen. De huidige voorschriften zijn erg strikt en zorgen nu vaak voor nodeloos veel extra ritten.
Lees meer

20.09.2019 - Recht om vergeten te worden: alle informatie op één site

De wet van 18 april 2019 heeft een “recht om vergeten te worden” ingevoerd in de verzekeringswetgeving. De wet geeft ex-kankerpatiënten die een schuldsaldoverzekering aanvragen de garantie dat hun kankeraandoening wordt ontzien als de behandeling al langer dan tien jaar succesvol beëindigd is en er geen herval plaatsvond sindsdien.
Lees meer

16.09.2019 - Origineel gelijkvormigheidsattest binnenkort niet meer verplicht in voertuig?

Is het binnenkort niet meer nodig om het originele gelijkvormigheidsattest te bewaren in je voertuig? Volgens een recent ingediend wetsvoorstel in de Kamer alvast niet.
Lees meer

11.09.2019 - 2019-versies van ADR en RID van toepassing op vervoer van ontplofbare stoffen in ons land

Met richtlijn 2018/1846 besliste Europa om de meest recente versies van de internationale overeenkomsten op het vervoer van gevaarlijke goederen van toepassing te maken op het vervoer binnen de Europese Unie. De lidstaten moesten die richtlijn vóór 30 juni 2019 omzetten in nationaal recht. Aangezien het vervoer van gevaarlijke goederen in ons land een gedeelde bevoegdheid is, leidt dat telkens weer tot een carrousel aan uitvoeringsbesluiten.
Lees meer

05.09.2019 - Rijbewijs en kinderen

Mijn zoon heeft zopas zijn rijbewijs behaald. Moet ik dit aan mijn verzekeraar melden?
Lees meer

02.09.2019 - Personen die opleiding en werk combineren beter beschermd tegen beroepsrisico’s

Op 21 december 2018 besliste de wetgever om alle personen die arbeid verrichten onder een gereglementeerd stelsel van opleiding tot betaalde arbeid, op te nemen in het algemene arbeidsongevallen- en beroepsziekteregime voor de privé- en overheidssector. Deze personen met een zogenaamd ‘klein statuut’ genieten dus principieel dezelfde bescherming als de andere werknemers. Al wordt hun sociale bescherming onder de ‘bijzondere regeling’ wel ingeperkt.
Lees meer

30.08.2019 - Premie voor elektrische voertuigen verlengd tot 2020

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters verlengt de premie voor zero-emissievoertuigen of ZEV’s tot 2020 en zorgt ervoor dat ook taxibedrijven een premie kunnen aanvragen.
Lees meer

27.08.2019 - Rechters niet meer verplicht om verval van recht tot sturen uit te spreken voor recidiverende voetgangers

Vanaf 1 september 2019 is een rechter niet meer verplicht om een verval van het recht tot sturen uit te spreken en het herstel in het recht tot sturen afhankelijk te maken van examens of onderzoeken als de overtreding werd begaan door een recidiverende voetganger. Momenteel moet dat wel. Maar die wettelijke verplichting schendt artikels 10 en 11 van de Grondwet volgens het Grondwettelijk Hof. Met de wijziging speelt de wetgever dus rechtstreeks in op die uitspraak in arrest 129/2018.
Lees meer

23.08.2019 - Kennisgeving verstekvonnis verval van recht tot sturen moet duidelijk alle verzetmogelijkheden melden

Vanaf 1 september 2019 moet iedereen die bij verstek werd veroordeeld tot een verval van het recht tot sturen bij de kennisgeving van het verstekvonnis uitdrukkelijk op de hoogte worden gebracht van de rechtsmiddelen die openstaan tegen dat vonnis, de wettelijke termijnen die daarvoor gelden én de vormvoorwaarden die van toepassing zijn.
Lees meer

22.08.2019 - Afgesloten buurtwegen, trage wegen of gemeentewegen worden nooit meer privéterrein wegens ‘niet-gebruik’

Vlaanderen brengt alle openbare wegen die beheerd worden door de gemeenten onder in één gemeentewegendecreet en heft de federale buurtwegenwet van 1841 op. De buurtwegen verliezen dus hun aparte statuut en de provincies verliezen hun specifieke bevoegdheden ten aanzien van die buurtwegen. De gemeenten kunnen eindelijk een geïntegreerd beleid voeren voor het gemotoriseerde en niet-gemotoriseerde verkeer op hun grondgebied.
Lees meer

19.08.2019 - Maximale rentevoet levensverzekeringen van lange duur blijft 2%

De maximale referentierentevoet voor levensverzekeringsverrichtingen van lange duur blijft behouden op 2%. Het percentage is daarmee ongewijzigd sinds 2016.
Lees meer

13.08.2019 - Verzekeren van oldtimers

Ik wil mijn auto als oldtimer laten verzekeren. Wat zijn de voorwaarden?
Lees meer

08.08.2019 - Carpooling

Een collega woont dicht bij mij en ik zou hem willen voorstellen aan carpooling te doen. Kan die beslissing gevolgen hebben voor mijn verzekering?
Lees meer

31.07.2019 - Gerechtsdeurwaarder kan in beslag genomen voertuig immobiliseren

Om te vermijden dat de schuldenaar een in beslag genomen voertuig doet verdwijnen, kan de gerechtsdeurwaarder bij een uitvoerend beslag het voertuig voortaan immobiliseren. Wel alleen maar als de uitvoerbare titel betrekking heeft op een misdrijf inzake verkeersbelasting, belasting op inverkeersstelling of de verplichte verzekering motorrijtuigen. Of wanneer het gaat om een wegverkeersmisdrijf.
Lees meer

24.07.2019 - Maximumwaarborgen voor prestaties advocaten bij fiscaal aftrekbare rechtsbijstandsverzekering

De premie van de rechtsbijstandsverzekering is vanaf aanslagjaar 2020 fiscaal aftrekbaar. Om recht te geven op een belastingvermindering moet de verzekering onder meer de kosten en erelonen van de advocaten dekken. Maar slechts tot een maximumbedrag. Een nieuw besluit legt nu vast tot hoever de tussenkomst van de verzekeraar gaat. Kosten en erelonen die boven de vastgelegde tarieven gaan, zijn - voor het deel dat het tarief overschrijdt - ten laste van de cliënt. Zelfs als de totale maximumwaarborg van de verzekering nog niet is bereikt. De advocaat moet de cliënt en de rechtsbijstandsverzekeraar informeren of hij de tarieven naleeft of niet.
Lees meer

18.07.2019 - Soepeler voorwaarden voor verzekering gewaarborgd wonen

Vlaanderen brengt enkele veranderingen aan zijn gratis verzekering gewaarborgd wonen. De tewerkstellingsvoorwaarde bij het aangaan van de verzekering versoepelt. En voortaan kunnen ook zelfstandigen die hun activiteit onvrijwillig stopzetten een tegemoetkoming krijgen. Maar dan moeten ze wel genieten van een overbruggingsrecht of van een werkloosheidsuitkering op basis van een vroegere tewerkstelling.
Lees meer

15.07.2019 - Concept ‘schoolstraat’ in Wegcode bijgestuurd

Sinds 1 juli 2019 bevat de Wegcode een aantal nieuwigheden voor schoolstraten. De wetgever voert enkele correcties door zodat het concept ruimer kan worden toegepast. De basisregels die sinds 20 oktober 2018 bestaan, zijn vatbaar voor interpretatie. En dat wil de wetgever uiteraard liever vermijden.
Lees meer

11.07.2019 - Het Tariferingsbureau Auto

Ik heb het ontzettend moeilijk om een verzekeringsmaatschappij te vinden die me wil dekken… Zonder verzekering rijden is geen goed idee, maar wat moet ik dan doen?
Lees meer

08.07.2019 - Transport: maximumboete bij onmiddellijk inning stijgt van 44.000 naar 80.000 euro

De federale regering wijzigt de tarieven van de onmiddellijke inning voor overtredingen op de vrachtbrief, de rij- en rusttijden, de tachograaf, de bestuurderskaart, enz. Ter zelfdertijd trekt ze het bedrag van de maximumboete op tot 80.000 euro (na opdeciemen).
Lees meer

04.07.2019 - Schuldsaldoverzekeringen: voor sommige aandoeningen wordt het recht om vergeten te worden sneller erkend

Vanaf 1 februari 2020 zullen de personen die genezen verklaard zijn van een ernstige medische aandoening het “recht om vergeten te worden” - dat momenteel vastgelegd is op 10 jaar na het einde van een geslaagde behandeling, voor zover er geen herval binnen deze termijn plaatsvond - sneller kunnen genieten. Ze zullen dan een hypothecaire lening of een beroepskrediet kunnen afsluiten zonder een bijpremie gekoppeld aan die aandoening te moeten betalen. De regering legt nu een lijst van kankers vast waarvoor die termijn ingekort wordt. Ze omschrijft ook de aandoeningen waarvoor de verzekeringsmaatschappijen geen of hoogstens een begrensde bijpremie mogen aanrekenen.
Lees meer

27.06.2019 - Vanaf 1 juli verzekeringsplicht voor veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en andere beroepsbeoefenaars uit bouwsector

Net als de architecten, moeten de landmeters-experten, de veiligheids- en gezondheidscoördinatoren en de andere dienstverleners die intellectuele prestaties verrichten in de bouwsector, hun burgerlijke aansprakelijkheid voor beroepsfouten laten verzekeren. De verzekeringsplicht gaat voor die bouwberoepen in op 1 juli 2019. Dat blijkt uit een nieuwe wet van 9 mei 2019.
Lees meer

26.06.2019 - Kentekenbewijs voertuig wijzigt op 1 juli: extra gegevens en andere rangschikking

Vanaf 1 juli 2019 zal het kentekenbewijs van een voertuig er iets anders uitzien. Zowel Deel I (deel dat in het voertuig moet worden bewaard) als Deel II (deel dat buiten het voertuig moet worden bewaard).
Lees meer

24.06.2019 - Sociale reclassering mindervaliden: werkgeversbijdrage op arbeidsongevallenpremie daalt

Werkgevers moeten elk jaar aan hun arbeidsongevallenverzekeraar of een Fedris een bijdrage betalen op hun arbeidsongevallenpremie. Die bijdrage is bestemd voor het Riziv dat het geld gebruikt voor de financiering van de sociale reclassering van mindervaliden. De bijdrage zakt op 1 januari 2020 van 3,49 pct. naar 3,26 pct. De bijdrage van de verzekeraar blijft op 0,06 pct.
Lees meer

17.06.2019 - Afkoop studiejaren voor hoger pensioen: KB voor berekening kostprijs van aanvragen meer dan 10 jaar na diploma gepubliceerd

Sinds 1 december 2017 gelden binnen alle pensioenstelsels (ambtenaren, werknemers en zelfstandigen) nieuwe regels om studiejaren af te kopen en te laten meetellen voor het pensioen. De kostprijs hangt af van het moment van de aanvraag. Voor aanvragen ingediend binnen de 10 jaar na het behalen van het diploma geldt een forfaitair bedrag van 1.500 euro per te regulariseren studiejaar (jaarlijks te indexeren). Voor aanvragen die 10 jaar of meer volgen na het diploma wordt het basisbedrag verhoogd een interestvoet en een coëfficiënt op basis van de sterftetabellen. Die berekening moest bij KB geconcretiseerd worden. Het systeem werd uitgewerkt en de regels zijn gekend, maar het KB nooit gepubliceerd. Tot nu.
Lees meer

12.06.2019 - Wegcode laat fietszones toe vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli 2019 kunnen onze steden en gemeenten fietszones inrichten. Dat zijn zones die uit meerdere fietsstraten bestaan. Al wordt het concept niet echt uitgediept in de Wegcode zelf… De wetgever voorziet geen definitie, er zijn geen concrete verkeersregels en er is (voorlopig?) ook geen specifiek verkeersbord. Misschien brengt een later uitvoeringsbesluit meer duiding. De mogelijkheid om de regels bij KB aan te vullen, te wijzigen, op te heffen of te vervangen is alvast voorzien.
Lees meer

07.06.2019 - Rijden op de pechstrook vanaf 1 juli overtreding van derde graad

Vanaf 1 juli 2019 vormt onterecht rijden op de pechstrook een overtreding van derde graad. Dit betekent 174 euro boete bij onmiddellijke inning. Het drievoudige van vandaag. Nu gaat het immers nog om een overtreding van eerste graad waarop slechts een boete van 58 euro staat. Maar niet alleen de boete voor pechstrookrijden stijgt, vanaf volgende maand worden nog tal van andere verkeersovertredingen strenger bestraft.
Lees meer

04.06.2019 - ANPR-camera’s mogen vanaf juli meer overtredingen vaststellen

Verkeerd afslaan op een kruispunt, de voorsorteringspijlen niet volgen, een verboden rijrichting nemen, het dwarsverkeer belemmeren. Deze verkeersovertredingen mogen vanaf 1 juli 2019 door ‘onbemande automatisch werkende toestellen’ zoals ANPR-camera’s worden vastgesteld. De vaststellingen hebben bewijskracht zolang het tegendeel niet bewezen is. Met eventuele boetes als gevolg.
Lees meer

28.05.2019 - Burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering niet meer verplicht voor elektrische fietsen, hoverboards en elektrische rolstoelen

Vanaf 1 juni 2019 is een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering niet meer verplicht voor elektrische fietsen, elektrische rolstoelen, hoverboards, monowheels en andere motorrijtuigen die maximum 25km/u rijden. Voor bromfietsen van klasse A blijft de verzekeringsplicht wel bestaan. Ondanks het feit dat ook deze voertuigen maximum 25km/u rijden, is de impact bij ongevallen groter als gevolg van hun hogere gewicht.
Lees meer

23.05.2019 - Wegcode soepeler voor fietsers en voetgangers

Voortaan mogen kinderen tot 10 jaar op het voetpad fietsen, mag je met een gewone fiets naast een speed pedelec rijden in de bebouwde kom als er nog voldoende plaats is om te kruisen en mogen voetgangers oversteken op 20 meter van een zebrapad…. Dat en tal van andere versoepelingen aan de Wegcode.
Lees meer

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

11.09.2019

2019-versies van ADR en RID van toepassing op vervoer van ontplofbare stoffen in ons land Lees meer

05.09.2019

Rijbewijs en kinderen Lees meer

02.09.2019

Personen die opleiding en werk combineren beter beschermd tegen beroepsrisico’s Lees meer

30.08.2019

Premie voor elektrische voertuigen verlengd tot 2020 Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]