Nieuws

29.06.2017 - Verdrag maritieme arbeid: modellen voor certificaten gepubliceerd

De modellen van de certificaten van verzekering voor repatriëring en voor de aansprakelijkheid van de reder zijn gepubliceerd. Die documenten worden gebruikt bij de controle en de toepassing van het Verdrag betreffende maritieme arbeid. Ook de voorwaarden die daaraan gekoppeld zijn, komen aan bod.
Lees meer

26.06.2017 - 5 tips om valpartijen op elke werkplek te voorkomen

Arbeidsongevallen worden het vaakst veroorzaakt door een val. Vooral bij werkomgevingen zoals bouwwerven denken we aan het grote valrisico, omdat de werknemers dagelijks op hoogte werken. Maar een val kan overal gebeuren en kan zelfs bij de kleinste hoogte grote schade berokkenen. Arbo Rendement roept werkgevers op om preventiemaatregelen te voorzien voor het vallen van grote én kleine hoogtes.
Lees meer

23.06.2017 - Tarieven van minnelijke schikkingen voor verkeersovertredingen met 33 procent verhoogd

Nadat Vanaf 1 januari 2017 verhoogden de opdeciemen voor strafrechtelijke geldboeten met 33%. Vanaf 1 mei 2017 met 5% stegen ook de tarieven voor onmiddellijke inning en consignatie voor overtredingen op de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten ervan. Als gevolg van die twee wijzigingen acht het College van procureurs-generaal het noodzakelijk om ook de tarieven van de minnelijke schikkingen vanaf 1 mei 2017 aan te passen. De meeste tarieven stijgen ongeveer met 33%.
Lees meer

16.06.2017 - Elke 15 seconden een dodelijk arbeidsongeval ergens ter wereld

Op de conferentie van de Internationale Arbeidersorganisatie in Genève werd onlangs een studie voorgesteld, uitgevoerd door een expertencommissie, over vier conventies inzake veiligheid op het werk. Het rapport toont enkele alarmerende arbeidsongevallencijfers: elke 15 seconden sterft ergens ter wereld iemand door een arbeidsongeval.
Lees meer

13.06.2017 - Ongeval zonder getuigen

Wij hadden een ongeval op een kruispunt. De tegenpartij beweert door het groene licht gereden te zijn. Ik ook! Bij gebrek aan getuigen overwegen onze respectieve verzekeraars niet tussen te komen. Wat zijn onze verhaalmogelijkheden?
Lees meer

09.06.2017 - Verzekeringsplicht voor architect én aannemer, dakdekker, plaatser van ramen en deuren…

Momenteel zijn alleen architecten verplicht om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren. Aannemers en andere beroepsgroepen uit de bouwsector hebben een vergelijkbare aansprakelijkheid, maar geen verzekeringsplicht. Wanneer een aannemer failliet gaat, ‘verdampt’ het recht op schadevergoeding; ook al valt de schade onder de tienjarige aansprakelijkheid.
Lees meer

02.06.2017 - Zelfstandigen kunnen verzekering gewaarborgd inkomen verlengen tot 65 jaar

Assuralia, de Beroepsvereniging van de Verzekeringsondernemingen, heeft een nieuwe gedragscode gepubliceerd om de looptijd van de dekking voor arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen op te trekken tot 65 jaar als de zelfstandige dat wenst. Zo kunnen meer dan 61.000 verzekerde zelfstandigen vanaf 1 juni hun verzekeraar daartoe een voorstel vragen zonder medische vragenlijst of onderzoek.
Lees meer

29.05.2017 - Wat is de “zwarte lijst”?

Ik heb horen zeggen dat de verzekeraars sommige van hun verzekerden op een zwarte lijst zetten. Hoe kom je op die lijst terecht en wat zijn de gevolgen?
Lees meer

24.05.2017 - Axa geeft inzicht in eigen arbeidsongevallencijfers

In een nieuw dossier geeft AXA een interessant inzicht in de arbeidsongevallen die bij de verzekeringsmaatschappij werden aangegeven tussen 2013 en 2016. Van de meer dan 140.000 arbeidsongevallen kenden 85 een fatale afloop, en meer dan 8000 hebben geleid tot blijvende invaliditeit. Hoewel dat cijfer hoog lijkt, wijst AXA op de rol van de verschillende maatregelen ter preventie en verbetering van de veiligheid op het werk, waardoor het aantal dodelijke ongevallen op de werkplek in 30 jaar tijd met 71% is gedaald. In dit artikel staan we even stil bij de belangrijkste cijfers uit het rapport.
Lees meer

22.05.2017 - Arbeidsongevallencijfer bij uitzendkrachten en jobstudenten stabiel

Het is voor het derde jaar op rij dat een significante stijging in gepresteerde uren van uitzendkrachten wordt genoteerd. In 2016 werd de kaap van 214 miljoen uren uitzendarbeid gehaald door uitzendkrachten verdeeld over alle sectoren. Samen met de groei van de tewerkstelling blijft het aantal arbeidsongevallen van de uitzendkrachten onder controle. Net zoals in de vorige jaren blijft de frequentiegraad van de arbeidsongevallen schommelen onder de 40. Dat is te lezen in een persbericht van Prevent en Interim.
Lees meer

16.05.2017 - Sieraden op het werk? Geen goed idee.

Werknemers die sieraden dragen zijn vaker het slachtoffer van ongevallen met een letsel. De sieraden kunnen aan de basis liggen van het ontstaan van ongevallen of kunnen het letsel erger maken. De werkgever treft daarom best preventieve maatregelen om de veiligheid te verhogen.
Lees meer

10.05.2017 - EU wil snelle ratificatie van HNS-verdrag over aansprakelijkheid op zee

De Europese Unie wil dat alle Europese lidstaten het ‘internationaal verdrag inzake aansprakelijkheid en vergoeding voor schade in samenhang met het vervoer over zee van gevaarlijke en schadelijke stoffen (HNS-verdrag)’ ratificeren, zoals dat gewijzigd werd door het protocol van 2010. HNS staat voor ‘Hazardous and Noxious Substances’ of ‘gevaarlijke en schadelijke stoffen’, zoals vloeibaar aardgas (lng), vloeibaar petroleumgas (lpg) of chemische stoffen. Het HNS-verdrag is nog niet in werking getreden.
Lees meer

05.05.2017 - Tarieven voor onmiddellijke inning verkeersovertredingen 5 procent hoger vanaf 1 mei

Vanaf 1 mei 2017 stijgen de tarieven voor onmiddellijke inning en consignatie voor overtredingen op de Wegverkeerswet en de uitvoeringsbesluiten ervan met 5%. Zo verhoogt de onmiddellijke inning voor een overtreding van de eerste graad van 55 naar 58 euro. Om het werk van verbalisanten op het terrein gemakkelijker te maken, hierbij een overzicht van de aangepaste tarieven aan.
Lees meer

02.05.2017 - Brandverzekering kan dekking tegen overlopen riolen uitsluiten in risicozones

De brandverzekering voor eenvoudige risico’s dekt ook de schade die het gevolg is van natuurrampen. Hieronder vallen onder meer overstromingen, aardbevingen en het overlopen of opstuwen van openbare riolen, veroorzaakt door bv. een storm.
Lees meer

28.04.2017 - Ombudsman van de Verzekeringen: Cijfers en Analyse 2016

De Ombudsman van de Verzekeringen ontving in 2016 5.604 vragen tot tussenkomst. Dat is 8% dan in 2015, toe de dienst 5.171 vragen kreeg. In 51% van de onderzochte vragen was er een positieve oplossing voor de consument. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Ombudsman van de Verzekeringen voor 2016.
Lees meer

25.04.2017 - Ook vrije advocatenkeuze bij arbitrageprocedure

Wie een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan - als het tot een gerechtelijke of administratieve procedure komt - zijn advocaat zelf kiezen. De wetgever breidt die vrije keuze van advocaat nu uit tot de arbitrageprocedure. De verzekerde kan - in de drie soorten procedures - trouwens ook vrij kiezen voor iemand die - volgens de op de procedure toepasselijke regels - de kwalificaties heeft om zijn belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen.
Lees meer

19.04.2017 - Brussel en Wallonië implementeren ADR-2017

Op 21 februari 2017 publiceerde de Vlaamse gewestelijke overheid al een Nederlandse vertaling van de meest recente versie van de ‘Europese Overeenkomst inzake het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg’ (ADR). Op 3 april doen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest dat nog eens over. Naast de herpublicatie van de Nederlandstalige versie, bieden zij ook een versie aan in het Frans en in het Duits.
Lees meer

13.04.2017 - Maritieme arbeid: verplichte verzekering voor repatriëring, arbeidsongeschiktheid en overlijden zeevarenden

Sinds 18 januari 2017 is iedere reder verplicht om een verzekering af te sluiten om de repatriëringskosten van een zeevarende te dekken. Daarnaast moeten ze zorgen voor ‘voldoende financiële zekerheid’ voor schadevergoeding in geval van overlijden of langdurige ongeschiktheid van zeevarenden als gevolg van een arbeidsongeval, beroepsziekte of bedrijfsrisico. De reder kan dit doen door zich te verzekeren of hij kan zich beroepen op het sociale zekerheidsstelsel.
Lees meer

11.04.2017 - Dagelijks beheer Fedris kan bijdragen ambtshalve aansluiting verlagen

Het KB op de arbeidsongevallen bepaalt sinds 1 september 2014 dat het beheerscomité van het Fonds voor arbeidsongevallen (nu is dat Fedris) in ‘behartigenswaardige gevallen’ en onder strikte voorwaarden een vermindering kan toekennen van de bijdrage die werkgevers verschuldigd zijn wanneer ze verzuimen een verzekeringscontract af te sluiten.
Lees meer

06.04.2017 - Eerste voorlopige lijst met erkende daden van terrorisme voor (Belgische) slachtoffers

De regering heeft een lijst gepubliceerd met dertien daden die als daden van terrorisme worden erkend. Deze erkenning is nodig in het kader van de procedure die de financiële hulp aan de slacht-offers ervan regelt.
Lees meer

03.04.2017 - Assuralia publiceert brochure rond Overlijdensverzekering

Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, heeft een brochure uitgebracht over de overlijdensverzekering. Deze kan gratis geraadpleegd worden op haar website www.abcverzekering.be. De brochure werd voorgesteld in het kader van de Week van het geld, die plaatsvond van 27 maart tot 2 april.
Lees meer

29.03.2017 - Schadegeval met een geleende aanhangwagen

Doordat ik een bocht iets te kort nam, raakte ik een geparkeerd voertuig met de bagagewagen die mijn buurman me had uitgeleend. Ik had mijn verzekeraar niet gemeld dat ik een aanhangwagen zou trekken. Ben ik verzekerd? En voor welke schade?
Lees meer

24.03.2017 - Nieuwe veiligheidsnormen voor uitrusting zeeschepen verder uitgediept

Sinds 18 september 2016 is de Europese CE-markeringsrichtlijn 2014/90 voor de uitrusting van zeeschepen van kracht. Met uniforme veiligheidsnormen en handelsrichtlijnen voor wie onder meer reddingsmiddelen, brandbeveiligingapparatuur, navigatieapparatuur en radiocommunicatieapparatuur levert aan EU-zeeschepen. De normen worden nu verder uitgediept in een eerste uitvoeringsverordening (2017/306) zodat de lidstaten het bos nog door de bomen kunnen zien.
Lees meer

20.03.2017 - Regelgeving X- en W-nummerplaten versoepeld

Sinds 1 mei 2016 zijn er in België 2 types transitplaten naar Europees model op de markt: de exportplaat X om – zoals het woord het al zelf zegt – voertuigen te exporteren naar het buitenland en de tijdelijke nummerplaat W voor personen die slechts een korte periode in ons land verblijven. Gloednieuwe nummerplaten dus, maar met regelgeving die nog wat kinderziekten vertoont. De regering komt daarom met een aantal correcties en verduidelijkingen. Aanpassingen die het gebruik van de platen bovendien moeten vereenvoudigen.
Lees meer

14.03.2017 - Melding van een ernstig arbeidsongeval in een Seveso-bedrijf: Hoe doe je dat?

In de Nieuwsbrief preventie zware ongevallen van 23 februari geeft de overheid een praktisch overzicht van de meldingsplicht bij een ernstig arbeidsongeval of een zwaar ongeval in een Seveso bedrijf. Wij geven u deze informatie graag mee.
Lees meer

09.03.2017 - Bedrijven kunnen jaarlijkse verkeersbelasting bij gecombineerd vervoer volledig terugbetaald krijgen in Vlaanderen

De Vlaamse Regering heeft de terugbetalingsregeling van de jaarlijkse verkeersbelasting bij gecombineerd vervoer aangepast. Bedrijven die gebruik maken van deze nieuwe regeling kunnen vanaf het aanslagjaar 2016 bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een terugbetaling aanvragen tot maximum 100% van de verschuldigde jaarlijkse verkeersbelasting.
Lees meer

06.03.2017 - Geconventioneerde artsen krijgen voor 2016 4.563 euro voor pensioenopbouw

Artsen die volledig of gedeeltelijk geconventioneerd zijn, krijgen – in ruil voor de tariefzekerheid voor de patiënt - een financiële tegenprestatie, het sociaal voordeel. Dat is geld van het Riziv waarmee ze hun contract voor een aanvullend pensioen of een vervangingsinkomen bij invaliditeit kunnen financieren. Het sociaal voordeel kan ook bestaan uit een bij het Riziv gereserveerd recht op een rust- of overlevingspensioen. De bedragen die de artsen krijgen voor 2016 zijn bekend.
Lees meer

01.03.2017 - Beperkte erfbelasting bij verzekeringsgift in Vlaanderen

De Vlaamse Belastingdienst heft de erfbelasting op een verzekeringscontract voortaan pas op het moment dat het verzekeringskapitaal wordt uitgekeerd of op het moment van de afkoop van het contract. Daarnaast wordt de erfbelasting op een verzekeringsgift beperkt.
Lees meer

27.02.2017 - Nederland: Smartphone oorzaak van 1 op de 5 fietsongevallen met jongeren

Sinds de opkomst van de smartphone is er een hele nieuwe categorie verkeersongevallen bij gekomen. Bij 1 op de 5 fietsongevallen waar een jongere bij betrokken is, speelt smartphonegebruik een rol. En dat is ook niet zo vreemd. Je ziet vaker iets over het hoofd, je fietst langzamer en gaat meer slingeren. Om te voorkomen dat er nog meer ongevallen gebeuren, heeft Veilig Verkeer Nederland de verkeersles Op de fiets? Even niets… ontwikkeld.
Lees meer

20.02.2017 - Ziekteverzuim stijgt snelst bij dertigers en veertigers

Het ziekteverzuim bij Belgische werknemers steeg in 2016 opnieuw, maar minder snel. De grootste stijging werd opgetekend bij de meest actieve bevolking, de dertigers en veertigers. Vorig jaar waren iets meer dan zes op de tien medewerkers (62,65 procent) minstens een dag afwezig wegens ziekte. Dat blijkt uit cijfers die HR-dienstenverlener SD Worx verzamelde van meer dan 620.000 werknemers uit ruim 18.000 Belgische privébedrijven.
Lees meer

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

09.06.2017

Verzekeringsplicht voor architect én aannemer, dakdekker, plaatser van ramen en deuren… Lees meer

02.06.2017

Zelfstandigen kunnen verzekering gewaarborgd inkomen verlengen tot 65 jaar Lees meer

29.05.2017

Wat is de “zwarte lijst”? Lees meer

02.05.2017

Brandverzekering kan dekking tegen overlopen riolen uitsluiten in risicozones Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]