ADR-boetecatalogus wordt uitgebreid

Wie gevaarlijke stoffen vervoert, houdt zich maar beter aan de regels. Vanaf 14 oktober 2011 geldt een vernieuwde boetecatalogus voor ADR-vervoer.

De lijst met inbreuken en boetetarieven houdt onder meer rekening met de wijzigingen aan de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen (ADR-verdrag) van begin dit jaar. Sinds 1 januari 2011 moet er bijvoorbeeld bij stoffen die voldoen aan de criteria van voorschrift 2.2.9.1.10 in de vrachtbrief aanvullend worden vermeld dat ze ‘milieugevaarlijk’ zijn (m.u.v. stoffen van UN 3077 en 3082 omdat uit de omschrijving al blijkt dat het om milieugevaarlijke stoffen gaat).

De boetebedragen variëren van 50 tot 1.500 euro naargelang de ernst van de overtreding en de impact op de verkeersveiligheid en het milieu. De boete kan per transport maximum 2.500 euro bedragen, hoewel dit bedrag voortaan gehalveerd kan worden.

Buitenlandse vervoerders betalen de boete onmiddellijk in cash of per bank- of kredietkaart. Belgen kunnen daarnaast ook kiezen voor een overschrijving.

Bijkomende inbreuken

De boetecatalogus onderscheidt een tiental nieuwe inbreuken. Op het niet kunnen voorleggen van een gedrukt vervoersdocument staat bijvoorbeeld een boete van 250 euro. Ontbreekt de vermelding milieugevaarlijk of is die onleesbaar dan geldt een tarief van 50 euro. De bemanning moet steeds een identiteitsbewijs met foto bij zich hebben. De boete bedraagt 50 euro als dit niet zo is.

Een aantal bestaande inbreuken zijn herschreven of de verwijzing naar de ADR-reglementering is aangepast. Zo spreekt men niet meer over het samenverpakkingsverbod of samenladingsverbod, maar over samenverpakkingsregels en samenladingsregels.

Boete gehalveerd

Net als vroeger geldt een boeteplafond van 2.500 euro per transport. Dit bedrag kan voortaan tot 1.250 euro worden teruggebracht wanneer de voorschriften van onderafdeling 1.1.3.6 ‘Vrijstellingen in samenhang met per transporteenheid uit bijlage A bij het ADR vervoerde hoeveelheden’ kunnen worden toegepast.

Gevaarlijke goederen

De boetecatalogus is van toepassing op ‘gevaarlijke goederen’. Welke goederen dit precies zijn, is licht gewijzigd. Het gaat nog steeds om goederen die volgens de ADR-overeenkomst en – en dit is nieuw – het RID ( Reglement betreffende het internationaal spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen ) behoren tot klassen 2 (gassen), 3 (brandbare vloeistoffen), 4.1 (brandbare vaste stoffen, zelfontledende stoffen en vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand), 4.2 (voor zelfontbranding vatbare stoffen), 4.3 (stoffen die in contact met water brandbare gassen ontwikkelen), 5.1 (oxiderende stoffen), 5.2 (organische peroxiden), 6.1 (Giftige stoffen), 6.2 (Infectueuze stoffen), 8 (bijtende stoffen) en 9 (diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen). Het aantal uitzonderingen per klasse is echter verminderd.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]