Levensverzekering: Kassa, kassa

Een levensverzekering is een bijzonder geschikt middel om uzelf een rustige oude dag te garanderen. Maar het leven zit vol verrassingen, soms ook onaangename. Zo kan het gebeuren dat u overlijdt vóór de einddatum van uw polis. Wie in dat geval het uit te keren kapitaal krijgt, beslist u zelf. Al bent u dat niet verplicht.

Als u geen begunstigde hebt aangeduid en u zowel de verzekeringnemer als de verzekerde van de polis was, gaat het uit te keren nettokapitaal naar uw nalatenschap. Het erfenisrecht stelt dat de helft daarbij toekomt aan de overlevende echtgenoot, voor zover die er is, en de andere helft aan de kinderen – eveneens op voorwaarde dat die er zijn. Zij krijgen ieder een evenredig deel, tenzij u in de polis een andere verdeling hebt opgegeven. Ze zullen hoe dan ook successierechten moeten betalen op het bedrag dat ze ontvangen.

Van vaag tot precies

De gedachte dat een deel van het uitgekeerde kapitaal via successierechten naar de fiscus gaat, stemt u waarschijnlijk niet al te blij. Geen nood, u kunt het heel eenvoudig vermijden. U hoeft enkel in uw polis te laten noteren dat uw wettelijke erfgenamen de begunstigden bij uw overlijden zijn. Ze hoeven niet eens met naam te worden vermeld.

Houd er in dat verband rekening mee dat de persoon met wie u desgevallend samenwoont, geen wettelijke erfgenaam is. Anders gezegd, als u uw vriend of vriendin wilt begunstigen via uw nalatenschap, dan zal u dat bij testament moeten vastleggen. Hierbij dient vermeld dat uw kinderen – ook uw buitenhuwelijkse of geadopteerde – altijd recht hebben op hun erfdeel. Dit erfdeel bedraagt minimum 50% (voor één kind) en maximum 75% (voor drie of meer kinderen).

Terug naar uw levensverzekering. U kunt er ook voor opteren de begunstigde(n) met naam in de polis te vermelden. We beperken ons hier tot twee aandachtspunten. Ten eerste kan het dat u in de loop der jaren nog kinderen krijgt. Als u ze na hun geboorte niet met naam laat opnemen als begunstigde, vallen zij uit de boot bij de latere uitkering. Opletten dus. Ten tweede: als u uw wederhelft met naam vermeldt, dan blijft hij/zij ook begunstigde als u later eventueel zou scheiden en de polis niet laat aanpassen. Zelfs als u zou hertrouwen, verandert dat niets aan de zaak. U kunt dit opvangen door in de polis ‘mijn echtgeno(o)t(e)’ te laten noteren.

 Afgezien daarvan, kunt u eender wie als begunstigde van uw levensverzekering aanduiden. Maar de wetgever heeft wel enkele beschermingsmaatregelen voor de overlevende echtgenoot ingebouwd. Ze zitten vrij ingewikkeld in mekaar, maar we lichten ze u graag toe tijdens een persoonlijk gesprek.

Aanvaardende begunstigde of niet

U kunt de begunstigde(n) van uw polis altijd op eigen initiatief wijzigen, op voorwaarde dat er geen aanvaarding van begunstiging plaatshad. Die aanvaarding gebeurt met een bijvoegsel aan de polis dat door drie partijen moet ondertekend worden: uzelf, de begunstigde en een gevolmachtigde van de verzekeringsmaatschappij waarbij u de polis onderschreef. Zodra die drie handtekeningen gezet zijn, hebt u in principe altijd de toestemming van de aanvaardende begunstigde nodig om de begunstiging te wijzigen, de polis af te kopen of er een voorschot op te nemen en de rechten van de polis in pand te geven of over te dragen. In principe, omdat u ze niet nodig hebt als de aanvaardende begunstigde uw echtgenoot is en u zijn/haar begunstiging wilt veranderen. Er zijn nog enkele gevallen waarin de aanvaardende begunstigde kan gewijzigd worden, maar daarvoor is de tussenkomst van de rechtbank vereist.

Nog even dit

Als u uw premiestortingen fiscaal wilt aftrekken, moet de begunstigde bij uw overlijden ofwel uw echtgeno(o)t(e), uw wettelijk samenwonende partner of een bloedverwant tot de tweede graad zijn. Hebt u vragen over andere aspecten van de levensverzekering? Wilt u meer weten over alternatieven om u straks op een zorgeloos bestaan te trakteren? Neem contact met ons op voor meer informatie.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]