Onderverzekering kan tot problemen leiden

Onderverzekering stelt geen probleem zolang je geen schade lijdt. Bij een schadegeval kan onderverzekering echter tot nare gevolgen leiden. In dat geval kan immers de ‘evenredigheidsregel’ worden toegepast. Als de verzekerde waarde lager is dan de reële waarde zal de verzekerde niet alle schade vergoed krijgen.

Voertuigen

Meestal stelt de verzekeraar voor om de nieuwwaarde van je voertuig te laten verzekeren, zonder btw, maar vermeerderd met de waarde van de opties en zonder rekening te houden met eventuele kortingen, toegestaan door de verkoper. Het is dus raadzaam om de gratis opties toch te laten opnemen in de verzekerde waarde van het voertuig. Bij een “total loss” blijft de schadevergoeding immers beperkt tot de verzekerde waarde. Als je onvoldoende verzekerd bent zou het wel eens kunnen dat je niet meer dezelfde wagen kan kopen met het bedrag dat je van de verzekering ontvangt.

Gebouwen en inboedel

Onderverzekering komt vooral voor bij de verzekering van gebouwen en inboedel. De waarde van een onroerend goed en de inboedel stijgt in de loop der jaren terwijl de verzekeringnemer meestal vergeet om het verzekerde bedrag aan te passen. Je betaalt dus te weinig premie als je onderverzekerd bent. Dit stelt op zich geen probleem tot zich een schadegeval voordoet.

Bij onderverzekering zal het bedrag dat de verzekeraar uitkeert in bepaalde gevallen lager zijn dan het eigenlijke schadebedrag.

Veronderstel dat je een woning kocht met een nieuwbouwwaarde van 300.000 euro. Als je achteraf de zolderruimte ombouwt tot twee slaapkamers en een hobbyruimte, wat een meerwaarde oplevert van 30.000 euro, dan moet je in principe je verzekering aanpassen. Doe je dat niet dan is je woning maar voor 90 % van haar waarde verzekerd en is er dus onderverzekering. Stel dat het brandt in dit huis en de schade 100.000 euro bedraagt. Bij herstelling van de woning zal je 10.000 euro zelf moeten ten laste nemen aangezien je 10 procent onderverzekerd bent.

Als je belangrijke werken uitvoert in je woning of verbouwingen doet, vergeet dan niet om je verzekeraar in te lichten. Hij kan het risico inschatten en– zo nodig – de verzekerde waarde van de woning aanpassen aan de nieuwe situatie.

Stel, je hebt de inboedel van je huis laten verzekeren voor 100.000 euro. Enkele jaren nadien breekt brand uit. Bij het vaststellen van de schade door een expert stelt deze vast dat de inboedel eigenlijk 150.000 euro waard is, door al wat er ondertussen werd bij gekocht. In dat geval zal bij een schade van 15.000 euro, slechts 10.000 euro worden uitbetaald. De uitkering wordt als volgt berekend: bedrag waarvoor u verzekerd bent (in dit geval 100.000 euro) gedeeld door de werkelijke waarde van de inboedel (hier 150.000 euro) vermenigvuldigd met 15.000 euro (de geleden schade). Dit komt neer op een uitbetaling van 10.000 euro.

Het is dus belangrijk dat de verzekeraar, ongeacht het verzekerde bedrag, garandeert om een schadevergoeding uit te keren gelijk aan het bedrag van de schade, zonder toepassing van de evenredigheidsregel. Als de schade hoger ligt dan het verzekerde bedrag zal de uitgekeerde schadevergoeding logischerwijze beperkt blijven tot dat verzekerde bedrag. Alleen wanneer het bedrag van de schade lager is dan de verzekerde waarde zal de schade correct vergoed worden.

Eigen schatting van de waarde
Voor de brandverzekering van de ‘inboedel’ heeft de wetgever de verzekeringsmaatschappijen niet verplicht om evaluatieformules voor te stellen. Het staat je dus vrij om zelf een bedrag te bepalen waarvoor je je inboedel wenst te verzekeren.

Vervangingswaarde
De verzekering ‘inboedel’ moet de volledige vervangingswaarde van de inboedel van de woning dekken. Op sommige goederen wordt een ouderdomspercentage in rekening gebracht (kledij, elektrische toestellen…). Andere worden meestal vergoed tegen nieuwwaarde. Hiermee bedoelt men de prijs die het zal kosten om het goed opnieuw aan te kopen.

Percentage van het kaptaal gebouw
Om te vermijden dat de evenredigheidsregel wordt toegepast bestaat ook de mogelijkheid om de inboedel te verzekeren voor een bepaald percentage van het voor het gebouw verzekerde kapitaal. Zo kan je je inboedel laten verzekeren voor een derde van de waarde van het gebouw. In zo een geval loopt de verzekeringspremie dikwijls hoog op. 

Oververzekering

Bij oververzekering zal de verzekeraar maximaal de geleden schade vergoeden. De wet voorziet dat de verzekeraar bij schade nooit meer geld hoeft te betalen dan het werkelijk geleden schadebedrag. Je krijgt dus nooit meer uitbetaald dan het werkelijk geleden verlies.

 Kijk in je polissen eens na of je voor bepaalde zaken niet dubbel verzekerd bent en of bepaalde verzekeringen elkaar niet overlappen. Zo kunnen bijvoorbeeld bij een ongeval de medische kosten gedekt zijn door de mutualiteit, maar ook door een reis- of ongevallenverzekering. Vermijdt dit!

Correct verzekerd

Elke verzekeraar moet de verzekerde een formule aanbieden waarbij die correct verzekerd is. Dergelijke formules houden meestal rekening met de oppervlakte van de woning, het volume, het aantal kamers, de afwerkingsgraad…, meestal zelfs in combinatie met elkaar. Deze formules maken het mogelijk om de ‘evenredigheidsregel’ te vermijden in geval van schade. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen kan je genieten van een ‘volledige’ dekking als je een evaluatierooster hebt ingevuld.

Appartement

Voor de huuraansprakelijkheid van appartementen mag de verzekeraar volgens de jurisprudentie geen evenredigheidsregel toepassen wanneer de huurder minstens een kapitaal verzekert gelijk aan 20 maal de jaarlijkse huurprijs. Door de aanzienlijke inflatie van de huurprijzen raakt deze evaluatiemethode meer en meer in onbruik. De verzekerde bedragen zouden in dat geval veelal te hoog oplopen in verhouding tot de reële waarde van het goed.

Bepaalde gebouwen passen gezien de aard van hun constructie niet in een “evaluatierooster”. In dergelijke gevallen stelt de verzekeringsmaatschappij een expert aan om de waarde te schatten en ervoor te zorgen dat het goed voldoende verzekerd is.

Bron: Professioneel Vermogensadvies

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Read more

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Read more

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]