Niet betaalde verkeersboetes binnenkort geïnd via belastingen

Verkeersovertreders zullen hun verkeersboete binnenkort niet meer kunnen ontlopen. Wie zijn minnelijke schikking niet betaalt, krijgt (ten laatste) vanaf 1 januari 2013 een bevel tot betaling in de bus. Wie ook hier niet op ingaat en niet op tijd bezwaar indient bij de bevoegde procureur des Konings kan de boete verrekend zien via zijn belastingen. De maatregel moet de parketten ontlasten en de boete-inning garanderen.

Parketten ontlasten

Wie vandaag een verkeersboete in de bus krijgt en weigert om die te betalen, krijgt een aanmaning. Gaat hij of zij hier niet op in, dan komt het dossier bij het parket. Die stelt dan een minnelijke schikking voor. Overtreders die ook hier geen gevolg aangeven, ontvangen een dagvaarding van de politierechtbank.

Het aantal zaken dat deze weg aflegt is de laatste jaren aanzienlijk gestegen door de opgedreven verkeerscontroles. Dit zorgt voor een toenemende werklast bij de parketten. Heel wat kleinere verkeersovertredingen werden daarom geseponeerd omdat de parketten prioriteit geven aan zwaardere overtredingen.

Nu wordt één op de zes boetes niet betaald. De overheid loopt hierdoor jaarlijks 37 miljoen euro mis. De regering wil hier nu een mouw aanpassen en voorkomen dat verkeerszondaars nog door de mazen van het net glippen.

Bevel tot betaling

Verkeersovertreders die de minnelijke schikking (voorgesteld door de politie) niet tijdig betalen, krijgen daarom binnenkort een betalingsbevel van de procureur des Konings. Dit bevel geeft hen 45 dagen de tijd om de verkeersboete alsnog te betalen. Die termijn begint te lopen de dag nadat de brief werd verstuurd.

Het bevel bevat de dagtekening, een overzicht van de feiten en geschonden wetsbepalingen, de datum en plaats van de overtreding, de identiteit van de overtreder of de houders van de nummerplaat, de referte van de te betalen som, de betalingstermijn en de bezwaarprocedure.

Bezwaar

De overtreder kan binnen de 30 dagen na verzending bij de bevoegde procureur des Konings bezwaar aantekenen tegen het betalingsbevel. Dit schorst het bevel tot betalen.

De procureur kan het bezwaar aanvaarden of weigeren. Bij weigering wordt de zaak voor de politierechtbank. Wanneer de overtreder (of zijn advocaat) niet verschijnt op deze zitting, vervalt zijn bezwaar.

Inning via belastingen

Het bevel tot betalen wordt van rechtswege uitvoerbaar voor overtreders die geen bezwaar aantekenen binnen de 30 dagen en die de minnelijke schikking niet betalen. De procureur des Konings bezorgt in dit geval een afschrift van het bevel aan de FOD Financiën die de boete ‘met alle rechtsmiddelen’ kan invorderen. Niet betaalde verkeersboetes zullen binnenkort dus rechtstreeks via de belastingen van de overtreder kunnen worden geïnd.

Niet alle overtredingen

De procedure met minnelijke schikking (en dus ook de mogelijkheid tot inning via de belastingen) kan alleen toegepast worden voor feiten waarbij geen schade aan derden is veroorzaakt. Een onmiddellijke inning is ook uitgesloten wanneer de overtreder geen 18 jaar oud is, een van de overtredingen bij hetzelfde voorval geen aanleiding geeft tot deze procedure en voor overtreders uit België wanneer de totale som van de inning meer bedraagt dan 300 euro, enz.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Lees meer

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Lees meer

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Lees meer

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]