Betere publieksvoorlichting over risico's op zware ongevallen

Nieuwe regels zullen ervoor zorgen dat EU-burgers beter worden geïnformeerd over de gevaren die uitgaan van industriële installaties in hun onmiddellijke omgeving. De regels passen in het kader van een voor het overige technische actualisering van de Seveso-richtlijn. Dit is een belangrijk instrument voor het beheer van industriële risico's, die momenteel wordt aangepast in het licht van de recente wijziging van de internationale en Europese indeling van chemische stoffen. De richtlijn verplicht de lidstaten om noodplannen op te stellen voor gebieden rond industriële installaties waar zich zeer grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen bevinden.

Wat is Seveso?

De Seveso-wetgeving betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen dateert van 1982. Ze verplicht de lidstaten erop toe te zien dat alle onder de richtlijn vallende exploitanten een beleid ter preventie van zware ongevallen voeren. Exploitanten die gevaarlijke stoffen boven een bepaalde drempelwaarde gebruiken, moeten het publiek dat kan worden getroffen, informeren door veiligheidsrapporten, informatie over het veiligheidsbeheerssysteem en een intern noodplan ter beschikking te stellen. De wetgeving verplicht de lidstaten erop toe te zien dat er noodplannen voor de omliggende gebieden zijn en dat er responsmaatregelen zijn gepland. Met deze doelstellingen moet rekening worden gehouden bij de ruimtelijke ordening.

Wat verandert er?

Naast de technische aanpassingen in het licht van de gewijzigde EU-indeling van chemische stoffen zijn de belangrijkste verbeteringen voor de burger:

betere toegang tot informatie over risico's rond uit activiteiten van naburige industriële installaties en over de wijze waarop men zich bij een ongeval dient te gedragen. Dit zal ook het vertrouwen in de werking van deze ondernemingen verhogen;

doeltreffender regels inzake inspraak van het betrokken publiek in ruimtelijkeordeningsprojecten die betrekking hebben op Seveso-installaties;

toegang tot de rechter voor burgers aan wie geen passende toegang tot informatie of inspraak is verleend;

strengere normen voor inspecties van inrichtingen om ervoor te zorgen dat de veiligheidsvoorschriften doeltreffender worden gehandhaafd.

Voortaan moet openbare informatie over risico's in elektronische vorm beschikbaar worden gesteld. Alle onder de wetgeving vallende inrichtingen moeten informatie verstrekken over de alarmsignalen die worden gebruikt en over hoe burgers zich moeten gedragen bij een zwaar ongeval. Als er een ongeval gebeurt, moeten de bevoegde instanties iedereen informeren die risico loopt en de belangrijkste responsmaatregelen bekendmaken. Door wijzigingen in de wetgeving inzake ruimtelijke ordening zal in plannen voor nieuwe inrichtingen en voor infrastructuur nabij bestaande inrichtingen een passende "veiligheidsafstand" worden ingevoerd. De procedurele voorschriften voor openbare raadpleging over projecten, plannen en programma's zijn verscherpt. Wanneer autoriteiten en inrichtingen de risico's op zware ongevallen evalueren en maatregelen nemen om deze aan te pakken, moeten zij meer rekening houden met mogelijk verhoogde risico's vanwege de nabijheid van andere industriële sites en mogelijke repercussies op naburige installaties.

De lidstaten moeten deze regels toepassen met ingang van 1 juni 2015. Op die dag wordt ook de nieuwe wetgeving over de indeling van chemische stoffen volledig van toepassing.

Valt uw bedrijf onder Seveso III?

Essenscia, de Belgische federatie van de chemische industrie en van life scienses, biedt u een webtool aan om na te gaan of uw onderneming onder de nieuwe verplichtingen zal vallen. Deze webapplicatie brengt de lastige 'sommatieregel' automatisch in rekening. Het gebruik van de webtool is volledig gratis.

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Lees meer

07.10.2020

Beheerscomité zelfstandigen moet onrechtmatig betaalde arbeidsongeschiktheidsuitkeringen altijd terugvorderen van wie corona-overbruggingsrecht krijgt Lees meer

02.10.2020

Wegcode geldt niet voor prioritaire voertuigen die dringende opdracht uitvoeren (op enkele verkeersregels na) Lees meer

30.09.2020

Wetsvoorstel: verzekeraars mogen geen informatie verzameld door gezondheidstrackers gebruiken Lees meer

NIEUWSBRIEF
website door Kluwer EasyWeb

We gebruiken cookies om uw taalvoorkeur bij te houden en surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. Meer weten[OK]