Procedure voor wijzigen van gegevens in de ‘Databank Aanvullende Pensioenen’ lichtjes gewijzigd

De Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P) bevat gegevens over alle Belgische en buitenlandse 'tweedepijlerpensioenen'. Dat zijn voordelen die een aanvulling vormen op het wettelijk pensioen van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. De databank wordt beheerd door vzw Sigedis. De procedure voor het wijzigen van de gegevens wordt lichtjes aangepast met een koninklijk besluit van 7 september 2012, met ingang van 22 september 2012.

Aangepaste termijnen

Tot nog toe was er een deadline voor het wijzigen van gegevens die al in de DB2P zaten. De gegeven van het vorige kalenderjaar moesten ten laatste op 30 juni worden meegedeeld. Eventuele wijzigingen konden nog tot 31 december van datzelfde jaar worden meegedeeld. Nadien was er een tegenbewijs nodig om de gegevens nog te kunnen wijzigen en moest er een procedure worden gevolgd die opgesteld werd door de beheerder van de databank.

Intussen is duidelijk geworden dat een jaarlijkse aangifte niet voor alle soorten aangiften de beste werkwijze is. Zo zijn er gebeurtenisgebonden aangiften die niet elk jaar voorkomen. Bovendien kunnen de meeste aangiften elk moment in het jaar voorkomen, zodat een vaste deadline op 31 december totaal andere effecten kan hebben voor aangiften in het begin van het jaar dan voor aangiften op het aan het einde.

Deze deadlines worden nu geschrapt. De nu geldende aangifte-instructies voorzien in andere, meer aangepaste termijnen voor wijzigende aangiften.

Verantwoordelijke aangiften

Momenteel ligt de aangifteplicht voor de aangiften van pensioentoezeggingen voor werknemers en bedrijfsleiders bij de werkgever of inrichter. Die voor de andere pensioenregelingen ligt bij de pensioeninstellingen.

Dit verschil blijkt in de praktijk weinig relevant. Het is immers de pensioeninstelling die voor het grootste deel van de aangiften de meest aangewezen gegevensbron is. Bovendien is in het kader van de RSZ-controle het zelfs noodzakelijk dat de nodige informatie van een andere bron komt dan de inrichter. Indien niet wordt elke kruiscontrole op de correcte aangifte van werkgeversbijdragen op de pensioenpremies en –bijdragen onmogelijk.

Daarom gebeurt het bepalen van de verantwoordelijken voor de diverse aangiften voortaan in overleg met de ‘werkgroep aanvullende pensioenen’, die is opgericht binnen het ‘algemeen coördinatiecomité van de kruispuntbank van de sociale zekerheid.

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) meldt in een recent advies dat als de communicatieverplichting niet meer de verantwoordelijkheid van de werkgever is, maar van de pensioeninstelling, ervoor gezorgd moet worden dat deze adequaat wordt ingevuld door buitenlandse pensioeninstellingen die plannen van Belgische werkgevers beheren.

In de databank kunnen zo’n buitenlandse pensioeninstellingen hun aangifte doen. De procedures werden aangepast voor de registratie in het UserManagement. De portaaltoepassing voor de aangiften is ook vanuit het buitenland toegankelijk en de meeste teksten zijn ook in het Engels en het Duits beschikbaar.

Dankzij die aanpassing beschikt de databank over een grotere flexibiliteit om het meest geschikte aanspreekpunt te identificeren en om dus rekening te houden met bijzondere omstandigheden zoals die waar het pensioenplan beheerd wordt door een buitenlandse pensioeninstelling.

Databank Aanvullende Pensioenen

De databank aanvullende pensioenen is opgericht om volgende controles efficiënter te kunnen uitvoeren:

controle door de fiscus op de toepassing van de 80%-grens (het wettelijk en aanvullend pensioen samen mogen niet meer dan 80% van het laatste loon bedragen);

toezicht door de FSMA op de naleving van de wet op aanvullende pensioenen voor werknemers (WAP) en zelfstandigen (WAPZ) en hun uitvoeringsbesluiten;

geautomatiseerde controle door de RSZ en RSZ-PPO van de bijzondere bijdrage van 8,86% die verschuldigd is op de werkgeversbijdragen voor de tweede pijler.

Bovendien bevordert de databank de transparantie over de aanvullende pensioenen:

op basis van de gegevens in DB2P verzendt de vzw Sigedis de pensioenfiche als de inrichter of pensioeninstelling daarom vraagt en daarover een overeenkomst sluit met Sigedis;

de databank vereenvoudigt beleidsondersteunend onderzoek naar aanvullende pensioenen, en

ze helpt om 'vergeten' pensioenrechten op te sporen van werknemers die niet meer weten of ze ergens een aanvullend pensioen hebben opgebouwd.

24.11.2020

Rechtstreekse vordering, verhaal en regres Read more

20.11.2020

BelgiŽ implementeert nieuwe Europese drone-wetgeving, regels in werking op 31 december 2020 Read more

16.11.2020

Arbeidsongeschiktheid zelfstandigen: ziekenfondsen kunnen tijdelijk uitkering betalen voor ziektedagen voorafgaand aan ondertekening getuigschrift Read more

20.10.2020

Erkenning aansprakelijkheid Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]