Scheepseigenaars moeten zich extra indekken tegen schade

Europa wil meer veiligheid op internationale passagiersschepen en handelsschepen. Ze verplicht eigenaars van schepen met een brutotonnenmaat van 300 of meer daarom om zich voldoende te verzekeren tegen maritieme vorderingen. Voor eigenaars van passagiersschepen geldt ook een verzekeringsplicht tegen overlijden of persoonlijk letsel van een passagier en schade of verlies van bagage. Vier verschillende wetten van 30 januari 2012 vertalen deze Europese verplichtingen naar nationaal recht.

Verzekering tegen overlijden of letsel passagier en bagage

Via Verordening 392/2009 verplicht Europa alle eigenaars van passagiersschepen met een brutotonnenmaat van 300 of meer die de vlag van een EU-land voeren daarom om een verzekering (of een andere financiële zekerheid) af te sluiten tegen overlijden of persoonlijk letstel van een passagier en tegen verlies of schade aan de bagage van een passagier. Dit moet ervoor zorgen dat de passagiers een passende schadevergoeding krijgen. In principe moet elk schip een certificaat aan boord hebben als bewijs van de verzekering.

Ons land geeft uitvoering aan de regels via ‘ de wet van 30 januari 2012 op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor eigenaars van passagiersschepen ’ die op 17 september 2012 in het Belgisch Staatsblad is verschenen. Hierin wordt expliciet gesteld dat het verboden is om een schip dat onder de Belgische vlag vaart te exploiteren wanneer het niet over een geldig verzekeringscertificaat beschikt, het zogenaamde Pal-certificaat. Ook schepen uit landen die geen partij zijn bij het Verdrag van Athene kunnen dat certificaat krijgen als het schip een Belgische haven aandoet, de eigenaar of exploitant van het schip zijn woonplaats of vestiging heeft in België of op specifiek verzoek van het land waarvan het schip de vlag voert.

De scheepvaartinspecteurs kunnen schepen die het certificaat niet aan boord hebben tegenhouden of de toegang tot een Belgische haven of Belgische wateren weigeren. Let op, in sommige uitzonderingssituaties (certificaat wordt bijgehouden in elektronisch register) zijn schepen niet verplicht om het document aan boord te hebben. In het buitenland heeft de Belgische consul het recht om de afvaart van een schip onder Belgische vlag zonder certificaat, te verbieden.

Wie een schip exploiteert zonder het Pal-certificaat te bezitten, riskeert een geldboete van 5.000 tot 1 miljoen euro. Dat geldt ook voor scheepsexploitanten die geen verzekering (of andere financiële zekerheid) hebben afgesloten.

De nieuwe wet treden in werking op de vroegste van de 2 volgende data:

de datum van inwerkingtreding van de toetreding van België tot het Protocol van 2002 bij het Verdrag van Athene van 1974 (instemmingswet is aangenomen, maar nog niet in het Belgisch Staatsblad verschenen);

de datum van toepassing van Verordening 392/2009 (dat is uiterlijk 31 december 2012).

Aanvraag

Om het certificaat te ontvangen, dienen de scheepseigenaars een aanvraagdossier in. Hierbij voegen ze onder meer een attest van de verzekeraar (of andere persoon die de financiële zekerheid stelt) waaruit blijkt dat ze aan de verzekeringsvoorwaarden voldoen. In principe gaat het hier om een papieren attest, maar de DG kan ook een e-versie toelaten. Indien de DG later alsnog een papieren versie vraagt maar niet krijgt, kan hij een certificaat weigeren of intrekken. Het certificaat geldt tot de einddatum van de verzekering of financiële zekerheid, met een maximumtermijn van 5 jaar.

Weigering of intrekking kan wanneer onvoldoende is aangetoond dat:

aan de voorwaarden uit het Verdrag van Athene van 2002 en zijn uitvoeringsbesluiten is voldaan;

de verzekering of financiële zekerheid effectief de aansprakelijkheid van de vervoerder dekt;

de betrokken verzekeraar (of andere persoon die de financiële zekerheid stelt) adequaat vergund is om de betrokken handelstransacties uit te voeren of onvoldoende betrouwbaar en capabel is.

Tegen een weigering staat hoger beroep open bij de minister die bevoegd is voor Zeevaart. Dat kan tot 14 dagen na de datum van ontvangst van de betekening van de weigering of intrekking.

Een Pal-certificaat kost 25 euro, de afschriften of getuigschriften van niet uitreiking 12,5 euro. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd.

Verzekering tegen maritieme vorderingen

Naast de veiligheid van het internationale passagiersvervoer wil Europa ook de kwaliteit van de handelsscheepvaart verbeteren. Richtlijn 2009/20 verplicht eigenaars van schepen met een brutotonnage van 300 of meer om zich adequaat te verzekeren tegen maritieme vorderingen. Het gaat om een verzekering met of zonder aftrekbare bedragen, bijvoorbeeld een aansprakelijkheidsverzekering van het type dat momenteel door de leden van de ‘International Group of P&I Clubs’ wordt verstrekt, en andere vormen van verzekering (zoals aangetoonde zelfverzekering) en financiële zekerheden die soortgelijke dekkingswaarden bieden. Het gedekte bedrag per schip en per incident is minstens gelijk aan het maximumbedrag uit het LLMC-protocol van 1996 over de beperking van de aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen.

De richtlijn werd omgezet in Belgisch recht met de wet op de verplichte verzekering tegen maritieme vorderingen, van toepassing sinds 12 maart 2012. De wet voert de verzekering in voor elk schip van 300 brutoton of meer dat de Belgische vlag voert en voor vreemde schepen die een Belgische haven aandoen. De scheepvaartinspecteurs kunnen niet alleen een aanhoudingsbevel uitschrijven tegen schepen die niet in regel zijn, ze kunnen ook een verwijderingsbevel uitvaardigen. Wie geen verzekering heeft riskeert een boete van 5.000 tot 1 miljoen euro. Dat geldt ook voor overtredingen op het verwijderingsbevel.

Beroep bij de Onderzoeksraad

De wetgever voorziet ook een beroepsmogelijkheid tegen de aanhoudings-, weigerings- of verwijderingsbeslissingen. De kapitein of eigenaar van een schip dient het beroep in door middel van een verzoekschrift dat gericht is aan de Rijkscommissaris bij de ‘Onderzoeksraad voor de Scheepsvaart’.

28.05.2018

Een nieuw plafond voor het pensioensparen vanaf aj. 2019 (3de pijler) Read more

15.05.2018

Absenteďsme dreigt meer en meer ook voor kmo’s Read more

07.05.2018

Steeds meer consensus over een universele kilometerheffing Read more

02.05.2018

Strenger kader voor verzekeringsovereenkomsten burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen Read more

NEWSLETTER
website by Kluwer EasyWeb

We use cookies to record your language preference and enhance your surfing experience. Know more[OK]