coffeebreak@induver

Infosessie bestuurders- aansprakelijkheid

Bescherm uw privévermogen tegen de gevolgen van mogelijke bestuursfouten!

Live webinar
donderdag 23 juni 2022
Live webinar

BESTUURDERS­AANSPRAKELIJKHEID
Directors & officers liability (D&O)

Als bestuurder van een vennootschap bent u het gezicht van de onderneming maar riskeert u ook persoonlijk aangesproken te worden bij vermeende fouten of nalatigheden.

Dat kan gaan van vorderingen vanwege de fiscus, sociale zekerheid of andere administratieve overheden, over een medebestuurder of aandeelhouder die u beticht van wanbeheer tot een gediscrimineerde werknemer die u aanspreekt op het beleid. Dit geldt bovendien niet alleen voor fouten die u zelf maakt maar evenzeer voor die van uw medebestuurders.

Bovendien zijn de schade-eisen vaak aanzienlijk en kunnen deze integraal worden verhaald op het privévermogen van de bestuurders. Zonder adequate verzekering riskeert u dus het totaal persoonlijk faillissement.

Met een polis bestuurdersaansprakelijkheid geniet u niet alleen van onmiddellijke bijstand en verdediging van uw belangen, uw verzekeraar staat ook in voor de eventuele vergoeding van de schade zelf.

D&O in vraag & antwoord

Dit staat voor ‘Directors and Officers’.

In een D&O-polis is de bestuurder, in zijn hoedanigheid van bestuurder, gedekt evenals de onderneming indien deze de bestuurder of de derde schadelijder heeft vergoed.

Werknemers kunnen verzekerd zijn als ze bijvoorbeeld aangesproken worden samen met de bestuurders.

In principe is men verzekerd voor financiële schade. Voor lichamelijke en materiële schade – in principe gedekt in andere polissen zoals vb. de BA uitbating – wordt enkel de verdedigingskost opgenomen.

Voor elke (vermeende) bestuursfout is er waarborg.

Het gaat zowel over de strafvordering als over de burgerrechtelijke vordering, ingesteld door om het even welke schadelijder in welke hoedanigheid dan ook.

Het kapitaal kiest u zelf en kan u makkelijk afstemmen op uw maximale aansprakelijkheid (die afgetopt is). Dit zal ook in overleg met de verzekeraar gebeuren.

Als bestuurder kan u in eerste instantie door de vennootschap aansprakelijk gesteld worden. Daarnaast kan u ook door derden aangesproken worden bij het overtreden van de wet of de statuten.

Uw aansprakelijkheid is niet beperkt tot de burgerrechtelijke vordering. Ook de verantwoording voor de strafrechter behoort tot de mogelijkheden.

Strafrechtelijke onderzoeken kunnen worden ingeleid door vb. de arbeidsinspectie of sociale inspectie.

Dit is kort te beantwoorden: ja.

Deze aansprakelijkheid is in grote mate gelijkgesteld met die van de vennootschappen. Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft hieromtrent algemene bepalingen ingevoerd.

Dit zal geen verschil maken. Bij de beoordeling en het gewicht dat aan de fout wordt gegeven, zal daar evenwel rekening worden mee gehouden.

Bij beursgenoteerde bedrijven is de ESG-wetgeving dwingend opgelegd en kan de overtreding dus aanleiding geven tot sancties.

Dit is niet het geval bij KMO’s. Daar is de ‘Code Buysse’ nog van toepassing, wat ‘soft law’ is. KMO’s zullen er vooral over moeten waken dat zij zichzelf niet anders voordoen dan ze in werkelijkheid zijn en zo misleidend te werk gaan. Zuiver vennootschapsrechtelijk dienen KMO’s hier verder geen sancties te verwachten.

Elke bestuursvennootschap (managementvennootschap die optreedt als bestuurder) dient een natuurlijk persoon aan te stellen als permanent vertegenwoordiger. Deze permanent vertegenwoordiger draagt dezelfde aansprakelijkheid als de managementvennootschap. Zowel vennootschap als natuurlijke persoon dienen daarom gedekt te worden onder een D&O-polis.

Zoals voordien gezegd, is de bestuursvennootschap opgenomen als verzekerde persoon binnen de D&O-polis van de onderneming waarin deze zetelt.

Andere managementvennootschappen, die vb. optreden als CFO, HR-manager enz., zijn niet gedekt onder de D&O-polis van hun opdrachtgever, tenzij eventueel als feitelijk bestuurder. Deze kunnen zich best indekken via de combinatie van een vrijwaringsovereenkomst en een polis beroepsaansprakelijkheid.

Door bestuurs- of andere managementvennootschappen toe te voegen als verzekerde vennootschap binnen de polis van de opdrachtgever, voeg je enkel dekking toe voor het (beperkte) risico van de bestuurder binnen deze managementvennootschap.

De hoofdelijkheid kan hierdoor doorbroken worden. Je zal niet hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.

Technisch kan het. Echter, of je nu één bestuurder dekt of de hele raad van bestuur, D&O-verzekeraars gaan ervan uit dat ze hetzelfde risico dekken omwille van de hoofdelijke aansprakelijkheid tussen bestuurders: één bestuurder kan opdraaien voor het geheel van de vordering.

Daarom zal de premie onveranderd blijven, waarbij die wel draaglijk is voor de onderneming maar mogelijks niet voor de bestuurder alleen.

Als je dan meerdere bestuursmandaten in meerdere niet-gerelateerde ondernemingen wilt dekken, zal de som van de verschillende premies helemaal onbetaalbaar worden voor een zelfstandige bestuurder.

Deze polissen sluiten elke claim omtrent bestuurdersaansprakelijkheid uit. Bestuurders zijn er weliswaar gedekt voor claims van derden voor lichamelijke en materiële schade, respectievelijk voor claims van contractanten voor vermeende beroepsfouten.

Een D&O-polis biedt in principe dekking voor alle bestuurders van de verzekeringsnemer en diens filialen.

Binnen joint-ventures (JV) of andere externe entiteiten, waarbinnen de verzekeringsnemer 50% of minder van de aandelen heeft, zijn enkel de bestuurders gedekt die expliciet werden gemandateerd door de verzekeringsnemer. Mochten er andere bestuurders zetelen in de JV die niet gedekt zijn binnen de D&O-polis van een van de JV-partners, zal een aparte polissen dienen te worden onderschreven door de JV.

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.