Erkenning aansprakelijkheid

Is het juist dat ik problemen kan krijgen als ik te goeder trouw mijn aansprakelijkheid voor een ongeval toegeef. Zo ja, waarom en hoe?

Elke erkenning van aansprakelijkheid, elke dading, elke vaststelling van schade, elke belofte van schadevergoeding of elke door de verzekerde gedane betaling, zonder schriftelijke toestemming van de verzekeraar, is hem niet tegenwerpbaar.
Het erkennen van feiten of het verstrekken van eerste geldelijke of medische hulp door de verzekerde kunnen voor de verzekeraar geen grond opleveren om zijn dekking te weigeren.
 (art. 33 van de Minimumvoorwaarden).

Ieder schadegeval moet onmiddellijk en ten laatste binnen acht dagen nadat het is voorgevallen, schriftelijk worden aangegeven aan de verzekeraar of aan elke met dat doel in de overeenkomst aangewezen persoon. De verzekeraar kan er zich echter niet op beroepen dat deze termijn niet in acht is genomen, indien die mededeling zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is geschied.
Deze verplichting rust op alle verzekerden.
De schadeaangifte moet in de mate van het mogelijke de oorzaken, de omstandigheden en de vermoedelijke gevolgen van het schadegeval vermelden, evenals de naam, de voornaam en de woonplaats van de getuigen en de benadeelden. Voor zover mogelijk wordt hiervoor gebruik gemaakt van het formulier dat de verzekeraar ter beschikking stelt van de verzekeringnemer.
De verzekeringnemer en de overige verzekerden verschaffen de verzekeraar, of elke met dat doel in de overeenkomst aangewezen persoon, zonder verwijl alle door hem gevraagde nuttige inlichtingen en documenten. Alle dagvaardingen en in het algemeen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke documenten moeten door de verzekerde aan de verzekeraar, of elke met dat doel in de overeenkomst aangewezen persoon overgemaakt worden binnen 48 uur nadat zij aan de verzekerde werden afgegeven of betekend.
 (art. 32 van de Minimumvoorwaarden).

Hoe die twee artikelen met elkaar verzoenen?

Deze twee verplichtingen zijn niet tegenstrijdig met elkaar. Een ongeval wordt aangegeven door middel van het Europese aanrijdingsformulier dat aan twee zijden moet worden ingevuld.

De voorzijde wordt ter plaatse ingevuld en ondertekend door de twee partijen. Deze versie wordt aan de twee verzekeraars bezorgd. Ze wordt op tegenspraak ingevuld en beschrijft objectief de omstandigheden van het ongeval. U kunt (moet) zich beperken tot een relaas van de feiten, zoals het weigeren van een voorrang, het rijden door een rood licht … Op de achterzijde van het formulier kunt u ter attentie van uw verzekeraar aanvullende informatie verstrekken zoals het antwoord op de vraag over de aansprakelijkheid: “Wie is, naar uw mening, aansprakelijk en waarom?”

Dat u op de voorzijde van dit formulier hebt toegegeven 100% in fout te zijn,

betekent niet dat uw verzekeraar zal weigeren uw aansprakelijkheid te dekken.

Hij heeft echter een recht van verhaal als u de in artikel 33 vermelde verplichtingen niet in acht hebt genomen en voor zover hij schade heeft geleden. Dat geldt bijvoorbeeld voor een schadegeval dat op fiftyfifty-basis geregeld kan worden, wanneer die regeling door de tegenpartij betwist wordt op basis van een erkenning van 100% aansprakelijkheid.

Deze vaststelling op tegenspraak heeft juridische waarde. Bij de autoverzekeraars dient ze als bewijs. Wanneer u de voorzijde van de vaststelling eenmaal ondertekend hebt en de twee delen gescheiden zijn, kunt u geen wijzigingen meer aanbrengen. Met uw handtekening verklaart u het eens te zijn met alle verklaringen op het formulier. Controleer daarom vóór u ondertekent, of u het met alle elementen eens bent. Tenzij anders vermeld, betekent uw handtekening immers dat u akkoord gaat met de volledige inhoud, inclusief de vermeldingen onder rubriek 14 (“mijn opmerkingen”).

Bron: 101 vragen over de autoverzekering

Wij maken gebruik van cookies of gelijkaardige technologieën (bv. pixels of sociale media plug-ins) om o.a. uw gebruikservaring op onze website zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast wensen wij analyserende en marketing cookies te gebruiken om uw websitebezoek persoonlijker te maken, gerichte advertenties naar u te verzenden en om ons meer inzicht te geven in uw gebruik van onze website.

Gaat u ermee akkoord dat we cookies gebruiken voor een optimale websitebeleving, opdat wij onze website kunnen verbeteren en om u te kunnen verrassen met advertenties? Bevestig dan met "OK".

Wenst u daarentegen specifieke voorkeuren in te stellen voor verschillende soorten cookies? Dat kan via onze cookie policy. Wenst u meer uitleg over ons gebruik van cookies of hoe u cookies kan verwijderen? Lees dan onze cookie policy.